19.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2077

av den 18 november 2015

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (2), särskilt artikel 9 a, b, c och d samt artikel 16.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2014/668/EU (3) godkände rådet undertecknandet, på Europeiska unionens vägnar, och den provisoriska tillämpningen av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Ukraina å andra sidan (nedan kallat avtalet). Avtalet innehåller bestämmelser om avskaffande av tullar på import av varor med ursprung i Ukraina i enlighet med bilaga I-A till kapitel I i avtalet. Tillägget till denna bilaga I-A föreskriver tullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer.

(2)

I avvaktan på avtalets ikraftträdande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (4) hade importtullkvoten för ägg, äggprodukter och albuminer för 2014 och 2015 öppnats och förvaltas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 412/2014 (5).

(3)

Avtalet kommer att tillämpas provisoriskt från och med 1 januari 2016. Det är därför nödvändigt att öppna årliga tullkvotperioder från och med den 1 januari 2016. För att fästa vederbörlig vikt vid unionens försörjningsbehov på befintliga och framväxande produktions-, bearbetnings- och konsumtionsmarknader vad avser konkurrenskraft, säkerhet och kontinuitet i försörjningen och behovet av att säkra marknadens jämvikt, är det lämpligt att dessa kvoter förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 14.3 b i förordning (EU) nr 510/2014.

(4)

De aktuella importtullkvoterna bör förvaltas genom importlicenser. I detta syfte bör kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (6) tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den här förordningen.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (7) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Den förordningen bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas i enlighet med denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(6)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör den säkerhet som är kopplad till importlicenserna ställas i samband med inlämningen av licensansökan.

(7)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 (8) har vissa KN-nummer i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (9) ersatts med nya KN-nummer som nu skiljer sig från dem som det hänvisas till i tillägget till bilaga I-A till kapitel I i avtalet. De nya KN-numren bör därför återges i bilaga I till den här förordningen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas, från 2016, årliga importtullkvoter för äggsektorn och albuminprodukter enligt bilaga I, för perioden från den 1 januari till den 31 december.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   De importtullkvoter som avses i punkt 1 ska förvaltas genom importlicenser.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

5.   Vid tillämpning av denna förordning ska äggprodukternas vikt omvandlas och uttryckas som ägg med skal enligt de schablonavkastningsgrader som anges i bilaga 69 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (10).

6.   Vid tillämpning av denna förordning ska mjölkalbuminers vikt omvandlas och uttryckas som ägg med skal enligt schablonavkastningsgrader av 7,00 för torkat mjölkalbumin (KN-nummer 3502 20 91) och av 53,00 för andra mjölkalbuminer (KN-nummer 3502 20 99) i enlighet med de principer för omvandling som fastställs i bilaga 69 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 2

Importtullkvotperioder

Den fastställda kvantiteten produkter för den årliga importtullkvoten för varje löpnummer som anges i bilaga I ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 3

Importlicensansökningar och importlicenser

1.   För att de kvantiteter som tilldelas inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilogram nettovikt ska ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in.

3.   Endast ett löpnummer ska anges i en licensansökan. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i importlicensansökan och importlicensen. I fråga om tullkvot 09.4275 som anges i bilaga I ska den sammanlagda kvantiteten omvandlas och uttryckas som ägg med skal.

4.   Licensansökan och licensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

5.   För varje utfärdad licens ska de berörda kvantiteterna anges för varje KN-nummer.

6.   Ansökningar om importlicenser ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 2.

7.   Importlicensansökningar ska ställas för minst 1 ton och högst 10 % av den tillgängliga kvantiteten för den berörda kvoten under den berörda delperioden.

8.   Medlemsstaterna ska, även om inga ansökningar har kommit in, senast den fjortonde dagen i den månad då ansökningarna lämnas in, underrätta kommissionen om de sammanlagda kvantiteterna uttryckta som kilogram ägg med skal för tullkvot 09.4275 enligt bilaga I och uttryckta i kilogram produktvikt för tullkvot 09.4276, och fördelade på löpnummer.

9.   Importlicenser ska utfärdas från och med den tjugotredje dagen i den månad då ansökningarna lämnades in, dock senast den sista dagen i den månaden.

10.   I förekommande fall ska kommissionen fastställa den kvantitet för vilken inga licensansökningar lämnats in och som automatiskt läggs till den kvantitet som fastställts för nästa delperiod.

Artikel 4

Importlicensernas giltighet

Genom undantag från artikel 22 i förordning (EG) nr 376/2008 ska importlicenserna vara giltiga i 150 dagar från och med första dagen i den delperiod för vilken de utfärdats. Giltighetstiden för importlicenserna ska dock löpa ut senast den 31 december i varje tullkvotperiod.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna, även om inga ansökningar har lämnats in, senast den tionde dagen efter ansökningsmånadens slut, meddela kommissionen de kvantiteter som omfattas av de licenser som de utfärdat.

2.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter som licenserna avser (även om inga ansökningar lämnats in), som inte eller endast delvis använts och som motsvarar skillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter för vilka de utfärdats; detta ska ske enligt följande:

a)

Tillsammans med de meddelanden som avses i artikel 3.8 i denna förordning om ansökningar som lämnats in för den sista delperioden av kvotperioden.

b)

Kvantiteter som ännu inte anmälts vid tidpunkten för den första anmälan som avses i punkt a ska anmälas senast den 30 april efter slutet av varje importtullkvotsperiod.

3.   Senast den 30 april efter slutet av varje importtullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under den importtullkvotsperioden.

4.   För de meddelanden som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska kvantiteterna uttryckas som kilogram ägg med skal för tullkvot 09.4275 enligt bilaga I och som kilogram produktvikt för tullkvot 09.4276, fördelat på löpnummer.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 412/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av ägg, äggprodukter och albuminer med ursprung i Ukraina (EUT L 121, 24.4.2014, s. 32).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Löpnummer

KN-nummer

Beskrivning

Importperiod

Kvantitet i ton

Tullsats

(euro/ton)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta; Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, lämpliga som livsmedel; äggalbuminer och mjölkalbuminer, lämpliga som livsmedel

År 2016

1 500

(uttryckt som ägg med skal)

0

År 2017

1 800

(uttryckt som ägg med skal)

År 2018

2 100

(uttryckt som ägg med skal)

År 2019

2 400

(uttryckt som ägg med skal)

År 2020

2 700

(uttryckt som ägg med skal)

Från år 2021

3 000

(uttryckt som ägg med skal)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Ägg av fjäderfä, med skal, färska, konserverade eller kokta

 

3 000 (uttryckt i nettovikt)

0


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 3.4 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

På estniska: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

På engelska: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

På franska: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

På ungerska: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

På svenska: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077