8.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/2


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1094

av den 5 maj 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av kylskåp och frysar för professionellt bruk

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2010/30/EU ska kommissionen anta delegerade akter om märkning av energirelaterade produkter som ger betydande möjligheter att spara energi och för vilka det finns stora skillnader i fråga om prestandanivåer för likvärdig funktionalitet.

(2)

Den energi som används för kylskåp och frysar för professionellt bruk står för en betydande andel av den totala efterfrågan på el i unionen, och kylskåp och frysar för professionellt bruk med likvärdig funktionalitet uppvisar stora skillnader i fråga om energieffektivitet. Möjligheterna att minska deras energianvändning är betydande. Kylskåp och frysar för professionellt bruk bör därför omfattas av kraven på energimärkning.

(3)

Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser om märkning och standardiserad produktinformation avseende energieffektiviteten hos kylskåp och frysar för professionellt bruk, för att uppmuntra tillverkarna att förbättra energieffektiviteten hos dessa produkter, uppmuntra slutanvändarna att köpa energieffektiva produkter och bidra till den inre marknadens funktion.

(4)

Den kombinerade effekten av denna förordning och kommissionens förordning (EU) 2015/1095 (2) förväntas leda till en uppskattad årlig energibesparing på ca 1,8 TWh 2020 och 4,1 TWh 2030, vilket motsvarar omkring 0,7 respektive 1,4 miljoner ton CO2-ekvivalenter, jämfört med vad som skulle ske om inga åtgärder vidtogs.

(5)

Den information som anges på etiketten bör tas fram genom tillförlitliga, noggranna och reproducerbara mätförfaranden som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå, inklusive, i förekommande fall, de harmoniserade standarder som har antagits av europeiska standardiseringsorgan enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3).

(6)

Denna förordning bör fastställa en enhetlig utformning av och ett enhetligt innehåll på produktetiketter för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

(7)

Dessutom bör denna förordning ange krav för produktblad och teknisk dokumentation för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

(8)

Vidare bör denna förordning ange krav för den information som ska lämnas vid alla former av distansförsäljning av kylskåp och frysar för professionellt bruk och i annonser och tekniskt reklammaterial för sådana produkter.

(9)

Det bör föreskrivas en översyn av bestämmelserna i denna förordning, med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för kylskåp och frysar för professionellt bruk.

2.   Denna förordning ska gälla för elektriska nätanslutna kylskåp och frysar för professionellt bruk, inklusive sådana som säljs för kylning av livsmedel och foder.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på följande produkter:

a)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som i första hand utnyttjar andra energikällor än elektricitet.

b)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som drivs via ett kondensoraggregat på annan plats.

c)

Öppna skåp, om deras öppenhet är en grundläggande förutsättning för deras huvudsakliga funktioner.

d)

Skåp som särskilt konstruerats för beredning av livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som har en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala nettovolym och som är särskilt utformat för beredning av livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas.

e)

Skåp som konstruerats särskilt för kontrollerad upptining av frysta livsmedel, där dock förekomsten av ett utrymme som är särskilt utformat för kontrollerad upptining av frysta livsmedel inte är tillräckligt för att skåpet ska undantas.

f)

Salladskylar.

g)

Kylmontrar och andra former av skåp som främst är avsedda för exponering och försäljning av livsmedel, utöver kylning och förvaring.

h)

Skåp som inte utnyttjar en ångkompressionscykel.

i)

Specialtillverkade kylskåp och frysar för professionellt bruk som tillverkas i enstaka exemplar enligt enskilda kundspecifikationer och som inte motsvarar andra kylskåp och frysar för professionellt bruk enligt beskrivningen i definition 9 i bilaga I.

j)

Kyl- och frysskåp.

k)

Static air-skåp.

l)

Inbyggda skåp.

m)

Roll in-skåp och genomräckningsskåp.

n)

