2.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/35


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex

( Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015 )

På sidan 109, innehållsförteckningen, ska följande strykas:

”BILAGA 22-13

Fakturadeklaration

514”

På sidan 514 ska BILAGA 22-13 strykas i sin helhet.