8.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/19


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1801

av den 7 oktober 2015

om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2015 på grund av överfiske under tidigare år

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artikel 105.1, 105.2 och 105.3, och

av följande skäl:

(1)

Fångstkvoterna för 2014 fastställdes i följande förordningar:

Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 (2)

Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 (3)

Rådets förordning (EU) nr 24/2014 (4)

Rådets förordning (EU) nr 43/2014 (5)

(2)

Fångstkvoterna för 2015 fastställdes i följande förordningar:

Rådets förordning (EU) nr 1221/2014 (6)

Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 (7)

Rådets förordning (EU) 2015/104 (8)

Rådets förordning (EU) 2015/106 (9)

(3)

När kommissionen konstaterar att en medlemsstat har överskridit de fångstkvoter som medlemsstaten har tilldelats ska kommissionen i enlighet med artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 göra avdrag från den medlemsstatens framtida fångstkvoter.

(4)

Enligt artikel 105.2 och 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska sådana avdrag göras under det eller de följande åren med hjälp av de respektive multiplikationsfaktorer som anges i den artikeln.

(5)

Vissa medlemsstater har överskridit sina fångstkvoter för 2014. Det bör därför göras avdrag från de kvoter som tilldelats dem för 2015 för de överfiskade bestånden, och i tillämpliga fall även under efterföljande år.

(6)

Under 2012 överfiskade Spanien sin kvot för beståndet av havskräfta i område IX och X och i EU-vatten i Cecaf 34.1.1 (NEP/93411). Det därav följande avdraget på 75,45 ton var tillämpligt 2013 och fördelades på Spaniens begäran på tre år med början 2013. Det återstående årliga avdraget från Spaniens kvot för beståndet NEP/93411 uppgår till 19 ton under 2015, utan att detta påverkar eventuella framtida anpassningar av kvoterna.

(7)

Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 871/2014 (10) och (EU) nr 1360/2014 (11) gjordes avdrag från fångstkvoterna för vissa länder och arter för 2014. För vissa medlemsstater var dock avdragen större för vissa arter än deras respektive kvoter för 2014 och avdragen kunde därför inte göras i sin helhet under det aktuella året. För att se till att avdragen för respektive bestånd görs i sin helhet i dessa fall bör de återstående kvantiteterna medräknas vid fastställandet av avdragen för 2015 och, i tillämpliga fall, från efterföljande kvoter.

(8)

Avdragen från fångstkvoter enligt denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar de avdrag från 2015 års kvoter som gäller enligt kommissionens förordning (EU) nr 165/2011 (12) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 (13).

(9)

Eftersom kvoterna uttrycks i ton eller antal exemplar bör kvantiteter under ett ton eller ett exemplar inte beaktas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De fiskekvoter som fastställs i förordningarna (EU) nr 1221/2014, (EU) nr 1367/2014, (EU) 2015/104 och (EU) 2015/106 för 2015 ska minskas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar de avdrag som fastställs i förordning (EU) nr 165/2011 och genomförandeförordning (EU) nr 185/2013.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (EUT L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Rådets förordning (EU) nr 24/2014 av den 10 januari 2014 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 9, 14.1.2014, s. 4).

(5)  Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EU) nr 1221/2014 av den 10 november 2014 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordningarna (EU) nr 43/2014 och (EU) nr 1180/2013 (EUT L 330, 15.11.2014, s. 16).

(7)  Rådets förordning (EU) nr 1367/2014 av den 15 december 2014 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa djuphavsbestånd för 2015 och 2016 (EUT L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EU) 2015/104 av den 19 januari 2015 om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 och om upphävande av förordning (EU) nr 779/2014 (EUT L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EU) 2015/106 av den 19 januari 2015 om fastställande för 2015 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet (EUT L 19, 24.1.2015, s. 8).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 871/2014 av den 11 augusti 2014 om avdrag från fångstkvoterna för 2014 för vissa bestånd på grund av överfiske under tidigare år (EUT L 239, 12.8.2014, s. 14).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1360/2014 av den 18 december 2014 om avdrag från fångstkvoterna för vissa bestånd för 2014 på grund av överfiske av andra bestånd under tidigare år och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 871/2014 vad gäller avdrag som ska göras under efterföljande år (EUT L 365, 19.12.2014, s. 106).

(12)  Kommissionens förordning (EU) nr 165/2011 av den 22 februari 2011 om avdrag från vissa makrillkvoter som tilldelats Spanien för 2011 och efterföljande år till följd av överfiske under 2010 (EUT L 48, 23.2.2011, s. 11).

(13)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 185/2013 av den 5 mars 2013 om avdrag från vissa fiskekvoter som tilldelats Spanien för 2013 och efterföljande år till följd av överfiske av en viss makrillkvot under 2009 (EUT L 62, 6.3.2013, s. 62).


