31.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1962

av den 28 oktober 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artiklarna 6.5, 8.2, 9.10, 15.9, 21.7, 22.7, 24.8, 33.10, 37.4, 58.9, 60.7, 64.2, 73.9, 74.6, 76.4, 78.2, 92.5, 105.6, 106.4, 111.3, 116.6 och 117.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (2), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1380/2013 (3) har rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (4) upphävts. De relevanta hänvisningarna i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(2)

Ett nytt verktyg för utbyte av uppgifter har tagits fram av kommissionen och bör användas vid allt elektroniskt utbyte av uppgifter som avses i artiklarna 33, 111 och 116 i förordning (EG) nr 1224/2009 (nedan kallad kontrollförordningen) och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1006/2008.

(3)

Internationella sjöfartsorganisationens identifieringsnummer för fartyg (nedan kallat IMO-nummer) enligt resolution A.1078 (28) som antogs av IMO den 4 december 2013 och enligt bestämmelserna i kapitel XI-1 regel 3 i 1974 års Solas-konvention bör tillämpas på unionsfiskefartyg oavsett var de verkar och för tredjeländers fiskefartyg som fiskar i unionens vatten. IMO-numret gör det möjligt att korrekt identifiera fartyg och att spåra och kontrollera deras verksamhet över tiden, oberoende av eventuella ändringar av namn, ägande eller flagg, och säkerställer spårbarhet för fiskeriprodukterna genom hela marknadskedjan, särskilt i de fall där fartyg kan vara inblandade i IUU-fiske.

(4)

Ett nytt format för överföring av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) har utarbetats av kommissionen och bör användas för det elektroniska utbytet av uppgifter enligt artiklarna 111 och 116 i kontrollförordningen. Därför bör artiklarna 24 och 28 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 ändras och bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 utgå.

(5)

I artikel 14.2 d i kontrollförordningen föreskrivs att fiskeloggboken ska innehålla fartygets avgångstid. För att säkerställa att alla meddelanden som avser samma fiskeresa kan identifieras och kopplas ihop ska fartygsbefälhavare som är skyldiga att registrera och skicka uppgifter i loggboken på elektronisk väg överföra ett avgångsmeddelande till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten som det första meddelandet innan fartyget påbörjar någon fiskeinsats och all senare överföring. Artikel 47 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför ändras.

(6)

Reglerna för det utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna, och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, som avses i artiklarna 111 och 116 i kontrollförordningen och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1006/2008 måste ändras för att ta hänsyn till nya rättsliga krav, utvecklingen av ny teknik och nya format samt internationella standarder. Det är nödvändigt att fastställa de allmänna principerna för elektronisk överföring, förfarandena för rättelser och de normer som ska användas för utbyte av information som rör det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, fiske och försäljning samt fångstrapportering, och att fastställa förfarandena för att genomföra ändringar i formaten. Därför bör artiklarna 43, 45, 91 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 samt bilaga XII till den förordningen anpassas och nya bestämmelser fastställas.

(7)

Det krävs ytterligare harmonisering av det elektroniska direktutbytet i realtid av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg och från det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen. Flaggmedlemsstaten bör säkerställa automatisk överföring i realtid till kustmedlemsstaten av uppgifter från det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet som tas emot från flaggmedlemsstatens fiskefartyg när de fiskar i kustmedlemsstatens vatten. Artikel 44 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför ändras.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (6) ändrades kontrollförordningen så att regler infördes om den information som ska lämnas till konsumenterna om fiskeri- och vattenbruksprodukter och om kontrollen av fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av mekanismen för lagring. Artiklarna 66, 67 och 112 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör anpassas till dessa nya bestämmelser och artikel 68 bör utgå.

(9)

Avdrag för vatten eller is bör inte göras för pelagiska arter avsedda för landningar för industriändamål, på grund av de speciella förhållandena för lagring och hantering av fisken i sådan verksamhet. Inom ramen för fiskeavtalen mellan Europeiska unionen, Färöarna och Norge om förvaltningen av fiskbestånd i vatten i Nordostatlanten under perioden 2014–2018 har det antagits en liknande bestämmelse för pelagiska arter avsedda för landningar för industriändamål samt nya åtgärder för vägning och inspektion av landningar av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling. Artiklarna 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 och 107 i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför anpassas till dessa nya bestämmelser.

(10)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (7) föreskrivs åtgärder för att stödja genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn samt reglera avbrott, tillfälligt inställande och korrigeringar av unionens finansieringsåtgärder; dessutom upphävs artikel 103 i kontrollförordningen. I genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför artikel 96, kapitel I i avdelning VIII och bilaga XXXI utgå.

(11)

Genom artikel 33.10 i kontrollförordningen och artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1006/2008 ges kommissionen befogenhet att besluta om format för överföringen av uppgifter om fångster och fiskeansträngning. Bestämmelserna på detta område i kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 (8) för att säkerställa en effektiv överföring av aggregerade fångstuppgifter enligt artikel 33.2 och 33.4 i kontrollförordningen och enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1006/2008 är nu rättsligt och tekniskt föråldrade. Därför bör internationella standarder för elektronisk rapportering av aggregerade fångstuppgifter användas, och förordning (EG) nr 500/2001 bör upphävas.

(12)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812 (9) har det införts nya bestämmelser om separat registrering av fångster av för små exemplar enligt rapporteringsskyldigheterna och tilldelning av prickar för en ny allvarlig överträdelse rörande skyldigheten att landa fångster av för små exemplar. Bilagorna VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII och XXX till genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför anpassas till dessa nya bestämmelser.

(13)

Genom rekommendationerna GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 och GFCM/36/2012/2 har Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) antagit särskilda bestämmelser om införandet av en AKFM-fiskeloggbok och om rapportering av fångster av rödkorall samt om oförutsedda bifångster och frisläppande av havsfåglar, munksälar, havssköldpaddor och valar i loggboken. Bilagorna VI, VII och X till genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör anpassas till dessa nya bestämmelser.

(14)

Genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

Artikel 90.1 c och artikel 92.1 i kontrollförordningen, i deras ändrade lydelse enligt artikel 7.14 och 7.15 i förordning (EU) 2015/812, ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. Tilldelningen av prickar för allvarliga överträdelser av dessa bestämmelser bör träda i kraft samtidigt.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 404/2011

Genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I hela texten ska ”EU-fiskefartyg” och ”EU-vatten” ersättas med ”unionsfiskefartyg” respektive ”unionens vatten”, och alla grammatiska anpassningar som krävs till följd av ersättandet ska göras.

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Led 1 ska ersättas med följande:

”1.    unionsfiskefartyg : ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,”

b)

Led 2 ska ersättas med följande:

”2.    unionens vatten : vatten enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1380/2013 (10),

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3.

I artikel 3 ska punkt 7 ersättas med följande:

”7.   Den högsta tillåtna kapacitet, uttryckt i bruttoton (GT) eller kilowatt (kW), som anges i fiskelicenser som utfärdats av en medlemsstat, får inte vid något tillfälle överstiga de maximala kapacitetsnivåer för medlemsstaten som fastställts i enlighet med artikel 22.7 i förordning (EU) nr 1380/2013.”

4.

I artikel 6 ska följande stycke läggas till:

”Från och med den 1 januari 2016 ska Internationella sjöfartsorganisationens system med identifieringsnummer för fartyg (nedan kallade IMO-nummer), som antogs genom resolution A.1078(28) den 4 december 2013 och som avses i kapitel XI-1 regel 3 i 1974 års Solas-konvention, tillämpas på följande:

a)

Unionsfiskefartyg eller fiskefartyg som kontrolleras av unionsaktörer inom ramen för ett befraktningsavtal, på minst 100 bruttoton eller 100 bruttoregisterton eller med en total längd på minst 24 meter, som endast fiskar i unionens vatten.

b)

Alla unionsfiskefartyg eller fiskefartyg som kontrolleras av unionsaktörer inom ramen för ett befraktningsavtal, med en total längd på minst 15 meter, som bedriver verksamhet utanför unionens vatten.

c)

Alla fiskefartyg från tredjeland som har tillstånd att bedriva fiske i unionens vatten.”

5.

I artikel 24 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Varje flaggmedlemsstats centrum för fiskerikontroll ska sörja för att de uppgifter som lämnas enligt artikel 19 i denna förordning automatiskt överförs till kustmedlemsstatens centrum för fiskekontroll under den tid då flaggmedlemsstatens fiskefartyg befinner sig i kustmedlemsstatens vatten. Uppgifterna ska översändas till kustmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll omedelbart efter mottagandet på flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.”

6.

Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Kommissionens tillgång till uppgifter

Kommissionen får begära att medlemsstaterna i enlighet med artikel 111.1 a i kontrollförordningen sörjer för att de uppgifter som lämnas enligt artikel 19 i den här förordningen avseende en viss grupp av fiskefartyg och under en viss tid automatiskt överförs till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet. Uppgifterna ska översändas till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet omedelbart efter mottagandet på flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.”

7.

Artikel 30 ska ersättas med följande:

”Artikel 30

Förlagor för fiskeloggbok, omlastnings- och landningsdeklarationer i pappersformat

1.   I unionens vatten ska fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med förlagan i bilaga VI.

2.   Genom undantag från punkt 1 får, för de unionsfiskefartyg som genomför dagliga fiskeresor i Medelhavet, fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med förlagan i bilaga VII.

3.   När unionsfiskefartygen bedriver fiskeverksamhet i ett tredjelands vatten, i vatten som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller i vatten utanför unionens vatten som inte regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, ska fiskeloggboken, omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med artikel 31 i denna förordning och förlagorna i bilagorna VI och VII, utom i de fall då tredjelandet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen specifikt kräver att en annan typ av fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration ska användas. Om tredjelandet inte kräver att en särskild fiskeloggbok ska föras, men däremot kräver andra uppgifter än de som krävs enligt unionens bestämmelser, ska dessa uppgifter registreras.

