14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/2030

av den 13 november 2015

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 850/2004 genomförs i unionens lagstiftning de åtaganden som ingår i Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, godkänd genom rådets beslut 2006/507/EG (2), och i Århusprotokollet (1998) om långlivade organiska föroreningar (nedan kallat protokollet) till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (nedan kallad konventionen), godkänt genom rådets beslut 2004/259/EG (3).

(2)

I beslut 2009/2 (4), som antogs av det verkställande organet för konventionen vid dess 27:e möte den 14–18 december 2009, upptogs kortkedjiga klorparaffiner (nedan kallade SCCP) som en långlivad organisk förorening. Som sådana infördes de i protokollet för eliminering, med två undantag: användning som flamskyddsmedel i gummi som används i transportband i gruvindustrin eller användning som flamskyddsmedel i tätningsmassa i dammar. Beslut 2009/2 förpliktar parterna i protokollet att ta bort dessa två användningsområden när lämpliga alternativ finns tillgängliga. Beslut 2009/2 genomfördes i unionslagstiftningen genom kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 (5), varigenom SCCP togs med i förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004.

(3)

I posten avseende SCCP i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 föreskrivs undantag för produktion, utsläppande på marknaden samt användning av SCCP i transportband i gruvindustrin och i tätningsmassa i dammar. För att följa beslut 2009/2 ska kommissionen, enligt den posten, så snart ny information blir tillgänglig om användningar och säkrare alternativa ämnen eller teknik för användningarna, se över undantagen i syfte att fasa ut de återstående användningsområdena för SCCP. En sådan översyn, som föreskrivs i beslut 2009/2, är i linje med artikel 14.3 i förordning (EG) nr 850/2004.

(4)

I enlighet med beslut 2009/2 och posten avseende SCCP i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 bör översynen av undantagen inriktas på förekomsten av lämpliga alternativ för de två återstående användningsområdena. När sådana alternativ identifieras bör undantagen strykas ur posten.

(5)

År 2010 lämnade Nederländerna in en dossier om SCCP med titeln Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (nedan kallad dossiern) (6). I dossiern identifieras ett antal alternativ som skulle kunna användas i stället för SCCP i transportband i gruvindustrin och i tätningsmassa i dammar. Dossiern tar hänsyn till resultatet av ett offentligt samråd som genomfördes av Nederländerna i samband med dossierns utarbetande.

(6)

Bland de olika alternativ som identifieras är mellankedjiga och långkedjiga klorparaffiner (MCCP och LCCP) de mest kända, där MCCP förefaller vara det alternativ som väljs av det stora flertalet användare. Både MCCP och LCCP har en kombination av prestandaegenskaper som liknar de hos SCCP. Andra tillgängliga alternativ inbegriper ämnen såsom flamskyddsmedel med organiskt fosfor och mjukningsmedel med fosfat, oorganiska flamskyddsmedel och flera andra.

(7)

Under det offentliga samrådet har det av några europeiska företag anförts att en övergång till alternativ kanske inte nödvändigtvis blir smidig och att en ändring av produkternas sammansättning kan ta avsevärd tid. Exempel visar dock att det finns europeiska företag som har börjat använda alternativ utan större svårigheter. Särskilt med avseende på de två användningsområden som är undantagna enligt förordning (EG) nr 850/2004 har en större tillverkare av transportband angett att övergången till MCCP var smidig och bara medförde låga kostnader. Vid den tidpunkt då samrådet förbereddes arbetade två andra företag med alternativ.

(8)

År 2013 rådgjorde kommissionen med relevanta berörda parter inom gruvindustrin. Av samrådet framgick det att transportband som innehåller SCCP inte längre används av industrin för gruvdrift.

(9)

Vad gäller tätningsmassa i dammar och som innehåller SCCP förefaller det som om sådan tätningsmassa inte tillverkas, släpps ut på marknaden eller används i unionen. Redan 2008 meddelade de relevanta berörda parterna Europeiska kemikaliemyndigheten (7) att det förefaller som om SCCP i tätningsmassa antingen inte används eller är på väg att fasas ut (däribland tätningsmassa i dammar) i Europa.

(10)

I juni 2012 tillkännagav det enda kända företaget som registrerat tillverkning av SCCP i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (8) att det hade upphört med och inte avser att återuppta tillverkningen av ämnet.

(11)

Det finns lämpliga alternativ till användningen av SCCP i transportband i gruvindustrin och i tätningsmassa i dammar. Följaktligen är kommissionen förpliktad av beslut 2009/2 och översynsklausulen i posten avseende SCCP i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 att ta bort dessa två användningsområden. Även om industrin förefaller ha fasat ut dessa två användningsområden frivilligt bör undantagen i posten strykas i syfte att säkerställa full överensstämmelse med huvudinriktningen i det internationella avtalet för att eliminera användningen av långlivade organiska föroreningar.

(12)

Det är också nödvändigt att förtydliga, vad gäller SCCP, att förbudet i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 850/2004 inte gäller transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar som redan var i användning före eller på dagen för denna förordnings ikraftträdande.

(13)

Det är dessutom nödvändigt att förtydliga att varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent får släppas ut på marknaden och användas, eftersom detta är den mängd SCCP som får förekomma som orenhet i en vara som produceras med MCCP.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 67/548/EEG (9).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rådets beslut 2006/507/EG av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (EUT L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 av den 19 juni 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUT L 159, 20.6.2012, s. 1).

(6)  Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs), utarbetad för riksinstitutet för folkhälsa och miljö (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – RIVM), Nederländerna, RPA juli 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).


BILAGA

I del B i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 ska posten avseende Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja) ersättas med följande:

”Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffiner med kort kolkedja)

85535-84-8

287-476-5

1.

Genom undantag är produktion, utsläppande på marknaden samt användning av ämnen eller beredningar som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 1 viktprocent eller varor som innehåller SCCP i koncentrationer som är lägre än 0,15 viktprocent tillåten.

2.

Det ska vara tillåtet att använda

a)

transportband i gruvindustrin och tätningsmassa i dammar vilka innehåller SCCP om de redan var i användning senast den 4 december 2015, och

b)

andra varor än de som avses i a) som innehåller SCCP och som redan var i användning senast den 10 juli 2012.

3.

Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena ska gälla de varor som avses i punkt 2.”