3.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 58/43


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/326

av den 2 mars 2015

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller polycykliska aromatiska kolväten och ftalater

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller bland annat de begränsningar som tidigare fastställts i rådets direktiv 76/769/EEG (2).

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/69/EG (3) förbjöds utsläppande på marknaden och användning av extender oils för framställning av däck eller delar av däck om de innehåller mer än 1 mg/kg benz[a]pyren eller mer än 10 mg/kg av summan av de åtta förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena. Den begränsningen anges för närvarande i post 50 kolumn 2 punkt 1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

(3)

När den begränsningen antogs fanns det inte några harmoniserade testmetoder för att bestämma koncentrationen i de åtta förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena i extender oils. Därför nämns analysmetoden IP 346:1998 (4), som används av oljeindustrin för att bestämma koncentrationen av polycykliska aromatiska föreningar, i den begränsningen som en indirekt metod för att avgöra om gränserna för benz[a]pyren och alla förtecknade polycykliska aromatiska kolväten är uppfyllda.

(4)

Analysmetoden IP 346:1998 är inte specifik för de åtta förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena. Det är dessutom allmänt vedertaget att denna metod endast gäller oanvända bassmörjoljor, asfaltenfria fraktioner där högst 5 % av komponenterna har en kokpunkt under 300 °C. För prov som inte uppfyller de kraven kan metoden vara olämplig.

(5)

I enlighet med direktiv 2005/69/EG gav kommissionen den 3 juli 2007 Europeiska standardiseringskommittén (CEN) i uppdrag att utarbeta en mer specifik metod.

(6)

Den nya standardmetoden har antagits och publicerats av CEN som standard EN 16143:2013, Petroleumprodukter – Bestämning av innehåll av Bens(a)pyren (BaP) och utvalda polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i extenderoljor – Procedur med dubbel LC rengöring och GC/MS-analys.

(7)

Eftersom den nya standarden innehåller en specifik analysmetod för att analysera de berörda polycykliska aromatiska kolvätena i extender oils och åtgärdar de brister som fanns i den tidigare metoden anser kommissionen att hänvisningen till metoden IP 346:1998 bör ersättas med en hänvisning till den nya standarden EN 16143:2013 som referensmetod för att avgöra om extender oils överensstämmer med begränsningen i post 50 kolumn 2 punkt 1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

(8)

Det framgick av ett informellt samråd med medlemsstaterna och företrädare för berörda intresseorganisationer att det för extender oils i allmänhet finns en god korrelation mellan resultaten av IP 346:1998-metoden och gaskromatografiska analysmetoder för att mäta enskilda cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten, som följer samma princip som den nya CEN-metoden. Enligt de ekonomiska aktörerna förväntas inte utbytet av IP 346:1998 mot den nya CEN-metoden få några konsekvenser för hur extender oils överensstämmer med kraven. Den nya analysmetoden uppges dock vara mer komplex och dyrare att tillämpa än IP 346:1998.

(9)

Det bör beviljas en övergångsperiod på arton månader då både den gamla och den nya analysmetoden kan användas för att avgöra om begränsningen iakttas. Denna övergångsperiod bör också ge laboratorierna möjlighet att skaffa sig den erfarenhet av den nya analysmetoden som är nödvändig. Den bör också göra det lättare att avgöra hur sådana extender oils som släppts ut på marknaden innan denna förordning träder i kraft uppfyller kraven.

