12.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2017

av den 11 november 2015

om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser de justerade faktorerna för beräkning av kapitalkravet för valutarisk för valutor som är knutna till euron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 109a.2 c, och

av följande skäl:

(1)

Justeringarna som fastställs i denna förordning beaktar de detaljerade kriterier som anges i artikel 188.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2).

(2)

För att säkerställa en enhetlig behandling av valutor som är knutna till euron för beräkningen av kapitalkravet för valutarisk bör justerade faktorer tillhandahållas för den valutarisk som avser växelkurser mellan euron och valutor som är knutna till euron, liksom när det gäller valutakurserna mellan två valutor som är knutna till euron.

(3)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(4)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Justerade faktorer för valutarisk där den lokala eller utländska valutan är euron

Där den lokala eller utländska valutan är euron ska vid tillämpning av artikel 188.3 och 188.4 i delegerade förordning (EU) 2015/35 faktorn 25 % ersättas med

a)

0,39 % om den andra valutan är den danska kronan (DKK),

b)

1,81 % om den andra valutan är lev (BGN),

c)

2,18 % om den andra valutan är den västafrikanska CFA francen (BCEAO) (XOF),

d)

1,96 % om den andra valutan är den centralafrikanska CFA francen (BEAC) (XAF),

e)

2,00 % om den andra valutan är den komoriska francen (KMF).

Artikel 2

Justerade faktorer för valutarisk där den lokala eller utländska valutan är knuten till euron

Vid tillämpning av artikel 188.3 och 188.4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska faktorn 25 % ersättas med

a)

2,24 % om båda valutorna är DKK och BGN,

b)

2,62 % om båda valutorna är DKK och XOF,

c)

2,40 % om båda valutorna är DKK och XAF,

d)

2,44 % om båda valutorna är DKK och KMF,

e)

4,06 % om båda valutorna är BGN och XOF,

f)

3,85 % om båda valutorna är BGN och XAF,

g)

3,89 % om båda valutorna är BGN och KMF,

h)

4,23 % om båda valutorna är XOF och XAF,

i)

4,27 % om båda valutorna är XOF och KMF,

j)

4,04 % om båda valutorna är XAF och KMF,

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).