30.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/140

av den 29 januari 2015

om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller steril cockpit och om rättelse av den förordningen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 8.5, och

av följande skäl:

(1)

Operatörer och personal som deltar i trafik med vissa luftfartyg måste uppfylla de tillämpliga grundläggande kraven i bilaga IV punkt 8 b till förordning (EG) nr 216/2008.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2) fastställer villkor för en säker drift av luftfartyg.

(3)

För att motverka de potentiella riskerna för att fel uppstår på grund av att flygbesättningen störs eller distraheras under vissa delar av flygningen bör det krävas av operatörerna att de säkerställer att flygbesättningen under kritiska flygfaser inte behöver utöva någon annan verksamhet än den som krävs för luftfartygets säkra drift.

(4)

Förordning (EU) nr 965/2012 föreskriver en övre gräns för det antal personer som får finnas ombord under specialiserad flygverksamhet. Den gränsen är emellertid inte motiverad av säkerhetsskäl. Artikel 5.7 bör anpassas med hänsyn till detta.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 71/2014 (3) införde en artikel 9a i förordning (EU) nr 965/2012. Kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 (4) införde därefter en andra artikel 9a, som rätteligen skulle ha haft numret 9b. Tydligheten och rättssäkerheten kräver att den artikel 9a som infördes genom förordning (EU) nr 83/2014 ersätts med en korrekt numrerad artikel.

(6)

Av rättssäkerhetsskäl och för att åstadkomma samstämmighet med de termer som används i förordning (EG) nr 216/2008 är det nödvändigt att, på vissa språk, rätta vissa termer som används i förordning (EU) nr 965/2012.

(7)

Förordning (EU) nr 965/2012 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på yttrandet (5) från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Operatörer av andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar samt ballonger och segelflygplan som deltar i icke-kommersiell verksamhet, inbegripet icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet, ska bruka luftfartyget i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.”

b)

Punkt 5 b ska ersättas med följande:

”b)

andra flygplan och helikoptrar samt ballonger och segelflygplan i enlighet med bestämmelserna i bilaga VII.”

c)

I punkt 7 ska andra meningen ersättas med följande:

”Med undantag för besättningsmedlemmarna får inga personer som inte är oumbärliga för uppdraget finnas ombord.”

2.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:

”2.   Med avvikelse från artikel 5.1 ska luftfartyg som avses i artikel 4.5 i förordning (EG) nr 216/2008, när det gäller flygplan, brukas på de villkor som anges i kommissionens beslut K(2009) 7633 av den 14 oktober 2009 när de används i kommersiell flygtransport.”

b)

I punkt 4a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”4a.   Med avvikelse från vad som sägs i artikel 5.1 och 5.6 får följande verksamhet med andra flygplan och helikoptrar än komplexa motordrivna flygplan och helikoptrar samt ballonger och segelflygplan utföras i enlighet med bilaga VII:”

3.

Artikel 9a som infördes genom förordning (EU) nr 83/2014 ska ersättas med följande:

”Artikel 9b

Översyn

Byrån ska genomföra en fortlöpande översyn av effektiviteten i bestämmelserna om flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar och kraven på vila som anges i bilagorna II och III. Senast den 18 februari 2019 ska byrån lägga fram en första rapport om resultaten av denna översyn.

Denna översyn ska involvera vetenskaplig expertis och baseras på operativa data som med bistånd av medlemsstaterna samlats in under lång tid efter tillämpningsdagen för denna förordning.

Översynen ska som ett minimum bedöma effekterna på den flygande personalens vakenhet av

a)

arbetspass på över 13 timmar under den mest gynnsamma tiden på dygnet,

b)

arbetspass på över 10 timmar under mindre gynnsam tid på dygnet,

c)

arbetspass på över 11 timmar för besättningsmedlemmar i ett okänt acklimatiseringstillstånd,

d)

arbetsuppgifter som omfattar ett stort antal sektorer (fler än sex),

e)

jourtjänstgöring, som beredskap eller reserv, följd av flygtjänst, och

f)

störande arbetsscheman.”

4.

Bilagorna I, III, IV, VI och VIII ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EU) nr 965/2012 ska rättas enligt följande:

1.

Artikel 6.7 ska ersättas med följande:

”7.   Med avvikelse från SpA.PBN.100 PBN i bilaga V ska icke-kommersiell verksamhet med andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan i angivet luftrum, på flygvägar eller i enlighet med procedurer där specifikationer för prestandabaserad navigation (PBN) har fastställts fortsätta att brukas på de villkor som anges i medlemsstaternas nationella lagstiftning till dess att tillhörande tillämpningsföreskrifter har antagits och tillämpas.”

