2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/35


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

( Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015 )

På sidan 565, artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då den första fasen i uppgraderingen av systemet för bindande klassificeringsbesked och Surveillance 2-systemet börjar användas, ska de koder och format som anges i bilaga A inte tillämpas och de tillämpliga koderna och formaten vara de som anges i bilagorna 2–5 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (1).

Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och till den dag då systemet för godkända ekonomiska aktörer uppgraderas, ska de koder och format som anges i bilaga A inte tillämpas och de tillämpliga koderna och formaten vara de som anges i bilagorna 6 och 7 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Genom undantag från punkt 2 i denna artikel och till de respektive datum då de relevanta it-system som anges i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341 börjar användas eller uppgraderas, ska användningen av de format och koder som anges i bilaga B vara frivillig för medlemsstaterna.

Fram till de respektive datum då de relevanta it-system som anges i bilaga 1 till delegerad förordning (EU) 2016/341 börjar användas eller uppgraderas, ska de format och koder som krävs för deklarationer, underrättelser, anmälningar och meddelanden samt bevis för tullstatus omfattas av de datakrav som beskrivs i bilaga 9 till delegerad förordning (EU) 2016/341.

Fram till de respektive datum då det automatiserade exportsystem enligt kodexen som avses i bilagan till kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (2) börjar användas och de nationella importsystem som avses i samma bilaga uppgraderas ska medlemsstaterna säkerställa att koderna och formaten för underrättelser om anmälan möjliggör att varors ankomst anmäls i enlighet med artikel 139 i kodexen.”

På sidan 878, BILAGA 72-02 ska ersättas med följande:

”BILAGA 72-02

GUL ETIKETT

Image

Färg: Svarta bokstäver mot gul bakgrund”