(10)

Kommissionen har slutfört en ny utvärdering av åtgärderna i post 51 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller ämnena di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP) och butylbensylftalat (BBP), i enlighet med punkt 3 i den posten. Denna nya utvärdering inleddes den 4 september 2009 genom att kommissionen bad Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) granska nya vetenskapliga rön och utvärdera om det finns fakta som kunde motivera en omprövning av den befintliga begränsningen. Echa lämnade uppgifterna till kommissionen i mars 2010 och påpekade att man bör överväga att göra en bedömning av de berörda registreringsunderlagen inom ramen för Reach. Kommissionen bad därför Echa att gå vidare som planerat. Danmark inledde dock i april 2011 ett begränsningsförfarande avseende förekomsten av dessa ftalater i varor för inomhusbruk och varor som kan komma i direkt kontakt med hud eller slemhinnor, där bland annat registreringsunderlaget beaktades. När begränsningsförfarandet avslutats föreslog kommissionen ingen ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, vilket meddelats den 9 augusti 2014 (5). Genom kommissionens förordning (EU) nr 143/2011 (6) infördes dessutom dessa ftalater i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006. Enligt artikel 69.2 i den förordningen ska Echa efter slutdatumet ta ställning till om användningen av dessa ftalater i varor utgör en hälso- eller miljörisk som inte kontrolleras på ett adekvat sätt. Därför ansågs det inte behövas någon ny översyn av åtgärderna för att begränsa ftalaterna, varför den punkten bör strykas från den posten.

(11)

I januari 2014 slutförde kommissionen en ny utvärdering av åtgärderna i post 52 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller ämnena diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) och di-n-oktylftalat (DNOP), i enlighet med punkt 3 i den posten. Denna nya utvärdering inleddes den 4 september 2009 genom att kommissionen bad Echa granska nya vetenskapliga rön och utvärdera om det finns fakta som kan motivera en omprövning av den befintliga begränsningen. Den tillgängliga informationen kompletterades senare med den information från registreringsunderlagen som inkommit vid tidsfristen för registrering 2010. Därefter lämnade Echa ett utkast till granskningsrapport till sin riskbedömningskommitté för en detaljerad utvärdering. Riskbedömningskommittén antog ett yttrande i mars 2013 och Echas slutliga granskningsrapport lämnades till kommissionen i augusti 2013. På grundval av Echas rapport beslutade kommissionen att inte föreslå några ändringar av bestämmelserna i post 52 i bilaga XVII och att den nya utvärderingen i enlighet med punkt 3 i den posten var slutförd. Kommissionens slutsatser avseende de nya utvärderingen har offentliggjorts (7). Därför bör punkt 3 strykas från den posten.

(12)

Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (EGT L 262, 27.9.1976, s. 201).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/69/EG av den 16 november 2005 om ändring för tjugosjunde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (polycykliska aromatiska kolväten i extender oils och däck) (EUT L 323, 9.12.2005, s. 51).

(4)  IP 346:1998 – Determination of PCA in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractionsDimethyl sulphoxide extraction refractive index method.

(5)  EUT C 260, 9.8.2014, s. 1.

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 143/2011 av den 17 februari 2011 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 44, 18.2.2011, s. 2).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/entry-52_en.pdf


BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I post 50 kolumn 2 punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande stycken:

 

”Standard EN 16143:2013 (Petroleumprodukter – Bestämning av innehåll av Bens(a)pyren (BaP) och utvalda polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i extenderoljor – Procedur med dubbel LC rengöring och GC/MS-analys) ska användas som testmetod för att visa att gränserna i första stycket är uppfyllda.

Till och med 23 september 2016 kan gränsvärdena i första stycket anses vara uppfyllda om extraktet av polycykliska aromatiska ämnen (PCA) utgör mindre än 3 viktprocent enligt standarden IP346:1998 (Determination of PCA in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method) som fastställts av Institute of Petroleum, under förutsättning att tillverkaren eller importören mäter överensstämmelsen med gränserna för benz[a]pyren och de förtecknade polycykliska aromatiska kolvätena samt korrelationen av de uppmätta värdena med PCA-extraktet var sjätte månad eller efter varje större driftförändring, beroende på vilket som inträffar först.”

2.

I post 51 ska punkt 3 i kolumn 2 strykas.

3.

I post 52 ska punkt 3 i kolumn 2 strykas.