BILAGA

AVDRAG FRÅN FÅNGSTKVOTERNA FÖR BESTÅND SOM ÖVERFISKATS

Medlemsstat

Artkod

Områdeskod

Artnamn

Områdesnamn

Ursprunglig kvot 2014

Tillåtna landningar 2014 (total anpassad kvantitet i ton) (1)

Totala fångster 2014 (kvantitet i ton)

Kvotutnyttjande för tillåtna landningar (%)

Överfiske knutet till tillåten landning (kvantitet i ton)

Multiplikationsfaktor (2)

Ytterligare multiplikationsfaktor (3)  (4)

Återstående avdrag från 2014 (5)

Utestående balans (6)

Avdrag att göra 2015 (kvantitet i ton)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Tunga

VIIIa och VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rockor

Unionens vatten i VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rockor

Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Torsk

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Sill

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Sill

IV, VIId och unionens vatten i IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Sill

Unionens vatten och norska vatten i IV norr om 53° 30′ N

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Nordhavsräka

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Tobisfiskar

Unionens vatten i förvaltningsområde 2 för tobisfiskar

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Unionens vatten i IIa och IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Beryxar

EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII och XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Dolkfisk

EU-vatten och internationella vatten i VIII, IX och X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Blå marlin

Atlanten

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Djuphavshajar

EU-vatten och internationella vatten i V, VI, VII, VIII och IX

0

0

3,039

Ej tillämpligt

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Fjällbrosme

EU-vatten och internationella vatten i VIII och IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Liten hälleflundra

Norska vatten i I och II

/

0

22,685

Ej tillämpligt

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

/

0

3,075

Ej tillämpligt

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Havskräfta

IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Andra arter

Norska vatten i I och II

/

0

26,744

Ej tillämpligt

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Gråsej

VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Skoläst

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Fläckpagell

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII och VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Tunga

VIIIa och VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rockor

Unionens vatten i VIII och IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Lubb

Unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Vit marlin

Atlanten

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rockor

Unionens vatten i VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rockor

Unionens vatten i IIa och IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Rödspätta

VIIh, VIIj och VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Tunga

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rockor

Unionens vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Liten hälleflundra

Nafo 3LMNO

22,000

0

0

Ej tillämpligt

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Sill

Delområde 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Kummel

IIIa; unionens vatten i delområdena 22–32

/

0

1,655

Ej tillämpligt

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Kungsfiskar

Norska vatten i I och II

/

0

2,798

Ej tillämpligt

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Marulkfiskar

VIIIc, IX och X; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Blåfenad tonfisk

Atlanten öster om 45° W, och Medelhavet

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Kolja

Norska vatten i I och II

/

0

26,816

Ej tillämpligt

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Gråsej

Norska vatten i I och II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rockor

Unionens vatten i VIII och IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Torsk

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Pigghaj

Unionens vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

0

0

1,027

Ej tillämpligt

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Liten hälleflundra

Grönländska vatten i V och XIV

189,000

0

0

Ej tillämpligt

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i Vb och VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makrill

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe; unionens vatten och internationella vatten i Vb; internationella vatten i IIa, XII och XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Vitlinglyra

IIIa; unionens vatten i IIa och IV

/

0

14,000

Ej tillämpligt

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Rödspätta

VIId och VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Tunga

VIIf och VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rockor

Unionens vatten i VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Blåvitling

Norska vatten i områdena II och IV

0

0

22,204

Ej tillämpligt

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av byte av fiskemöjligheter enligt artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) eller omfördelning och avdrag från fiskemöjligheter enligt artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009.

(2)  I enlighet med artikel 105.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Ett avdrag motsvarande överfisket × 1,00 ska göras vid allt överfiske på upp till 100 ton.

(3)  I enlighet med artikel 105.3 i förordning (EG) nr 1224/2009.

(4)  Bokstaven ”A” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats till följd av kontinuerligt överfiske under 2012, 2013 och 2014. Bokstaven ”C” anger att en ytterligare multiplikationsfaktor på 1,5 har tillämpats eftersom beståndet omfattas av en flerårig plan.

(5)  Återstående kvantiteter som inte kunde dras av under 2014 enligt förordning (EU) nr 871/2014 eftersom det saknades eller inte fanns tillräckliga kvoter tillgängliga.

(6)  Återstående kvantiteter som avser överfiske som skedde innan förordning (EG) nr 1224/2009 trädde i kraft och för vilka avdrag inte kan göras från ett annat bestånd.

(7)  På Spaniens begäran fördelades avdragen för 2013 på tre år.

(8)  Denna kvantitet är inte längre tillgänglig efter Förenade kungarikets begäran om överföring som gjordes i enlighet med förordning (EG) nr 847/96 och som är tillämplig i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1170 (EUT L 189, 17.7.2015, s. 2).