4.   Befälhavarna på unionsfiskefartyg som inte omfattas av bestämmelserna i artikel 15 i kontrollförordningen får till och med den 31 december 2017 fortsätta att använda pappersformat för fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration som tryckts före den 1 januari 2016.”

8.

I artikel 37 ska följande stycke läggas till:

”Fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i elektroniskt format ska fyllas i i enlighet med de instruktioner som ges i bilaga X.”

9.

Artikel 43 ska ersättas med följande:

”Artikel 43

Obligatoriska uppgifter i informationsutbytet mellan medlemsstaterna

Uppgifter som unionsfiskefartygens befälhavare ska registrera i fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen, förhandsanmälan och landningsdeklarationen enligt unionens bestämmelser ska också vara obligatoriska i utbytet mellan medlemsstaterna.”

10.

Artikel 44 ska ersättas med följande:

”Artikel 44

Tillgång till uppgifter

1.   När ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg genomför fiskeinsatser i unionens vatten i en kustmedlemsstat ska flaggstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra de obligatoriska elektroniska fiskeloggboksuppgifterna för den aktuella fiskeresan till den kustmedlemsstaten, med början vid den senaste avgången.

2.   Så länge ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg fiskar i unionens vatten i en annan kustmedlemsstat ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra alla obligatoriska elektroniska fiskeloggboksuppgifter till den kustmedlemsstaten. Flaggmedlemsstaten ska också vidarebefordra de korrigeringar som gäller den aktuella fiskeresan och som avses i artikel 47.2 i denna förordning.

3.   När en landning eller omlastning äger rum i en hamn i en annan kustmedlemsstat än flaggmedlemsstaten ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra alla obligatoriska uppgifter i den elektroniska landnings- eller omlastningsdeklarationen till den kustmedlemsstaten.

4.   När en flaggmedlemsstat underrättas om att ett fiskefartyg som för dess flagg avser att anlöpa en hamn i en annan kustmedlemsstat ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra den elektroniska förhandsanmälan till den kustmedlemsstaten.

5.   När ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg under en fiskeresa kommer in i unionens vatten i en annan kustmedlemsstat, eller när någon av de uppgifter som avses i punkterna 3 och 4 som gäller en bestämd fiskeresa har överförts till en kustmedlemsstat, ska flaggmedlemsstaten medge tillgång till alla elektroniska uppgifter om fiskeverksamhet som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen för den fiskeresan, från avgång till den tidpunkt då landningen avslutats, och överlämna uppgifter på begäran från den kustmedlemsstaten. Tillgången ska medges minst 36 månader efter fiskeresans början.

6.   Flaggmedlemsstaten för ett fiskefartyg som inspekteras av en annan medlemsstat i enlighet med artikel 80 i kontrollförordningen ska på begäran av den inspekterande medlemsstaten överföra de elektroniska uppgifter om fiskeverksamheten som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen för fartygets aktuella fiskeresa från avgång till tidpunkten för begäran.

7.   De begäranden som avses i punkterna 5 och 6 ska vara elektroniska och det ska anges om svaret ska ge de ursprungliga uppgifterna med korrigeringar eller endast de konsoliderade uppgifterna. Svaret på begäran ska genereras automatiskt och översändas utan dröjsmål av den tillfrågade medlemsstaten.

8.   Medlemsstaterna ska medge tillgång till uppgifter i det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, förhandsanmälan och landningsdeklaration på begäran av andra medlemsstater som utför inspektioner till sjöss inom ramen för planer för gemensamt utnyttjande eller annan överenskommen gemensam inspektionsverksamhet.

9.   Befälhavare på unionsfiskefartyg ska vid varje tidpunkt ha säker tillgång till sina egna uppgifter i elektroniska fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer, förhandsanmälningar och landningsdeklarationer som finns lagrade i flaggmedlemsstatens databas.”

11.

Artikel 45 ska ersättas med följande:

”Artikel 45

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska

a)

säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i datoriserade databaser under minst tre år,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i denna förordning, och

c)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.”

12.

I artikel 47 ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a.   Befälhavaren på ett unionsfiskefartyg ska skicka ett elektroniskt avgångsmeddelande till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter innan fartyget lämnar hamn och innan man påbörjar någon annan elektronisk överföring som rör fiskeresan.”

13.

Artikel 60 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Om skadan inte kan gottgöras helt eller bara kan gottgöras till viss del genom de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EG) nr 1380/2013 ska kommissionen, så snart som möjligt efter det att den information som avses i artikel 59 i denna förordning har tagits emot, vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda skadan.”

b)

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

”b)

I tillämpliga fall, uppgift om vilka medlemsstater som överskridit sina fiskemöjligheter (de överskridande medlemsstaterna) och om överskridandets omfång (med avdrag för eventuella byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013).”

14.

Artikel 66 ska ersättas med följande:

”Artikel 66

Definition

I detta kapitel avses med

fiskeri- och vattenbruksprodukter : produkter enligt kapitel 3, undernummer 1212 21 00 i kapitel 12 och nummer 1604 och 1605 i kapitel 16 i Kombinerade nomenklaturen som upprättats genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (11).

(11)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 312, 31.10.2014, s. 1).”"

15.

Artikel 67 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12 ska ersättas med följande:

”12.   Den information som anges i artikel 58.5 i kontrollförordningen ska inte gälla för fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt nummer 1604 och 1605 i kapitel 16 i Kombinerade nomenklaturen.”

b)

Punkt 13 ska ersättas med följande:

”13.   Vid tillämpningen av artikel 58.5 i kontrollförordningen ska information om det område där produkten fångats eller odlats avse,

a)

för fångster av bestånd eller grupper av bestånd som omfattas av en kvot och/eller en minimistorlek enligt unionslagstiftningen, relevant geografiskt område enligt definitionen i artikel 4.30 i kontrollförordningen,

b)

för fångster av andra bestånd eller grupper av bestånd, fiskeriprodukter fångade i sötvatten och vattenbruksprodukter, namnet på fångst- eller produktionsområdet i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (12).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).”"

16.

Artikel 68 ska utgå.

17.

I artikel 74 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda regler för pelagiska arter som avses i artiklarna 78–89 i denna förordning och som landas i bulk för överföring till platsen för den första saluföringen eller för lagring eller beredning, får det avdrag från den totala vikten som görs för vatten och is inte vara större än 2 %. Det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. Inget avdrag för vatten eller is ska göras för landningar för industriändamål eller för andra arter än pelagiska arter.”

18.

Artikel 78 ska ersättas med följande:

”Artikel 78

Tillämpningsområde för vägningsförfaranden för fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling

De regler som anges i detta avsnitt ska tillämpas på vägningen av fångster av sill (Clupea harengus), makrill (Scomber scombrus), taggmakrill (Trachurus spp.) och blåvitling (Micromesistius poutassou) eller kombinationer av dessa, som landas i unionen eller av unionsfiskefartyg i tredjeländer, där varje landning omfattar mer än tio ton och har fångats i följande områden:

a)

För sill, i Ices-områdena I, II, IIIa, IV, Vb, VI och VII.

b)

För makrill, i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.

c)

För taggmakrill, i Ices-områdena IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.

d)

För taggmakrill, i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.”

19.

Rubriken till artikel 79 ska ersättas med följande:

”Artikel 79

Vägningshamnar för fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling”

20.

I artikel 80 ska punkt 1 c ersättas med följande:

”c)

De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling i kilogram levande vikt som behålls ombord.”

21.

I artikel 82 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som behålls ombord, och som anmälts före landningen enligt artikel 80.1 c i denna förordning, ska överensstämma med de kvantiteter som har registrerats i fiskeloggboken.”

22.

Rubriken till artikel 83 ska ersättas med följande:

”Artikel 83

Offentliga vägningsanläggningar för färsk sill, makrill, taggmakrill och blåvitling”

23.

Artikel 85 ska ersättas med följande:

”Artikel 85

Vägning av fryst fisk

Vid vägningen av landade kvantiteter fryst sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska vikten för fryst fisk som landas i lådor fastställas per art i enlighet med artikel 73 i denna förordning.”

24.

Artikel 86 ska ersättas med följande:

”Artikel 86

Vägningsjournaler

Alla vägningsjournaler enligt artiklarna 84.3 och 85 i denna förordning och kopior av eventuella transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning ska sparas i minst tre år.”

25.

Artikel 88 ska ersättas med följande:

”Artikel 88

Korskontroller

Till dess att en datoriserad databas upprättats i enlighet med artikel 109 i kontrollförordningen ska de behöriga myndigheterna för alla landningar genomföra administrativa korskontroller mellan följande uppgifter:

a)

De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i förhandsanmälan om landning enligt artikel 80.1 c i denna förordning och de kvantiteter som anges i fiskeloggboken.

b)

De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i fiskeloggboken och de kvantiteter som anges i landningsdeklarationen.

c)

De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i landningsdeklarationen och de kvantiteter som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

d)

Det fångstområde som anges i fartygets fiskeloggbok och VMS-uppgifterna för fartyget i fråga.”

26.

Artikel 89 ska ersättas med följande:

”Artikel 89

Övervakning av vägning

1.   Övervakningen av vägningen av ett fartygs fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska göras per art. Om ett fartyg pumpar fångsten i land ska kontrollen omfatta vägningen av hela den mängd som lossas. För landningar av fryst sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska samtliga lådor räknas och den metod för beräkning av lådornas genomsnittliga nettovikt som anges i bilaga XVIII ska övervakas.