Frysboxar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    kylskåp och frysar för professionellt bruk : en isolerad kylanordning med ett eller flera utrymmen som nås via en eller flera dörrar eller utdragslådor, och som konstant kan bibehålla temperaturen på livsmedel inom föreskrivna gränser för kyl- eller frystemperatur med hjälp av en ångkompressionscykel, och som är avsedd för förvaring av livsmedel i annat än hushållsmiljöer, dock utan att livsmedlen är exponerade eller åtkomliga för kunder.

b)    livsmedel : mat, ingredienser, drycker inklusive vin och andra produkter som i första hand är avsedda för konsumtion och som kräver kylning till angivna temperaturer.

c)    inbyggt skåp : en fast, isolerad kylanordning som är avsedd att installeras i ett skåp, i en i förväg förberedd nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

d)    roll in-skåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk med ett enda utrymme som gör det möjligt att rulla in hjulförsedda ställningar med produkter.

e)    genomräckningsskåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk som kan nås från båda håll.

f)    static air-skåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk utan intern fläktstyrd luftcirkulation, särskilt utformat för förvaring av temperaturkänsliga livsmedel eller för att undvika uttorkning av matvaror som förvaras utan förslutet emballage; ett enskilt static air-utrymme i skåpet är dock inte tillräckligt för att beteckna skåpet som static air-skåp.

g)    öppet skåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk där kyl-/frysutrymmet kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, där enbart förekomsten av ett utrymme som kan nås från utsidan utan att man behöver öppna någon dörr eller utdragslåda, med en nettovolym som motsvarar mindre än 20 % av skåpets totala volym, inte är tillräcklig för att skåpet ska betecknas som ett öppet skåp.

h)    salladskyl : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en eller flera dörrar eller utdragslådor i vertikalplanet, med urskärningar i ovansidan där tillfälliga behållare kan placeras för lättåtkomlig förvaring av livsmedel, såsom exempelvis pizzafyllning eller salladsingredienser.

i)    kombiskåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk med minst två utrymmen med olika temperatur för kylning och förvaring av livsmedel.

j)    kyl- och frysskåp : ett kombiskåp med minst ett utrymme som är avsett endast för kyltemperatur och ett utrymme som är avsett endast för frystemperatur.

k)    frysbox : en matvarufrys där utrymmet eller utrymmena kan nås från produktens ovansida eller som både har utrymmen som kan nås ovanifrån och framifrån, men där bruttovolymen för utrymmena som öppnas ovanifrån överstiger 75 % av produktens totala bruttovolym.

Artikel 3

Leverantörens skyldigheter och tidtabell

1.   Från och med den 1 juli 2016 ska leverantörer som släpper ut kylskåp och frysar för professionellt bruk på marknaden eller tillhandahåller dem för att tas i bruk säkerställa att följande krav är uppfyllda:

a)

En tryckt etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska tillhandahållas med varje kylskåp och frys för professionellt bruk.

b)

En elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga III ska göras tillgänglig för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk.

c)

Ett produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska finnas tillgängligt.

d)

Ett elektroniskt produktblad, i enlighet med vad som anges i bilaga IV, ska göras tillgängligt för återförsäljare för varje modell av kylskåp och frys för professionellt bruk.

e)

Teknisk dokumentation enligt bilaga V ska på begäran lämnas till myndigheterna i medlemsstaterna.

f)

All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

g)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

2.   Etiketterna i bilaga III ska medfölja kylskåp och frysar för professionellt bruk som släpps ut på marknaden enligt följande tidtabell:

Från och med den 1 juli 2016: etikett 1 eller etikett 2.

