31.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/531

av den 24 november 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens energieffektivitet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artiklarna 32.4, 40.4 och 41.10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 508/2014 har kommissionen befogenhet att fastställa särskilda regler om stödberättigande för kostnader i samband med insatser för skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen inom ramen för hållbart fiske, om stödberättigande för kostnader för insatser för att begränsa klimatförändringen och förbättra fiskefartygens energieffektivitet, och om stödberättigande insatser som syftar till att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare.

(2)

Alla bestämmelser i denna förordning behandlar aspekter som rör stödberättigande för kostnader eller insatser, och två av dem avser insatser som inbegriper investeringar ombord på fartyg. Dessutom påverkar alla dessa åtgärder fiskeverksamhetens genomförande. Dessa bestämmelser är därför nära knutna till varandra. För att säkerställa överensstämmelse mellan dessa bestämmelser, och för att underlätta överblick och enkel tillgång till dem för alla som är bosatta i unionen, bör bestämmelserna antas inom samma akt.

(3)

Fiske är fortfarande ett av de farligaste yrkena i unionen, och ett betydande antal olyckor inträffar på fiskefartyg som bedriver småskaligt fiske. I rådets direktiv 93/103/EG (2) och 92/29/EEG (3) anges minimikrav avseende hälsa och säkerhet för arbete ombord på fiskefartyg, som bör genomföras i nationell lagstiftning. Förordning (EU) nr 508/2014 innehåller bestämmelser avseende finansiering av vissa investeringar i syfte att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, på villkor att de går utöver kraven i unionsrätten och nationell rätt. Det är därför nödvändigt att precisera vilka kostnader för sådana särskilda investeringar, inbegripet utbildning om hälsa och informationskampanjer, som kan finansieras enligt förordning (EU) nr 508/2014.

(4)

Inköp och installation ombord på fartyg av utrustning för att minska utsläppen av föroreningar och växthusgaser och för att förbättra fiskefartygens energieffektivitet kan bidra till klimatmålen. Effektiv fartygsdrift kan också leda till betydligt lägre energiförbrukning. Artikel 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014 innehåller bestämmelser avseende finansiering av investeringar i utrustning eller ombord i syfte att minska utsläppen av föroreningar och växthusgaser och att förbättra fiskefartygens energieffektivitet samt investeringar i fiskeredskap, under förutsättning att de inte undergräver fiskeredskapens selektivitet, och energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar. Det är därför nödvändigt att närmare fastställa de kostnader som kan finansieras genom EHFF för att främja dessa mål.

(5)

Kostnader för insatser som bidrar till att skydda och återställa marin biologisk mångfald och marina ekosystem samt kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske bör också fastställas. Dessa insatser bör omfatta de grundläggande principerna för grön infrastruktur, enligt definitionen i kommissionens meddelande (4) om grön infrastruktur (5), som på ett betydande sätt kan bidra till effektivt genomförande av strategier som syftar till att uppnå sina mål helt eller delvis genom naturbaserade lösningar.

(6)

Stödberättigande kostnader i samband med insatser som avses i artiklarna 32, 40.1 och 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014 måste uppfylla villkoren i artikel 11, som föreskriver att insatser som ökar ett fartygs fiskekapacitet eller utrustning som ökar fartygets förmåga att lokalisera fisk inte berättigar till stöd från EHFF. För att bevara den stimulerande effekten av de investeringar som är stödberättigande enligt denna förordning bör kostnader för reguljärt eller förebyggande underhåll av utrustningsdetaljer varigenom en anordning hålls i funktionsdugligt skick inte berättiga till stöd från EHFF.

(7)

Eftersom perioden för stödberättigande för insatser som kan finansieras genom EHFF inleddes den 1 januari 2014 bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, så att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning snabbt kan genomföras, särskilt med avseende på stödberättigande kostnader, och så att medlemsstaterna kan utarbeta och genomföra sina operativa program inom ramen för EHFF.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs

a)

typer av insatser som berättigar till stöd från EHFF för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare,

b)

kostnader som berättigar till stöd från EHFF för att skydda och återställa marin biologisk mångfald och marina ekosystem samt kompensationssystem för hållbart fiske,

c)

kostnader som berättigar till stöd från EHFF för att förbättra fiskefartygens energieffektivitet och begränsa klimatförändringen.