2.   Utöver de uppgifter som avses i artikel 88 i denna förordning ska korskontroller göras mellan följande uppgifter:

a)

De kvantiteter per art av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i vägningsjournalerna vid offentliga eller privata anläggningar och de kvantiteter per art som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

b)

De kvantiteter per art av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i alla typer av transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning.

c)

Tankbilarnas unika identifieringsnummer som registrerats i enlighet med artikel 84.2 b i denna förordning.

3.   Det ska kontrolleras att fartyget tömts på all fisk, i enlighet med de särskilda reglerna i detta avsnitt, när lossningen är slutförd.

4.   All övervakning enligt denna artikel och artikel 107 i denna förordning ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i minst tre år.”

27.

I avdelning IV ska rubriken till kapitel III ersättas med följande:

”KAPITEL III

Avräkningsnotor och deklarationer om övertagande”

28.

I artikel 90 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   På avräkningsnotan och deklarationen om övertagande ska antalet individer enligt artiklarna 64.1 f och 66.3 e i kontrollförordningen anges, om kvoten i fråga förvaltas på individbas.”

29.

Artikel 91 ska ersättas med följande:

”Artikel 91

Format för avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

1.   Medlemsstaterna ska fastställa det format som ska användas för ifyllande och överföring av avräkningsnotor och deklarationer om övertagande mellan registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna auktoriserade organ eller personer och de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 63 och 67 i kontrollförordningen.

2.   De uppgifter som registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna auktoriserade organ eller personer i enlighet med unionens regler obligatoriskt ska registrera i sina avräkningsnotor eller deklarationer om övertagande ska även vara obligatoriska vid uppgiftsutbyte mellan medlemsstater.

3.   Uppgifter som avses i artikel 111.2 i kontrollförordningen och som överförts för insatser under de senaste 36 månaderna av den medlemsstat på vars territorium den första försäljningen eller övertagandet ägde rum ska göras tillgängliga av den medlemsstaten på begäran av flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat inom vars territorium fiskeriprodukterna har landats. Svaret på begäran ska genereras automatiskt och översändas utan dröjsmål.

4.   Medlemsstaterna ska

a)

säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i datoriserade databaser under minst tre år,

b)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i denna förordning, och

c)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

5.   I varje medlemsstat ska den samordnande myndigheten enligt artikel 5.5 i kontrollförordningen ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av detta kapitel.

6.   Medlemsstaterna ska utbyta kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 5 och ska informera kommissionen och det av kommissionen utsedda organet inom tre månader efter det att denna förordning träder i kraft.

7.   Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 5 och 6 ska meddelas kommissionen, det av kommissionen utsedda organet och övriga medlemsstater innan de träder i kraft.”

30.

Artikel 96 ska upphöra att gälla.

31.

Artikel 107 ska ersättas med följande:

”Artikel 107

Inspektion av landningar av vissa pelagiska arter

När det gäller landningar av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling i enlighet med artikel 78 i denna förordning ska en medlemsstats behöriga myndigheter sörja för att minst 7,5 % av de kvantiteter av varje art som landas och minst 5 % av landningarna inspekteras i sin helhet.”

32.

Artikel 112 ska ersättas med följande:

”Artikel 112

Kontroll av fiskeriprodukter som omfattas av lagringsmekanism

Tjänstemännen ska kontrollera att fiskeriprodukter som omfattas av den lagringsmekanism som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 1379/2013 uppfyller de villkor som anges i artikel 30 och i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (13).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).”"

33.

I artikel 126 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Om det under en och samma inspektion konstateras att två eller flera allvarliga överträdelser begåtts av den fysiska eller juridiska person som är innehavare av licensen, ska prickar för respektive allvarlig överträdelse tilldelas fiskelicensinnehavaren i enlighet med punkt 1 upp till ett högsta antal av 12 prickar för samtliga dessa överträdelser.”

34.

I artikel 131 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Om en fiskelicens dras in tillfälligt eller permanent i enlighet med artikel 129.1 eller 129.2 i denna förordning ska det fiskefartyg till vilket den tillfälligt eller permanent indragna fiskelicensen är knuten identifieras som ett fiskefartyg utan fiskelicens i det nationella register som avses i artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Fiskefartyget ska identifieras på samma sätt i det register över unionens fiskeflotta som avses i artikel 24.3 i förordning (EG) nr 1380/2013.

2.   En permanent indragning av en fiskelicens i enlighet med artikel 129.2 i denna förordning ska inte påverka taken för fiskekapacitet för den medlemsstat som utfärdade licensen, i enlighet med artikel 22.7 i förordning (EG) nr 1380/2013.”

35.

I avdelning VIII ska kapitel I utgå.

36.

I artikel 139 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:

”2.   Hur stort överutnyttjandet av fiskemöjligheterna har varit ska fastställas mot bakgrund av de fiskemöjligheter som vid slutet av varje given period finns tillgängliga för den berörda medlemsstaten, med beaktande av byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (14), tilldelning av tillgängliga fiskemöjligheter enligt artikel 37 i kontrollförordningen och avdrag från fiskeansträngningen i enlighet med artiklarna 105, 106 och 107 i kontrollförordningen.

3.   Byte av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 för en given period ska inte vara tillåtet efter den sista dagen i den första månad som följer på utgången av den nämnda perioden.

(14)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).”"

37.

I avdelning IX ska följande kapitel införas som kapitel Ia:

”KAPITEL Ia

Regler för utbyte av uppgifter

Artikel 146a

I detta kapitel fastställs detaljerade regler för det utbyte av uppgifter som avses i artiklarna 111 och 116 i kontrollförordningen samt för att meddela de fångstuppgifter som avses i artikel 33.2 och 33.4 i kontrollförordningen och i artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (15).

Artikel 146b

Definitioner

I detta kapitel avses med

a)    transportskikt : elektroniskt nätverk för utbyte av fiskeriuppgifter som gjorts tillgängligt av kommissionen för alla medlemsstater och det av kommissionen utsedda organet för att utbyta uppgifter på ett standardiserat sätt,

b)    rapport : den information som registreras elektroniskt,

c)    meddelande : rapporten i dess överföringsformat,

d)    begäran : ett elektroniskt meddelande som innehåller en förfrågan om en uppsättning rapporter.

Artikel 146c

Allmänna principer

1.   Alla meddelanden ska utbytas på grundval av standarden P1000 från FN:s Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). Endast datafält, centrala komponenter, objekt och väl formaterade XML-meddelanden (Extensible Markup Language) enligt den XML-schemadefinition (XSD) som är baserad på UN/CEFACT:s standardiseringsbibliotek ska användas.

2.   Rapportformaten ska vara baserade på de UN/CEFACT-standarder som avses i bilaga XII och ska göras tillgängliga på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

3.   XSD och koder på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske ska användas för alla meddelanden.

4.   Datum och tid ska överföras i koordinerad universell tid (UTC).

5.   Alla rapporter ska ha en unik rapportidentifierare.

6.   En unik identifierare för fiskeresan som är läsbar för människor ska användas för att koppla samman fiskeloggboksuppgifter med uppgifter i landningsdeklarationer, omlastningsdeklarationer, avräkningsnotor, deklarationer om övertagande och transportdokument.

7.   Rapporter avseende unionsfiskefartyg ska innehålla det identitetsnummer för fartyget som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (16).

8.   Medlemsstaterna ska använda de genomförandedokument som finns på Europeiska kommissionens webbplats för fiske för att säkerställa utbyte av meddelanden.

Artikel 146d

Överföring av meddelanden

1.   Alla överföringar ska ske helt automatiskt och omedelbart med användning av transportskiktet.

2.   Före överföring av ett meddelande ska avsändaren utföra en automatisk kontroll för att kontrollera att meddelandet är korrekt enligt den minimiuppsättning regler för validering och kontroll som finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

3.   Mottagaren ska informera avsändaren om att meddelandet mottagits genom att skicka ett returmeddelande baserat på UN/CEFACT s. 1000-1: General Principles. Meddelanden från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg och svar på en begäran ska inte få något returmeddelande.

4.   Om ett tekniskt fel uppstår på avsändarsidan och avsändaren inte längre kan utbyta meddelanden, ska avsändaren underrätta alla mottagare om problemet. Avsändaren ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Alla meddelanden som ska levereras till en mottagare ska lagras tills problemet är löst.

5.   Om ett tekniskt fel uppstår på mottagarsidan och mottagaren inte längre kan ta emot meddelanden, ska mottagaren underrätta alla avsändare om problemet. Mottagaren ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.

6.   Efter reparation av ett systemfel hos en avsändare ska avsändaren överföra osända meddelanden så snart som möjligt. En manuell uppföljning får tillämpas.

7.   Efter reparation av ett systemfel hos mottagaren ska saknade meddelanden göras tillgängliga på begäran. En manuell uppföljning får tillämpas.

8.   Alla avsändare och mottagare av meddelanden och kommissionen ska fastställa förfaranden för driftskontinuitet.

Artikel 146e

Korrigeringar

Korrigeringar av rapporter ska registreras i samma format som den ursprungliga rapporten, med uppgift om att rapporten är en korrigering baserad på UN/CEFACT s. 1000-1: Allmänna principer.

Artikel 146f

Utbyte av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg

1.   Det format som ska användas för att rapportera uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vara XML-schemadefinitionen Vessel Position Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-7.

2.   Flaggmedlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg.

3.   Flaggmedlemsstaternas system ska också kunna besvara begäranden om uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg avseende fiskeresor som inletts under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146g

Utbyte av uppgifter om fiskeverksamhet

1.   Det format som ska användas för utbyte av uppgifter i fiskeloggböcker, förhandsanmälningar, omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer som avses i artiklarna 15, 17, 22 och 24 i kontrollförordningen, mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska vara XML-schemadefinitionen Fishing Activity Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-3.

