1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1330

av den 31 juli 2015

om ändring för tvåhundratrettiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser enligt förordningen.

(2)

Den 20 juli 2015 godkände FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté strykning av en fysisk person i den förteckning som upprättats av sanktionskommittén för al-Qaida och som innehåller personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser. Den 20 juli 2015 beslutade sanktionskommittén vidare att ändra en post i förteckningen.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Född den 1 januari 1972 i byn Teletl, distriktet Shamilskiy, Republiken Dagestan, Ryska federationen. Rysk medborgare. Pass nr: 628605523 (ryskt respass som utfärdades den 4 juli 2006 av Ryska federationens federala migrationsorgan och upphör att gälla den 16 juli 2016). Nationellt identitetsnummer: 8203883123 (ryskt nationellt pass som utfärdades den 16 juli 2005 av ministeriet för inrikes frågor (OVD), distriktet Kirovskiy, Republiken Dagestan, Ryska federationen, och upphör att gälla den 1 januari 2017). Adress: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republiken Dagestan, Ryska federationen. Övriga upplysningar: a) fysisk beskrivning: bruna ögon, grått hår, 170-175 cm lång, kraftigt byggd, ovalt ansikte, skäggig, b) faderns namn: Alibulat Kebekovich Kebekov, född 1927 c) foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 mars 2015.”

2.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mohammed Al Ghabra. Adress: East London, Förenade kungariket. Född den 1 juni 1980 i Damaskus, Syrien. Brittisk medborgare. Pass nr: 094629366 (Förenade kungariket). Övriga upplysningar: a) Faderns namn är Mohamed Ayman Ghabra b) Moderns namn är Dalal. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 december 2006.” ersättas med följande:

”Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam) Adress: East London, Förenade kungariket. Född den 1 juni 1980 i Damaskus, Syrien. Brittisk medborgare. Passnummer: 094629366 (Förenade kungariket). Övriga upplysningar: a) faderns namn är Mohamed Ayman Ghabra b) moderns namn är Dalal. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 december 2006.”