8.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/12


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/549

av den 7 april 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 mars 2012 antog rådet förordning (EU) nr 267/2012.

(2)

Genom sin dom av den 22 januari 2015 i de förenade målen T-420/11 och T-56/12 ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut 2011/299/Gusp (2) och 2011/783/Gusp (3) i den del de avser uppförandet av följande enheter på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. och Kish Shipping Line Manning Co..

(3)

På grundval av en ny motivering bör 32 av dessa enheter åter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(4)

I sin dom av den 22 januari 2015 i mål T-176/12 ogiltigförklarade tribunalen rådets beslut 2012/35/Gusp (4) om att föra upp Bank Tejarat på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012.

(5)

Bank Tejarat bör på grundval av en ny motivering åter föras upp på förteckningen över personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder.

(6)

Förordning (EU) nr 267/2012 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 april 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  EUT L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 19, 24.1.2012, s. 22).


BILAGA

1.

Den enhet som anges nedan ska föras upp på förteckningen i del I i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012:

I.   Personer och enheter som deltar i kärnteknisk verksamhet eller i verksamhet med ballistiska robotar samt personer och enheter som ger stöd till Irans regering

B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

105.

Bank Tejarat

Postadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365-5416, Teheran. Tfn 88826690 Telex 226641 TJTA IR. Fax 88893641. Internet: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat ger betydande stöd till Irans regering genom att erbjuda finansiella resurser och finansieringstjänster för olje- och gasutvecklingsprojekt. Olje- och gassektorn är en viktig finansieringskälla för Irans regering, och dotterföretag och enheter som ägs och kontrolleras av Irans regering genomför flera projekt som finansieras av Bank Tejarat. Dessutom ägs Bank Tejarat fortfarande delvis av Irans regering, till vilken den är starkt knuten och som därför kan påverka Bank Tejarats beslut, inbegripet dess deltagande i finansiering av projekt som Irans regering betraktar som högprioriterade.

I och med att Bank Tejarat dessutom ger finansiering till olika projekt för produktion och raffinering av råolja vilka nödvändigtvis kräver anskaffning av sådan viktig utrustning och teknik för dessa sektorer som det råder förbud mot att leverera för användning i Iran, kan Bank Tejarat fastställas medverka till upphandling av förbjudna varor och förbjuden teknik.

8.4.2015

2.

De enheter som anges nedan ska föras upp på förteckningen i del III i bilaga IX till förordning (EU) nr 267/2012:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Uppförd på förteckningen den

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB92501 (Tyskland), utfärdad den 4 januari 2005

IRISL:s Tysklandsbaserade holdingföretag som ägs och kontrolleras av IRISL.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94311 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

5a.

First Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102601 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005 IMO-nr: 9349576

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94312 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

6a.

Second Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102502 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005 IMO-nr: 9349588.

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94313 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

7a.

Third Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102520 (Tyskland), utfärdad den 29 augusti 2005 IMO-nr: 9349590

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94314 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

8a.

Fourth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102600 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94315 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

9a.

Fifth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102599 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005 IMO-nr: 9349667

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94316 (Tyskland), utfärdad den 21 juli 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

10a.

Sixth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102501 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005 IMO-nr: 9349679

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94829 (Tyskland), utfärdad den 19 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

11a.

Seventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102655 (Tyskland), utfärdad den 26 september 2005 IMO-nr: 9165786

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94633 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

12a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102533 (Tyskland), utfärdad den 1 september 2005 IMO-nr: 9165803

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94698 (Tyskland), utfärdad den 9 september 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

13a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102565 (Tyskland), utfärdad den 15 september 2005 IMO-nr: 9165798

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

14a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102679 (Tyskland), utfärdad den 27 september 2005 IMO-nr: 9165815

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94632 (Tyskland), utfärdad den 24 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

15a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102544 (Tyskland), utfärdad den 9 september 2005 IMO-nr: 9209324

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB94573 (Tyskland), utfärdad den 18 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

16a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND; företagsregistrerings-handling nr HRB102506 (Tyskland), utfärdad den 25 augusti 2005

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, TYSKLAND

Ägs av IRISL genom Ocean Capital Administration GmbH som är ett IRISL-holdingföretag.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, IRAN

IRISL Maritime Training Institute ägs och kontrolleras av IRISL som innehar 90 % av aktierna i företaget och vars företrädare är vice styrelseordförande. Enheten medverkar till utbildning av IRISL-anställda.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, IRAN

Kheibar Co. ägs och kontrolleras av IRISL som innehar 81 % av aktierna i företaget och vars företrädare är vice styrelseordförande. Enheten tillhandahåller reservdelar för fartyg.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island, IRAN

Kish Shipping Line Manning Co. ägs och kontrolleras av IRISL. Enheten medverkar till rekrytering och personalförvaltning för IRISL.

8.4.2015