2.   Flaggmedlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden om fiskeverksamhet och besvara begäranden om uppgifter om fiskeverksamhet avseende fiskeresor som inletts under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146h

Utbyte av uppgifter om försäljning

1.   Det format som ska användas för utbyte av uppgifter i avräkningsnotor och deklarationer om övertagande som avses i artiklarna 63 och 67 i kontrollförordningen, mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska vara XML-schemadefinitionen Sales Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-5.

2.   När uppgifter i transportdokument som avses i artikel 68 i kontrollförordningen utbyts mellan medlemsstaterna, och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska det format som används också vara baserat på UN/CEFACT s. 1000-5.

3.   Medlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden om avräkningsnotor och om deklarationer om övertagande samt besvara begäranden om uppgifter i avräkningsnotor och deklarationer om övertagande för insatser som ägt rum under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146i

Överföring av aggregerade fångstuppgifter

1.   Flaggmedlemsstaterna ska använda den XML-schemadefinition som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-12 som format för att till kommissionen överföra de aggregerade fångstuppgifter som avses i artikel 33.2 och 33.4 i kontrollförordningen och i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1006/2008.

2.   Uppgifterna i fångstrapporten ska aggregeras per månad då arten fångats.

3.   Kvantiteterna i fångstrapporten ska baseras på de landade kvantiteterna. När en fångstrapport ska lämnas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1006/2008, och det inträffar innan landningen skett, ska en ungefärlig fångstrapport lämnas, med uppgiften ’behållen ombord’. En korrigering med exakt vikt och landningsplats ska översändas före den 15:e i månaden efter landningen.

4.   När unionslagstiftningen kräver rapportering av bestånd eller arter i flera fångstrapporter på olika aggregeringsnivåer ska dessa bestånd eller arter endast rapporteras i den mest detaljerade rapport som krävs.

Artikel 146j

Ändringar i XML-format och genomförandedokument

1.   Kommissionen ska i samförstånd med medlemsstaterna besluta om ändringar av XML-format och genomförandedokument som ska användas för det elektroniska uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, inklusive de ändringar som följer av artiklarna 146f, 146g och 146h.

2.   De ändringar som avses i punkt 1 ska anges tydligt på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske och markeras med det datum ändringen träder i kraft. Sådana ändringar ska träda i kraft tidigast sex månader och senast 18 månader efter att beslutet om ändring fattades. Tidpunkten ska fastställas av kommissionen i samförstånd med medlemsstaterna.

(15)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33)."

(16)  Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).”"

38.

I artikel 164 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske eller partnerskapsavtal om fiske som ingåtts mellan unionen och tredjeländer eller inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller liknande arrangemang som unionen är avtalsslutande part i eller icke avtalsslutande samarbetspart i, får kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet vidarebefordra relevant information om bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller om allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i förordning 1005/2008 och artikel 90.1 i kontrollförordningen till övriga parter i sådana avtal, organisationer eller arrangemang, förutsatt att den medlemsstat som tillhandahållit informationen ger sitt tillstånd till detta och att det är förenligt med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (17).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganden behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).”"

39.

Bilaga V ska utgå.

40.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

41.

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

42.

Bilagorna VIII och IX ska utgå.

43.

Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

44.

Bilaga XII ska ersättas med texten i bilaga IV till denna förordning.

45.

Bilaga XXIII ska ersättas med texten i bilaga V till denna förordning.

46.

Bilaga XXVI ska ersättas med texten i bilaga VI till denna förordning.

47.

Bilaga XXVII ska ersättas med texten i bilaga VII till denna förordning.

48.

Bilaga XXX ska ersättas med texten i bilaga VIII till denna förordning.

49.

Bilaga XXXI ska utgå.

Artikel 2

Upphävande

Förordning (EG) nr 500/2001 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 146d.1 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2016. I enlighet med artikel 11 i förordning (EU) 2015/812 ska punkt 5 i bilaga XXX, om allvarliga överträdelser när det gäller att inte fullgöra skyldigheten att landa fisk som inte uppfyller storlekskraven, tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (EGT L 73, 15.3.2001, s. 8).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812 av den 20 maj 2015 om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009, samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1379/2013 och (EU) nr 1380/2013, vad gäller landningsskyldigheten, och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 (EUT L 133, 29.5.2015, s. 1).


BILAGA I

BILAGA VI

FÖRLAGA FÖR EN KOMBINERAD FISKELOGGBOK, LANDNINGSDEKLARATION OCH OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR UNIONEN

Image


BILAGA II

BILAGA VII

FÖRLAGA FÖR EN KOMBINERAD FISKELOGGBOK, LANDNINGSDEKLARATION OCH OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR UNIONEN

(MEDELHAVET – DAGLIGA FISKERESOR)

Image


BILAGA III

”BILAGA X

INSTRUKTIONER TILL BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG SOM ÄR SKYLDIGA ATT FYLLA I OCH LÄMNA IN EN FISKELOGGBOK, EN LANDNINGSDEKLARATION ELLER EN OMLASTNINGSDEKLARATION

Följande allmänna minimiinformation om fartygets eller fartygens fiskeverksamhet ska registreras i fiskeloggboken i enlighet med artiklarna 14, 15, 21, 22, 23 och 24 i kontrollförordningen och avdelning III kapitlen I, II och III i den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av andra särskilda element eller regler som krävs i unionslagstiftningen, av de nationella myndigheterna i en medlemsstat eller ett tredjeland eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation.

1.   ANVISNINGAR FÖR FISKELOGGBOKEN

Befälhavare på alla fartyg som deltar i en parfiskeinsats ska föra fiskeloggbok, i vilken de kvantiteter som fångats och behålls ombord anges på ett sådant sätt att fångsterna inte registreras dubbelt.

I loggboken i pappersform ska, under samma fiskeresa, obligatoriska uppgifter registreras på varje sida.

Information om fiskefartyget/fiskefartygen och datumuppgifter för fiskeresor

Fiskeloggbok i pappersform,

referensnummer

Uppgiftspost

(M = Obligatorisk)

(O = Frivillig)

(CIF = Obligatorisk om tillämplig)

Beskrivning av vilka uppgifter och tidsangivelser som ska registreras

(1)

Fiskefartygets/-ens namn (M)

Internationell(a) radioanropssignal(er) (M)

CFR-nummer (M)

AKFM-, Iccat-nummer (CIF)

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

Dessa uppgifter ska införas i loggboken i pappersform under motsvarande uppgifter för det fartyg för vilket fiskeloggboken förs.

Fartygets identitetsnummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR-nummer) är ett unikt nummer som en medlemsstat tilldelar ett unionsfartyg när fartyget registreras i unionens flotta för första gången (1).

AKFM- eller Iccat-registreringsnummer ska införas för fiskefartyg som bedriver reglerad fiskeverksamhet utanför unionens vatten (CIF).

(2)

Distriktsbeteckning (M)

Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror som anges på fartygets skrovsida.

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

(3)

Befälhavarens namn och adress (M)

Befälhavarens efternamn, förnamn och fullständiga adress (gata, gatunummer, postnummer, postort och medlemsstat eller tredjeland) ska anges.

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

(4)

Datum, tid och hamn för avgång (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken i pappersform innan fiskefartyget lämnar hamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och tid som HH-MM i lokal tid.

Elektroniskt avgångsmeddelande ska sändas innan fartyget lämnar hamnen. Datum och tid ska anges i koordinerad universell tid (UTC).

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(5)

Datum, tid och hamn för återkomst (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken i pappersform innan fiskefartyget kommer in i hamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och uppskattad tid som HH-MM i lokal tid.

Elektroniskt ankomstmeddelande ska sändas innan fartyget kommer in i hamnen. Datum och uppskattad tid ska anges i koordinerad universell tid (UTC).

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(6)

Datum, tid och hamn för landning, om dessa uppgifter avviker från (5) (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken innan fiskefartyget kommer in i landningshamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och uppskattad tid som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(7)

Datum, tid och plats för omlastning

Namn, distriktsbeteckning och internationell radioanropssignal, flagg, CFR- eller IMO-nummer och destinationshamn och destinationsland för det mottagande fiskefartyget (M)

Dessa uppgifter ska registreras i fiskeloggbok i pappersformat om omlastning sker innan fiskeinsatsen inleds.

Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och tid som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Tredjeland ska registreras med hjälp av treställiga alfabetiska landskoder (ISO-3166).

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR-nummer) ska registreras för unionsfartyg. Internationella sjöfartsorganisationens nummer (IMO-nummer) ska registreras för tredjelands fartyg.

När en geografisk position krävs ska latitud och longitud anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter om GPS används (format WGS 84).

Uppgifter om fiskeredskap

(8)

Typ av redskap (M)

Uppgifter om typ av redskap ska registreras med hjälp av koderna i kolumn 1 i bilaga XI.

(9)

Maskstorlek (M)

Maskstorleken ska anges i millimeter (sträckt maska).

(10)

Redskapsdimensioner (M)

Redskapsdimensioner såsom storlek och antal ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 2 i bilaga XI.

(11)

Datum (M)

För varje dag till havs ska uppgift om datum anges på en ny rad (loggbok i pappersform) eller i en ny rapport (elektronisk loggbok).

Om tillämpligt ska datum för varje fiskeinsats anges på en ny rad.

(12)

Antal fiskeinsatser (M)

Antalet fiskeinsatser ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 3 i bilaga XI.

(13)

Fisketid (O)

Tid för utsättning och upptagning av redskap (CIF)

Fiskedjup (CIF)

Total tid (M)

Total tid som använts för all verksamhet i samband med fiskeinsatser (sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar) ska anges i minuter och motsvara det antal timmar som tillbringats till havs minus tid för förflyttning till och mellan fiskebankar, återfärd därifrån, biliggning, inaktivitet eller väntan på reparation.

