6.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/57


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/3

av den 30 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för informationskrav för strukturerade finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 8b.3 tredje stycket,

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009, bör investerare få tillräckligt med information om sina underliggande tillgångars kvalitet och resultat för att göra det möjligt för dem att utföra en informerad bedömning av de strukturerade finansiella instrumentens kreditvärdighet. Detta skulle även minska investerarnas beroende av kreditbetyg och underlätta utfärdandet av kreditbetyg på eget initiativ.

(2)

Denna förordning bör gälla för alla finansiella instrument eller andra tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram som avses i artikel 4.1.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) under förutsättning att emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerat, och för detta ändamål har sitt säte, inom unionen. Denna förordning bör därför endast omfatta finansiella instrument eller andra tillgångar som är ett resultat av transaktioner eller program varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar delas upp i trancher, och som har de egenskaper som avses i artikeln. En exponering som, i linje med nämnda förordning, skapar en direkt betalningsskyldighet för en transaktion eller ett program som används för att finansiera eller förvalta materiella tillgångar bör därför inte betraktas som en exponering mot en värdepapperisering, även om transaktionen eller programmet har betalningsskyldigheter av varierande senioritet.

(3)

Denna förordnings tillämpningsområde bör inte begränsas till emission av strukturerade finansiella instrument som betecknas som värdepapper, utan bör även inkludera andra finansiella instrument och tillgångar som är resultatet av en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram, såsom penningmarknadsinstrument, inklusive program för tillgångsbaserade certifikat. Denna förordning ska dessutom tillämpas på strukturerade finansiella instrument med och utan kreditbetyg som tilldelats av ett kreditvärderingsinstitut som är registrerat inom unionen. Privata och bilaterala transaktioner bör också omfattas av förordningen, liksom transaktioner som inte erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

(4)

Denna förordning innehåller standardmallar för information om ett antal tillgångsklasser. Utan att det påverkar förordningens tillämpningsområde och fram till dess att rapporteringsskyldigheter har tagits fram av Esma och antagits av kommissionen, bör sådana standardmallar och alla rapporteringsskyldigheter enligt denna förordning endast gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på underliggande tillgångar som ingår i förteckningen över underliggande tillgångsklasser som specificeras i denna förordning och som dessutom inte är av privat eller bilateral natur.

(5)

Vid efterlevnad av denna förordning bör emittenter, originatorer och medverkande institut uppfylla kraven i nationell rätt eller unionsrätten om källskydd eller behandling av personuppgifter, för att undvika eventuella överträdelser av sådan lagstiftning.

(6)

Emittenten, originatorn och det medverkande institutet kan utse en enhet med ansvar för att rapportera informationen till webbplatsen som ska inrättas av Esma i enlighet med artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Utkontraktering av rapporteringsskyldighet till annan enhet, till exempel ett serviceföretag, bör även vara möjligt. Detta bör inte påverka emittentens, originatorns och det medverkande institutets ansvar enligt denna förordning.

(7)

Ett antal tekniska rapporteringsinstruktioner, bland annat angående överföring eller format på de filer som ska lämnas av emittenter, originatorer och medverkande institut, bör göras tillgängliga av Esma på myndighetens webbplats. Esma bör meddela sådana tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före tillämpningsdagen för de rapporteringsskyldigheter som fastställts i denna förordning, för att ge emittenter, originatorer, medverkande institut och övriga parter tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden i enlighet med de meddelade tekniska instruktionerna.

(8)

Den information som ska tillhandahållas i enlighet med denna förordning ska lämnas i standardiserat format för att medge automatisk bearbetning av uppgifterna på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument. Informationen ska även offentliggöras i ett format som är lättåtkomligt för alla som använder webbplatsen. Esma ska se till att behöriga sektorsmyndigheter har åtkomst till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument för att kunna utföra de uppgifter som tilldelats dem enligt förordning (EG) nr 1060/2009.

(9)

Denna förordning grundar sig på förslaget till tekniska tillsynsstandarder som lämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(10)

Esma har utfört ett öppet offentligt samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna i samband med detta och begärt ett utlåtande av intressentgruppen för värdepapper och marknader i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(11)

En rimlig tidsperiod är nödvändig för att tillåta emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, att anta och vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla kraven i denna förordning, och för att göra det möjligt för Esma att utveckla webbplatsen för strukturerade finansiella instrument där den information som krävs enligt denna förordning kommer att offentliggöras. Denna förordning bör därför träda i kraft den 1 januari 2017. Esma bör dock meddela nödvändiga tekniska rapporteringsinstruktioner i god tid före dagen för ikraftträdande av denna förordning. Detta är nödvändigt för att ge emittenter, originatorer och medverkande institut avseende ett strukturerat finansiellt instrument, som är etablerade i unionen, tillräckligt med tid för att utveckla lämpliga system och förfaranden enligt dessa tekniska instruktioner för att garantera fullständig och korrekt rapportering och beakta ytterligare utvecklingar på de finansiella marknaderna i unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning ska gälla för strukturerade finansiella instrument där emittenten, originatorn eller det medverkande institutet är etablerade inom unionen och vilka emitteras efter dagen för ikraftträdande av denna förordning.

Artikel 2

Rapporteringsenhet

1.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument får utse en eller flera rapporteringsenheter som offentliggör den information som krävs enligt artiklarna 3, 4 och 5.3 i denna förordning på webbplatsen som det hänvisas till i artikel 8b.4 i förordning (EG) nr 1060/2009 (nedan kallad webbplatsen för strukturerade finansiella instrument). Sådana enheter ska offentliggöra den erfordrade informationen på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med artiklarna 4–7 i denna förordning.

2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet avseende ett strukturerat finansiellt instrument som har utsett den enhet eller de enheter som det hänvisas till i punkt 1 ska anmäla detta till Esma utan otillbörligt dröjsmål för varje enhet som har utsetts i enlighet med den punkten. Utnämnandet ska inte inverka på emittentens, originatorns och det medverkande institutets skyldighet att uppfylla kraven i artikel 8b i förordning (EG) nr 1060/2009.

Artikel 3

Information att rapportera

När någon av de underliggande tillgångar som avses i artikel 4 ligger bakom ett strukturerat finansiellt instrument ska den rapporterande enheten tillhandahålla följande information till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument:

a)

Information om lånenivå genom rapporteringsmallarna i bilagorna I‒VII.

b)

Om tillämpligt för ett strukturerat finansiellt instrument ska följande dokument tillhandahållas, inklusive en detaljerad beskrivning av det strukturerade finansiella instrumentets prioritestsordning för kontantflöden för betalningar:

i)

Det slutgiltiga emissionsdokumentet eller -prospektet, tillsammans med de avslutande transaktionsdokumenten, inklusive eventuella offentliga dokument som det hänvisas till i prospektet eller som reglerar transaktionens funktion och exklusive rättsliga utlåtanden.

ii)

Tillgångens försäljningsavtal, överlåtelse-, novations- eller överföringsavtal och alla relevanta förklaringar angående tillgången.

iii)

Avtal om förvaltning, säkerhetsförvaltning, administration och likviditetsförvaltning.

iv)

Stiftelseurkund, säkerhetsavtal, avtal med institut, bankkontoavtal, kontrakt om investeringsgaranti, införlivade villkor eller masterfondramverk eller masterdefinitionsavtal.

v)

Alla relevanta avtal mellan borgenärer, swapdokumentation, avtal om förlagslån, låneavtal för nyetableringar och avtal om likviditetsfaciliteter.

vi)

All övrig underliggande dokumentation som är nödvändig för en förståelse av transaktionen.

c)

Om ett prospekt inte har avfattats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (4), en transaktionssammanfattning eller översikt över ett strukturerat finansiellt instruments huvudegenskaper, inklusive

i)

affärsstruktur,

ii)

tillgångens egenskaper, kassaflöden, kreditförstärkning och funktioner för likviditetsstöd,

iii)

tillgångsinnehavarens rösträtt, förhållandet mellan tillgångsinnehavare och andra borgenärer med säkerhetsrätt i en transaktion,

iv)

en lista över alla utlösande faktorer och händelser som det hänvisas till i de dokument som tillhandahålls webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i enlighet med punkt b som kan få en väsentlig inverkan på de strukturerade finansiella instrumentens resultat,

v)

strukturdiagram som innehåller en översikt av transaktionen, kassaflödena och ägarstrukturen.

d)

Investerarrapporter som innehåller den information som anges i bilaga VIII.

Artikel 4

Underliggande tillgångar

De informationskrav som avses i artikel 3 ska gälla för strukturerade finansiella instrument som bygger på följande underliggande tillgångar:

a)

Privata hypotekslån: denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument som bygger på hypotekslån med högsta och annan kreditvärdighet och lån med bostäder som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga I lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

b)

Kommersiella hypotekslån: Denna klass av strukturerade finansiella instrument inbegriper strukturerade finansiella instrument med affärs- eller kontorsfastighetslån, sjukhuslån, vårdhemslån, lån till lagringsanläggningar, hotellån, sjukhemslån, industrilån och lån till flerfamiljsfastigheter som säkerhet. För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga II lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

c)

Lån till små och medelstora företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga III lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

d)

Billån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga IV lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

e)

Lån till konsumenter: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga V lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

f)

Kreditkortslån: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VI lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

g)

Leasingavtal till enskilda personer eller företag: För denna klass av strukturerade finansiella instrument ska information enligt mallen i bilaga VII lämnas till webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

Artikel 5

Rapporteringsfrekvens

1.   Den information som avses i artikel 3 a och d ska göras tillgänglig på kvartalsbasis, inte senare än en månad efter förfallodatum för betalning av ränta på det berörda strukturerade finansiella instrumentet.

2.   Den information som avses i artikel 3 b och c ska utan dröjsmål göras tillgänglig efter emissionen av ett strukturerat finansiellt instrument.

3.   Utöver de krav som fastställts i punkterna 1 och 2 gäller följande:

a)

Om de krav som fastställts i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (5) om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) även gäller med avseende på ett strukturerat finansiellt instrument ska allt offentliggörande av information i enlighet med denna artikel även därefter offentliggöras utan dröjsmål av den rapporterande enheten på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument.

b)

Om punkt a inte gäller ska den rapporterande enheten utan dröjsmål offentliggöra alla betydande ändringar eller händelser på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i samtliga följande fall:

i)

Brott mot skyldigheter som fastställts i de dokument som tillhandahållits i enlighet med artikel 3 b.

ii)

Strukturella funktioner som väsentligt kan inverka på det strukturerade finansiella instrumentets resultat.

iii)

Riskegenskaper hos det strukturerade finansiella instrumentet och de underliggande tillgångarna.

Artikel 6

Rapporteringsförfaranden

1.   Den rapporterande enheten ska lämna in datafiler i enlighet med rapporteringssystemet på webbplatsen för strukturerade finansiella instrument och de tekniska instruktioner som Esma meddelar på sin webbplats.

2.   Esma ska offentliggöra sådana tekniska instruktioner på sin webbplats senast den 1 juli 2016.

3.   Den rapporterande enheten ska lagra de filer som skickats till och mottagits av webbplatsen för strukturerade finansiella instrument i elektroniskt format under minst fem år. På begäran ska dessa filer göras tillgängliga av den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet till behöriga sektorsmyndigheter enligt definitionen i artikel 3.1 r i förordning (EG) nr 1060/2009.

4.   Om den rapporterande enheten eller emittenten, originatorn eller det medverkande institutet identifierar sakfel i de uppgifter som har tillhandahållits webbplatsen för strukturerade finansiella instrument, ska de utan otillbörligt dröjsmål korrigera uppgifterna i fråga.

Artikel 7

Rapportering mellan dagen för ikraftträdande och tillämpningsdagen

1.   Med hänsyn till de strukturerade finansiella instrument som emitterats i tidsperioden mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning, ska emittenten, originatorn och det medverkande institutet uppfylla de krav som fastställts i denna förordning enbart i förhållande till de strukturerade finansiella instrument som fortfarande är utestående vid tillämpningsdagen för denna förordning.

2.   Emittenten, originatorn och det medverkande institutet ska inte vara skyldiga att hålla en kopia av den information som krävs för denna förordning mellan dagen för ikraftträdande och dagen för tillämpning av denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Artikel 6.2 ska emellertid gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64)

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).


