12.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2016

av den 11 november 2015

om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad avser aktieindexet för den symmetriska justeringen av standardkapitalkravet för aktier i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 109a.2 b, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa att aktieindexet mäter marknadspriset av en diversifierad aktieportfölj som är representativ för den typ av aktier som vanligen innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt kraven i artikel 172 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2), bör det vara sammansatt av flera befintliga aktieindex för relevanta marknader. För att göra dessa aktieindex jämförbara bör nivån för varje index i början av den lämpliga tidsperiod som avses i artikel 106.2 i direktiv 2009/138/EG fastställas till 100 procentenheter.

(2)

Värdet av ett aktieindex fluktuerar under dagen. Det är därför nödvändigt att klargöra vilket värde som ska användas för en viss dag. Eftersom fondbörserna inte är öppna för handel varje dag är det också nödvändigt att specificera för vilka dagar som aktieindexnivåerna ska beräknas. Därför bör termerna senaste kurs och arbetsdag definieras.

(3)

Aktieindex bör uppfylla de krav som fastställs i artikel 172 i delegerade förordning (EU) 2015/35.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har lämnat till kommissionen.

(5)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna därav och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

För tillämpning av denna förordning gäller följande definitioner:

1.   senaste nivå: den sista noteringen för aktieindex för den referensdag som offentliggjorts av tillhandahållaren av aktieindex.

2.   arbetsdag: varje dag utom lördagar och söndagar.

Artikel 2

Beräkning av aktieindex

1.   Den nivå på aktieindex som avses i artikel 106.2 i direktiv 2009/138/EG ska fastställas för varje arbetsdag.

Nivån på aktieindex för en viss arbetsdag ska vara summan av bidragen från samtliga index som omfattas av bilagan den arbetsdagen.

För varje aktieindex som anges i bilagan ska bidraget för en viss arbetsdag vara produkten av dess normaliserade nivå för arbetsdagen och aktieindexets respektive vikt enligt vad som anges i bilagan.

2.   För varje aktieindex som anges i bilagan ska dess normaliserade nivå för en viss arbetsdag vara den sista nivån för den arbetsdagen delat med den sista nivån den första dagen av den period på 36 månader som avslutas på den arbetsdag för vilken aktieindexnivån beräknas enligt definitionen i artikel 172.1 i delegerade förordning (EU) 2015/35. Om den sista nivån för aktieindex för en specifik dag inte är tillgänglig ska den senaste sista nivån före den dagen användas.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA

Aktieindex och vikter

Aktieindex (prisindex)

Vikter

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08