12.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2315

av den 8 december 2015

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Heinz ZOUREK

Generaldirektör för skatter och tullar


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

En vara som består av ett plasthölje innehållande fyra metallkontakter, dioder och kablar med anslutningsdon (så kallad kopplingsdosa för solcell).

Kopplingsdosan för solcell är en apparat för att överföra elektricitet (via kabel) på högst 1 000 volt som alstras av en solpanel till en annan solcellsmodul eller solcellsväxelriktare. Diodernas funktion är enbart att skydda produkten från överspänning (så kallad spänningsspik).

Se bilden (1).

8544 42 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 3 till avsnitt XVI samt texten till KN-numren 8544, 8544 42 och 8544 42 90.

Klassificering enligt KN-nummer 8541 som dioder är utesluten, eftersom dioderna inte påtagligt förändrar produktens kännetecken och egenskaper som en kopplingsdosa för solcell. Produktens huvudsakliga funktion anses vara åstadkommande av anslutning till eller i elektriska kretsar.

Eftersom produkten är försedd med kablar är klassificering enligt KN-nummer 8536 som apparat för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar också utesluten (se även Förklarande anmärkningar till Harmoniserade systemet beträffande KN-nummer 8536, grupp III A).

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 90 som andra elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar.

Image

(1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.