28.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1933

av den 27 oktober 2015

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i kakaofibrer, bananchips, kosttillskott, torkade örter och torkade kryddor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Enligt den förordningen ska gränsvärdena för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vara säkra och så låga som rimligtvis är möjligt samt grunda sig på god tillverknings-, torknings- och jordbruks-/fiskesed.

(3)

Kakaofibrer är en särskild kakaoprodukt som framställs ur kakobönans skal och som innehåller högre halter PAH än kakaoprodukter som framställs av krossade kakaobönor. Kakofibrer och produkter av kakaofibrer är mellanprodukter i livsmedelskedjan och används som ingrediens vid framställning av livsmedel med lågt energiinnehåll och högt fiberinnehåll. Särskilda gränsvärden bör fastställas för PAH i kakaofibrer och produkter av kakaofibrer. Eftersom dessa produkter har låg fetthalt bör gränsvärdena fastställas på våtvikten.

(4)

Bananchips används i frukostflingor och konfektyrvaror och äts även som snacks. Höga halter PAH har nyligen påvisats i bananchips. Dessa resultat beror på att bananchips friteras i kokosolja. Det bör därför fastställas gränsvärden för PAH i bananchips. I brist på tillräckliga uppgifter om förekomsten överensstämmer dessa gränsvärden i ett första skede med gränsvärdena för kokosolja avsedd för direkt konsumtion eller för användning som livsmedelsingrediens. Gränsvärdena bör ses över inom två år med hänsyn till tillgängliga uppgifter om förekomsten.

(5)

Höga halter PAH har påvisats i vissa kosttillskott som innehåller eller har framställts av botaniska ingredienser. De höga halterna i dessa kosttillskott har kopplats till de olämpliga torkningsrutiner som har tillämpats på dessa botaniska ingredienser. De hade kunnat undvikas med bättre rutiner. Gränsvärden för PAH som ger hög hälsoskyddsnivå för människor bör därför fastställas för dessa produkter, och det kan uppnås med hjälp av goda torkningsrutiner.

(6)

Även kosttillskott som innehåller eller har framställts av propolis, drottninggelé och spirulina har i vissa fall visat sig innehålla höga halter PAH, vilket har kopplats till tillämpningen av olämpliga rutiner. Lägre halter kan uppnås med hjälp av bättre rutiner och därför bör gränsvärden för PAH i dessa produkter fastställas.

(7)

Höga halter PAH har också påvisats i torkade örter och torkade kryddor, vilket även där beror på olämpliga torkningsrutiner. Gränsvärden för PAH i torkade örter och torkade kryddor bör därför fastställas. Traditionella röknings- och bearbetningsmetoder som tillämpas på rökt paprika och kardemumma ger höga halter PAH. Eftersom konsumtionen av dessa kryddor är låg, och för att göra det möjligt att ha kvar dessa rökta produkter på marknaden, bör de undantas från tillämpningen av gränsvärdena.

(8)

Medlemsstaterna och livsmedelsföretagarna bör medges en rimlig tidsfrist för att kunna anpassa sig till de nya kraven i denna förordning.

(9)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Livsmedel som förtecknas i bilagan till denna förordning, med undantag av dem som avses i punkt 6.1.11, och som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 april 2016 får fortsätta att saluföras efter den dagen fram till datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2016, med undantag av de livsmedel som avses i punkt 6.1.11 för vilka gränsvärdet ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).


BILAGA

Avsnitt 6: Polycykliska aromatiska kolväten i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6.1.2 ska ersättas med följande:

”6.1.2

Kakaobönor och produkter av kakaobönor, utom de produkter som avses i 6.1.11

5,0 μg/kg fett från och med 1.4.2013

35,0 μg/kg fett från och med 1.4.2013 till och med 31.3.2015

30,0 μg/kg fett från och med 1.4.2015”

2.

Följande punkter ska läggas till som punkterna 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 och 6.1.15:

”6.1.11

Kakaofibrer och produkter av kakaofibrer, avsedda som ingrediens i livsmedel

3,0

15,0

6.1.12

Bananchips

2,0

20,0

6.1.13

Kosttillskott som innehåller växter (botanicals) och beredningar av växter (39) (1)  (2)

Kosttillskott som innehåller propolis, drottninggelé, spirulina eller beredningar av detta (39)

10,0

50,0

6.1.14

Torkade örter

10,0

50,0

6.1.15

Torkade örter utom kardemumma och rökt Capsicum spp.

10,0

50,0


(1)  Växtberedningar är beredningar som framställs av växter (botanicals) (hela eller delar av växter, sönderdelade eller sönderskurna) med hjälp av olika processer som pressning, extrahering, fraktionering, destillering, koncentrering, torkning och fermentering. I denna definition ingår finfördelade eller pulveriserade växter, växtdelar, alger, svampar, lavar, tinkturer, extrakt, eteriska oljor (andra än de vegetabiliska oljor som avses i punkt 6.1.1), pressad saft och bearbetade exsudat.

(2)  Gränsvärdet gäller inte för kosttillskott som innehåller vegetabiliska oljor. Vegetabiliska oljor som används som ingrediens i kosttillskott bör överensstämma med det gränsvärde som fastställs i punkt 6.1.1.”