KAPITEL II

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Artikel 2

Ej stödberättigande kostnader

1.   Kostnader för reguljärt eller förebyggande underhåll av utrustningsdetaljer varigenom en anordning hålls i funktionsdugligt skick ska inte berättiga till stöd från EHFF på grundval av denna förordning.

2.   Endast kostnader som är nödvändiga för och direkt kopplade till installation av utrustning enligt denna förordning ska berättiga till stöd från EHFF.

KAPITEL III

KOSTNADER FÖR ATT FÖRBÄTTRA HYGIEN, HÄLSA, SÄKERHET OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN FÖR FISKARE

Artikel 3

Stödberättigande insatser för säkerhet

För insatser som syftar till att förbättra säkerheten för fiskare ombord på fiskefartyg i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 508/2014 är inköp och, om tillämpligt, installation av följande utrustning stödberättigande inom ramen för EHFF:

a)

Livflottar.

b)

Hydrostatiska frigörningsanordningar för livflottar.

c)

Personliga nödradiosändare, t.ex. radiofyrar för lokalisering av nödställda (EPIRB) som kan integreras i räddningsvästar och arbetskläder för fiskare.

d)

Flythjälpmedel, särskilt räddnings- eller överlevnadsdräkter, livbojar och räddningsvästar.

e)

Nödbloss.

f)

Linkastare.

g)

System för räddning vid man över bord.

h)

Utrustning för brandbekämpning, t.ex. brandsläckare, brandfiltar, brand- och rökdetektorer, andningsapparater.

i)

Brandskyddsdörrar.

j)

Avstängningsventiler för bränsletankar.

k)

Gasdetektorer och gaslarmsystem.

l)

Länspumpar och larm.

m)

Utrustning för radio- och satellitkommunikation.

n)

Vattentäta luckor och dörrar.

o)

Skyddsanordningar på maskiner som vinschar eller nättrummor.

p)

Landgångar och lotslejdare.

q)

Sökljus, däcksbelysning eller nödbelysning.

r)

Säkerhetsmekanismer för att koppla loss fiskeredskap som fastnat i undervattenshinder.

s)

Säkerhetskameror och monitorer.

t)

Utrustning och komponenter som är nödvändiga för att förbättra säkerheten på däck.

Artikel 4

Stödberättigande insatser för hälsa

För insatser eller tillhandahållande av utrustning som syftar till att förbättra hälsoförhållandena för fiskare ombord på fiskefartyg i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 508/2014 är följande åtgärder stödberättigande:

a)

Inköp och installation av första hjälpen-utrustning.

b)

Inköp av läkemedel och utrustning för akut behandling ombord.

c)

Tillhandahållande av telemedicin, inklusive e-teknik, utrustning och medicinsk bildteknik för konsultationer på distans från fartygen.

d)

Tillhandahållande av riktlinjer och handböcker för förbättrad hälsa ombord.

e)

Informationskampanjer för förbättrad hälsa ombord.

Artikel 5

Stödberättigande insatser för hygien

För insatser eller tillhandahållande av utrustning som syftar till att förbättra de hygieniska förhållandena för fiskare ombord på fiskefartyg i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 508/2014 är inköp och, om tillämpligt, installation av följande utrustning stödberättigande:

a)

Sanitära anläggningar, t.ex. toaletter och tvättanordningar.

b)

Köksanläggningar och utrustning för lagring av livsmedel.

c)

Reningsanläggningar för dricksvatten.

d)

Rengöringsutrustning för att bibehålla sanitära förhållanden ombord.

e)

Riktlinjer och handböcker för förbättrad hygien ombord, inklusive it-verktyg.