BILAGA I

Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med privata hypotekslån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Brytdatum för poolen eller portföljen. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för varje lån. Låne-ID bör inte ändras under transaktionens löptid.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Serviceföretagets kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) per låntagare (det riktiga namnet visas inte) ‒ för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster). Bör inte förändras under transaktionens löptid.

Fastighetskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera fastigheter med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära panträtter som separata poster).

Information om låntagaren

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

Numerisk

Låntagarens primära årliga bruttoinkomst (exklusive hyror).

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Lånets egenskaper

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum/numerisk

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Datum för lånets löptid

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för lånets löptid.

Ändamål

Statisk

Lista

Lånets ändamål.

Lånets löptid

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Lånevalutans beteckning

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Ursprungligt saldo

Statisk

Numerisk

Ursprungligt lånesaldo (inklusive avgifter).

Aktuellt saldo

Dynamisk

Numerisk

Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp med hypotekslån som säkerhet och kommer att klassas som kapitalbelopp i transaktionen.

Återbetalningsmetod

Statisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Betalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av föreskrivna betalningar, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Föreskriven betalning

Dynamisk

Numerisk

Periodisk avtalsenlig betalning (betalning som ska ske om inga andra betalningssätt har fastställts).

Betalningstyp

Statisk

Lista

Typ av betalning på kapitalbelopp.

Räntesats

Typ av räntesats

Statisk

Lista

Typ av räntesats.

Aktuellt räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Aktuell räntesats

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesats (%).

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över [eller under vid negativ indata] indexräntan).

Återställningsintervall för räntesats

Dynamisk

Numerisk

Intervallet i månader där räntesatsen justeras (för lån med rörlig ränta).

Revidering, marginal 1

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det första revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 1

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för påföljande ändring av räntesats (t.ex. ändringar av diskontomarginal, fasta periodavslut, lån med återställning av fast ränta; detta är inte nästa återställningsdatum för Libor).

Revidering, marginal 2

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det andra revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 2

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för andra ränteändring.

Revidering, marginal 3

Dynamisk

Numerisk

Marginalen (%) för lånet vid det tredje revideringsdatumet.

Ränta, revideringsdatum 3

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för tredje ränteändring.

Reviderat räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Nästa räntesatsindex.

Fastighetsinteckning och tilläggssäkerhet

Fastighetens postnummer

Statisk

Text/numerisk

Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.

Fastighetstyp

Statisk

Lista

Fastighetstyp.

Ursprunglig belåning

Statisk

Numerisk

Originatorns ursprungliga tecknade belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.

Värderingsbelopp

Statisk

Numerisk

Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering. Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Värderingstyp vid originering.

Värderingsdatum

Statisk

Datum/numerisk

Datum för senaste fastighetsvärdering vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Aktuell belåning

Dynamisk

Numerisk

Originatorns nuvarande belåningsgrad (LTV). För lån mot sekundär panträtt bör detta vara den kombinerade eller totala belåningsgraden.

Aktuellt värderingsbelopp

Dynamisk

Numerisk

Senaste värderingsbeloppet (om det t.ex. vid återtagande fanns flera värderingar, bör detta återspegla det lägsta). Värderingsbelopp bör vara i samma valuta som lånet.

Aktuell värderingstyp

Dynamisk

Lista

Aktuell värderingstyp.

Aktuellt värderingsdatum

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum för den senaste värderingen.

Resultatinformation

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Saldo för skuld som förfallit

Dynamisk

Numerisk

Aktuellt saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit defieras som: det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.

Antalet månaders dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antalet månaders dröjsmål med lånet (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Resterande skuld för 1 månad sedan

Dynamisk

Numerisk

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.

Resterande skuld för 2 månader sedan

Dynamisk

Numerisk

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.

Rättstvist

Dynamisk

Y/N

Flagga som anger pågående rättstvistförfaranden.

Inlösningsdatum

Dynamisk

Datum/numerisk

Datum när kontot inlöstes.

Fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Datum för fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Numerisk

Datum för fallisemang eller utestängande.

Försäljningspris, lägre gräns

Dynamisk

Numerisk

Pris på försäljning av egendom vid tvångsförsäljning, avrundas till närmaste 10 000.

Förlust på försäljning

Dynamisk

Numerisk

Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för fall med underskott.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå

Rapportdatum

Dynamisk

Datum

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades. Alla datum har formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Utfärdare

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Bekräfta huruvida det gjorts en dragning i likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

Fält för uppgifter om säkerhetsnivå

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum. Har en utlösande händelse inträffat?

Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning

Dynamisk

Numerisk

Rapporten ska innehålla den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande hypotekslånen. I vissa jurisdiktioner kan hypotekspoolen även omfatta kommersiella lån. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning av kapitalbeloppet på en årlig basis som överstiger de planerade återbetalningarna. Genomsnittskursen för den konstanta förskottsbetalningstakten beräknas genom att först dela det aktuella bostadslånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med det planerade bostadslånets kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast de planerade återbetalningarna har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan utfärdandet. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt. Denna beräkning uttrycks enlig följande:

Formula

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av RMBS som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

Datum

Det periodiska datumet vid vilket en betalning av ränta till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

Datum

Det periodiska datumet vid vilket en betalning av kapitalbelopp till innehavare av en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet är planerad att ske.

Valuta

Statisk

Text

De kursvärden enligt vilka saldon efter säkerhetsnivå och betalningar rapporteras.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik del av strukturerade finansiella instrument med hypotekslån som säkerhet.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Det datum då obligationerna emitterades.


BILAGA II

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kommersiella hypotekslån som säkerhet

LÅN:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Lånekoder

Kod för transaktionspool

Statisk

Text/numerisk

Transaktionens eller affärens unika beteckning

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.

Värdepapperiseringsdatum

Statisk

Datum

Datum för utfärdande av affären ‒ datum för första obligationsnotering

Ursprungliga lånevillkor

Gruppkod

Statisk

Text/numerisk

Den alfanumeriska kod som tilldelats varje lånegrupp i ett utfärdande.

Kod för lånets serviceföretaget

Statisk

Text/numerisk

Unik kodsträng för lånets serviceföretag som tilldelas lånet.

Emissionscirkulärets lånekod

Statisk

Text/numerisk

Emissionscirkulärets eller -prospektets unika nummer, eller namn på lånetransaktionen som tilldelats lånet inom transaktionen eller poolen.

Lånesponsor

Statisk

Text/numerisk

Lånesponsor.

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Lånevaluta

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Hela lånebalansen vid ursprungsdatumet

Statisk

Numerisk

Hela lånebalansen vid origineringen utgör en 100 % fullständig facilitet, dvs. värdepapperiserade och icke värdepapperiserade/ägda och icke ägda belopp (i lånevaluta).

Ursprunglig löptid för lån

Statisk

Numerisk

Avtalsvillkor (i månader) vid origineringsdatumet.

Startdatum för amortering

Statisk

Datum

Det datum som amorteringen kommer att inledas på hela lånet (detta kan vara ett datum som ligger före värdepapperiseringsdatumet).

Kod för räntesatsindex

Statisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Ursprunglig lånräntesats

Statisk

Numerisk

Lånets totala räntesats vid dess ursprungsdatum. Vid flera delar med olika räntesatser, ska en viktad genomsnittsräntesats tillämpas.

Förfallodatum för första räntebetalning

Statisk

Datum

Det datum när den första räntebetalningen löpte ut på lånet efter ursprungsdatumet.

Låneland

Statisk

Lista

Låneland.

Lånets ändamål

Statisk

Lista

Lånets ändamål.

Hypotekslån som säkerhet

Statisk

Y/N

Har fastigheten intecknas som säkerhet för lånet?

Lånestatistik vid värdepapperiseringsdatumet

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.

Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Belåningsgraden för lånet (hela) vid värdepapperiseringsdatumet.

Räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet för värdepapperiseringen baserad på emissionsdokumentationen.

Belåningsgrad (A-lån) vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Vid beräkning av värdepapperiseringens räntetäckningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Hela lånets balans, inbegripet eventuella outnyttjade belopp, vid värdepapperiseringsdatumet.

Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (hela lånet)

Statisk

Numerisk

Faktisk kapitalbalans för hela lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.

Periodisk betalning av kapitalbelopp och ränta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Planerade belopp (kapitalbelopp och ränta) som förfaller vid nästa betalningsdatum för lånet liksom vid värdepapperiseringsdatumet.

Låneränta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Den totala räntesatsen (t.ex. Libor + marginal) som används för att beräkna räntan som ska betalas på lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Förmånsrättslig ställning för kostnad vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Lista

Är den säkerhet som ställts för värdepapperiseringen en säkerhet av prioriterad ställning?

Återstående löptid vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Återstående antal månader (exklusive eventuella förlängningsalternativ) tills lånet löper ut vid värdepapperiseringsdatumet.

Återstående amorteringstid vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Antalet månader som återstår tills lånets amorteringstid löper ut. Om amortering inte har påbörjats vid värdepapperiseringsdatumet blir detta mindre än den återstående tiden vid värdepapperiseringsdatumet.

Lånets förfallodag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Förfallodagen för lånet enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell utökad förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet, utan den ursprungliga förfallodagen.

Faktisk kapitalbalans vid värdepapperiseringsdatumet (A-lån)

Statisk

Numerisk

Faktisk kapitalbalans för A-lån vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som avses i emissionscirkuläret.

Möjlighet att förlänga

Dynamisk

Y/N

Ange om det finns en möjlighet att förlänga lånet och driva fram förfallodagen.

Kortaste förlängningsperiod som är möjlig

Statisk

Numerisk

Tid i månader för det kortaste förlängningsalternativet som finns tillgängligt för lånet.

Typ av förlängningsalternativ

Statisk

Lista

Typ av förlängningsalternativ.

Närmare uppgifter om säkerheter

Antal fastigheter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Antal fastigheter vid poolens brytdatum

Dynamisk

Numerisk

Antal fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.

Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringen

Statisk

Text/numerisk

Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet.

Fastigheter som ställts som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum

Dynamisk

Text/numerisk

Ange de unika fastighetskoderna (PC1) för fastigheter som fungerade som säkerhet för lånet vid poolens brytdatum.

Detaljer om låneavtal

Metod för räntetäckningsgrad (hela lån)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av räntetäckningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.

Metod för skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad, den metod som föreligger för beräkning.

Metoden för belåningsgrad (hela)

Statisk

Lista

Definiera beräkningen av belåningsgradens finansiella avtalskrav på hela lånenivån, den metod som föreligger för beräkning.

Övriga finansiella avtalskoder (hela)

Statisk

Lista

Om det krävs en annan kod för räntetäckningsgraden eller de finansiella avtalskraven på hela lånenivån för skuldbetalningens räntetäckningsgrad.

Metod för räntetäckningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad.

Metod för beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets räntetäckningsgrad för skuldbetalning.

Metod för beräkning av belåningsgrad (A-lån)

Statisk

Lista

Definiera metod för beräkning av A-lånets belåningsgrad.

Underliggande fastighetsstatistik vid värdepapperiseringsdatumet

Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

De totala garanterade inkomsterna från alla källor för en fastighet som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera fastigheter ska fastigheternas värden summeras.

Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

De totala garanterade driftskostnaderna för fastigheterna som beskrivs i emissionscirkuläret. Dessa kan inbegripa fastighetsskatt, försäkringar, skötsel, allmänna nyttigheter, underhåll och reparationer och direkta fastighetskostnader till hyresvärden; anläggningskostnader och leasingavgifter är undantagna.

Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Intäkter minus rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatumet” minus ”Rörelsekostnader vid värdepapperiseringsdatumet”). Vid flera fastigheter ska värdena summeras.

Kapitalkostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Capex vid värdepapperiseringsdatumet (i motsats till reparationer och underhåll) om fastställt i emissionscirkuläret.

Nettokassaflöde vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Nettorörelseintäkter minus Capex vid värdepapperiseringsdatumet (fältet ”Nettorörelseintäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”Anläggningskostnader vid värdepapperiseringsdatum”).

Valuta i den finansiella rapporteringen vid värdepapperisering

Statisk

Lista

Den valuta som används i den inledande finansiella rapporteringen i fälten ”Intäkter vid värdepapperiseringsdatum” minus ”NCF vid värdepapperiseringsdatum”.

