11.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/576

av den 10 april 2015

om ändring för tvåhundratjugonionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a, 7a.1 och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallade penningmedel) och ekonomiska resurser enligt förordningen.

(2)

Den 31 mars 2015 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser. Den 7 april 2015 godkände FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté tillägget av en fysisk person i förteckningen över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande läggas till:

”Maulana Fazlullah (alias: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Född 1974 i byn Kuza Bandai i Swatdalen i provinsen Khyber Pakhtunkhawa i Pakistan. Bor i gränsområdet mellan Afghanistan och Pakistan. Övriga upplysningar: Befälhavare över Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) sedan den 7 november 2013. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 april 2015.”

2.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande utgå:

”Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar f) Ali Al-Khal g) Abu Muhammad Al-Khal). Född den 15 januari 1968 i Muharraq, Bahrain. Bahrainsk medborgare. Övriga upplysningar: a) Bahrainbaserad finansiär och mellanhand till Al-Qaida. b) Dömd i januari 2008 av High Criminal Court i Bahrain för finansiering av terrorism, deltagande i terroristutbildning och för medverkan till andras resor för att genomgå terroristutbildning utomlands och bli medlemmar i en terroristorganisation. Frigiven efter domstolsutslaget och efter avtjänat straff. c) Uppehåller sig i Bahrain (maj 2008).”