Från och med den 1 juli 2019: etikett 2.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljare av kylskåp och frysar för professionellt bruk ska säkerställa att följande krav är uppfyllda:

a)

På försäljningsstället ska alla kylskåp och frysar för professionellt bruk vara märkta med den etikett som tillhandahållits av leverantörerna enligt artikel 3.1, utvändigt på apparatens framsida eller ovansida, på ett sådant sätt att etiketten syns tydligt.

b)

Kylskåp och frysar för professionellt bruk som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i utställt skick, ska saluföras med den information som tillhandahållits av leverantören i enlighet med bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet då bestämmelserna i bilaga VII ska tillämpas.

c)

All reklam som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

d)

Allt tekniskt reklammaterial som rör en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk och beskriver dess specifika tekniska parametrar ska innehålla en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätningar och beräkningar

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå, så som anges i bilaga IX.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga X vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den angivna energieffektivitetsklassen och årliga energianvändningen samt de angivna volymerna.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska man särskilt bedöma

a)

alla betydande förändringar när det gäller marknadsandelar för de olika apparattyperna,

b)

de kontrolltoleranser som anges i bilaga X,

c)

lämpligheten i att införa en metod för att fastställa den årliga standardenergianvändningen för kyl- och frysskåp,

d)

lämpligheten i att införa en reviderad metod för den årliga standardenergianvändningen för kylbänkar.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1095 av den 5 maj 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG i fråga om ekodesignkrav för kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp, kondensoraggregat och processkylsystem (se sidan 19 i detta nummer av EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II–X

För bilagorna II–X gäller följande definitioner:

1.    nettovolym : volym för förvaring av livsmedel inom tillverkarens angivna gränser.

2.    kyltemperatur : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur mellan – 1 °C och 5 °C.

3.    frystemperatur : temperatur där livsmedel som förvaras i skåpet konstant hålls på en temperatur under – 15 °C, vilken antas vara den högsta temperaturen för den varmaste testförpackningen.

4.    universalskåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk eller ett separat utrymme i samma skåp som kan ställas in på olika temperaturer för kylda eller frysta livsmedel.

5.    högskåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd på minst 1 050 mm och med en eller flera framåtriktade dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

6.    kylbänk : kylskåp eller frys för professionellt bruk med en total höjd som är lägre än 1 050 mm och med en eller flera framåtriktade dörrar eller utdragslådor som ger tillgång till samma utrymme.

7.    skåp för lätta förhållanden, också kända som semi-professionella skåp : kylskåp eller frys för professionellt bruk som endast klarar att konstant hålla kyl- eller frystemperatur i alla utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 3, enligt tabell 3 i bilaga IX; om skåpet också kan hålla temperaturen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 4, ska det inte betraktas som ett skåp för lätta förhållanden.

8.    skåp för krävande förhållanden : kylskåp eller frys för professionellt bruk som konstant kan bibehålla kyl- eller frystemperatur i alla utrymmen i omgivningsförhållanden som motsvarar klimatklass 5, enligt tabell 3 i bilaga IX.

9.    ekvivalent kylskåp eller frys för professionellt bruk : en modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk som släppts ut på marknaden med samma nettovolym, samma egenskaper vad gäller teknik, effektivitet och prestanda och samma slags utrymmen och samma volymer som en annan modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk som släppts ut på marknaden med en annan produktkod av samma tillverkare.


BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska fastställas på grundval av dess energieffektivitetsindex (EEI) enligt tabell 1.

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för kylskåp och frysar för professionellt bruk

Energieffektivitetsklass

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

Energieffektivitetsindexet ska beräknas så som beskrivs i bilaga VIII.


BILAGA III

Etiketter

1.   Etikett 1 – Kylskåp och frysar för professionellt bruk i energieffektivitetsklasserna A till G

Image

Följande information ska anges på etiketten:

I.

Leverantörens namn eller varumärke.

II.

Leverantörens modellbeteckning.

III.

Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga II. Spetsen på pilen med energieffektivitetsklassen ska placeras i höjd med spetsen på pilen för motsvarande energieffektivitetsklass i skalan.

IV.

Den årliga elförbrukningen i kWh i form av slutlig energianvändning per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal.

V.

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla kylutrymmen där kyltemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där kyltemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde.

VI.

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls; om det inte finns några utrymmen där frystemperatur bibehålls ska tillverkaren ange ”- L” i stället för ett värde.

VII.

Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i °C) och den relativa luftfuktigheten (i %), enligt tabell 3 i bilaga IX.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke (1) kan en kopia av miljömärket läggas till.