Artikel 6

Stödberättigande insatser för arbetsförhållanden

För insatser eller tillhandahållande av utrustning som syftar till att förbättra arbetsförhållandena ombord på fiskefartyg i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 508/2014 är inköp och, om tillämpligt, installation av följande utrustning stödberättigande:

a)

Skyddsräcken på däck.

b)

Skyddande strukturer på däck och modernisering av hytter för att skydda mot ogynnsamma väderförhållanden.

c)

Utrustning för att förbättra säkerheten i hytterna och skapa gemensamma utrymmen för besättningen.

d)

Utrustning för att minska tunga manuella lyft, utom maskiner som har direkt koppling till fisket, som t.ex. vinschar.

e)

Halkskyddsfärg och gummimattor.

f)

Isolering mot buller, värme eller kyla samt utrustning för att förbättra ventilationen.

g)

Arbetskläder och säkerhetsutrustning, t.ex. vattentäta skyddsstövlar, ögon- och andningsskydd, skyddshandskar, skyddshjälmar eller skyddsutrustning mot fall.

h)

Utrymnings- och varningsskyltar.

i)

Analys och bedömningar för att kartlägga riskerna för fiskare, både i hamn och till havs, i syfte att vidta åtgärder som förebygger eller minskar riskerna.

j)

Riktlinjer och handböcker för förbättrade arbetsvillkor ombord.

KAPITEL IV

KOSTNADER FÖR ATT SKYDDA OCH ÅTERSTÄLLA MARIN BIOLOGISK MÅNGFALD OCH MARINA EKOSYSTEM INOM RAMEN FÖR HÅLLBART FISKE

Artikel 7

Stödberättigande kostnader för fiskares insamling av avfall

När det gäller insatser i samband med fiskares insamling av avfall från havet, enligt vad som avses i artikel 40.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Avlägsnande av förlorade fiskeredskap från havet, särskilt för att förhindra spökfiske.

b)

Inköp och, om tillämpligt, installation av utrustning ombord för insamling och lagring av avfall.

c)

Inrättande av avfallsinsamlingssystem för deltagande fiskare, inklusive ekonomiska incitament.

d)

Inköp och, om tillämpligt, installation av utrustning för lagring och återvinning av avfall vid anläggningar i fiskehamnar.

e)

Kommunikation, information och medvetandehöjande kampanjer för att uppmuntra fiskare och andra berörda att delta i projekt för att avlägsna förlorade fiskeredskap.

f)

Utbildning för fiskare och hamnanställda.

Artikel 8

Stödberättigande kostnader för anläggningar avsedda att skydda och främja det marina djur- och växtlivet

1.   När det gäller insatser för konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar i enlighet med artikel 40.1 b i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Inköp och, om tillämpligt, utplacering av anläggningar för att skydda havsområden från trålning.

b)

Inköp och, om tillämpligt, utplacering av anläggningar för att återställa skadade marina ekosystem.

c)

Kostnader för förberedande arbete, t.ex. prospektering, vetenskapliga studier eller utvärderingar.

d)

Kostnader i de yttersta randområdena för inköp och, om tillämpligt, utplacering av sådana fasta anordningar för att samla fisk som bidrar till ett hållbart och selektivt fiske, i enlighet med artikel 38.2 i förordning (EU) nr 508/2014.

2.   När det gäller insatser enligt punkt 1 ska följande kostnader inte vara stödberättigande:

a)

Förvärv av fartyg som ska sänkas och användas som konstgjorda rev.

b)

Kostnader för konstruktion och underhåll av anordningar för att samla fisk, utom sådana kostnader som anges i punkt 1 d.

Artikel 9

Stödberättigande kostnader för bättre förvaltning eller bevarande av marina biologiska resurser

1.   För insatser som syftar till bättre förvaltning eller bevarande av marina biologiska resurser enligt vad som avses i artikel 40.1 c i förordning (EU) nr 508/2014, och som är förenliga med artikel 38 i den förordningen, är kostnader för inköp eller, om tillämpligt, installation av följande utrustning stödberättigande:

a)

Cirkelkrokar.

b)

Ljudskrämmare på nät.

c)

Flyktanordningar för sköldpaddor.

d)

Torilinor (anordningar för att skrämma bort fåglar vid långrevsfiske).

e)

Andra redskap eller anordningar som visat sig vara effektiva för att förhindra oavsiktlig fångst av skyddade arter.

2.   Dessutom är kostnader för följande åtgärder och projekt stödberättigande:

a)

Utbildning för fiskare i bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser.

b)

Projekt med inriktning på kusthabitat av betydelse för fiskar, fåglar och andra organismer.

c)

Projekt med inriktning på områden som är viktiga för fiskarnas fortplantning, t.ex. kustvåtmarker kan också vara stödberättigande.

