23.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/20


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/961

av den 22 juni 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

En person bör avföras från förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 juni 2015.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

Namnet på följande person och de tillhörande uppgifterna, ska avföras från förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

A.   Personer

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)