7.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 3/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/6

av den 31 oktober 2014

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att beakta utvecklingen när det gäller vikten hos nya personbilar som registrerats under 2011, 2012 och 2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

Den genomsnittliga vikt som används för beräkning av de specifika koldioxidutsläppen för varje ny personbil bör justeras vart tredje år för att ta hänsyn till förändringar i den genomsnittliga vikten för nya fordon som registrerats i unionen.

(2)

Det framgår av uppföljningen av vikten i körklart skick för nya personbilar som registrerats under kalenderåren 2011, 2012 och 2013 att den genomsnittliga vikten har ökat, varför det värde för M0 som anges i punkt 1 b i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009 bör justeras.

(3)

I samband med denna första justering bör det undantagsvis tas hänsyn till att de uppgifter som samlats in under åren 2011, 2012 och 2013 var av varierande kvalitet. Det nya värdet bör därför fastställas enbart på grundval av de viktvärden som de berörda tillverkarna har kunnat bekräfta, medan uppenbart felaktiga värden, dvs. sådana som är högre än 2 840 kg eller lägre än 500 kg, samt värden som hänför sig till fordon som inte omfattas av förordning (EG) nr 443/2009, bör uteslutas ur beräkningen. Det nya värdet är dessutom baserat på ett vägt genomsnitt som beaktar antalet nya registreringar under varje referensår.

(4)

Mot bakgrund av detta bör det M0-värde som tillämpas från och med den 1 januari 2016 höjas med 20,4 kg, dvs. från 1 372,0 kg till 1 392,4 kg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 1 b i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009 ska ersättas med följande:

”b)

Från och med 2016:

Specifika koldioxidutsläpp = 130 + a × (M – M0)

där

M

=

fordonets vikt i kilogram (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.