ICR-/DSCR-indikator vid värdepapperiseringsdatum

Statisk

Lista

Hur skuldbetalningens räntetäckningsgrad beräknas/tillämpas när ett lån avser flera fastigheter.

Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret. Vid flera olika fastigheter ska fastigheternas värde summeras, annars ND.

Fastigheternas portföljvaluta vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Lista

Värderingsvalutan i ”Fastigheternas portföljvärde vid värdepapperiseringsdatumet”.

Värderingsdag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret. Vid flera olika datum, för flera fastigheter, ska det senaste datumet väljas.

Ekonomisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Andelen uthyrningsbart utrymme med undertecknat hyresavtal i laga kraft vid värdepapperiseringsdatumet redovisas i emissionscirkuläret (hyresgäster kanske inte upptar utrymmet, men betalar hyra). Vid flera olika fastigheter ska ett viktat medelvärde användas genom beräkningen {nuvarande tilldelad % (fastighet) × (uthyrningsgrad)} för varje fastighet.

Belopp som innehas i deposition vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Det totala saldot för de lagenligt belastade reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet.

Insamling av deposition

Statisk

Y/N

Ange Y om eventuella betalningar hålls på reservkonton för att täcka endast markleasingavgifter, försäkringar eller skatter (inte underhåll, förbättringar, capex etc.) som krävs enligt låneavtalet, om detta inte görs, ange N.

Insamling av övriga reserver

Statisk

Y/N

Hålls några övriga belopp annat än skatter för markhyra eller försäkringar på reservkonton som erfordras enligt villkoren i låneavtalet för hyresgästens förbättringar, leasingavgifter och liknande poster för den relaterade egendomen eller i syfte att tillhandahålla ytterligare säkerhet för sådana lån?

Deposition hålls vid utlösande händelse

Statisk

Y/N

Krävs det enligt låneavtalet att reservbelopp betalas ut vid förekomst av eventuella utlösande händelser?

Utlösande faktor för att hålla inne deposition

Statisk

Lista

Typ av utlösande händelse.

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver

Statisk

Numerisk

Kalkylerade depositionsbelopp/reserver.

Depositionsbeloppets frisläppningsvillkor

Statisk

Text

Frisläppningsvillkor för depositionsbeloppet.

Villkor för uttag från kontantreserv

Statisk

Lista

När kontantreserven kan användas.

Depositionsvaluta

Statisk

Lista

Valuta för depositionsbetalningar. Fälten ”Belopp som hålls inne som deposition vid värdepapperiseringsdatumet” och ”Kalkylerade depositionsbelopp/reserver”.

Information om långruppering och substitutioner

Säkerhet som ställts för flera lån

Statisk

Y/N

Ange om detta är en säkerhet som ställts för mer än ett lån (exempel: lån 1 och 44 har samma säkerhet som lån 4 och 47).

Nytt lån

Dynamisk

Y/N

Är detta lån ett substitut för ett lån på ett datum som ligger efter värdepapperiseringsdatumet?

Datum för substitution

Dynamisk

Datum

Om lånet ersattes efter värdepapperiseringsdatumet, datumet för denna ersättning.

Respitdagar tillåts

Statisk

Numerisk

Antalet dagar efter en förfallen betalning under vilka långivaren inte kommer att ta ut dröjsmålsränta eller rapportera betalningen som sen.

Indikator för tilläggsfinansiering

Statisk

Lista

Har hela lånet haft tilläggsfinansiering/blandad skuld?

Information om lånets räntesats (vid värdepapperiseringsdatumet)

Typ av räntesats

Statisk

Lista

Typ av räntesats som tillämpas på lånet.

Kod för periodiserad ränta

Statisk

Lista

Bruket av ”dagar” används för att beräkna ränta.

Dröjsmålsränta

Statisk

Y/N

Betalas den ränta som ackumuleras på lånet i efterhand?

A-lånets amorteringstyp (om tillämpligt)

Statisk

Lista

Amorteringstyp för A-lån.

Information om amortering av helt lån (vid värdepapperiseringsdatum)

Amorteringstyp för helt lån (om tillämpligt)

Statisk

Lista

Amorteringstyp för helt lån.

Ränta får läggas till kapitalet

Statisk

Y/N

Tillåter lånedokumenten att ränta läggs till och kapitaliseras?

Slutdatum för lockout av förtida inlösen av lånet

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet.

Slutdatum för ränteskillnadsersättning

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter förtida inlösen av lånet utan krav på en avgift för förtida inlösen eller inbetalning av ränteskillnadsersättning. Det datum efter vilket lånet kan lösas in i förtid utan ränteskillnadsersättning.

Slutdatum för ersättning vid förtida inlösen

Statisk

Datum

Datum efter vilket långivaren tillåter låntagaren att lösa lånet i förtid utan krav på en avgift för förtida inlösen.

Beskrivning av villkor för att lösa lån i förtid

Statisk

Text/numerisk

Bör återspegla informationen i emissionscirkuläret. Om villkoren för en förtida inlösen, till exempel, är en avgift på 1 % under lånets första år, 0,5 % under det andra året och 0,25 % under det tredje året kan detta anges i emissionscirkuläret som: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?

Statisk

Y/N

Utgör uteblivna betalningar på tidigare anspråk på företrädesordning ett fallisemang av lånet?

Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?

Statisk

Y/N

Utgör uteblivna betalningar på lån med lika företrädesordning ett fallisemang av egendom?

Information om kurssäkring för lånet (vid värdepapperiseringsdatumet)

Övre gräns för livränta

Statisk

Numerisk

Högsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.

Lägre gräns för livränta

Statisk

Numerisk

Lägsta ränta som låntagaren måste betala på ett lån med rörlig ränta som krävs enligt villkoren i låneavtalet.

Typ av swap av lånenivå

Statisk

Lista

Beskriv vilken typ av swap av lånenivå som tillämpas.

Bank som tecknar swapavtal för lån

Dynamisk

Text

Namn på banken som tillhandahåller swapavtal.

Typ av räntekurs vid swap av lånenivå

Statisk

Lista

Beskriv vilken typ av ränteswap som gäller för lånet.

Typ av valutaswap på lånet

Statisk

Lista

Beskriv typen av valutaswap.

Växelkurs vid swap av lånenivå

Statisk

Numerisk

Den valutakurs som fastställts för en valutaswap.

Startdatum för swap av lånenivå

Statisk

Datum

Startdatum för swap av lånenivå.

Slutdatum för swap av lånenivå

Statisk

Datum

Slutdatum för swap av lånenivå.

Låntagarens skyldighet att betala ränteskillnadsersättning vid swap av lånenivå

Statisk

Lista

När låntagaren är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till serviceföretaget som tillhandahåller en låneswap.

Uppgifter om justering av låneränta (vid värdepapperiseringsdatumet)

Betalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av inbetalning av ränta och amorteringar på lån enligt de ursprungliga lånedokumenten.

Räntans återställningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken räntesatsen återställs enligt de ursprungliga lånedokumenten.

Återställningsfrekvens för betalningar

Statisk

Lista

Frekvensen enligt vilken räntesatsen återställs i linje med de ursprungliga lånedokumenten.

Indexhistorik i dagar

Statisk

Numerisk

Antalet dagar före räntebetalningsdatumet som räntesatsen fastställs (t.ex. Euribor fastställs två dagar före räntebetalningsdatumet).

Indexbestämningsdatum

Statisk

Datum

Om låneavtalet avser specifika datum för fastställande av index, ska påföljande datum för fastställande av index anges.

Information om lånesyndikering och deltagande

Lånestruktur

Statisk

Lista

Använd lånestrukturkoden för att beskriva vilken struktur som gäller för detta lån, t.ex. hela lånet, A/B-delningar, syndikerade.

Syndikerat lån

Statisk

Y/N

Ingår lånet i ett syndikerat lån?

Andel av total lånefacilitet som värdepapperiseras

Statisk

Numerisk

Andel av det totala lånet i värdepapperisering vid värdepapperiseringsdatumet.

Rättigheter att kontrollera part för materiella beslut

Statisk

Y/N

Har ägaren av något annat deltagande än emittenten rätt att fatta större beslut?

Syndikeringens korrespondentbank

Statisk

Text

Korrespondentbank.

Diverse lånedetaljer

Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser

Statisk

Lista

Åtgärder vid brott mot finansiella avtalsbestämmelser.

Låneoriginator

Statisk

Text

Namn på originatorn/långivaren som sålde lånet till emittenten. Namnet på enheten som har det slutgiltiga ansvaret för lånets fullmakter och garantiförbindelser.

Påföljder vid inlämnande av finansiell information

Statisk

Lista

Indikator för påföljder vid låntagarens underlåtenhet att lämna in erfordrad finansiell information (rörelserapport, tidsplan etc.) enligt lånedokumentationen.

Låneregress

Statisk

Y/N

Finns det möjlighet till återkrav från en annan part (t.ex. borgensman) i händelse att låntagaren försummar en skyldighet enligt låneavtalet?

Avrundningskod

Statisk

Lista

Metod för avrundning av räntesatsen.

Avrundning i stigande led

Statisk

Numerisk

Den inkrementella procentandel som ett index bör avrundas till vid fastställandet av räntan som anges i låneavtalet.

Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Text

Namn på särskilt serviceföretag vid värdepapperiseringsdatumet.

Administrationsstandard

Statisk

Lista

Administrationsstandard (val). Administrerar lånets serviceföretag hela lånet (både A- och B-delarna) eller endast A- eller B-delen?

Information om betalningsdatum

Datum för betalning av lån

Dynamisk

Datum

Det datum som kapitalbeloppet och räntan betalas till emittenten. Detta är normalt sett datumet för inbetalning av räntan på lånet.

Betalas till och med datum

Dynamisk

Datum

Det datum då alla betalningar har verkställts utan något bortfall. På ett lån där alla betalningsåtaganden fullgjorts blir detta lånets betalningsdatum omedelbart före det datum som angetts i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Återställningsdatum för indexränta

Dynamisk

Datum

Vid lån med justerbar ränta, är detta påföljande datum som räntesatsen ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för räntebetalning.

Datum för justering av nästa betalningsdatum

Dynamisk

Datum

Vid lån med justerbar ränta, påföljande datum som det planerade kapitalbeloppet och/eller räntan ska ändras. För lån med fast ränta, ange nästa datum för betalning.

Lånets förfallodag

Dynamisk

Datum

Lånets aktuella förfallodag enligt låneavtalet. Detta skulle inte beakta en eventuell förlängd förfallotid som kan tillåtas enligt låneavtalet.

Datum för nästa betalning av lån

Dynamisk

Datum

Datum för nästa lånebetalning.

Räntedetaljer

Nuvarande indexränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den indexräntesats som används för att bestämma den aktuella räntesatsen för hela lånet. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas vid betalningsdatumet för (hela) lånet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Nuvarande marginalränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Marginalen används för att bestämma den aktuella räntesatsen på hela lånet. Den marginal som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Nuvarande räntesats (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den totala räntesats som används för att beräkna den ränta som betalas på (hela) lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum” (summan av fältet ”Nuvarande indexränta (hela lån)” och ”Nuvarande marginalränta (hela lån)” för lån med rörlig ränta).

Nuvarande räntesats (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Bruttosats per år som används för att beräkna den aktuella periodens planerade ränta på lånets A-del.

Nästa indexränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Den påföljande periodens indexräntesats som används för att bestämma hela lånets aktuella räntesats. Räntesatsen (före marginal) som används för att beräkna den ränta som betalas baserat på lånets faktiska utgående balans (hela lån) i fältet ”Lånets faktiska utgående balans (hela lån)”.

Aktuell dröjsmålsränta (helt lån)

Dynamisk

Numerisk

Total ränta som används för att beräkna den dröjsmålsränta som betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Information om kapitalbelopp

Balans vid den aktuella periodens början (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående saldo vid den aktuella periodens början. Lånets utestående saldo i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”.

Planerat kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning för kapitalbelopp på lånet för den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp som ska betalas till emittenten på lånet vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.

