4.11.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/25


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 av den 10 mars 2015 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier

( Europeiska unionens officiella tidning L 70 av den 14 mars 2015 )

Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 2 inledande frasen i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)

I stället för:

”’2.   De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna ska förse exportörerna med ursprungsintyget formulär A, så snart som exporten ägt rum eller är garanterad. De behöriga myndigheterna i förmånsländerna får också utfärda ett ursprungsintyg formulär A efter export av de produkter som certifikatet avser, om”

ska det stå:

”’2.   De behöriga myndigheterna i förmånsländerna ska förse exportörerna med ursprungsintyget formulär A, så snart som exporten ägt rum eller är garanterad. De behöriga myndigheterna i förmånsländerna får också utfärda ett ursprungsintyg formulär A efter export av de produkter som certifikatet avser, om”

Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 2 c i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)

I stället för:

”c)

de berörda produkternas bestämmelseort fastställdes under transporten eller lagringen och efter en möjlig uppdelning av en sändning, i enlighet med artikel 74.”

ska det stå:

”c)

de berörda produkternas slutdestination fastställdes under transporten eller lagringen och efter en möjlig uppdelning av en sändning, i enlighet med artikel 74.”

Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 3 i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)

I stället för:

”3.   De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna får utfärda ett intyg i efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan om ett i efterhand utfärdat intyg formulär A överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument och att inget ursprungsintyg formulär A utfärdades, när produkterna i fråga exporterades. Uttrycken ’Issued retrospectively’, ’Délivré a posteriori’ eller ’Emitido a posteriori’ ska anges i fält 4 på det ursprungsintyg formulär A som utfärdats i efterhand.”

ska det stå:

”3.   De behöriga myndigheterna i förmånsländerna får utfärda ett intyg i efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan om ett i efterhand utfärdat intyg formulär A överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument och att inget ursprungsintyg formulär A utfärdades, när produkterna i fråga exporterades. Uttrycken ’Issued retrospectively’, ’Délivré a posteriori’ eller ’Emitido a posteriori’ ska anges i fält 4 på det ursprungsintyg formulär A som utfärdats i efterhand.”

Sidan 26, artikel 1.25 (nytt andra stycke i artikel 109 i förordning (EEG) nr 2454/93)

I stället för:

”’Fält 7 om varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer ska innehålla frasen ’Autonomous trade measures’ eller ’Mesures commerciales autonomes’.’”

ska det stå:

”’Fält 7 i varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer ska innehålla frasen ’Autonomous trade measures’ eller ’Mesures commerciales autonomes’.’”

Sidan 28, bilaga II (ersättande av bilaga 13c till förordning (EEG) nr 2454/93, punkt 5 andra strecksatsen)

I stället för:

”—

intygar att ingen tidigare registrering har återkallats, intygar omvänt att den situation som ledde till återkallelsen har åtgärdats,”

ska det stå:

”—

intygar att ingen tidigare registrering har återkallats eller, alternativt, att den situation som ledde till återkallelsen har åtgärdats,”

Sidan 31, bilaga II (ersättande av bilaga 13d till förordning (EEG) nr 2454/93, fotnoterna 1, 2 och 3)

I stället för:

”(1)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 och 3, ska ersättningscertifikatet om ursprung vara märkt ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’ eller ’Comunicación de sustitución’. Det nya intyget ska även innehålla datum för utfärdande av det ursprungliga uttalandet och alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 97d.6.

(2)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 1 i artikel 97d.2 och punkt 3 i denna artikel, ska avsändaren av varorna som upprättar en försäkran uppge sitt namn och sin fullständiga adress samt sitt nummer som registrerad exportör.

(3)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 2 i artikel 97d.2 ska avsändaren av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) ’agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays förmånstagaren], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire] (Engelsk version) ’acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country] registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’ (Spansk version) ’actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario].’’”

ska det stå:

”(1)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 och 97d.3, ska ersättningsförsäkran om ursprung vara märkt ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’ eller ’Comunicación de sustitución’. Den nya försäkran ska även innehålla datum för utfärdande av den ursprungliga försäkran och alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 97d.6.

(2)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 1 i artikel 97d.2 och punkt 3 i denna artikel, ska vidaresändaren av varorna som upprättar en försäkran uppge sitt namn och sin fullständiga adress samt sitt nummer som registrerad exportör.

(3)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 2 i artikel 97d.2 ska vidaresändaren av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften (Fransk version) ’agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire] (Engelsk version) ’acting on the basis of the statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country] registered under the following number [number of registered exporter of the exporter in the beneficiary country]’ (Spansk version) ’actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario].’’”