25.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2172

av den 24 november 2015

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 94/800/EG (2) godkände rådet avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) (3). Avtalet bör tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2014/23/EU är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar detta direktiv samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom det direktivet om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas, så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att också anpassa de tröskelvärden i direktiv 2014/23/EU som inte omfattas av avtalet. Direktiv 2014/23/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom de reviderade tröskelvärdena ska beräknas utifrån genomsnittlig dagskurs för euro under en viss period som slutar den 31 augusti och de reviderade tröskelvärdena ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i början av november, bör det skyndsamma förfarandet tillämpas vid antagandet av denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 8.1 i direktiv 2014/23/EU ska beloppet ”5 186 000 euro” ersättas med ”5 225 000 euro”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Avtalet är ett multilateralt avtal inom ramen för Världshandelsorganisationen. Syftet med avtalet är att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna.