19.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/51


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2076

av den 18 november 2015

om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst griskött med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a, c och d, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets beslut 2014/668/EU (2) godkände rådet undertecknandet, på Europeiska unionens vägnar, och den provisoriska tillämpningen av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (nedan kallat avtalet). Avtalet innehåller bestämmelser om avskaffande av tullar på import av varor med ursprung i Ukraina i enlighet med dess bilaga I-A till kapitel I. I tillägget till bilagan I-A föreskrivs en importtullkvoter för griskött.

(2)

I avvaktan på avtalets ikraftträdande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 (3) hade importtullkvoten för griskött för 2014 och 2015 öppnats och förvaltas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2014 (4).

(3)

Avtalet kommer att tillämpas provisoriskt från och med 1 januari 2016. Det är därför nödvändigt att öppna årliga tullkvotperioder från och med den 1 januari 2016. För att fästa vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven på befintliga och framväxande produktions-, bearbetnings- och konsumtionsmarknader för unionens grisköttssektor vad avser konkurrenskraft, säkerhet och kontinuitet i försörjningen och behovet av att säkra marknadens jämvikt, är det lämpligt att dessa kvoter förvaltas av kommissionen i enlighet med artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

(4)

I artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (5) föreskrivs att det i kommissionens förordningar om importtullkvoter kan föreskrivas att ett system tillämpas där kvoternas förvaltning bygger på att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser. Med ett sådant system skulle de aktörer som har erhållit importrättigheter ha möjlighet att under kvotperioden och på grundval av sina faktiska handelsflöden bestämma vid vilken tidpunkt de vill ansöka om importlicenser.

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 (6) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Den förordningen bör vara tillämplig på importlicenser som utfärdas i enlighet med denna förordning, utom när det är lämpligt med undantag.

(6)

Vidare bör de bestämmelser i förordning (EG) nr 1301/2006 som rör ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdandet av importlicenser vara tillämpliga på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som anges i denna förordning.

(7)

För att säkra att tullkvoterna förvaltas korrekt bör en säkerhet ställas i samband med inlämningen av ansökan om importrättigheter och i samband med utfärdandet av en importlicens.

(8)

Operatörerna bör vara skyldiga att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter, med beaktande av den skyldighet som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (7).

(9)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 (8) har vissa KN-nummer i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (9) ersatts med nya KN-nummer som nu skiljer sig från dem som det hänvisas till i tillägget till bilaga I-A till kapitel I i avtalet. De nya KN-numren bör därför återges i bilaga I till den här förordningen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Öppnande och förvaltning av tullkvoter

1.   Genom denna förordning öppnas och förvaltas, från 2016, årliga tullkvoter för import av de produkter som anges i bilaga I, för perioden från den 1 januari till den 31 december.

2.   Den produktkvantitet som omfattas av de kvoter som avses i punkt 1, den tillämpliga tullsatsen och löpnumren ska vara de som anges i bilaga I.

3.   Den importtullkvot som avses i punkt 1 ska förvaltas enligt den metod som avses i artikel 184.2 b i förordning (EU) nr 1308/2013 och genom att importrättigheter tilldelas i ett första steg och att importlicenser utfärdas i ett andra steg.

4.   Förordningarna (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 2

Importtullkvotperioder

Den fastställda kvantiteten produkter för den årliga importtullkvoten för varje löpnummer som anges i bilaga I ska fördelas på fyra delperioder enligt följande:

a)

25 % för perioden 1 januari–31 mars.

b)

25 % för perioden 1 april–30 juni.

c)

25 % för perioden 1 juli–30 september.

d)

25 % för perioden 1 oktober–31 december.

Artikel 3

Ansökan om och tilldelning av importrättigheter

1.   Ansökningar om importrättigheter ska lämnas in under de första sju dagarna i den månad som föregår varje delperiod som anges i artikel 2.

2.   En säkerhet på 20 euro per 100 kilogram ska ställas samtidigt som ansökan om importrättigheter lämnas in.

3.   De som ansöker om importrättigheter ska, i samband med sin första ansökan för ett visst kvotår, bevisa att en kvantitet grisköttsprodukter enligt KN-nummer 0203 har importerats av dem eller på deras vägnar enligt de relevanta tullbestämmelserna (nedan kallad referenskvantiteten). Ett sådant bevis ska gälla för den tolvmånadersperiod som löper ut en månad före deras första ansökan. Ett företag som bildats genom fusion av företag som var för sig har importerat en referenskvantitet får kombinera dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

4.   En ansökan om importrättigheter som lämnas in under en av de delperioder som avses i artikel 2 får inte omfatta en större sammanlagd produktkvantitet än 25 % av den sökandes referenskvantitet. Den behöriga myndigheten ska avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

5.   Medlemsstaterna ska, även om inga ansökningar har kommit in, senast den fjortonde dagen i den månad då ansökningarna lämnas in, underrätta kommissionen om de sammanlagda kvantiteterna för samtliga ansökningar, uttryckt i kilogram produktvikt och fördelade per löpnummer.

6.   Importrättigheter ska tilldelas från och med den tjugotredje dagen i den månad då ansökningarna lämnades in, dock senast den sista dagen i den månaden.

7.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 leder till att färre importrättigheter tilldelas än vad ansökningarna omfattar, ska den säkerhet som ställts enligt artikel 3.2 i den här förordningen frisläppas proportionellt utan dröjsmål.

8.   Importrättigheter ska vara giltiga från och med den första dagen i den delperiod för vilken ansökan har lämnats in och till och med den 31 december under den aktuella tullkvotperioden. Importrättigheter ska inte kunna överlåtas.

Artikel 4

Ansökan om och tilldelning av importlicenser

1.   För att de kvantiteter som tilldelas inom de importtullkvoter som avses i artikel 1.1 ska kunna övergå till fri omsättning ska en importlicens uppvisas.

2.   Importlicensansökningarna ska täcka hela den kvantitet för vilken importrättigheter tilldelats. Den skyldighet som avses i artikel 23.1 i den delegerade förordningen (EU) nr 907/2014 ska respekteras.

3.   Importlicensansökningar får endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har ansökt om och erhållit importrättigheter inom de kvoter som avses i artikel 1.1.

4.   Vid inlämnandet av ansökan om importlicens ska aktören ställa en säkerhet på 50 euro per 100 kg. Varje utfärdande av importlicens ska medföra motsvarande minskning av de importrättigheter som erhållits, och den säkerhet som har ställts för importrättigheterna ska utan dröjsmål frisläppas i motsvarande grad.

5.   Importlicenser ska utfärdas efter ansökan från den aktör som har erhållit importrättigheterna och i dennes namn.

6.   Endast ett löpnummer ska anges i en licensansökan. En ansökan kan avse flera produkter med olika KN-nummer. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 15 och deras respektive varubeskrivning i fält 16 i licensansökan och licensen.

7.   Licensansökan och importlicensen ska innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8 ska namnet ”Ukraina” anges som ursprungsland och fältet ”ja” markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 ska en av de uppgifter som anges i bilaga II införas.

8.   För varje utfärdad importlicens ska de berörda kvantiteterna anges för varje KN-nummer.

9.   Importlicenser ska vara giltiga i 30 dagar från och med utfärdandedagen i den mening som avses i artikel 22.2 i förordning (EG) nr 376/2008. Giltighetstiden för importlicenser ska dock löpa ut senast den 31 december i varje tullkvotperiod.

Artikel 5

Meddelanden till kommissionen

1.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna, även om inga ansökningar har lämnats in, senast den tionde dagen i den månad som följer på den sista dagen i varje delperiod, meddela kommissionen de kvantiteter som omfattas av de licenser som de utfärdat under den delperioden.

2.   Genom undantag från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla de kvantiteter som licenserna avser (även om inga ansökningar lämnats in), som inte eller endast delvis använts och som motsvarar skillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna och de kvantiteter för vilka de utfärdats; detta ska ske enligt följande:

a)

Tillsammans med de meddelanden som avses i artikel 3.5 i denna förordning om ansökningar som lämnats in för den sista delperioden.

b)

Kvantiteter som ännu inte anmälts vid tidpunkten för den första anmälan som avses i punkt a ska anmälas senast den 30 april efter slutet av varje importtullkvotsperiod.

3.   Senast den 30 april efter slutet av varje importtullkvotsperiod ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter som övergått till fri omsättning under den tullkvotsperioden.

4.   När det gäller de meddelanden som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska kvantiteten uttryckas i kilogram produktvikt och fördelas per löpnummer.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets beslut 2014/668/EU av den 23 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, vad gäller avdelning III (med undantag för bestämmelserna om behandling av arbetstagare som är tredjelandsmedborgare och lagligen anställda på den andra partens territorium) och avdelningarna IV, V, VI och VII i avtalet, samt därtill hörande bilagor och protokoll (EUT L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 374/2014 av den 16 april 2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (EUT L 118, 22.4.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 414/2014 av den 23 april 2014 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för import av färskt och fryst griskött med ursprung i Ukraina (EUT L 121, 24.4.2014, s. 44).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (EUT L 114, 26.4.2008, s. 3).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron (EUT L 255, 28.8.2014, s. 18).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1001/2013 av den 4 oktober 2013 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA I

Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen ska lydelsen i kolumnen för varuslag endast anses vara vägledande eftersom förmånsordningarna inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens räckvidd.

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

Kvantitet (i ton netto)

Tullsats

(euro/ton)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst, undantaget skinka, sida och benfria styckningsdelar

20 000

0


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 4.7 b

På bulgariska: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

På spanska: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

På tjeckiska: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

På danska: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

På tyska: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

På estniska: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

På grekiska: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

På engelska: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

På franska: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

På kroatiska: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

På italienska: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

På lettiska: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

På litauiska: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

På ungerska: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

På maltesiska: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

På nederländska: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

På polska: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

På portugisiska: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

På rumänska: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

På slovakiska: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

På slovenska: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

På finska: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

På svenska: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076