17.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/97


Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

( Europeiska unionens officiella tidning L 132 av den 29 maj 2015 )

Sidan 29, bilaga om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006, punkt 16 rubriken

I stället för:

”AVSNITT 16: Övrig information”

ska det stå:

”AVSNITT 16: Annan information”.