Planerad utgående balans för aktuell period (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående planerad balans med avseende på kapitalbelopp i slutet av den aktuella perioden efter amorteringar, men före eventuella förskottsbetalningar. Lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet, men före eventuella förskottsbetalningar (fältet ”Aktuell start av ingående balans (hela lån)” minus ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)”).

Oplanerad inkassering av kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Oplanerade betalningar av kapitalbelopp som mottagits under den aktuella perioden. Övriga betalningar för kapitalbelopp som mottagits under ränteperioden som ska användas för avbetalning av lånet. Detta kan avse försäljningsintäkter, frivilliga förskottsbetalningar eller likvidationsbelopp.

Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Justeringar av oplanerat kapitalbelopp för ränteperioden, som inte står i samband med förflyttningen av kontanta medel. Alla andra belopp som skulle kunna orsaka att lånets saldo sjunker eller ökar under den aktuella perioden, som inte beaktas som oplanerade inkasseringar av kapitalbelopp och som inte är planerade kapitalbelopp.

Faktiskt kapitalbelopp som har betalats

Dynamisk

Numerisk

Det faktiska kapitalbeloppet som har betalats från och med den senaste IPD.

Lånets faktiska utestående balans (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående faktisk kapitalbalans i slutet av den aktuella perioden. Det faktiska saldot av det utestående lånet för den påföljande ränteperioden efter alla betalningar på kapitalbelopp.

Aktuell ingående balans (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående balans (A-lån) vid den aktuella periodens början. A-lånets utestående balans i början av ränteperioden som används för att beräkna den ränta som ska betalas på lånet vid betalningsdatumet.

Totala inkasseringar för kapitalbeloppet (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Alla betalningar för kapitalbelopp (A-lån) som mottagits under den aktuella perioden. Betalningen för kapitalbelopp på A-lånet som ska betalas till emittenten vid betalningsdatumet i fältet ”Lånets betalningsdatum”, t.ex. amorteringar men inte förskottsbetalningar.

Lånets faktiska utestående balans (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Utestående faktisk kapitalbalans (A-lån) i slutet av den aktuella perioden. A-lånets kapitalbalans som skulle vara utestående efter den planerade betalningen för kapitalbeloppet.

Facilitetens outnyttjade lånebalans (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet/outnyttjade balans i slutet av perioden. Det totala hela lånets (prioriterad skuld) återstående facilitet efter datumet för betalning av den ränta som låntagaren fortfarande kan utnyttja.

Ränteinformation

Förfallodag för planerat räntebelopp (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Bruttoränta för perioden förutsatt att ingen återbetalning skett under den aktuella perioden för hela lånet. Den totala räntan som föreligger till betalning vid lånets betalningsdatum, förutsatt att inga förskottsbetalningar görs under ränteperioden. Räntan bör vara baserad på den underliggande räntesatsen enligt låneavtalet.

Förskottsbetalningsräntans överskott/underskott

Dynamisk

Numerisk

Underskott eller överskott av faktisk räntebetalning från den planerade räntebetalningen för den aktuella perioden som inte avser en utebliven amortering av ett lån. Resultat från en förskottsbetalning som tas emot på ett annat datum än ett planerat förfallodatum för betalning.

Övrig räntejustering

Dynamisk

Numerisk

Följande fält för övriga justeringar av kapitalbelopp (fältet ”Övriga justeringar av kapitalbelopp (hela lån)”) för att visa oplanerade räntejusteringar för den avsedda inkasseringsperioden.

Negativ amortering

Dynamisk

Numerisk

Negativa amortering/uppskjuten ränta/kapitaliserad ränta utan påföljd.

Faktiskt betald ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Faktiskt betald ränta för hela lånet under aktuell period. Totalt belopp för ränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Faktiskt betald ränta (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Totalt belopp för ränta som betalas för A-lånet under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Faktisk dröjsmålsränta

Dynamisk

Numerisk

Hela lånets faktiska dröjsmålsränta som betalas under den aktuella perioden. Totalt belopp för dröjsmålsränta som betalas av låntagaren under ränteperioden eller vid lånets betalningsdatum.

Uppskjuten ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Uppskjuten ränta på hela lånet. Uppskjuten ränta är det belopp genom vilket den ränta som en låntagare är skyldig att betala på ett hypotekslån är lägre än det räntebelopp som läggs till den utestående kapitalbalansen.

Kapitaliserad ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Kapitaliserad ränta på hela lånet. Kapitaliserade räntor är där räntan läggs till lånebalansen i slutet av ränteperioden i enlighet med låneavtalet.

Information om kapitalbelopp och räntor

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på lånet för den aktuella perioden och för emittenten (hela lån). Betalning av det totalt planerade kapitalbeloppet och räntan som förfaller vid lånets betalningsdatum (summan av fälten ”Planerat kapitalbelopp (hela lån)” och ”Planerat räntebelopp (hela lån)”) ‒ kan användas för beräkningar av DSCR.

Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Kumulativa utestående kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning på lånet i slutet av den aktuella perioden. Summan av alla obetalda kapitalbelopp och räntan vid lånets betalningsdatum.

Övriga totalt utestående belopp

Dynamisk

Numerisk

Sammanlagt utestående belopp på lånet (t.ex. försäkringspremie, tomtarrenden, kapitalutgifter) i slutet av den aktuella perioden som har utnyttjats av emittenten/serviceföretaget. Det sammanlagda beloppet för alla förskott för skydd av egendom eller andra belopp som har förskotterats av serviceföretaget eller emittenten och ännu inte har ersatts av låntagaren.

Sammanlagt utestående belopp

Dynamisk

Numerisk

Summan av fältet ”Totala bortfall i utestående kapitalbelopp och ränta (hela lån)” och ”Övriga totalt utestående belopp”.

Utlösande faktor för amortering har uppnåtts

Dynamisk

Y/N

Har den utlösande faktorn för amortering uppnåtts?

Aktuell amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Typen av amortering som gäller för A-lånet.

Totalt planerat kapitalbelopp och ränta som föreligger till betalning (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Planerad betalning av kapitalbelopp och ränta på A-lånet för den aktuella perioden och för emittenten.

Senaste finansiell information år till datum

Låntagarens rapporteringsbrott

Dynamisk

Y/N

Har låntagaren brutit mot sin skyldighet att lämna in rapporter till lånets serviceföretag eller långivaren?

Senaste intäkter

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna.

Senaste belåningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste belåningsgrad (LTV) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste räntetäckningsgrad (hela lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste räntetäckningsgrad (ICR) för (hela) lånet baserat på lånedokumentationen.

Senaste räntetäckningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Senaste skuldbetalningens räntetäckningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av skuldbetalningens räntetäckningsgrad för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Senaste belåningsgrad (A-lån)

Dynamisk

Numerisk

Senaste beräkning av belåningsgrad (LTV) för A-lånet baserat på emissionsdokumentationen.

Uppgifter om reserver och depositionsbelopp

Total reservbalans

Dynamisk

Numerisk

Det totala saldot för reservkontona på lånenivå vid värdepapperiseringdatumet. Omfattar underhåll, reparationer och miljöskydd etc. (utesluter reserver för skatter och försäkringskostnaden, medan reserver som avser leasingavgifter ingår). Ska fyllas i om fältet ”Inkassering av övriga reserver” i låneavtalet är ”J” = Ja.

Depositionsbeloppets utlösande händelse har uppstått

Dynamisk

Y/N

Ange Y om en händelse har inträffat som har resulterat i att reservbelopp har upprättats. Ange N om betalningar byggs upp som ett normalt villkor av låneavtalet.

Belopp som läggs till depositionsbelopp i den aktuella perioden

Dynamisk

Numerisk

Beloppet som har lagts till ett eventuellt depositionsbelopp eller reserver under den aktuella perioden.

Valuta för reservbalans

Dynamisk

Lista

Beteckning av reservkontots valuta.

Depositionsvaluta

Statisk

Lista

Beteckning av depositionskontots valuta.

Uppgifter om likvidation och förskottsbetalning

Datum för likvidation och förskottsbetalning

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket ett oplanerat kapitalbelopp eller intäkter från likvidation tas emot.

Kod för likvidation och förskottsbetalning

Dynamisk

Lista

Kod som tilldelats betalningar av eventuella oplanerade kapitalbelopp eller intäkter från likvidation som tagits emot under inkasseringsperioden.

Uppgifter om låntagarens riskgarderingsnivå

Namn på banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).

Dynamisk

Text

Namnet på banken som tillhandahåller swapavtal för lånet om låntagaren har ett direktavtal med swapavtalets motpart.

Faktiskt kreditbetyg för banken som tillhandahåller låneswappar (låntagarnivå).

Dynamisk

Text/numerisk

Identifiera kreditbetyg för swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum.

Fullständig eller partiell händelse för upphörande av swap av lånenivå för den aktuella perioden (låntagarnivå)

Dynamisk

Lista

Om låneswappen har slutförts under den aktuella perioden, ska orsaken fastställas.

Periodisk nettobetalning som föreligger till banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)

Dynamisk

Numerisk

Belopp som betalats av låntagaren till swapavtalets motpart vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.

Periodisk nettobetalning som föreligger från banken som tillhandahåller låneswappen (låntagarnivå)

Dynamisk

Numerisk

Belopp som betalats av swapavtalets motpart till låntagaren vid lånets betalningsdatum enligt kraven i swapavtalet.

Ränteskillnadsersättning som utgår till banken som tillhandahåller låneswappen

Dynamisk

Numerisk

Alla belopp som föreligger till betalning från låntagaren till swapavtalets motpart för partiell eller fullständig uppsägning av swapavtalet.

Underskott i ränteskillnadersättning som ska betalas vid swap av lånenivå

Dynamisk

Numerisk

Eventuella underskott, i förekommande fall, i ränteskillnadsersättning vilket är ett resultat av ett partiellt eller fullständigt upphörande av swapavtalet, som ska betalas av låntagaren.

Ränteskillnadsersättning som föreligger från låneswappens motpart

Dynamisk

Numerisk

Eventuella vinstbelopp som betalas av swapavtalets motpart till låntagaren vid partiellt eller fullständigt upphörande.

Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå

Dynamisk

Datum

Nästa återställningsdatum för swap av lånenivå.

Swapuppgifter

Dynamisk

Text

Detaljerad information om swappen.

Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning

Fastighetsstatus

Dynamisk

Lista

Fastighetsstatus.

Lånestatus

Dynamisk

Lista

Lånestatus (dvs. aktuell, utebliven betalning etc.). Om ett lån har flera statuskoder som har utlösts, åligger det serviceföretaget att efter eget godtycke bestämma vilken kod som ska rapporteras.

Verkställighet av startdatum

Dynamisk

Datum

Datum vid vilket utestängning eller administrativa förfaranden eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.

Teststrategikod

Dynamisk

Lista

Teststrategikod.

Förväntad tidsåtgång för återvinning

Dynamisk

Numerisk

Förväntad tidsåtgång för återvinning (angivet i månader).

I insolvens

Dynamisk

Y/N

Insolvensstatus för lån (om i insolvens ”J”, annars ”N”).

Insolvensdatum

Dynamisk

Datum

Datum för insolvens.

Egendomens besittningsdatum

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet.

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation

Dynamisk

Numerisk

Nettobehållningen som mottagits vid likvidation som används för att fastställa förlusten till emittenten enligt transaktionsdokumentationen. Nettobehållningen som mottagits från försäljningen kommer att fastställa huruvida det finns en förlust eller ett underskott på lånet.

Likvidationsomkostnader

Dynamisk

Numerisk

Omkostnader i samband med likvidation ska dras av från emittentens övriga tillgångar för att fastställa nettoförlusten enligt transaktionsdokumentationen. Beloppet för alla likvidationsomkostnader som ska betalas ut från nettoomsättningen för att fastställa om det blir någon förlust.

Realiserad förlust för värdepapperisering

Dynamisk

Numerisk

Utestående lånebalans (plus likvidationsomkostnader) minus nettoomsättningen från likvidation som mottagits. Beloppet för eventuell förlust till emittenten efter avdrag för likvidationsomkostnader från nettoomsättningen från försäljningen.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antalet månader som förfallodagen för lånet överskridits i slutet av den aktuella perioden, enligt emittentens definition.

Obetalt belopp

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter.

Särskild finansieringsstatus

Dynamisk

Y/N

Administreras lånet för närvarande på ett särskilt sätt vid betalningsdatum?