Tidpunkterna för utsättning och upptagning av redskap ska anges som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

Fiskedjup ska anges som genomsnittligt djup i meter.

(14)

Position och geografiskt fiskeområde (M)

Relevant geografiskt fångstområde ska anges som det område i vilket huvuddelen av fångsten togs, på så detaljerad nivå som möjligt.

Exempel:

 

I Nordostatlanten (FAO-område 27), upp till Ices-sektion och statistisk rektangel (t.ex. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Ices statistiska rektanglar bildar ett rutnät som täcker området mellan 36° N, 85° 30′ N, 44° W och 68° 30′ E. Latitudrader, med intervall på 30′, är numrerade (tvåsiffrigt) från 01 till 99. Longitudkolumner, med intervall på 1° är kodade enligt ett alfanumeriskt system som börjar med A0 och som får en ny bokstav för varje 10°-block upp till M8, utom bokstaven I.

 

I Medelhavet och Svarta havet (FAO-område 37), upp till AKFM:s geografiska delområde och statistisk rektangel (ex. 7 M27B9). Beteckningen för en rektangel i AKFM:s statistiska rutnät är en femställig kod: i) Latituden representeras av en treställig kod (en bokstav och två siffror). Maximalt intervall från M00 (30° N) upp till M34 (47° 30′ N). ii) Longituden representeras av en kod som består av en bokstav och en siffra. Bokstäverna är från A till J och numren per bokstav är från 0 till 9. Maximalt intervall från A0 (6° W) upp till J5 (42° E).

 

I Nordvästatlanten inklusive Nafo (FAO-område 21) och i östra Centralatlanten inklusive Cecaf (FAO-område 34), upp till FAO-sektion eller delsektion (t.ex. 21.3.M eller 34.3.5).

 

För övriga FAO-områden, upp till FAO-delområde om sådant finns (t.ex. FAO 31 för västra Centralatlanten eller FAO 51.6 för västra Indiska oceanen).

Det är också möjligt att i loggboken föra in alla de statistiska rektanglar där fartyget fiskat under dagen (O)

I AKFM- och Iccat-områden ska geografisk position (latitud/longitud) dessutom registreras för varje fiskeinsats eller kl. 12.00 om inget fiske har utförts under dagen.

När en geografisk position krävs ska latitud och longitud anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter om GPS används (format WGS 84).

Tredjelands fiskezon, regional fiskeriförvaltningsorganisations område och fritt hav: Ange tredjeländers fiskezon(er) eller en regional fiskeriförvaltningsorganisations område(n) eller de vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion eller som inte regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, med hjälp av treställiga alfabetiska landskoder (ISO-3166) och andra koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske, t.ex. Norge = NOR, Nafo = XNW, NEAFC = XNE och fritt hav = XIN.

(15) (16)

Fångst som behålls ombord (M)

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

För samtliga arter ska fångsterna registreras i kilogram levandeviktsekvivalenter.

Alla kvantiteter av varje art som fångats och som behålls ombord över 50 kg levandeviktsekvivalenter ska registreras. Tröskeln på 50 kg ska gälla så snart fångsten av en art överstiger 50 kg. I dessa kvantiteter ska ingå de kvantiteter som avsätts för besättningens konsumtion ombord.

Fångster med tillåten storlek ska registreras med den allmänna koden LSC.

Fångster under minsta referensstorleken för bevarande ska registreras separat från fångster med tillåten storlek med den allmänna koden BMS.

Om fångsten förvaras i korgar, lådor, tunnor, kartonger, säckar, påsar, block eller andra behållare, ska nettovikten för den använda enheten anges i levandeviktsekvivalenter och det exakta antalet behållare ska anges.

Alternativt kan den fångst som behålls ombord i sådana enheter anges i kilogram levandeviktsekvivalenter (O).

I Östersjön (endast för lax) och i AKFM-området (endast för tonfisk, svärdfisk och långvandrande hajar) och, om tillämpligt, i andra områden, ska också antalet fångade fiskar per dag registreras.

Om antalet kolumner inte räcker till ska en ny sida påbörjas.

(15) (16)

Uppskattningar av utkast (M)

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

För samtliga arter ska utkast registreras i kilogram levandeviktsekvivalenter.

Arter som inte omfattas av landningsskyldigheten:

 

Utkast av kvantiteter av varje art som överstiger 50 kg i levandeviktsekvivalenter ska registreras enligt bestämmelserna för registrering av fångster med den allmänna koden DIS.

 

Utkast av arter som fångats för att användas som levande bete och som registreras i fiskeloggboken ska också registreras på samma sätt.

Arter som omfattas av undantag från landningsskyldigheten  (2):

 

Utkast av kvantiteter av varje art ska registreras i sin helhet enligt bestämmelserna för registrering av fångster med den allmänna koden DIS.

 

Utkast av kvantiteter av varje art som specifikt omfattas av undantag av mindre betydelse ska registreras i sin helhet enligt bestämmelserna för registrering av fångster separat från andra utkast med den allmänna koden DIM.

(15) (16)

Fångster, oförutsedda bifångster och frisläppande av andra marina organismer eller djur (M)

I AKFM-området ska följande uppgifter noga redovisas separat för varje fångst eller oförutsedd bifångst:

Dagliga fångster av rödkorall samt fiskeverksamhet per område och djup.

Oförutsedda bifångster och frisläppande av havsfåglar.

Oförutsedda bifångster och frisläppande av munksälar.

Oförutsedda bifångster och frisläppande av havssköldpaddor.

Oförutsedda bifångster och frisläppande av valar.

Om tillämpligt ska marina djur som frisläpps i havet registreras med den allmänna koden RET.

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas eller, om sådana saknas, de koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

2.   INSTRUKTIONER BETRÄFFANDE LANDNINGS- OCH OMLASTNINGSDEKLARATIONEN

När fiskeriprodukter har landats eller omlastats och om de har vägts med vägningssystem som har godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, på fångstfartyget, det levererande fiskefartyget eller det mottagande fiskefartyget, ska den landade eller omlastade fångstens faktiska vikt i kilogram anges i landnings- eller omlastningsdeklarationen, fördelat på art och med uppgift om följande:

a)

Fiskens presentationsform (referensnummer 17 i fiskeloggbok i pappersform) med koderna i tabell 1 i bilaga I (M).

b)

Mätenhet för landade eller omlastade kvantiteter (referensnummer 18 i fiskeloggbok i pappersform). Enhetsvikten ska anges som kilogram produktvikt. Denna enhet får vara en annan än den som använts i fiskeloggboken (M).

c)

Total vikt som landats eller omlastats, fördelat på art (referensnummer 19 i fiskeloggbok i pappersform). Ange vikten för de kvantiteter av varje art som faktiskt landats eller omlastats (M).

Fångster med tillåten storlek ska registreras med hjälp av den allmänna koden LSC. Fångster under minsta referensstorleken för bevarande ska registreras separat från fångster med tillåten storlek med den allmänna koden BMS. FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

d)

Den vikt som anges ska motsvara den landade fiskens vikt, dvs. efter eventuell beredning ombord. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska därefter tillämpa relevanta omräkningsfaktorer för att beräkna motsvarande levande vikt i enlighet med artikel 49 i denna förordning.

e)

Befälhavarens underskrift (referensnummer 20 i fiskeloggbok i pappersform) (M).

f)

Ombudets och observatörens underskrift och namn och adress, i förekommande fall (referensnummer 21 i fiskeloggbok i pappersform).

g)

Relevant geografiskt fångstområde: FAO-område, delområde och delsektion, Ices-sektion, Nafo, NEAFC-delområde, Cecaf-område, AKFM-delområde eller tredjelands fiskezon (referensnummer 22 i fiskeloggbok i pappersform). Detta ska tillämpas på samma sätt som för uppgifter om position och geografiskt område som avses ovan (M).

3.   VIDARE ANVISNINGAR FÖR REGISTRERING AV FISKEANSTRÄNGNING I FISKELOGGBOKEN

Följande kompletterande uppgifter ska registreras i fiskeloggboken av befälhavare på unionsfiskefartyg för den tid som fiske bedrivs i områden som omfattas av begränsningar av fiskeansträngningen:

a)

Alla uppgifter som ska registreras enligt detta avsnitt ska registreras i fiskeloggboken i pappersformat mellan referensnumren 15 och 16.

b)

Tiden ska uttryckas i koordinerad universell tid (UTC).

c)

Latitud och longitud ska anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter (format WGS 84) om GPS används.

d)

De olika fiskarterna ska anges med hjälp av FAO:s treställiga alfabetiska artkoder.

3.1   Upplysningar om fiskeansträngningen

a)   Genomsegling av en fiskeansträngningszon

När ett fartyg med tillstånd seglar genom en fiskeansträngningszon utan att bedriva fiske i zonen ska en extra rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

Datum.

Fiskeansträngningszon.

Datum och tidpunkt för varje inträde/utträde.

Position för varje inträde och utträde, uttryckt i latitud och longitud.

Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

Ordet ’genomsegling’.

b)   Inträde i en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar in i en fiskeansträngningszon där fartyget sannolikt kommer att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

Datum.

Ordet ’inträde’;

Fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Tidpunkt för inträdet.

Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

Målart(er).

c)   Utträde ur en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och när fartyget seglar in i en annan fiskeansträngningszon där man planerar att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

Datum.

Ordet ’inträde’;

Position i latitud och longitud.

Ny fiskeansträngningszon.

Tidpunkt för utträde/inträde.

Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

Målart(er).

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och inte kommer att bedriva något mer fiske i den zonen ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

Datum.

Ordet ’utträde’.

Position i latitud och longitud.

Fiskeansträngningszon.

Tidpunkten för utträdet.

Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet.

Målart(er).

d)   Fiskeverksamhet i flera zoner  (3)

När ett fiskefartyg bedriver fiske i flera zoner ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

Datum.

