25.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 54/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/281

av den 26 november 2014

om ersättning av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), särskilt artikel 77, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1215/2012 föreskriver fri rörlighet för domar, officiella handlingar och förlikningar inför domstol i unionen. Den kommer att börja tillämpas den 10 januari 2015.

(2)

I bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1215/2012 fastställs ett formulär för intyg om dom på privaträttens område och ett formulär för intyg om en officiell handling eller förlikning inför domstol på privaträttens område.

(3)

Lettland införde euron den 1 januari 2014. Alla hänvisningar till Lettlands tidigare valuta i formulären bör därför utgå. Litauen kommer att införa euron från och med den 1 januari 2015. Alla hänvisningar till Litauens valuta i formulären bör därför utgå.

(4)

Kroatien anslöt sig till unionen den 1 juli 2013. Hänvisningar till Kroatien och dess valuta bör därför införas i formulären.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltog Danmark inte i antagandet av förordning (EU) nr 1215/2012, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(6)

I enlighet med artikel 3.2 i avtalet mellan Europeiska unionen och Danmark har emellertid Danmark genom en skrivelse av den 20 december 2012 meddelat (2) kommissionen sitt beslut att genomföra förordning (EU) nr 1215/2012. Hänvisningar till Danmark och dess valuta bör därför införas i formulären.

(7)

Av tydlighetsskäl är det lämpligt att ersätta bilagorna I och II.

(8)

Förordning (EU) nr 1215/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EU) nr 1215/2012 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 351, 20.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 79, 21.3.2013, s. 4.


BILAGA

BILAGA I

Image

Image

Image

Image

BILAGA II

Image

Image

Image