Datum för fallisemang

Dynamisk

Datum

Datum som lånebetalningen försummades.

Likvidationsvaluta

Dynamisk

Lista

Beteckning av likvidationsvalutan.

Valuta för förluster

Dynamisk

Lista

Beteckning av förlustvalutan.

Valuta för fallisemang/dröjsmål

Dynamisk

Lista

Beteckning av valuta för fallisemang/dröjsmål.

Uppgifter om modifiering av lånet

Godkännande från innehavare av skuldbrev

Dynamisk

Y/N

Behövs godkännande från innehavare av skuldbrev vid en omstrukturering?

Planerat möte med innehavare av skuldbrev

Dynamisk

Datum

Vilket datum är nästa möte med innehavaren av skuldbrevet planerat till?

Sista datum för försäljning av lån

Dynamisk

Datum

Det datum som lånet såldes till emittenten, om lånet var en del av den ursprungliga värdepapperiseringen, kommer detta sålunda att vara värdepapperiseringsdatumet.

Datum för senaste värdepapperisering för fastighet

Dynamisk

Datum

Det datum den senaste fastigheten eller fastigheterna bidrog till denna värdepapperisering. Om eventuella fastigheter har ersatts, ska datumet för den senaste ersättningen anges. Om fastigheterna var en del av den ursprungliga transaktionen, kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.

Datum för övertagande

Dynamisk

Datum

Det datum som överlåtelsen/novationen eller övertagande verkställdes av den nya låntagaren.

Datum för uppskattning av nedsättning av belopp

Dynamisk

Datum

Det datum då uppskattningen av nedsättning av belopp beräknades och godkändes (inledande eller uppdaterad beräkning från och med gällande datum).

Datum för senaste ändring

Dynamisk

Datum

Senaste ikraftträdandedag som lånet ändrades.

Modifieringskod

Dynamisk

Lista

Typ av modifiering.

Modifierat betalningsbelopp

Dynamisk

Numerisk

Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och amorteringsschemat har ändrats, ska det nya beloppet, uttryckt som en procentsats av lånebalansen, anges.

Modifierade räntesats för lånet

Dynamisk

Numerisk

Om lånet har omstrukturerats (troligen under en testprocess) och räntesatsen/marginalen har ändrats, ska den nya räntesatsen anges.

Uppgifter om särskild administrationsstatus

Serviceföretagets bevakningslista

Dynamisk

Datum

Fastställande av det datum då ett lån placerades på en bevakningslista. Om lånet togs bort från bevakningslistan under en tidigare period och nu kommer tillbaka, ska det nya ikraftträdandedatumet anges.

Datum för det särskilda serviceföretagets senaste överföring

Dynamisk

Datum

Det datum som ett lån överfördes till det särskilda serviceföretaget efter en administrerande överföringshändelse. Anmärkning: Om lånet har haft flera överföringar, ska detta vara det sista datumet för överföring till särskild administration.

Datum för senaste återgång till det primära serviceföretaget

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket ett lån blir ett korrigerat hypotekslån, vilket är den dag lånet återfördes från det särskilda serviceföretaget till master/det primära serviceföretaget.

Utebliven återvinning fastställd

Dynamisk

Y/N

Indikatorn (ja/nej) för huruvida serviceföretaget/det särskilda serviceföretaget har fastställt att det kommer att bli ett underskott i återvinningen av alla förskott som har gjorts och i den utestående lånebalansen och alla andra belopp som föreligger till betalning på lånet från intäkter vid försäljning eller likvidation av fastigheten eller lånet.

Datum för försummelse av lånet

Dynamisk

Datum

Det datum som försummelsen uppstod. Vid flera överträdelser, datumet för den tidigaste betalningsförsummelsen.

Datum då försummelsen reglerats

Dynamisk

Datum

Datum då överträdelsen reglerats. Vid flera överträdelser: datum då den sista överträdelsen reglerats.

Kod för kriterium enligt bevakningslista

Dynamisk

Lista

Kod enligt serviceföretagets bevakningslista. Om flera villkor är tillämpliga, ange den mest belastande koden.

Valuta för avgifter

Dynamisk

Lista

Beteckning av avgiftsvalutan.

Uppgifter om särskilt serviceföretag

Namn på särskilt serviceföretag

Dynamisk

Text

Namn på särskilt serviceföretag.

Vill du byta särskilt serviceföretag?

Dynamisk

Y/N

Har det skett en förändring i det särskilda serviceföretaget sedan den föregående rapporteringsperioden?

Långivare av annan prioritet inblandad i verkställighet

Dynamisk

Y/N

Är en långivare av en annan prioritet involverad i verkställigheten?

Detaljerad information om lånestatus som förfallit till betalning

Fallisemang eller utestängande

Dynamisk

Y/N

Är lånet för närvarande i fallisemang eller utestängning?

Orsak till fallisemang

Dynamisk

 

Orsak till fallisemang.

Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor

Dynamisk

Lista

Brott mot avtalsbestämmelse/utlösande faktor.

Information med avseende på direktivet för kapitalkrav

Specificera originatorns efterlevnad av ett av fyra retentionsalternativ

Dynamisk

Lista

Typ av retention.

Kvarhålls av originatorn

Dynamisk

Numerisk

Ekonomisk nettoränta som kvarhålls av originatorn i procentandelar (%) enligt artikel 405 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.


FASTIGHET:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Uppgifter om fastigheten som står som säkerhet

Fastighetskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för fastigheten. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus), bör detta vara en unik kod som identifierar dem kollektivt.

Långruppering med fastighet som ställts som säkerhet för flera lån

Dynamisk

Text/numerisk

Vänligen ange relevanta lånekoder för emissionscirkuläret. Om en fastighet står som säkerhet för flera lån inom transaktionen eller poolen, ska koderna avgränsas med kommatecken.

Fastighetsnamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på fastigheten som fungerar som säkerhet för lånet. Vid flera fastigheter (som ett flerbostadshus) bör detta vara det namn som identifierar dem kollektivt.

Fastighetsadress

Statisk

Text/numerisk

Adress till den fastighet som fungerar som säkerhet för lånet.

Fastighetens stad

Statisk

Text

Stad där fastigheten är belägen.

Fastighetens postnummer

Statisk

Text/numerisk

Den primära fastighetens postnummer. Åtminstone de första två till fyra tecknen måste uppges.

Fastighetsland

Statisk

Lista

Land där fastigheten är belägen.

Kod för fastighetstyp

Statisk

Lista

Fastighetstyp, eller den referens som definieras i värderingsrapporten eller emissionsdokumentationen.

Byggår

Statisk

Datum

Året som fastigheten byggdes enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.

Senaste renoveringsår

Dynamisk

Datum

Det år som den sista stora renoveringen/nybyggnationen slutfördes på fastigheten enligt värderingsrapporten eller emissionsdokumentet.

Antalet kvadratmeter vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Den uthyrningsbara ytan i kvadratmeter i de fastigheter som fungerar som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten. Vid flera fastigheter ska ytan summeras.

Den godkända inre golvytan

Dynamisk

Y/N

Har en värderingsman verifierat den inre golvytan i fastigheten?

Antal enheter/sängar/rum

Statisk

Numerisk

För fastighetstypen Multifamily ska antalet enheter anges, för gästmottagning/hotell/hälso- och sjukvård: sängar, för husvagnsparkeringar: enheter, logi = rum, egna lagerenheter. Vid flera fastigheter ska värdena summeras, om alla är av samma fastighetstyp.

Fastighetsstatus

Dynamisk

Lista

Fastighetens senaste lånestatus.

Fastighetens äganderättsform

Statisk

Lista

Fastighetens relevanta äganderättsform. Ett hyresavtal endast för mark, i vilket låntagaren normalt sett äger en byggnad eller erfordras att bygga enligt specifikationerna i hyresavtalet.

Den uthyrda fastighetens förfallodatum

Statisk

Datum

Ange det datum då tomträttens ränta tidigast förfaller till betalning.

Betalbar tomträttsavgift

Dynamisk

Numerisk

Om fastigheten är en tomträtt, ska den aktuella årliga arrendeavgiften som ska betalas till uthyraren uppges.

Datum för den senaste värderingen

Dynamisk

Datum

Datum för den senaste fastighetsvärderingen.

Den senaste värderingen

Dynamisk

Numerisk

Den senaste värderingen av fastigheten.

Basis för den senaste värderingen

Dynamisk

Lista

Basis för den senaste värderingen.

Valuta för tomträttsavgäld

Dynamisk

Lista

Valuta för tomträttsavgäld (”Tomträttsavgäld som ska betalas”).

Valuta för den senaste värderingen

Dynamisk

Lista

Valutan för den senaste värderingen (”Senaste värdering”).

Uppgifter om värdepapperiseringsdatum

Datum för fastighetens värdepapperisering

Statisk

Datum

Det datum som fastigheten lades till denna värdepapperisering. Om denna fastighet har ersatts, ska datumet för den ersättningen anges. Om fastigheten var en del av den ursprungliga transaktionen kommer detta att vara värdepapperiseringsdatumet.

Tilldelad andel av lånet vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Tilldelat lån (%) som kan hänföras till fastigheten vid värdepapperiseringsdatumet när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet.

Datum för rörelserapport vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Datum

Slutdatum för rörelserapport för den information som används i emissionscirkuläret (t.ex. år till datum, årliga, kvartalsvisa eller avslutande 12 månader).

Driftskostnader vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Intäkterna minus driftskostnaderna vid värdepapperiseringsdatumet

Värdering vid värdepapperiseringsdatumet

Statisk

Numerisk

Värdering av fastigheterna som ställts som säkerhet för lånet vid värdepapperiseringsdatumet enligt vad som beskrivs i emissionscirkuläret.

Namnet på värderingsman vid värdepapperisering

Statisk

Text

Namnet på värderingsföretaget som utförde fastighetsvärderingen vid värdepapperiseringen.

Värderingdag vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Datum

Det datum som värderingen utarbetades för de värden som redovisas i emissionscirkuläret.

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Vakant besittningsvärde vid värdepapperiseringsdatumet.

Kommersiellt område

Dynamisk

Numerisk

Fastighetens totala kommersiella uthyrningsbara yta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

Bostadsområde

Dynamisk

Numerisk

Fastighetens totala uthyrningsbara bostadsyta i kvadratmeter som står som säkerhet för lånet enligt den senaste värderingsrapporten.

Valuta för finansaktier

Dynamisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Senaste finansiella information (YTD) om fastighet

Aktuellt tilldelad låneandel

Dynamisk

Numerisk

Tilldelat lån (%) som kan hänföras till lånets betalningsdatum när det finns fler än en fastighet som står som säkerhet för lånet, varvid summan av alla procentangivelser ska uppgå till 100. Detta kan anges i låneavtalet.

Aktuellt tilldelat utgående lånebelopp

Dynamisk

Numerisk

Tillämpa aktuellt tilldelad % till den faktiska utestående balansen på lånet.

Senaste finansiella uppgifter från startdatumet

Dynamisk

Datum

Den första dagen för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Senaste finansiella uppgifter från slutdatumet

Dynamisk

Datum

Slutdatum för finansiella uppgifter som används för det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Sista månaden av året som används för rapportering av resultaträkningen

Dynamisk

Text/numerisk

Ange månad då resultaträkningen för varje år (senaste, föregående och näst föregående) avslutas.

Senaste finansiella indikatorn

Dynamisk

Lista

Det här fältet används för att beskriva den period som den senaste resultaträkningen återspeglar.

Senaste intäkter

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (dvs. år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheterna. För flera fastigheter summera sedan intäkterna.

Senaste driftskostnaderna

Dynamisk

Numerisk

De totala driftskostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.

Senaste periodens rörelseinkomster

Dynamisk

Numerisk

De totala intäkterna minus de totala driftskostnaderna för perioden som omfattas av det senaste operativa bokslutet.

Senaste kapitalutgifter

Dynamisk

Numerisk

De totala kapitalkostnaderna (i motsats till reparationer och underhåll för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet, t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader) för alla fastigheter.

Senaste nettokontantflödet

Dynamisk

Numerisk

De totala nettorörelseintäkterna minus kapitalkostnaderna för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet.