Orden ’fiske i flera zoner’.

Tidpunkt för första utträdet och uppgift om fiskeansträngningszon.

Position för första inträdet i latitud och longitud.

Tidpunkt för sista inträdet och uppgift om fiskeansträngningszon.

Position för sista utträdet i latitud och longitud.

Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

Målart(er).

e)   Kompletterande uppgifter för fiskefartyg som använder passiva redskap:

När ett fiskefartyg sätter ut eller sätter tillbaka passiva redskap ska följande uppgifter anges:

Datum.

Fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Orden ’utsättning’ eller ’tillbakasättning’.

Tidpunkt.

När ett fiskefartyg avslutar ett fiske med passiva redskap:

Datum.

Fiskeansträngningszon.

Position i latitud och longitud.

Ordet ’avslutning’.

Tidpunkt.

3.2   Upplysningar om meddelandet om fartygets förflyttning

Om ett fiskefartyg som bedriver fiske måste skicka en rapport om fiskeansträngningen till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 28 i kontrollförordningen ska följande information också anges utöver den information som krävs enligt punkt 3.1:

a)

Datum och tidpunkt för meddelandet.

b)

Fartygets geografiska position i latitud och longitud.

c)

Använt kommunikationsmedel och, i förekommande fall, använd radiostation.

d)

Meddelandets destination(er).”


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Sådana som avses i artikel 15.4 och 15.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812 av den 20 maj 2015, särskilt följande:

Arter som det är förbjudet att fiska enligt en unionsrättsakt antagen inom området för den gemensamma fiskeripolitiken.

Arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet.

Fångster som omfattas av undantag av mindre betydelse.

Fisk som uppvisar skada orsakad av rovdjur.

(3)  Fartyg som stannar inom en fiskeansträngningszon om högst fem nautiska mil på vardera sidan av gränsen mellan två fiskeansträngningszoner ska registrera sitt första inträde och sitt sista utträde under en period av 24 timmar.


BILAGA IV

”BILAGA XII

STANDARDER FÖR ELEKTRONISKT UTBYTE AV UPPGIFTER

Formatet för elektroniskt utbyte av uppgifter grundar sig på UN/CEFACT:s standard P1000. Uppgiftsutbyten som har anknytning till liknande affärsverksamhet är grupperade i domäner och specificeras i dokument med verksamhetskrav (BRS, Business Requirements Specification)

Följande standarder finns:

 

s. 1000–1: Allmänna principer

 

s. 1000–3: Domän för fiskeverksamhet

 

s. 1000–5: Domän för försäljning

 

s. 1000–7: Domän för fartygsposition

 

s. 1000–12: Domän för rapport med aggregerade fångstuppgifter

BRS-dokumenten och översättningen i elektronisk form (XML-schemadefinition) finns tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbyte av uppgifter finns också på denna webbplats.”


BILAGA V

”BILAGA XXIII

FÖRTECKNING ÖVER DEN INFORMATION SOM SKA ANGES I ÖVERVAKNINGSRAPPORTERNA NÄR DET GÄLLER IAKTTAGELSER OCH UPPTÄCKT AV FISKEFARTYG

Allmän information

1.

Referens till övervakningsrapporten

2.

Datum och tidpunkt för iakttagelsen eller upptäckten (UTC)

3.

Ursprungsmedlemsstat och den samordnande myndighetens namn

4.

Övervakningsfartygets/-luftfartygets typ och identifiering

5.

Övervakningsfartygets/-luftfartygets position och läge vid tidpunkten för iakttagelsen eller upptäckten

Uppgifter om fiskefartyget

6.

Flaggstat

7.

Namn

8.

Registreringshamn och distriktsbeteckning

9.

Internationell radioanropssignal

10.

IMO-nummer

11.

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta

12.

Beskrivning

13.

Typ

14.

Position och läge vid tidpunkten för den första iakttagelsen eller upptäckten

15.

Kurs och hastighet vid tidpunkten för den första iakttagelsen eller upptäckten

16.

Verksamhet

Annan information

17.

Metod för iakttagelse eller upptäckt

18.

Kontakt med fartyget

19.

Uppgifter om kommunikation med fartyget

20.

Uppgift om iakttagelse eller upptäckt

21.

Kommentarer

22.

Bilagor

23.

Rapporterande tjänsteman och underskrift

Anvisningar för ifyllande av övervakningsrapporter:

1.

Lämna så fullständig information som möjligt.

2.

Position i latitud och longitud och detaljerat läge (Ices-sektion, AKFM:s geografiska delområde, Nafo-, NEAFC- eller Cecaf-delområde, FAO-område, FAO-delområde och FAO-sektion samt vid land, hamn).

3.

Flaggstat, fartygets namn, registreringshamn, distriktsbeteckning, internationell radioanropssignal och IMO-nummer: ska inhämtas från vad som kan ses på eller konstateras om fartyget eller genom radiokontakt med fartyget (ange hur informationen har inhämtats).

4.

Beskrivning av fartyget (om det observerats visuellt): särskilda kännetecken i förekommande fall: ange om fartygets namn och registreringshamn syntes eller ej. Ange färg på skrov och överbyggnader, antal master, bryggans position, skorstenshöjd osv.

5.

Typ av fartyg och redskap som iakttagits: t.ex. långrevsfartyg, trålare, bogserfartyg, fabriksfartyg, transportfartyg (FAO:s internationella statistiska standardklassificering av fiskefartyg).

6.

Det iakttagna eller upptäckta fartygets aktivitet: rapportera för varje aktivitet om fartyget fiskade, satte ut eller tog upp fiskeredskap, omlastade, överförde, bogserade, genomseglade, låg för ankar eller annan aktivitet (som ska preciseras) inbegripet datum, tid, position, kurs och hastighet för fartyget för varje aktivitet.

7.

Metod för iakttagelse eller upptäckt: uppgift om hur iakttagelsen eller upptäckten gjordes, t.ex. visuellt, VMS, radar, radiotrafik eller på annat sätt (som ska preciseras)

8.

Kontakt med fartyget: ange om en kontakt togs (JA/NEJ) och kommunikationsmedel (radio eller annat, som ska preciseras).

9.

Uppgifter om kommunikation: sammanfatta eventuell kommunikation som ägt rum med uppgift om namn, nationalitet och befattning som uppgetts av den eller de personer som kontaktats ombord på det iakttagna/upptäckta fartyget.

10.

Uppgift om iakttagelse eller upptäckt: ange om iakttagelsen eller upptäckten dokumenterades genom fotografering, video- eller ljudupptagning eller skriftlig rapport.

11.

Kommentarer: rapportera eventuella övriga kommentarer.

12.

Bilagor: om möjligt, bifoga ett foto eller en skiss av fartyget (rita upp fartygets profil och ange eventuella särskilda kännetecken som strukturer, profil, master och markeringar som kan användas för identifiering).

Detaljerade instruktioner för ifyllande av rapporterna finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Bestämmelser för elektroniskt utbyte av övervakningsrapporter:

För det elektroniska utbytet av övervakningsrapporter finns XML-schemadefinitionen tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbytet finns på samma webbplats.”


BILAGA VI

”BILAGA XXVI

FÖRLAGA TILL KONTROLLOBSERVATÖRERNAS RAPPORT

UPPGIFTER OM OBSERVATÖREN

Namn

 

Utsedd av (behörig myndighet)

 

Utsänd av (myndighet hos vilken observatören är anställd)

 

Startdatum

 

Slutdatum

 


UPPGIFTER OM FISKEFARTYGET

Typ

 

Flaggstat

 

Namn

 

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta

 

Distriktsbeteckning

 

Internationell radioanropssignal

 

IMO-nummer

 

Framdrivningsmotorns maskinstyrka

 

Total längd

 


TYPER AV REDSKAP OMBORD

1.

 

2.

 

3.

 


REDSKAP SOM OBSERVERATS I ANVÄNDNING UNDER FISKERESAN

1.

 

2.

 

3.

 


UPPGIFTER OM FISKEINSATSER

Eventuellt referensnummer för fiskeinsatsen

 

Datum

 

Typ av redskap som används

 

Dimensioner

 

Maskstorlek

 

Fastsatta anordningar

 

Starttid för insatsen (klockslag)

Sluttid för insatsen (klockslag)

 

Position vid insatsens start

 

Djup vid start

 

Djup vid insatsens slut

 

Position vid insatsens slut

 


FÅNGST

Art

Behållen

Kastad

Uppskattad kvantitet per art i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad kvantitet av målart i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad kvantitet av målart i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad total fångst i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

OBSERVATIONER AVSEENDE BRISTANDE EFTERLEVNAD
SAMMANFATTNING VID FISKERESANS SLUT

OBSERVATÖRENS UNDERSKRIFT

DATUM”


BILAGA VII

”BILAGA XXVII

INSPEKTIONSRAPPORTER

MINIMIKRAV FÖR DEN INFORMATION SOM SKA ANGES I INSPEKTIONSRAPPORTER

Anvisningar för ifyllande av inspektionsrapporter:

Lämna så fullständig information som möjligt. Uppgifter ska föras in i tillämpliga fall och om de finns tillgängliga. Detaljerade instruktioner för ifyllande av rapporterna finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Bestämmelser för elektroniskt utbyte av inspektionsrapporter:

För det elektroniska utbytet av inspektionsrapporter finns XML-schemadefinitionen för inspektion tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbytet finns på samma webbplats.

MODUL 1: INSPEKTION AV ETT FISKEFARTYG TILL HAVS

1.

Referens till inspektionsrapporten  (1)

2.

Medlemsstat och inspektionsmyndighet  (1)

3.

Inspektionsfartyg (flagg, namn och distriktsbeteckning) (1)

4.

Internationell radioanropssignal (1)

5.