2.

Bilagorna II, III, IV, VII och VIII ska rättas i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3 ska dock tillämpas från och med 18 februari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 januari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 71/2014 av den 27 januari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 23, 28.1.2014, s. 27).

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 83/2014 av den 29 januari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 28, 31.1.2014, s. 17).

(5)  Yttrande nr 05/2013 från Europeiska byrån för luftsäkerhet av den 10 juni 2013 om en förordning av kommissionen om fastställande av genomförandebestämmelser för förfaranden för steril cockpit.


BILAGA I

Bilagorna I, III, IV, VI och VIII till förordning (EU) nr 965/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande punkt 109a införas:

”109a.    steril cockpit (sterile flight crew compartment) : varje period då flygbesättningsmedlemmarna inte störs eller distraheras, utom när det gäller frågor som är avgörande för säker drift av luftfartyget eller passagerarnas säkerhet.”

2.

Bilaga III (DEL-ORO) ska ändras på följande sätt:

a)

I ORO.GEN.110 ska led f ersättas med följande:

”f)

Operatören ska fastställa förfaranden och instruktioner för säker drift av varje typ av luftfartyg omfattande markpersonalens och besättningsmedlemmarnas arbetsuppgifter och ansvar inom alla verksamhetsområden på marken och i luften. Dessa förfaranden och instruktioner får inte kräva att besättningsmedlemmar utför andra arbetsuppgifter under en flygnings kritiska faser än de som krävs för säker drift av luftfartyget. Förfaranden och instruktioner för en steril cockpit ska också ingå.”

b)

I ORO.MLR.105 ska led a ersättas med följande:

”a)

En minimiutrustningslista (MEL) ska upprättas enligt specifikationerna i punkt 8.a.3 i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008, som baseras på den relevanta grundläggande minimiutrustningslistan (MMEL) så som den har angetts i de uppgifter som har fastställts i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012. Om en grundläggande minimiutrustningslista (MMEL) inte har upprättats som en del av uppgifterna om driftslämplighet får minimiutrustningslistan (MEL) baseras på den relevanta grundläggande minimiutrustningslista (MMEL) som godkänts av operatörs- eller registreringsstaten, beroende på vad som är tillämpligt.”

3.

I bilaga IV (DEL-CAT) ska följande punkt införas:

”CAT.GEN.MPA.124   Taxning av luftfartyg

Operatören ska fastställa förfaranden för taxning av luftfartyg för att garantera säker drift och för att förbättra säkerheten på banan.”

4.

I bilaga VI (DEL-NCC) ska följande punkt införas:

”NCC.GEN.119   Taxning av luftfartyg

Operatören ska fastställa förfaranden för taxning för att garantera säker drift och för att förbättra säkerheten på banan.”

5.

I bilaga VIII (DEL-SPO) ska följande punkt införas:

”SPO.GEN.119   Taxning av luftfartyg

Operatören ska fastställa förfaranden för taxning av luftfartyg för att garantera säker drift och för att förbättra säkerheten på banan.”


BILAGA II

Bilagorna II, III, IV, VII and VIII i förordning (EU) 965/2012 ska rättas enligt följande:

1.

I bilaga II ska

a)

punkt ARO.GEN.220 a.8 ersättas med följande:

”8.

tillsyn över icke-kommersiella operatörers verksamhet med andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg,”

b)

led ARO.GEN.300 a.3 ersättas med följande:

”3.

det fortlöpande uppfyllandet av de tillämpliga kraven för icke-kommersiella operatörer av andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg, och”

2.

I bilaga III ska

a)

punkt ORO.GEN.110 k ii ersättas med följande:

”ii)

andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar, enmotoriga, och som har en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av högst fem passagerare,”

b)

punkt ORO.FC.005 b 2 ersättas med följande:

”2.

kommersiell flygtransportverksamhet med passagerare enligt visuellflygregler (VFR) under dager, som påbörjas och avslutas på samma flygplats eller utelandningsplats och utförs inom ett lokalt område som har fastställts av den behöriga myndigheten, och som utförs med

enmotoriga propellerdrivna flygplan med en maximal certifierad startmassa på högst 5 700 kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av fem passagerare, eller

andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar, enmotoriga, med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av fem passagerare.”

c)

punkt ORO.FC.105 d 2 ersättas med följande:

”2.

kommersiell flygtransportverksamhet med passagerare enligt VFR under dager, som påbörjas och avslutas på samma flygplats eller utelandningsplats eller inom ett lokalt område som har fastställts av den behöriga myndigheten, och som utförs med andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar, enmotoriga, med en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för befordran av fem passagerare.”

d)

punkt ORO.FC.230 b 4 ersättas med följande:

”4.