Senaste skuldbeloppet

Dynamisk

Numerisk

Totala planerade betalningar av kapitalbelopp och ränta under den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Senaste DSCR (NOI)

Dynamisk

Numerisk

Beräkna skuldbetalningens räntetäckningsgrad (DSCR) baserat på nettorörelseintäkterna (NOI) för den period som omfattas av det senaste operativa bokslutet (t.ex. varje månad, kvartal, år till datum eller avslutande 12 månader).

Avtalsenliga årliga hyresintäkter

Dynamisk

Numerisk

De avtalsenliga årliga hyresintäkterna härrör från den senaste låntagarens hyresschema.

Uppgifter om fastighetens uthyrningsgrad

Uthyrningsgrad från datumet

Dynamisk

Datum

Datumet för den senast mottagna hyran enligt hyreskontot/hyresschemat (vad beträffar lokaler för mottagande av gäster [hotell] och hälso- och sjukvårdsanläggningar ska genomsnittlig beläggning användas för den period som de finansiella rapporterna redovisar).

Fysisk uthyrningsgrad vid värdepapperiseringsdatumet

Dynamisk

Numerisk

Vid värdepapperisering, den tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.

Senaste fysiska beläggning

Dynamisk

Numerisk

Den senaste tillgängliga andelen uthyrningsbart utrymme som faktiskt är belagt (dvs. där hyresgäster verkligen är i besittning av utrymmet och det inte är vakant). Bör härledas från ett hyreskonto/-schema eller annat dokument som anger att beläggningsgraden överensstämmer med informationen från det senaste räkenskapsåret.

Hyresgästen är i besittning av utrymmet enligt uppgifter om hyresgäster

Dynamisk

Y/N

Är informationen om hyresgästen tillgänglig på en hyresgästspecifik basis?

Vägda genomsnittliga hyresvillkor

Dynamisk

Numerisk

Vägda genomsnittliga hyresvillkor i år.

Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i 1:a paus)

Dynamisk

Numerisk

Vägda genomsnittliga hyresvillkor (i år) efter alla alternativ om 1:a paus

De tre viktigaste uppgifterna om hyresgäster

% inkomst som upphör att gälla under 1–12 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 1 till 12 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 13–24 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 13 till 24 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 25–36 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 25 till 36 månader.

% inkomst som upphör att gälla under 37–48 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla under 37 till 48 månader.

% inkomst som upphör att gälla vid över 49 månader

Dynamisk

Numerisk

Procentandel av inkomsten som upphör att gälla vid över 49 månader.

Största hyresgäst efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den största nuvarande hyresgästen enligt nettohyra.

Datum för hyresavtalets förfallotid beträffande den största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Hyra som ska betalas av den störste hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den största nuvarande hyresgästen.

Den näst största hyresgästen efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den näst största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den näst största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).

Hyra som ska betalas av den näst största hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den näst största nuvarande hyresgästen.

Den tredje största hyresgästen efter inkomst (netto)

Dynamisk

Text/numerisk

Namnet på den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt nettohyra).

Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största hyresgästen

Dynamisk

Datum

Utgångsdatum för hyresavtal för den tredje största nuvarande hyresgästen (enligt årlig nettohyra).

Hyra som ska betalas av den tredje största hyresgästen

Dynamisk

Numerisk

Årlig hyra som ska betalas av den tredje största nuvarande hyresgästen.

Hyresvaluta

Dynamisk

Lista

Beteckning av hyresvalutan.

Uppgifter om tvångsförsäljning

Datum för när tillgången förväntas vara löst eller tvångssåld

Dynamisk

Datum

Beräknat datum vid vilket det särskilda serviceföretaget förväntar sig ett upplösande. Vid flera fastigheter, ange det senaste datumet för de närstående fastigheterna. Om i tvångsförsäljning = förväntat datum för tvångsförsäljning och om fastigheten är i besittning = förväntat försäljningsdatum.

Startdatum för besittningsförfaranden

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket förfarandena för tvångsförsäljning eller alternativa verkställighetsförfaranden inleddes mot eller godkändes av låntagaren.

Datum för överlämnandet till konkursförvaltare

Dynamisk

Datum

Det datum vid vilket äganderätt till (eller en alternativ form av effektiv kontroll och förmåga att avyttra) fastigheten som ställts som säkerhet erhölls.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Allmänna uppgifter om obligationer

Kod för transaktionspool

Statisk

Text/numerisk

Den unika kodsträngen för transaktionen eller poolen.

Distributionsdatum

Statisk

Datum

Datum för betalning av obligationernas delbelopp för ränta och kapitalbelopp.

Avstämningsdagen

Statisk

Datum

Det datum som skuldbrevets klass måste innehas för att kunna beaktas som innehavare av posten.

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av strukturerade instrument med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

Cusip (regel 144A)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt regel 144A eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Gemensam kod (regel 144A)

Statisk

Text/numerisk

Den niosiffriga ID-koden som gemensamt utfärdas för varje skuldklass eller tranch av Cedel och Euroclear.

ID-nummer för internationella värdepapper (förordning S)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Gemensam kod (förordning S)

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter tilldelas varje skuldklass eller delbetalning enligt normer som fastställts av Cusipnumret (Committee on Uniform Security Identification Procedures) för krav enligt förordning S eller andra koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Emissionsdatum för obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

Datum

Det datum vid vilket denna särskilda skuldklass eller delbetalning måste återbetalas helt för att inte fallera.

Valuta

Statisk

Lista

Typ av valuta i vilken skuldklassens eller delbetalningens monetära värde är uttryckt.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

Numerisk

Den ursprungliga kapitalbalansen för det specifika skuldbrevets klass eller delbetalning vid emissionsdatumet.

Information om obligationernas kapitalbelopp

Nominell flagga

Statisk

Y/N

”J” för nominell, ”N” om det här skuldbrevets klass eller delbetalning endast är ränta, dvs. ett IO-utköp.

Inledande kapitalbelopp

Statisk

Numerisk

Utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.

Planerat kapitalbelopp

Statisk

Numerisk

Planerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Oplanerat kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Oplanerat kapitalbelopp som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Distribution av totalt kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Det totala kapitalbeloppet (planerat eller oplanerat) som betalas för skuldbrevets klass eller delbetalning under perioden.

Amorteringstyp

Statisk

Lista

Den amorteringsmetod med vilken skuldbrevets klass eller delbetalning betalas med jämna mellanrum.

Periodtid för endast ränta

Statisk

Numerisk

Period för endast ränta, angivet i månader.

Kapitaliserad ränta

Dynamisk

Numerisk

All ränta som läggs till klassens saldo inklusive negativa amorteringar.

Kapitalunderskott

Dynamisk

Numerisk

Det totala kapitalunderskottet för rapporteringsperioden.

Sammanlagda kapitalunderskott

Dynamisk

Numerisk

Kapitalunderskott som fördelats kumulativt till dagens datum.

Utgående kapitalbalans

Dynamisk

Numerisk

Den utestående kapitalbalansen för skuldbrevets klass eller delbetalning i början av den aktuella perioden.

Skuldbrevets betalningsfaktor

Dynamisk

Numerisk

Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.

Utestående skuldfaktor

Dynamisk

Numerisk

Kapitalbelopp som betalas på skuldbrevets klass eller delbetalning under den aktuella rapporteringsperioden som en andel av det ursprungliga skuldbrevets eller delbetalningens (första) balans (0 < x < 1), upp till 12 decimaltecken.

Datum för betalning av nästa revers

Dynamisk

Datum

Datum för betalning/fördelning av nästa periods skuldklass eller delbetalning.

Uppgifter om ränta på obligationer

Typ av indexränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i emissionsprospektet är tillämpligt på det specifika skuldbrevets klass eller delbetalningen. Aktuellt räntesatsindex.

Aktuell indexränta

Dynamisk

Numerisk

Det aktuella värdet för indexräntan tillämpas på det specifika skuldbrevet eller delbetalningen under den aktuella periodiseringen, till minst 5 decimaler.

Periodisering

Statisk

Lista

Den periodisering med vilken skuldbrevet eller delbeloppet betalas med jämna mellanrum.

Aktuella periodiserade dagar

Dynamisk

Numerisk

Antalet periodiserade dagar gäller för beräkning av den aktuella periodens betalningsränta.

Upplupen ränta

Dynamisk

Numerisk

Beloppet för upplupen ränta.

Tillämplig övre gräns på tillgängliga medel

Statisk

Y/N

Gynnar skuldbrevets klass en övre gränsmekanism för tillgängliga fonder (AFC)?

Uppskattning av nedsättning av belopp

Dynamisk

Numerisk

Aktuell uppskattning av nedsättningen för denna klass.

Sammantagen uppskattning av nedsättningen

Dynamisk

Numerisk

Fördelning av den totala kumulativa uppskattningen av en nedsättning.

Fördelning av övrig ränta

Dynamisk

Numerisk

Andra specifika tillägg till räntan.

Aktuellt räntebortfall

Dynamisk

Numerisk

Räntebortfallet för denna rapporteringsperiod för denna klass.

Ackumulerat räntebortfall

Dynamisk

Numerisk

Ackumulerat räntebortfall fram till aktuellt datum.

Fördelning av total ränta

Dynamisk

Numerisk

Total ränta som betalats.

Ingående obetald räntebalans

Dynamisk

Numerisk

Utestående ränteunderskott i början av den aktuella perioden.

Kortfristiga obetalda räntor

Dynamisk

Numerisk

All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas vid nästa betalningsdatum.

Långfristiga obetalda räntor

Dynamisk

Numerisk

All uppskjuten ränta under den aktuella perioden som ska betalas på förfallodagen.

Övre gräns som utlöser händelse för tillgängliga medel

Dynamisk

Y/N

Har en övre gränshändelse för tillgängliga fonder (AFC) utlösts?

Nästa periods räntesats

Dynamisk

Numerisk

Nästa periodvärd för indexräntan.

Datum för nästa indexåterställning

Dynamisk

Datum

Återställ datum för nästa periods indexränta.

Uppgifter om likviditetsfaciliteter

Likviditetsfacilitet ‒ ingående balans

Dynamisk

Numerisk

Den ingående balansen för likviditetsfaciliteten.

Justeringar av likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Eventuella justeringar av likviditetsfaciliteten.

Kreditutnyttjande på likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Beloppet för kreditutnyttjande från likviditetsfaciliteten.

Återbetalningar till likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Numerisk

Återbetalda belopp till likviditetsfaciliteten.

Likviditetsfacilitet ‒ utgående balans

Dynamisk

Numerisk

Det utgående saldot.

Valuta för likviditetsfaciliteten

Dynamisk

Lista

Valuta för likviditetsfaciliteten.


BILAGA III

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till små och medelstora företag som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Poolens brytdatum

Dynamisk

Datum

Aktuellt brytdatum för poolen eller portföljen.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Den unika kodsträngen/transaktionsnamnet för transaktionen eller poolen.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för varje lån.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Serviceföretagets kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Serviceföretagets namn.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod per fastighet för att göra det möjligt att identifiera låntagare med flera lån i poolen (t.ex. visas ytterligare förskott/sekundära lån som separata poster).

Information om gäldenären

Land

Statisk

Lista

Land för permanent etablering.

Postnummer

Statisk

Text

Åtminstone de första två två eller tre tecknen måste uppges. Ange inte det fullständiga postnumret.

Rättslig form av gäldenär/företagstyp

Statisk

Lista

 

Låntagare Basel III segment

Statisk

Lista

 

Dotterbolag till originatorn?

Statisk

Y/N

Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?

Tillgångstyp

Statisk

Lista

 

Förmånsrätt

Dynamisk

Lista

 

Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)

Dynamisk

Numerisk

Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden.

Nace branschkod

Statisk

Text/numerisk

Låntagarens Nace-branschkod.

Leasingfunktioner

Lånets ursprungsdatum

Statisk

Datum

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Sista förfallodag

Statisk

Datum

Sista förfallodag av lånet.

Beteckning av lånevalutan

Statisk

Lista

Lånebeteckning.

Säkrat lån

Dynamisk

Y/N

Har det specifika lånet säkrats för valutarisk?