Datum för inspektionen (start) (1)

6.

Tid för inspektionen (start) (1)

7.

Datum för inspektionen (slut) (1)

8.

Tid för inspektionen (slut) (1)

9.

Inspektionsfartygets position (latitud, longitud) (1)

10.

Inspektionsfartygets läge (detaljerat fiskeområde) (1)

11.

Ansvarig inspektör (1)

12.

Nationalitet

13.

Inspektör 2 (1)

14.

Nationalitet

15.

Uppgifter om inspekterat fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg)  (1)

16.

Fartygets position och läge om dessa skiljer sig från inspektionsfartygets (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (1)

17.

Typ av fartyg (1)

18.

Registreringscertifikatets nummer (1)

19.

Internationell radioanropssignal (1)

20.

IMO-nummer (1)

21.

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (1)

22.

Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (1)

23.

Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (1)

24.

Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (1)

25.

Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (1)

26.

Radioanrop före ombordstigning

27.

Fiskeloggboken ifylld före inspektion

28.

Lejdare (1)

29.

Identifiering för inspektörer

30.

Överträdelser och observationer  (1)

31.

Inspektion av dokument och tillstånd  (1)

32.

Registreringscertifikatets nummer (1)

33.

Kontroll av framdrivningsmotorns maskinstyrka

34.

Uppgifter om fiskelicens (1)

35.

Uppgifter om fisketillstånd (1)

36.

VMS operativt (1)

37.

Elektronisk fjärrövervakning operativ (1)

38.

Nummer på loggblad i pappersform (1)

39.

Referens till elektronisk fiskeloggbok (1)

40.

Referens till förhandsanmälan (1)

41.

Anmälans syfte (1)

42.

Intyg för lagringsutrymmen för fisk

43.

Lastplan

44.

Ullagetabeller för tankar med kylt havsvatten

45.

Intyg för vägningssystem ombord

46.

Medlemskap i producentorganisation

47.

Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (1)

48.

Överträdelser och observationer  (1)

49.

Inspektion av fångster  (1)

50.

Uppgifter om fångst ombord (arter, kvantiteter i levandeviktsekvivalenter, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, fångstområde) (1)

51.

Toleransmarginal per art (1)

52.

Separat registrering av fisk som inte uppfyller storlekskraven (1)

53.

Separat förvaring av bottenlevande bestånd som omfattas av fleråriga planer (1)

54.

Separat förvaring av fisk som inte uppfyller storlekskraven (1)

55.

Vägningskontroll, räkning av lådor/containrar, ullagetabeller eller provtagning

56.

Registrering av utkastuppgifter (arter, kvantiteter) (1)

57.

Överträdelser och observationer  (1)

58.

Inspektion av redskap  (1)

59.

Uppgifter om redskap (typ) (1)

60.

Uppgifter om anordning(ar) på nätstycken (typ) (1)

61.

Uppgifter om maskstorlek och dimensioner (1)

62.

Uppgifter om garn (typ, tjocklek) (1)

63.

Märkning av redskap

64.

Överträdelser och observationer  (1)

65.

Inspektörens kommentarer  (1)

66.

Befälhavarens kommentarer  (1)

67.

Åtgärd(er) som vidtagits  (1)

68.

Inspektörens underskrift  (1)

69.

Befälhavarens underskrift  (1)

MODUL 2: INSPEKTION AV FISKEFARTYG VID OMLASTNING

1.

Referens till inspektionsrapporten  (2)

2.

Medlemsstat och inspektionsmyndighet  (2)

3.

Inspektionsfartyg (flagg, namn och distriktsbeteckning) (2)

4.

Internationell radioanropssignal (2)

5.

Datum för inspektionen (start) (2)

6.

Tid för inspektionen (start) (2)

7.

Datum för inspektionen (slut) (2)

8.

Tid för inspektionen (slut) (2)

9.

Inspektionsfartygets position (latitud, longitud) (2)

10.

Inspektionsfartygets läge (detaljerat fiskeområde) (2)

11.

Hamnens läge (3)

12.

Utsedd hamn (2)

13.

Ansvarig inspektör (2)

14.

Nationalitet

15.

Inspektör 2 (2)

16.

Nationalitet

17.

Uppgifter om levererande fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg)  (2)

18.

Fartygets position och läge (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (2)

19.

Typ av fartyg (2)

20.

Registreringscertifikatets nummer (2)

21.

Internationell radioanropssignal (2)

22.

IMO-nummer (2)

23.

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (2)

24.

Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (2)

25.

Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (2)

26.

Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (2)

27.

Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (2)

28.

VMS-kontroll före bordning

29.

Fiskeloggboken ifylld före omlastning (2)

30.

Överträdelser och observationer  (2)

31.

Inspektion av dokument och tillstånd  (2)

32.

Registreringscertifikatets nummer (2)

33.

Uppgifter om fiskelicens (2)

34.

Uppgifter om fisketillstånd (2)

35.

Uppgifter om omlastningstillstånd (2)

36.

VMS operativt

37.

Nummer på loggblad i pappersform (2)

38.

Referens till elektronisk fiskeloggbok (2)

39.

Referens till förhandsanmälan (2)

40.

Syfte med förhandsanmälan (inklusive IUU-regler) (2)

41.

Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (3)

42.

Överträdelser och observationer  (2)

43.

Inspektion av fångster  (2)

44.

Uppgifter om fångst ombord (före omlastning) (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (2)

45.

Toleransmarginal per art (2)

46.

Uppgifter om omlastad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (2)

47.

Överträdelser och observationer  (2)

48.

Uppgifter om mottagande fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg)  (2)

49.

Fartygets position och läge (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (2)

50.

Typ av fartyg (2)

51.

Registreringscertifikatets nummer (2)

52.

Internationell radioanropssignal (2)

53.

IMO-nummer (2)

54.

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (2)

55.

Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (2)

56.

Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (2)

57.

Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (2)

58.

Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (2)

59.

VMS-kontroll före bordning

60.

Fiskeloggboken ifylld före omlastning (2)

61.

Överträdelser och observationer  (2)

62.

Inspektion av dokument och tillstånd  (2)

63.

Registreringscertifikatets nummer (2)

64.

Uppgifter om fiskelicens (2)

65.

VMS operativt

66.

Nummer på loggblad i pappersform (2)

67.

Referens till elektronisk fiskeloggbok (2)

68.

Referens till förhandsanmälan (2)

69.

Syfte med förhandsanmälan (2)

70.

Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (3)

71.

Överträdelser och observationer  (2)

72.

Inspektion av fångster  (2)

73.

Uppgifter om fångst ombord (före omlastning) (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (2)

74.

Uppgifter om mottagen fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (2)

75.

Överträdelser och observationer  (2)

76.

Inspektörens kommentarer  (2)

77.

Befälhavarens/befälhavarnas kommentarer  (2)

78.

Åtgärd(er) som vidtagits  (2)

79.

Inspektörens underskrift  (2)

80.

Befälhavarens/befälhavarnas underskrift  (2)

MODUL 3: INSPEKTION AV ETT FISKEFARTYG I HAMN ELLER VID LANDNING OCH FÖRE FÖRSTA FÖRSÄLJNING

1.

Referens till inspektionsrapporten  (4)

2.

Medlemsstat och inspektionsmyndighet  (4)  (5)

3.

Datum för inspektionen (inspektionens start) (4)  (5)

4.

Tid för inspektionen (inspektionens start) (4)  (5)

5.

Datum för inspektionen (inspektionens slut) (4)  (5)

6.

Tid för inspektionen (inspektionens slut) (4)  (5)

7.

Hamnens läge (4)  (5)

8.

Utsedd hamn (4)  (5)

9.

Ansvarig inspektör (4)

10.

Nationalitet

11.

Inspektör 2 (4)

12.

Nationalitet

13.

Uppgifter om inspekterat fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg)  (4)  (5)

14.

Typ av fartyg (4)  (5)

15.

Registreringscertifikatets nummer (4)  (5)

16.

Internationell radioanropssignal (4)  (5)

17.

IMO-nummer (4)  (5)

18.

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (4)

19.

Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (4)  (5)

20.

Uppgifter om verklig ägare (namn, nationalitet och adress) (4)  (5)

21.

Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (4)

22.

Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (4)

23.

Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (4)

24.

VMS-kontroll före ankomst till land (4)  (5)

25.

Fiskeloggboken ifylld före ankomst

26.

Identifiering för inspektörer

27.

Överträdelser eller observationer  (4)  (5)

28.

Inspektion av dokument och tillstånd  (4)  (5)

29.

Registreringscertifikatets nummer (4)

30.

Uppgifter om fiskelicens (4)  (5)

31.

Uppgifter om fisketillstånd (4)  (5)

32.

Uppgifter om tillträde till hamn och landningstillstånd (4)  (5)

33.

Nummer på loggblad i pappersform (4)

34.

Referens till elektronisk fiskeloggbok (4)

35.

Referens till förhandsanmälan (4)  (5)

36.

Syfte med förhandsanmälan (inklusive IUU-regler) (4)  (5)

37.

Intyg för lagringsutrymmen för fisk

38.

Lastplan

39.

Ullagetabeller för tankar med kylt havsvatten

40.

Intyg för vägningssystem ombord

41.

Medlemskap i producentorganisation

42.

Uppgifter om senaste anlöpshamn (datum, stat och hamn) (4)  (5)

43.

Överträdelser eller observationer  (4)  (5)

44.

Inspektion av fångster  (4)  (5)

45.

Uppgifter om fångst ombord (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (4)  (5)

46.

Toleransmarginal per art (4)

47.

Separat registrering av fisk som inte uppfyller storlekskraven (4)

48.

Uppgifter om lossad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (4)  (5)

49.

Minimireferensstorlek för bevarande kontrollerad (4)

50.

Märkning

51.