2.   Etikett 2 – Kylskåp och frysar för professionellt bruk i energieffektivitetsklasserna A+++ till G

Image

Etiketten ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkt 1.

Etiketten ska utformas enligt punkt 3. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke kan en kopia av miljömärket läggas till.

3.   Etiketten för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska vara utformad på följande sätt:

Image

Följande gäller:

a)

Etiketten ska vara minst 110 mm bred och 220 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den ha samma proportioner som ovan.

b)

Etikettens bakgrund ska vara vit.

c)

Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gul och svart: Exempel: 00-70-X-00 anger 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d)

Etiketten ska uppfylla följande specifikationer (siffrorna hänvisar till figuren ovan):

Image

EU-etikettens kantlinje: 5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Image

EU-logotyp: färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

Image

Energilogotyp: färg: X-00-00-00.

Piktogram enligt förlaga (EU-logotyp+energilogotyp): 92 mm bred × 17 mm hög.

Image

Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – 92,5 mm lång.

Image

Skala A–G

Pil

:

7 mm hög, mellanrum 0,75 mm – färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

 

Andra klassen: 70-00-X-00

 

Tredje klassen: 30-00-X-00

 

Fjärde klassen: 00-00-X-00

 

Femte klassen: 00-30-X-00

 

Sjätte klassen: 00-70-X-00

 

Lägsta klasserna: 00-X-X-00

Text

:

Calibri fet 19 pt, versaler och vit; plussymboler: Calibri fet 13 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Image

Energieffektivitetsklass

Pil

:

26 mm bred × 14 mm hög, 100 % svart.

Text

:

Calibri fet 29 pt, versaler och vit; plussymboler: Calibri fet 18 pt, upphöjd text, vit och inpassad på en enda rad.

Image

Energi

Text

:

Calibri normal 11 pt, versaler, 100 % svart.

Image

Årlig energianvändning

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 32 pt, 100 % svart.

Den andra raden

:

Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

Image

Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där kyltemperatur bibehålls

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Klimatklass tillsammans med tillhörande torr temperatur och den relativa luftfuktigheten

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

Den andra raden

:

Calibri normal 14 pt, 100 % svart.

Image

Summan av nettovolymerna av alla utrymmen där frystemperatur bibehålls

Ram

:

2 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3,5 mm.

Värde

:

Calibri fet 25 pt, 100 % svart. Calibri normal 17 pt, 100 % svart.

Image

Leverantörens namn eller varumärke

Image

Leverantörens modellbeteckning

Image

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 90 × 15 mm.

Image

Förordningens nummer

Text

:

Calibri fet 11 pt


(1)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1).


BILAGA IV

Produktblad

1.

Informationen i produktbladet för ett kylskåp eller en frys för professionellt bruk ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som medföljer produkten:

a)

Leverantörens namn eller varumärke.

b)

Leverantörens modellbeteckning.

c)

Skåptyp för modellen enligt definitionerna i bilaga I.

d)

Energieffektivitetsklass och energieffektivitetsindex för modellen, fastställda i enlighet med bilaga II.

e)

Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan detta anges.

f)

Skåpets energianvändning under 24 timmar (E24h) och den årliga energianvändningen i kWh, beräknade i enlighet med bilaga IX och avrundade till närmaste heltal.

g)

Nettovolym för varje utrymme.

h)

Klimatklass i enlighet med tabell 3 i bilaga IX.

i)

Följande mening för skåp för lätta förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 25 °C och är därför inte lämplig för professionell användning i varma kök.”.

j)

Följande mening för skåp för krävande förhållanden: ”Denna apparat är avsedd för användning i omgivningstemperaturer på upp till 40 °C.”.

2.

Ett och samma produktblad kan gälla ett antal modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk från samma leverantör.

3.

Informationen i produktbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. I så fall ska även information som anges i punkt 1 och som inte visas på etiketten lämnas.


BILAGA V

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c ska omfatta följande:

a)

Leverantörens namn och adress.

b)

En tillräcklig beskrivning av modellen av kylskåp eller frys för professionellt bruk så att den kan identifieras entydigt.

c)

Om tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d)

Om tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e)

Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f)

Resultaten av mätningar och beräkningar av de tekniska parametrar som anges i bilaga IX.