3.   För att ersätta befintliga fiskeredskap med skonsammare typer kan kostnader för tinor, fällor, pilkar och handlinor vara stödberättigande.

Artikel 10

Stödberättigande kostnader för att förbereda skydds- och förvaltningsplaner för fiskerelaterad verksamhet

När det gäller insatser för att förbereda skydds- och förvaltningsplaner för fiskerelaterad verksamhet, enligt vad som avses i artikel 40.1 d i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Genomförande av studier, särskilt för övervakning av arter och livsmiljöer, inklusive kartläggning och riskhantering.

b)

Kartläggning av fiskeverksamhet och fiskeintensitet samt effekter på skyddade arter och livsmiljöer.

c)

Samråd med berörda parter vid förberedandet av förvaltningsplaner.

d)

Utveckling och tillämpning av indikatorer för fisketryck och fiskets effekter samt bedömningar av bevarandestatus.

e)

Utbildning för fiskare och andra personer som arbetar för eller på uppdrag av organ med ansvar för förvaltning av sådana marina skyddsområden som är av betydelse vid förberedandet av skydds- och förvaltningsplaner för fiskerelaterad verksamhet.

f)

Avgränsning av marina skyddsområden.

g)

Övervakning, inklusive lön till personal som arbetar med övervakning.

h)

Information och medvetandehöjande åtgärder beträffande marina skyddsområden.

i)

Bedömning av förvaltningsplanernas effekter på Natura 2000-områden och berörda fiskeområden.

Artikel 11

Stödberättigande kostnader för förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden och marina skyddsområden

När det gäller insatser i samband med förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden och marina skyddsområden och för ökad miljömedvetenhet, enligt vad som avses i artikel 40.1 e, f och g i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Samråd med berörda parter vid förberedandet av förvaltningsplaner.

b)

Utveckling och tillämpning av indikatorer för bedömning av påverkan/konsekvenser och bevarandestatus.

c)

Övervakning av Natura 2000-områden och marina skyddsområden.

d)

Utbildning för personer som arbetar för eller på uppdrag av de organ som ansvarar för förvaltningen av Natura 2000-områden och marina skyddsområden.

e)

Utbildning av fiskare i bevarande och återställande av marina ekosystem och närliggande alternativa verksamheter, t.ex. ekoturism i Natura 2000-områden och marina skyddsområden.

f)

Kartläggning av fiskeverksamheten och övervakning av dess intensitet samt registrering av växelverkan mellan fisket och skyddade arter som sälar, havssköldpaddor, delfiner och havsfåglar.

g)

Stöd till utvecklingen av förvaltningsåtgärder för fisket i Natura 2000-områden och marina skyddsområden, t.ex. konsekvensbedömning och riskbedömning, inklusive åtgärder för att öka sammanhanget mellan områdena.

h)

Stöd till åtgärder för att öka miljömedvetenhet, med deltagande av fiskare, i fråga om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden.

i)

Samarbete och nätverk mellan förvaltare av Natura 2000-områden och marina skyddsområden.

Artikel 12

Stödberättigande kostnader för deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster

1.   När det gäller insatser i samband med deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster, enligt vad som avses i artikel 40.1 i i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Kostnader för system för test av ny övervakningsteknik, i synnerhet följande:

i)

Elektroniska fjärrövervakningssystem, t.ex. övervakningskameror, för övervakning och registrering av oavsiktliga fångster av skyddade arter.

ii)

Registrering av oceanografiska data som temperatur, salthalt, plankton, algblomningar eller grumlighet.

iii)

Kartläggning av invasiva främmande arter.

iv)

Åtgärder, inbegripet studier, för att förebygga och begränsa spridningen av invasiva främmande arter.

b)

Ekonomiska incitament för installation ombord av anordningar för automatisk registrering för övervakning och registrering av oceanografiska data som temperatur, salthalt, plankton, algblomningar eller grumlighet.

c)

Kostnader för inhyrning av kommersiella fiskefartyg för miljöobservation i en grad som står i proportion till verksamheten.

d)

Kostnader för andra vetenskapliga åtgärder för kartläggning och bedömning av havs- och kustekosystem och deras tjänster.

