29.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 283/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1940

av den 28 oktober 2015

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 när det gäller gränsvärden för mjöldryga i vissa typer av obearbetad spannmål och bestämmelserna om övervakning och rapportering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (nedan kallad panelen) vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har antagit ett yttrande om mjöldrygealkaloider i foder och livsmedel (3). Panelen fastställde ett gruppvärde för akut referensdos på 1 μg/kg kroppsvikt och ett gruppvärde för tolerabelt dagligt intag på 0,6 μg/kg kroppsvikt.

(3)

Förekomsten av mjöldrygealkaloider i sädeskorn har visst samband med förekomsten av mjöldryga i sädeskorn. Sambandet är inte fullständigt, eftersom mjöldrygealkaloider också kan förekomma i dammet från mjöldryga i sädeskorn. Det är därför viktigt att börja med att fastställa gränsvärden för mjöldryga medan ytterligare uppgifter om förekomst av mjöldrygealkaloider i spannmål och spannmålsprodukter samlas in. Det medges dock att efterlevnad av gränsvärdena för mjöldryga inte nödvändigtvis garanterar att livsmedel är säkra när det gäller förekomst av mjöldrygealkaloider. Behöriga myndigheter får därför vidta lämpliga åtgärder enligt artikel 14.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (4) som innebär restriktioner för utsläppande av sådana livsmedel på marknaden eller att sådana livsmedel dras tillbaka från marknaden när de visar sig vara osäkra på grund av halten mjöldrygealkaloider, även om de är förenliga med gränsvärdena för mjöldryga.

(4)

Det är nödvändigt att ange i vilket skede av saluföringen gränsvärdena för mjöldryga bör vara tillämpliga eftersom rensning och sortering kan minska förekomsten av mjöldryga. Det är lämpligt att tillämpa gränsvärdena för mjöldryga i spannmål i samma saluföringsskede som dem för andra mykotoxiner.

(5)

Erfarenheterna av tillämpningen av förordning (EG) nr 1881/2006 tyder på att begreppet ”första bearbetningsledet” behöver klargöras, särskilt när det gäller integrerade produktions- och bearbetningssystem samt när det gäller skalning.

(6)

Det är viktigt att samla in uppgifter om förekomsten av mjöldrygealkaloider i spannmål och spannmålsprodukter för att fastställa sambandet mellan förekomsten av mjöldrygealkaloider och förekomsten av mjöldryga. För att det ska gå att fastställa lämpliga och nåbara gränsvärden för mjöldrygealkaloider – och därmed säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor – bör undersökningsresultaten om mjöldrygealkaloider rapporteras senast den 30 september 2016.

(7)

Det är visserligen viktigt att fortsätta att tillämpa förebyggande åtgärder för att förhindra och minska kontaminering med ochratoxin A, men det är inte nödvändigt att rapportera varje år om resultaten av undersökningarna och framstegen i tillämpningen av de förebyggande åtgärderna. Det är lämpligt att uppdatera de bestämmelser om övervakning och rapportering som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1881/2006.

(8)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Övervakning och rapportering

1.   Medlemsstaterna ska övervaka nitrathalterna i grönsaker som kan innehålla signifikanta halter, i synnerhet gröna bladgrönsaker, och regelbundet meddela resultaten till Efsa.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen rapportera en sammanfattning av de resultat från undersökningar avseende aflatoxiner som erhållits i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 (5), och de ska rapportera uppgifter om förekomsten av enskilda aflatoxiner till Efsa.

3.   Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer ska årligen meddela kommissionen resultaten av utförda undersökningar och framsteg som gjorts avseende tillämpningen av förebyggande åtgärder i syfte att förhindra kontaminering med deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 och B2, T-2-toxin och HT-2-toxin. Kommissionen ska se till att medlemsstaterna får tillgång till dessa resultat. Uppgifter om förekomst ska rapporteras till Efsa.

4.   Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer rekommenderas strängt att övervaka förekomsten av mjöldrygealkaloider i spannmål och spannmålsprodukter.

Medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer rekommenderas strängt att rapportera sina undersökningsresultat om mjöldrygealkaloider senast den 30 september 2016. Resultaten ska omfatta uppgifter om förekomst och särskild information om sambandet mellan förekomsten av mjöldryga och halten av enskilda mjöldrygealkaloider.

Kommissionen ska se till att medlemsstaterna får tillgång till dessa resultat.

5.   Uppgifter som har samlats in av medlemsstaterna och professionella intresseorganisationer om förekomst av andra främmande ämnen än dem som avses i punkterna 1–4 får rapporteras till Efsa.

6.   Uppgifter om förekomst ska lämnas till Efsa i Efsas format för inlämning av data som följer Efsas vägledning om standardiserad provbeskrivning (Standard Sample Description, SSD) för livsmedel och foder (6) och Efsas ytterligare särskilda rapporteringskrav för särskilda främmande ämnen. Uppgifter om förekomst från professionella intresseorganisationer får lämnas till Efsa, om det är lämpligt, i ett enklare av Efsa angivet format.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti 2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009 (EUT L 242, 14.8.2014, s. 4)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  ”Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed”, Efsas panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM), The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2798 [158 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 2 ska följande post läggas till som post 2.9:

”2.9

Mjöldryga och mjöldrygealkaloider

 

2.9.1

Mjöldryga

 

2.9.1.1

Obearbetad spannmål (18) utom majs och ris

0,5 g/kg (1)

2.9.2

Mjöldrygealkaloider (2)

 

2.9.2.1

Obearbetad spannmål (18) utom majs och ris

 (3)

2.9.2.2

Kvarnprodukter av spannmål utom kvarnprodukter av majs och ris

 (3)

2.9.2.3

Bröd (inklusive småbröd), kakor, kex, snacks av spannmål, frukostflingor av spannmål och pasta

 (3)

2.9.2.4

Spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn

 (3)

2.

Fotnot 18 ska ersättas med följande:

”(18)

Gränsvärdet gäller för obearbetad spannmål som släpps ut på marknaden för användning i första bearbetningsledet.

’Första bearbetningsledet’ avser all fysisk eller termisk behandling, utom torkning, av eller på kornet. Rensningsförfaranden, inklusive skalning, samt sorterings- och torkningsförfaranden anses inte vara en del av ’första bearbetningsledet’, eftersom hela kornet förblir intakt efter rensning och sortering.

Skalning är rensning av spannmål genom att man borstar och/eller skrubbar kraftigt.

Vid skalning av spannmål som innehåller mjöldryga behövs ett rensningssteg före skalningen. Skalningen ska göras samtidigt med dammutsugning och följas av färgsortering före malningen.

Integrerade produktions- och bearbetningssystem avser system där alla inkommande satser av spannmål rensas, sorteras och bearbetas i samma anläggning. I sådana integrerade produktions- och bearbetningssystem är gränsvärdet tillämpligt på obearbetad spannmål efter rensning och sortering men före det första bearbetningsledet.

Livsmedelsföretag ska säkerställa efterlevnad genom sina HACCP-förfaranden som säkerställer verksam övervakning i detta kritiska kontrollskede.”


(1)  Provtagningen ska ske i överensstämmelse med punkt B i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).

Analysen ska göras med mikroskop.

(2)  Summan av 12 mjöldrygealkaloider: ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokryptin/ergokryptinin, ergometrin/ergometrinin, ergosin/ergosinin, ergokornin/ergokorninin.

(3)  Lämpliga och nåbara gränsvärden som ger en hög hälsoskyddsnivå för människor ska övervägas för dessa relevanta livsmedelskategorier före den 1 juli 2017.”