2.

Om uppgifterna i den tekniska dokumentationen för en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk har erhållits genom beräkningar utifrån en ekvivalent modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk ska den tekniska dokumentationen redogöra för dessa beräkningar och för de provningar som leverantörerna gjort för att kontrollera att beräkningarna stämmer. Den tekniska dokumentationen ska också omfatta en förteckning över samtliga ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk där informationen erhållits på samma grunder.

3.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.


BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas när slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet

1.

Om slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, med undantag för internet, ska informationen tillhandahållas i följande ordning:

a)

Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med bilaga II.

b)

Årlig energianvändning uttryckt i kWh per år, beräknad enligt bilaga IX och avrundad till närmaste heltal.

c)

Nettovolym för varje utrymme.

d)

Klimatklass i enlighet med bilaga IX.

2.

Om annan information från produktbladet anges, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga IV.

3.

Informationen som avses i denna bilaga ska tryckas och visas i en teckenstorlek och ett typsnitt så att den är läsbar.


BILAGA VII

Information som ska lämnas vid försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1.

För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)    visningsutrustning : bildskärmar, inbegripet pekskärmar, eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

b)    kapslad skärmbild : visuellt gränssnitt där en bild eller en uppsättning data öppnas med ett musklick eller när musmarkören förs över skärmen eller genom att en annan bild eller uppsättning data förstoras på en pekskärm.

c)    pekskärm : bildskärm som svarar på beröring, t.ex. i en surfplatta, en pekplatta eller en smart telefon.

d)    alternativ text : text som presenteras som ett alternativ till grafik, så att information kan presenteras i icke grafisk form i de fall där visningsutrustningen inte kan återge grafiken, eller text som stöder tillgängligheten, t.ex. i form av indata till tillämpningar för talsyntes.

2.

En lämplig etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 b ska visas på visningsutrustningen i närheten av produktens pris i enlighet med de tidsramar som anges i artikel 3.2. Etikettens storlek ska vara sådan att den är väl synlig och läsbar, och den ska vara proportionell mot storleken som anges i punkt 3 i bilaga III. Etiketten kan visas i form av en kapslad skärmbild och i så fall ska bilden som används för åtkomst överensstämma med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas vid första musklicket, när musmarkören förs över bilden första gången eller när bilden förstoras första gången.

3.

Om en kapslad skärmbild används ska bilden som används för att komma åt etiketten

a)

föreställa en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten,

b)

ange produktens energieffektivitetsklass i vitt och i samma teckenstorlek som används för priset, och

c)

ha ett av följande två format:

Image

4.

Om en kapslad skärmbild används ska etiketten visas på följande sätt:

a)

Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsutrustningen nära produktens pris.

b)

Bilden ska vara länkad till etiketten.

c)

Etiketten ska visas med ett musklick eller när musen förs över bilden eller när bilden förstoras på skärmen.

d)

Etiketten ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e)

För förstoring av etiketten på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f)

Etiketten ska stängas med ett stängningsalternativ eller annan stängningsfunktion.

g)

Den alternativa texten, som visas om etiketten inte kan visas grafiskt, ska ange produktens energieffektivitetsklass, visad med samma textstorlek som prisets textstorlek.

5.

Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 d ska visas på visningsutrustningen nära uppgifterna om produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktbladet är väl synligt och läsbart. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”produktblad”. Om en kapslad skärmbild används ska produktbladet visas vid första musklicket, när musmarkören förs över länken första gången eller när länken förstoras första gången.


BILAGA VIII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk

Vid beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en viss modell av kylskåp eller frys för professionellt bruk jämförs modellens årliga energianvändning med dess årliga standardenergianvändning.

EEI beräknas enligt följande:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

där

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

skåpets årliga energianvändning i kWh/år.