2.   När det gäller insatser som syftar till att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd, enligt vad som avses i artikel 40.1 i i förordning (EU) nr 508/2014, är följande åtgärder stödberättigande:

a)

Åtgärder som minskar fysisk och kemisk förorening.

b)

Åtgärder som minskar andra fysiska påfrestningar, bland annat antropogent undervattensbuller som inverkar negativt på den biologiska mångfalden.

c)

Positiva bevarandeåtgärder för att skydda och bevara växt- och djurliv, inklusive återinförande eller stödutsättning av inhemska arter, och tillämpning av principerna för grön infrastruktur som anges i kommissionens meddelande om grön infrastruktur (6).

d)

Åtgärder för att förhindra, begränsa eller eliminera invasiva främmande arter.

KAPITEL V

KOSTNADER FÖR ATT FRÄMJA ENERGIEFFEKTIVITET OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Artikel 13

Stödberättigande kostnader förknippade med fartygsskrovets hydrodynamik

1.   När det gäller insatser för förbättring av fartygsskrovets hydrodynamik i enlighet med artikel 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Investeringar i stabilitetsmekanismer som t.ex. sidokölar och bulbstäv, som bidrar till bättre sjöegenskaper och stabilitet.

b)

Kostnader förknippade med användningen av giftfria bottenfärger, t.ex. kopparbeläggning, för att minska friktionen.

c)

Kostnader avseende rodermaskinen, t.ex. rodermaskinens kontrollsystem och flera roder för att minska roderaktiviteten beroende på väder- och sjöförhållanden.

d)

Provning i tank för att få underlag för att förbättra hydrodynamiken.

2.   Kostnader för grundläggande skrovunderhåll ska inte berättiga till stöd enligt denna artikel.

Artikel 14

Stödberättigande kostnader förknippade med förbättring av fartygets framdrivningssystem

När det gäller insatser för förbättring av fartygets framdrivningssystem i enlighet med artikel 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för inköp och, om nödvändigt, installation av följande utrustning stödberättigande:

a)

Energieffektiva propellrar, inklusive drivaxlar.

b)

Katalysatorer.

c)

Energieffektiva generatorer, t.ex. sådana som använder väte eller naturgas.

d)

Komponenter för framdrivning med hjälp av förnybar energi, t.ex. segel, drakar, vindturbiner, turbiner eller solpaneler.

e)

Bogpropellrar.

f)

Konvertering av motorerna för drift med biobränslen.

g)

Ekonometrar, system för bränslestyrning och kontrollsystem.

h)

Investeringar i munstycken som förbättrar framdrivningssystemet.

Artikel 15

Stödberättigande kostnader förknippade med investeringar i fiskeredskap och utrustning

När det gäller investeringar i fiskeredskap och fiskeutrustning, enligt vad som avses i artikel 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Omställning från släpredskap till alternativa redskap.

b)

Modifieringar av släpredskap.

c)

Investeringar i utrustning för övervakning av släpredskap.

Artikel 16

Stödberättigande kostnader förknippade med investeringar för att minska förbrukningen av el- eller värmeenergi

När det gäller investeringar för att minska förbrukningen av el- eller värmeenergi i enlighet med artikel 41.1 a i förordning (EU) nr 508/2014, är kostnader för följande åtgärder stödberättigande:

a)

Investeringar för förbättring av system för kylning, frysning eller isolering för fartyg under 18 meter.

b)

Investeringar för att främja återvinning av värme i fartyget, där värmen bl.a. återvinns och återanvänds för andra funktioner inom fartyget.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (trettonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 307, 13.12.1993, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19).

(4)  Meddelande från kommissionen, Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(5)  Grön infrastruktur är ett strategiskt planerat nätverk av naturliga och halvnaturliga områden med miljöinslag som har utformats och som förvaltas för att tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster. Omfattar grönområden (eller ”blå” områden om det handlar om havsekosystem) och andra fysiska inslag i mark- (inklusive kust-) och havsområden.

(6)  Meddelande från kommissionen, Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital, Bryssel, COM(2013) 249 final, 6.5.2013.