En flygbesättningsmedlem som utför verksamhet under dager och på sträckor där navigering sker genom visuella referenser till marken med en annan helikopter än en komplex motordriven helikopter får fullgöra operatörens kompetenskontroll på endast en av de relevanta typer för vilka han/hon har behörighet. Operatörens kompetenskontroll ska varje gång utföras på den typ för vilken kompetenskontrollen är minst aktuell. Vilka relevanta helikoptertyper som kan grupperas med avseende på operatörens kompetenskontroll ska framgå av drifthandboken.”

e)

punkt ORO.FC.230 b 5 ersättas med följande:

”5.

Trots vad som sägs i punkt ORO.FC.145 a 2 får kontrollen utföras av en av operatören utsedd befälhavare med lämpliga kvalifikationer, som är utbildad i CRM-begrepp och bedömning av CRM-färdigheter när det gäller verksamhet med andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar under dager och på sträckor där navigeringen sker med visuella referenser till marken samt flygplan i prestandaklass B. Operatören ska underrätta den behöriga myndigheten om de personer som har utsetts.”

3.

I bilaga IV ska

a)

inledningen till punkt CAT.GEN.MPA.180 b ersättas med följande:

”b)

Trots vad som sägs i punkt a gäller att för verksamhet enligt VFR under dager med andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats inom 24 timmar eller förblir inom ett lokalområde som finns specificerat i drifthandboken, kan i stället följande dokument och information behållas på flygplatsen eller utelandningsplatsen:”

b)

punkt CAT.OP.MPA.100 b 1 ersättas med följande:

”1.

verksamhet enligt VFR under dager för andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan,”

c)

punkt CAT.OP.MPA.105 b 1 ersättas med följande:

”1.

andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan, och”

d)

punkt CAT.OP.MPA.130 a ersättas med följande:

”a)

Med undantag för VFR-verksamhet med andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan ska operatören för varje flygplanstyp fastställa lämpliga operativa procedurer för start och ankomst/inflygning, med beaktande av behovet att minimera effekten av luftfartygsbuller.”

e)

punkt CAT.OP.MPA.135 c ersättas med följande:

”c)

Punkt a 1 ska inte tillämpas på verksamhet enligt VFR under dager av andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg på flygningar som avgår från och ankommer till samma flygplats eller utelandningsplats.”

f)

punkt CAT.OP.MPA.175 c 1 ersättas med följande:

”1.

andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan som startar och landar på samma flygplats eller utelandningsplats, eller”

4.

I bilaga VII ska

a)

titeln ersättas med följande:

”ICKE-KOMMERSIELL FLYGDRIFT MED ANDRA LUFTFARTYG ÄN KOMPLEXA MOTORDRIVNA LUFTFARTYG”

b)

texten till punkt NCO.SPEC.100 ersättas med följande:

”NCO.SPEC.100   Tillämpningsområde

I detta kapitel fastställs särskilda krav som gäller för befälhavare som utför icke-kommersiell specialiserad flygverksamhet med andra luftfartyg än komplexa motordrivna luftfartyg.”

5.

I bilaga VIII ska

a)

[rättelsen berör inte den svenska versionen]

b)

[rättelsen berör inte den svenska versionen]

c)

punkt SPO.IDE.A.160 c ersättas med följande:

”c)

För andra flygplan än komplexa motordrivna flygplan: ett säkerhetsbälte med fasthållningssystem för övre delen av bröstkorgen på varje flygbesättningssäte, med enpunktsmekanism för frigöring.”

d)

rubriken till punkt SPO.IDE.H.195 ersättas med följande:

”SPO.IDE.H.195 Flygning över vatten – andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar”

e)

inledningen till punkt SPO.IDE.H.203 ersättas med följande:

”Komplexa motordrivna helikoptrar som används vid flygning över vatten i ogynnsam miljö på ett avstånd från land som motsvarar mer än 10 minuters flygtid med normal marschfart samt andra helikoptrar än komplexa motordrivna helikoptrar som flyger över vatten i ogynnsam miljö på ett avstånd från land som överstiger 50 NM ska vara”

.