E24h

=

skåpets energianvändning under 24 timmar.

af

=

justeringsfaktor, tillämpas endast på skåp för lätta förhållanden, enligt punkt 2 i bilaga IX.

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

skåpets årliga standardenergianvändning i kWh/år.

Vn

=

apparatens nettovolym, dvs. summan av nettovolymerna för skåpets samtliga utrymmen, uttryckt i liter.

M och N anges i tabell 2.

Tabell 2

Värden för koefficienterna M och N

Kategori

Värde för M

Värde för N

Högt kylskåp

1,643

609

Högt frysskåp

4,928

1 472

Kylbänk

2,555

1 790

Frysbänk

5,840

2 380


BILAGA IX

Mätningar och beräkningar

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning, ska mätningar och beräkningar utföras med hjälp av harmoniserade standarder, vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara metoder som utgår från vedertagen nuvarande kunskapsnivå. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

2.

För att fastställa den årliga energianvändningen och energieffektivitetsindex för kylskåp och frysar för professionellt bruk ska mätningarna utföras under följande förhållanden:

Testförpackningarnas temperatur ska vara mellan – 1 °C och 5 °C för kylskåp och lägre än – 15 °C för frysskåp.

De omgivande förhållandena ska motsvara klimatklass 4 i tabell 3, med undantag för skåp för lätta förhållanden, vilka ska provas i omgivande förhållanden som motsvarar klimatklass 3. Justeringsfaktorer på 1,2 för skåp för lätta förhållanden och kyltemperatur och 1,1 för skåp för lätta förhållanden och frystemperatur ska sedan tillämpas på de provningsresultat som erhållits för skåp för lätta förhållanden.

Kylskåp och frysar för professionellt bruk ska provas

vid kyltemperatur om det är ett kombiskåp med minst ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

vid kyltemperatur om det är ett kylskåp för professionellt bruk med bara ett utrymme som endast är avsett för kyltemperatur,

vid frystemperatur i övriga fall.

3.

De omgivande förhållandena för klimatklasserna 3, 4 och 5 visas i tabell 3.

Tabell 3

Omgivande förhållanden för klimatklasserna 3, 4 och 5

Klimatklass i provrum

Torr temperatur, °C

Relativ luftfuktighet, %

Daggpunkt, °C

Vattenånga i torr luft, g/kg

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


BILAGA X

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar att kraven i artiklarna 3 och 4 är uppfyllda ska de tillämpa följande kontrollförfarande:

1.

Medlemsstaternas myndigheter ska testa en enda enhet per modell.

2.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

den uppmätta volymen inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %,

b)

den uppmätta energianvändningen inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

3.

Om det resultat som avses i punkt 2 inte uppnås ska myndigheten testa ytterligare tre slumpmässigt utvalda enheter av samma modell. Alternativt kan de tre ytterligare enheterna väljas bland en eller flera andra modeller som har angetts som likvärdiga produkter i den tekniska dokumentationen.

4.

Modellen ska anses uppfylla de gällande kraven om

a)

genomsnittsvärdet av den uppmätta volymen för de tre enheterna inte understiger det angivna värdet med mer än 3 %,

b)

genomsnittsvärdet av den uppmätta energianvändningen för de tre enheterna inte överstiger det angivna värdet (E24h) med mer än 10 %.

5.

Om de resultat som avses i punkt 4 inte uppnås, ska modellen och alla ekvivalenta modeller av kylskåp och frysar för professionellt bruk inte anses uppfylla kraven i denna förordning. Medlemsstaternas myndigheter ska inom en månad från och med det att ett beslut fattats om att modellen inte uppfyller kraven delge myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen provresultaten och annan relevant information.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VIII och IX.

De kontrolltoleranser som fastställs i denna bilaga ska endast tillämpas på den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, varvid toleranserna utgör de tillåtna variationerna av mätresultaten från kontrollerna, och de får inte användas av leverantören vid fastställandet av värdena i den tekniska dokumentationen eller vid tolkningen av dessa värden i syfte att uppnå en fördelaktigare märkningsklassificering eller på något sätt redovisa bättre prestanda.