Vägningskontroll, räkning av lådor/containrar eller provtagning vid lossning

52.

Kontroll av lastrum efter lossning

53.

Vägning av fångst vid landning

54.

Överträdelser eller observationer  (4)  (5)

55.

Uppgifter om omlastning för fångster som tagits emot från andra fiskefartyg  (4)  (5)

56.

Uppgifter om det eller de levererande fiskefartygen (namn, distriktsbeteckning, internationell radioanropssignal, IMO-nummer, nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta, flagg) (4)  (5)

57.

Uppgifter om omlastningsdeklaration (4)  (5)

58.

Uppgifter om omlastad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (4)  (5)

59.

Annan dokumentation av fångster (fångstintyg) (4)  (5)

60.

Överträdelser eller observationer  (4)  (5)

61.

Inspektion av redskap  (4)  (5)

62.

Uppgifter om redskap (typ) (4)  (5)

63.

Uppgifter om anordning(ar) på nätredskap (typ) (4)  (5)

64.

Uppgifter om maskstorlek och dimensioner (4)  (5)

65.

Uppgifter om garn (typ, tjocklek) (4)  (5)

66.

Märkning av redskap

67.

Överträdelser eller observationer  (4)  (5)

68.

Fiskefartygets status i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers områden där fiske eller fiskerelaterad verksamhet har bedrivits (även i eventuell förteckning över IUU-fiskefartyg)  (4)  (5)

69.

Inspektörens kommentarer  (4)

70.

Befälhavarens kommentarer  (4)  (5)

71.

Åtgärd(er) som vidtagits  (4)

72.

Inspektörens underskrift  (4)  (5)

73.

Befälhavarens underskrift  (4)  (5)

MODUL 4: INSPEKTION AV MARKNAD/LOKALER

1.

Referens till inspektionsrapporten  (6)

2.

Medlemsstat och inspektionsmyndighet  (6)

3.

Datum för inspektionen (inspektionens start) (6)

4.

Tid för inspektionen (inspektionens start) (6)

5.

Datum för inspektionen (inspektionens slut) (6)

6.

Tid för inspektionen (inspektionens slut) (6)

7.

Hamnens läge (6)

8.

Ansvarig inspektör (6)

9.

Nationalitet

10.

Inspektör 2 (6)

11.

Nationalitet

12.

Identifiering för inspektörer

13.

Uppgifter om inspektion av marknad eller lokaler (namn och adress)  (6)

14.

Uppgift om ägare (namn, nationalitet och adress) (6)

15.

Uppgifter om ägarens företrädare (namn, nationalitet och adress) (6)

16.

Uppgifter om inspekterade fiskeriprodukter (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg) (6)

17.

Uppgifter om registrerad köpare, auktionsinrättning eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter (namn, nationalitet och adress) (6)

18.

Minimireferensstorlek för bevarande kontrollerad (6)

19.

Märkning för spårbarhet (6)

20.

Gemensamma handelsnormer (6)

21.

Storlekskategorier

22.

Färskhetskategorier

23.

Inspekterade fiskeriprodukter som omfattas av lagringsmekanism

24.

Fiskeriprodukter vägda före försäljning

25.

Vägningssystem kalibrerade och förseglade

26.

Överträdelser och observationer  (6)

27.

Inspektion av dokument som avser inspekterade fiskeriprodukter  (6)

28.

Uppgifter om landningsdeklarationer

29.

Uppgifter om deklarationer om övertagande

30.

Uppgifter om transportdokument

31.

Uppgifter om leverantörsfakturor och avräkningsnotor

32.

Uppgifter om fångstintyg för IUU-fiske

33.

Uppgifter om importör (namn, nationalitet och adress)

34.

Överträdelser och observationer  (6)

35.

Inspektörens kommentarer  (6)

36.

Aktörens kommentarer  (6)

37.

Åtgärd(er) som vidtagits  (6)

38.

Inspektörens underskrift  (6)

39.

Aktörens underskrift  (6)

MODUL 5: INSPEKTION AV TRANSPORTFORDON

1.

Referens till inspektionsrapporten (7)

2.

Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*)

3.

Datum för inspektionen (start) (*)

4.

Tid för inspektionen (start) (*)

5.

Datum för inspektionen (slut) (*)

6.

Tid för inspektionen (slut) (*)

7.

Plats för inspektionen (adress) (*)

8.

Ansvarig inspektör (*)

9.

Nationalitet

10.

Inspektör 2 (*)

11.

Nationalitet

12.

Identifiering för inspektörer

13.

Uppgifter om inspekterat fordon (typ och nationalitet) (*)

14.

Identifiering av dragbil (registreringsnummer) (*)

15.

Identifiering av släp (registreringsnummer) (*)

16.

Uppgift om ägare (namn, nationalitet och adress) (*)

17.

Uppgifter om förare (namn, nationalitet och adress) (*)

18.

Inspektion av dokument som avser fiskeriprodukter (*)

19.

Fiskeriprodukter vägda före transport (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg) (*)

20.

Fordonets destination (*)

21.

Uppgifter om transportdokument

22.

Elektronisk överföring av transportdokumentet till flaggmedlemsstaten

23.

Ursprungsfartygets fiskeloggbok åtföljer transportdokumentet

24.

Elektronisk överföring av ursprungsfartygets fiskeloggbok till flaggmedlemsstaten

25.

Andra fångstdokument som åtföljer transportdokumentet (fångstintyg)

26.

Transportdokument mottaget före ankomst av den medlemsstat där landning eller saluföring sker

27.

Uppgifter om landningsdeklarationer

28.

Uppgifter om deklarationer om övertagande

29.

Korskontroll av deklaration om övertagande och landningsdeklaration

30.

Uppgifter om avräkningsnota eller fakturor

31.

Märkning för spårbarhet

32.

Stickprovsvägning av lådor/containrar

33.

Vägningssystem kalibrerade och förseglade

34.

Vägningsjournal

35.

Fordon eller container har förseglats

36.

Uppgifter om försegling har noterats på transportdokumentet

37.

Inspektionsmyndighet som anbringat förseglingarna (*)

38.

Förseglingarnas skick (*)

39.

Överträdelser och observationer (*)

40.

Fiskeriprodukter transporterade före vägning (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg) (*)

41.

Fordonets destination (*)

42.

Uppgifter om transportdokument

43.

Elektronisk överföring av transportdokumentet till flaggmedlemsstaten

44.

Ursprungsfartygets fiskeloggbok åtföljer transportdokumentet

45.

Elektronisk överföring av ursprungsfartygets fiskeloggbok till flaggmedlemsstaten

46.

Transportdokument mottaget före ankomst av den medlemsstat där landning eller saluföring sker

47.

Uppgifter om landningsdeklarationer

48.

Vägning av fiskeriprodukter vid ankomst till destinationsorten under observation av medlemsstatens behöriga myndigheter

49.

Uppgifter om registrerad köpare, auktionsinrättning eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter (namn, nationalitet och adress) (*)

50.

Fordon eller container har förseglats

51.

Uppgifter om försegling har noterats på transportdokumentet

52.

Inspektionsmyndighet som anbringat förseglingarna (*)

53.

Förseglingarnas skick (*)

54.

Överträdelser och observationer (*)

55.

Inspektörens kommentarer (*)

56.

Transportörens kommentarer (*)

57.

Åtgärd(er) som vidtagits (*)

58.

Inspektörens underskrift (*)

59.

Transportörens underskrift (*)


(1)  Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

(2)  Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

(3)  Kompletterande uppgift för hamnstatsinspektion

(4)  Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

(5)  Kompletterande uppgift för hamnstatsinspektion

(6)  Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

(7)  Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning”


BILAGA VIII

”BILAGA XXX

PRICKAR VID ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER

Nr

Allvarlig överträdelse

Prickar

1

Underlåtelse att fullgöra skyldigheten att registrera och rapportera fångst eller fångstrelaterade uppgifter, däribland uppgifter som ska sändas med satellitbaserat kontrollsystem för fartyg

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1005/2008).

3

2

Användning av förbjudna fiskeredskap eller fiskeredskap som inte uppfyller kraven i unionslagstiftningen

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 e i förordning (EG) nr 1005/2008).

4

3

Förfalskning eller döljande av registrerings- eller identitetsuppgifter eller av andra typer av märkningar

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 f i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

4

Döljande, förändring eller bortskaffande av bevis som behövs vid en undersökning

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

5

Ombordtagande, omlastning eller landning av fisk som inte uppfyller storlekskraven, i strid med gällande lagstiftning, eller ej fullgjorda skyldigheter att landa fisk som inte uppfyller storlekskraven

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 i i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

6

Fiskeverksamhet som bedrivs i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation och sker på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 k i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

7

Fiske utan giltig licens eller giltigt godkännande eller tillstånd som utfärdats av den berörda flaggstaten eller kuststaten

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

8

Fiske i ett avstängt område eller under fredningstid, utan kvoter eller efter det att kvoterna uttömts, eller under en fastställd djupbegränsning

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1005/2008).

6

9

Riktat fiske mot ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 d i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

10

Hindrande av tjänstemännens arbete i samband med att de kontrollerar att tillämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder efterlevs, eller hindrande av observatörernas arbete i samband med att de kontrollerar att tillämplig EU-lagstiftning efterlevs

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 h i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

11

Omlastning eller deltagande i gemensamma fiskeinsatser med andra fiskefartyg som bevisligen har deltagit i IUU-fiske i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2008, främst fartyg som ingår i de förteckningar över IUU-fartyg som har upprättats av Europeiska unionen eller en regional fiskeriorganisation, eller stöd eller leveranser till sådana fartyg

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 j i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

12

Användning av ett fiskefartyg som inte har någon nationalitet och därför är statslöst enligt internationell rätt

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 l i förordning (EG) nr 1005/2008).”

7