Ursprunglig lånebalans

Statisk

Numerisk

Ursprunglig total lånebalans

Aktuellt saldo

Dynamisk

Numerisk

Antalet utestående lån vid poolens brytdatum. Detta bör inbegripa alla belopp som klassas som kapitalbelopp i transaktionen. Om avgifter, till exempel, har lagts till lånebalansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till. Uteslutande av eventuell dröjsmålsränta eller straffbelopp.

Värdepapperiserade lånebelopp

Statisk

Numerisk

Balans för värdepapperiserade lån vid brytdatumet

Betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Statisk

Lista

Frekvensen för återbetalningar av kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Typ av lån

Statisk

Lista

 

Stort belopp

Dynamisk

Numerisk

Stort betalningsbelopp

Betalningstyp

Dynamisk

Lista

 

Räntesats

Aktuell räntesats

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesats (%).

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

Numerisk

Övre gräns för räntesats (%).

Lägsta räntesats

Statisk

Numerisk

Lägsta räntesats (%).

Typ av räntesats

Dynamisk

Lista

Typ av räntesats.

Aktuellt räntesatsindex

Dynamisk

Lista

Aktuellt räntesatsindex (den referensräntesats gentemot vilken hypotekslånets räntesats bestäms).

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

Numerisk

Aktuell räntesatsmarginal (för lån med bunden ränta är detta detsamma som den aktuella räntesatsen, medan för lån med rörlig ränta är detta marginalen över eller under, vid negativ indata) indexräntan.

Återställning av ränteperiod

Statisk

Lista

 

Resultatinformation

Räntebeloppet i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Aktuell balans för obetald ränta

Antal dagar i dröjsmålsränta

Dynamisk

Numerisk

Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Obetalda kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Aktuellt eftersläpande kapitalsaldo. Resterande skuld definieras som: Det totala antalet föreskrivna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar för kapitalbelopp till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp.

Antal dagar i dröjsmål på kapitalbelopp

Dynamisk

Numerisk

Antalet dagar som detta lån är i dröjsmål (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt transaktionens definition

Dynamisk

Y/N

Huruvida det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen.

Fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller utebliven betalning på lånet enligt definitionen i Basel III.

Orsak till fallisemang (definitionen i Basel III)

Dynamisk

Lista

Orsak till fallisemang enligt definitionen i Basel III.

Datum för fallisemang

Dynamisk

Datum

Det datum som lånet försummades enligt transaktionens definition av försummelse av betalning.

Obetalt belopp

Dynamisk

Numerisk

Totalt obetalt belopp (enligt transaktionens definition av försummelse) före tillämpning av försäljningsintäkter och återvinningar.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

Numerisk

Totala återvinningar inklusive alla försäljningsintäkter. Endast relevant för lån som har övergått till fallisemang/förklarats förfallet.

Tilldelade underskott

Dynamisk

Numerisk

De tilldelade förlusterna till dagens datum.

Datum när förlusten fördelades

Dynamisk

Datum

Datum när förlusten fördelades.


AMORTERINGSPROFIL:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Utestående balans för period 1

Dynamisk

Numerisk

Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar

Datum för utestående balans för period 1

Dynamisk

Datum

Datum som associeras med balansen i period 1

Utestående balans för period [2–120]

Dynamisk

Numerisk

Amorteringsprofil med 0 % förskottsbetalningar

Datum för utestående balans för period [2–120]

Dynamisk

Datum

Datum som associeras med balansen i period [2–120]


SÄKERHET:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Säkerhet

Säkerhets-ID

Statisk

Text

Unik säkerhetskod för den ursprungliga enheten.

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik lånekod som avser säkerheten. Dessa ska överensstämma med koderna i fältet ”Lånekod”.

Säkerhetstyp

Statisk

Lista

Finns det en fast eller rörlig avgift för tillgångarna?

Säkerhetstyp

Statisk

Lista

Säkerhetstyp.

Ursprungligt värderingsbelopp

Statisk

Numerisk

Fastighetsvärde vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Ursprungligt värderingsdatum

Statisk

Datum

Datum för den senaste fastighetsvärderingen vid tidpunkten för det senaste låneförskottet före en värdepapperisering.

Aktuellt värderingsdatum

Dynamisk

Datum

Detta bör vara datumet för den mest aktuella värderingen.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Värderingstyp vid originering.

Prioritet

Dynamisk

Text

 

Fastighetens postnummer

Statisk

Text

Åtminstone de första två eller tre tecknen måste uppges.

Ursprungskanal/anordnande bank eller avdelning

Statisk

Lista

 

Valuta för säkerheter

Statisk

Lista

Detta bör vara den valuta som hänför sig till värderingsbeloppet i ”Säkerheternas värde”.

Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet

Dynamisk

Numerisk

Antalet objekt som står som säkerhet och säkrar lånet. Antalet bör återspegla antalet rapporter om säkerheter som lämnat in för lånet i den aktuella filen.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för säkerhet eller uppgifter om obligationernas nivå

Rapportdatum

Dynamisk

Datum

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.

Utfärdare:

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Om transaktionen har en likviditetsfacilitet ska det bekräftas huruvida det har gjorts en dragning från likviditetsfaciliteten under perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen.

Fält för uppgifter om säkerhetsnivå

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat? Status för olika typer av kriminellt beteende, utspädning, försummelser, förlust och liknande säkerhetsmätningar och nyckeltal i förhållande till deras förtida amortering eller andra utlösande händelsenivåer, vid aktuellt fastställt datum.

Genomsnittskurs för konstant förskottsbetalning

Dynamisk

Numerisk

Rapporten ska innehålla den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt för de underliggande lånen. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt är beloppet uttryckt som en förskottsbetalning för kapitalbeloppet som överstiger de planerade återbetalningarna. Den genomsnittliga (Avg) konstanta förskottsbetalningskursens (CPR) takt beräknas genom att först dela det aktuella lånets kapitalbalans (dvs. det faktiska saldot) med lånets planerade kapitalbalans förutsatt att inga förskottsbetalningar har gjorts (dvs. att endast planerade återbetalningar har gjorts). Denna kvot höjs sedan till en nivå där exponenten är kvantiteten tolv delat med antalet månader sedan emissionen. Subtrahera detta resultat från ett och multiplicera det sedan med hundra (100) för att bestämma den genomsnittliga konstanta förskottsbetalningskursens takt.

Fält för transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Fält för tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1 etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

ID-koden för säkerheter som tilldelas varje klass av SMF enligt normer som fastställts av Isin (internationellt standardnummer för värdepapper) eller andra unika koder för värdepapper som fastställs av en börs eller annan enhet.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

Datum

Det periodiska datum då den sista utbetalningen av ränta till innehavare av en specifik del av obligationer planeras ske.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

Datum

Det sista periodiska datum då en betalningen av kapitalbelopp till innehavare av en specifik tranch av obligationer planeras ske.

Valuta för obligationer

Statisk

Text

Beteckning för obligationer.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i det emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för en specifik tranch av obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

Datum

Det datum innan vilket en särskild tranch av obligationer måste återbetalas för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

Datum

Det datum då obligationerna emitterades.


BILAGA IV

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med billån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som administrerar lånet eller hyresavtalet.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om lån eller hyresnivå

Lån eller hyreskod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för lånet eller hyresavtalet. ID-koden bör inte ändras genom transaktionens förlopp.

Originator

Statisk

Text

Långivaren som förskotterade det ursprungliga lånet eller hyresavtalet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för låntagaren eller långivaren.

Gruppföretags-ID

Dynamisk

Text

Unikt gruppföretags-ID som identifierar låntagarens slutgiltiga moderbolag.

Beteckning av låne- eller hyresvalutan

Statisk

Lista

Beteckning av låne- eller hyresvalutan.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

9(11).99

Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning av inkomstvalutan

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där låntagaren befinner sig vid tecknandet.

Ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datumet för det första förskottet på lånet eller början av hyresperioden.

Lånets eller hyresavtalets förväntade förfallodag

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Förväntat datum för lånets förfallodag eller upphörande av hyresavtalet.

Ursprungliga låne- eller hyresvillkor

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet eller hyresavtalet överfördes till SPV.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Låntagarens kapitalbalans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Låntagarens utestående balans för lånet eller den diskonterade balansen för hyreskontot vid poolens brytdatum. Detta ska inbegripa alla belopp där fordonet står som säkerhet. Om avgifter, till exempel, har lagts till balansen och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen bör dessa läggas till.

Planerad betalningsdag

Dynamisk

9(11).99

Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Planerad betalningsfrekvens.

Insatsbelopp

Statisk

9(11).99

Deponerings-/insatsbelopp på lånets eller hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytta fordon osv.).

Ursprunglig belåning

Statisk

9(3).99

Fordonets belåningsgrad vid originering, som får avrundas till närmaste fem procent.

Produkttyp

Statisk

Lista

Produkttyp.

Alternativ till uppköpspris

Statisk

9(11).99

Beloppet som låntagaren har att betala i slutet av hyresavtalet eller lånet för att bli ägare till fordonet.

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje datum för återställning av räntesatsen på lånet eller hyresavtalet.

Aktuell ränta eller diskonteringsränta

Dynamisk

9(4).9(5)

Den totala aktuella räntan eller diskonteringsräntan (%) gäller för lån eller hyresavtal (det får avrundas till närmaste halva procent).

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Den aktuella räntemarginalen (%) på lånet eller hyresavtalet (det får avrundas till närmaste halva procent). För lån med bunden ränta är detta detsamma som aktuell ränta eller diskonteringsränta. För lån med rörlig ränta marginalen över (eller under, i sådant fall anges det som negativ indata) indexräntan.

Diskonteringsränta

Statisk

9(4).9(5)

Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV (det får avrundas till närmaste halva procent).

Biltillverkaren

Statisk

Text

Varumärket för fordonstillverkaren.

Bilmodell

Statisk

Text/numerisk

Namnet på bilmodellen.

Ny eller begagnad bil

Statisk

Lista

Fordonets skick vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering.

Fordonets ursprungliga restvärde

Statisk

9(11).99

Fordonets uppskattade restvärde vid tidpunkten för lånets eller hyresavtalets originering. Svar får avrundas.

Värdepapperiserat restvärde

Statisk

9(11).99

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats. Svar får avrundas.

Uppdaterat restvärde för fordon

Dynamisk

9(11).99

Fordonets senaste uppskattade restvärde vid avtalets upphörande. Svar får avrundas.

Datum för uppdaterad restvärdering av fordon

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av fordonets restvärde beräknades. Om ingen uppdatering har utförts, ange datumet för den ursprungliga värderingen.

Kundtyp

Statisk

Lista

Rättslig form av kund.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet eller hyresavtalet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av hyresperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här ‒ inkludera inte symbolen %.

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt skuldsaldo.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antal dagar som lånet eller hyresavtalet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Obetalt bruttobelopp

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp på detta konto.

Försäljningspriset

Dynamisk

9(11).99

 

Förlust på försäljning

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp minus försäljningsintäkterna (exklusive avgifter för förskottsbetalning om underställt återvinningar av kapitalbelopp).

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsförfarandet slutfördes för fallerat lån.

Restvärde av förluster

Dynamisk

9(11).99

Restvärde av förlust som uppstår vid inbyte av fordonet.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information obligationsnivå

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datum då transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Utfärdare:

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo Balans

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant på årsbasis Förskottsbetalningskurs

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

Internationella värdepapper ID-nummer

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet (t.ex. tre månaders Euribor) gäller för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.


BILAGA V

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade instrument med lån till konsumenter som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Unik kod per serviceföretag för att flagga vilken enhet som finansierar lånet.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om lånenivå

Lånekod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för ett särskilt lån i poolen.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade det ursprungliga lånet.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för en låntagare. Denna måste vara krypterad (dvs. inte det faktiska id-numret) för att garantera anonymitet för låntagaren.

Beteckning av lånevalutan

Statisk

Lista

Beteckning av lånevalutan.

Total kreditgräns

Dynamisk

9(11).99

För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det högsta lånebeloppet som potentiellt sett kan vara utestående.

Roterande slutdatum ‒ lån

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

För lån med flexibla funktioner för utställande på nytt/revolvering ‒ det datum när de flexibla funktionerna beräknas att upphöra, dvs. när den rullande perioden kommer att upphöra.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Primära inkomster

Statisk

9(11).99

Den primära låntagarens ingångna årliga bruttoinkomst (utom hyror). Ska avrundas till närmaste 1 000 enheter.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning av inkomstvalutan.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där låntagaren är bosatt.

Ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för förskott på ursprungligt lån.

Lånets förväntade löptid

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Förväntat datum för lånets förfallotid.

Ursprungliga lånevillkor

Statisk

Numerisk

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet överfördes till SPV.

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Det ursprungliga lånets kapitalbalans (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Lånets utestående balans för kapitalbeloppet från poolens brytdatum. Uteslut eventuell dröjsmålsränta eller påföljdsbelopp.

Planerad betalningsdag

Dynamisk

9(11).99

Påföljande planerade avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Betalningsfrekvens.

Återbetalningsmetod

Dynamisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.

Aktuell räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Den totala aktuella räntesatsen (%) som gäller för lånet. Inkludera inte symbolen %.

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Lånets aktuella räntesatsmarginal (%). För lån med bunden ränta är detta detsamma som nuvarande räntesats.

Antal låntagare

Dynamisk

Numerisk

Antal låntagare på lånet.

Andelen tillåtna förskottsbetalningar

Dynamisk

9(3).99

Den högsta procentandelen av den utestående skulden som tillåts årligen som en förskottsbetalning utan att behöva betala en straffavgift. Inkludera inte symbolen %.

Avgifter för tidig återbetalning

Dynamisk

9(3).99

Procentandel av den utestående skulden som ska betalas som en avgift om förskottsbetalningens gräns har överskridits. Inkludera inte symbolen %.

Kundtyp

Statisk

Lista

Kundtyp vid originering.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då lånet togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, inlösen, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Anställd

Statisk

Y/N

Är låntagaren en anställd hos originatorn?

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.

Resultatinformation

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antal dagar som lånet är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Obetalt bruttobelopp

Dynamisk

9(11).99

Obetalt bruttobelopp på detta konto.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återvinningsprocessen slutfördes för de obetalda lånen.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Kapitaliserad balans av resterande skuld

Dynamisk

9(11).99

Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.

Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det senaste datumet som de resterande skulderna kapitaliserades på detta konto.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om säkerhet eller obligationer

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Emittent

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserat på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med början av periodens kapitalsaldo. Detta upprättas sedan på årsbasis enligt följande:

 

1-((1-Periodic CPR)^ antal perioder på ett år)

 

Inkludera inte symbolen %.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar i poolen efter avslut, med avdrag för kostnader, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då transaktionens rullandeperiod förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första datum som infaller, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Valuta som tranchen är denominerad i.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i prospektet för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.


BILAGA VI

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med kreditkortslån som säkerhet

TILLGÅNGAR:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Poolens eller portföljens kod t.ex. masteremittent plc eller SPV 2012-1 plc

Serviceföretagets namn

Statisk

Text/numerisk

Namn på den enhet som sköter kontot.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Namn på reservserviceföretaget

Säljaren

Statisk

Text/numerisk

Namnet på säljaren.

Typ av transaktion

Statisk

Lista

Fristående, huvudfond ‒ kapitalistisk, huvudfond – socialistiska eller andra.

Information om lånenivå

Konto-ID

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för ett visst konto i poolen. Koden måste krypteras för att kunna garantera dataskydd.

Originator

Statisk

Text/numerisk

Långivare som satte upp kontot. Om okänd, ange säljare.

Låntagarkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod för en viss låntagare. Den måste krypteras för att kunna garantera dataskydd. Koden kan vara densamma som konto-ID.

Fordringens valutabeteckning

Statisk

Lista

Valuta i vilken en fordran är noterad.

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum när kontot upptogs i poolen.

Låntagarens sysselsättningsstatus

Statisk

Lista

Sysselsättningsstatus för den primära sökanden.

Valuta för primära inkomster

Statisk

Lista

Beteckning för primär inkomstvaluta.

Inkomstverifiering för primära inkomster

Statisk

Lista

Inkomstverifiering för primära inkomster.

Geografisk region

Dynamisk

Lista

Region där låntagaren är bosatt.

Anställd

Statisk

Y/N

Är låntagaren en anställd hos originatorn eller hos säljaren?

Kontots öppningsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då kontot öppnades.

Aktuellt totalt saldo

Dynamisk

9(11).99

Vad är det totala nuvarande beloppet som låntagaren är skyldig (inklusive alla avgifter och ränta) på kontot?

Total kreditgräns

Dynamisk

9(11).99

Vilken är låntagarens kreditgräns på kontot?

Planerad betalningsfrekvens

Dynamisk

Lista

Vilken är den lägsta frekvensen enligt vilken låntagaren är skyldig att göra inbetalningar om de har ett utestående belopp.

Nästa minsta avtalsenliga betalning

Dynamisk

9(11).99

Nästa minsta planerade betalning som ska betalas av låntagaren.

Nuvarande blandade avkastning

Dynamisk

9(3).99

Den totala vägda genomsnittsavkastningen inklusive alla avgifter som tillämpas på det senaste faktureringsdatumet (dvs. detta faktureras, det är inte en kontantavkastning) (%).

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Kvarstående saldo

Dynamisk

9(11).99

Aktuellt saldo för den resterande skulden, vilken definieras som summan av de lägsta avtalsenliga betalningarna som förfallit men är obetalda av låntagaren.

Kapitaliserad balans av resterande skuld

Dynamisk

9(11).99

Summan av den kapitaliserade utestående skulden till dagens datum.

Datum för den senaste kapitaliseringen av den utestående skulden

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Senaste datum som resterande skulder kapitaliserades på detta kort.

Antal dagar i dröjsmål

Dynamisk

Numerisk

Antal dagar som kontot är i dröjsmål från och med poolens brytdatum.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Datum för avskrivning

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för fallisemang.

Ursprunglig avskrivning av belopp

Dynamisk

9(11).99

Det totala saldot på kontot vid det datum då kontot avskrevs.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar ‒ endast relevant för konton som har avskrivits. För konton som inte har avskrivits, ange 0.


INFORMATION OM POOL OCH OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Uppgifter om säkerhetsnivå (ska fyllas i för alla strukturer)

Bruttoavskrivningar under perioden

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av bruttoavskrivningarna för kapitalbeloppet (dvs. före återvinningar) för perioden. Avskrivning görs enligt transaktionsdefinition, eller alternativt enligt långivarens normala praxis.

Återvinningar under perioden

Dynamisk

9(11).99

Bruttoåtervinningar som mottagits under perioden.

Förfallen skuld 30–59 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 60–89 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 90–119 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 120–149 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld 150–179 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Förfallen skuld vid över 180 dagar %

Dynamisk

9(3).99

Baserat på fordringarnas totala saldo, inte antalet konton (%).

Utspädningar

Dynamisk

9(11).99

Reduceringar totalt sett av huvudfordringar under perioden, dvs. inbegripet S75 och återkrav på grund av bedrägeri.

Inkassering av intäkter under perioden

Dynamisk

9(11).99

Inkasseringar som behandlas som intäkter under perioden.

Inkasseringar på kapitalbeloppet under perioden

Dynamisk

9(11).99

Inkasseringar som behandlas som kapitalbelopp under perioden.

En utlösande händelse

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat, som är utestående? T.ex. en utbetalningshändelse, en utlösande händelse baserad på originatorns bedömning, status eller värdet av förfallen skuld, avkastning, utspädningar, fallisemang etc.

SPV storlek ‒ värde

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla fordringar (huvudbelopp och avgifter) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

SPV storlek ‒ antal konton

Dynamisk

9(11).99

Antalet konton där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

SPV storlek ‒ värde ‒ endast kapitalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla fordringar (endast kapitalbelopp) där fonden eller SPV har förmånsintresse vid brytdatumet.

Skuldsaldo

Dynamisk

9(11).99

Nominellt värde av alla skuldbrev med bakomliggande tillgångar, där säkerhet ställts genom fordringarna i fonden eller SPV.

Överlåtarens ränta %

Dynamisk

9(3).99

Den faktiska överlåtarens ränta i fonden, uttryckt i procent.

Överskottsmarginalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Det belopp som återstår efter skuldräntan och påfyllning av eventuellt reservkonto.

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då transaktionsrapporten utfärdades.

Information om serienivå (endast för huvudfonder)

Serienamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på serien, om en del av en masterfond.

Investerarnas ränta för den här serien vid periodens slut %

Dynamisk

9(3).9(5)

Den faktiska investerarens ränta från denna serie i fonden, uttryckt i procent.

Inkomster som avsatts för denna serie

Dynamisk

9(11).99

Intäktsbelopp som avsatts för denna serie från fonden.

Överskottsmarginalbelopp

Dynamisk

9(11).99

Återstående belopp, efter att periodens inkasseringar har tillämpats fullt ut för att täcka emittentens åtaganden enligt inkomstflöden i transaktionsdokumentationen.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION INDELAD PER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå (endast för denna serie)

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, t.ex. serie 2012, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper, såsom en Cusipkod, som har tilldelats denna tranch genom en börs eller annan enhet. Om mer än en kod förekommer, avgränsa med komma.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexets basreferens som anges i prospektet eller slutvillkoren för denna specifika tranch.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum vid vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Datum som denna obligation emitterades.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning för denna specifika tranch.

Serienamn

Statisk

Text/numerisk

Namnet på serien, om en del av en masterfond. Om fristående, använd poolens kod.


BILAGA VII

Uppgifter om lånenivå ‒ Rapporteringsmall för strukturerade finansiella instrument med leasingavtal till enskilda personer eller företag som säkerhet

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Transaktionsspecifik information

Poolens brytdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Brytdatum för poolen eller portföljen. Detta är det datum till vilket uppgifterna om den underliggande tillgången i rapporten hänvisar.

Kod för pool

Statisk

Text/numerisk

Kod för pool eller portfölj/transaktionsnamn.

Serviceföretagets namn

Dynamisk

Text/numerisk

Serviceföretagets namn.

Reservserviceföretagets namn

Dynamisk

Text

Namn på reservserviceföretaget.

Information om leasingnivå

Leasingkod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för varje leasingavtal som ska krypteras för att garantera anonymitet. Leasing-ID bör inte ändras genom transaktionens löptid.

Originator

Statisk

Text

Långivare som förskotterade den ursprungliga leasingen. Där den ursprungliga upphovsmannen inte är känd, till exempel vid fusioner, ska namnet på säljaren anges.

Leasingtagarens kod

Statisk

Text/numerisk

Unik kod (ID) för leasingtagaren som bör vara krypterad (den bör inte visa det riktiga namnet) för att garantera anonymitet ‒ för att kunna identifiera leasingtagare med flera leasingavtal i poolen.

Gruppföretags-ID

Dynamisk

Text/numerisk

Unikt gruppföretags-ID

Beteckning av leasingvalutan

Statisk

Lista

Beteckning av leasingvalutan.

Land

Statisk

Lista

Land där leasingtagaren är permanent etablerad.

Geografisk region

Statisk

Lista

Regionen där gäldenären befinner sig vid tecknandet.

Leasingtagarens rättsliga form/företagstyp

Statisk

Lista

Leasingtagarens rättsliga form.

Låntagare Basel III Segment

Statisk

Lista

Företag (1).

Dotterbolag till originatorn?

Statisk

Y/N

Är låntagaren ett dotterbolag till originatorn?

Syndikerat?

Statisk

Y/N

Är hyresavtalet syndikerat?

Bankens interna kreditvärdering

Dynamisk

99(3).99

Bankens interna sannolikhet för fallisemang under 1 år.

Gäldenärens senaste interna värderingsgranskning

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för gäldenärens senaste interna granskning som det refereras till i ”Bankens interna kreditvärdering”.

Uppskattning av bankens interna förlust med tanke på fallisemang (LGD)

Dynamisk

9(3).99

Underskott med tanke på fallisemang i normala ekonomiska förhållanden. Inkludera inte symbolen %.

Nace branschkod

Statisk

Text/numerisk

Låntagarens Nace-branschkod.

Subventionerad

Dynamisk

Y/N

Är hyresavtalet subventionerat (såvitt du vet)?

Datum som det har tagits bort från poolen

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då leasingen togs bort från poolen, t.ex. vid återköp, utgång av leasingperiod, förskottsbetalning eller slut på återvinningsprocessen.

Leasingfunktioner

Leasingavtalets ursprungsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för leasingavtalets originering.

Datum då leasingavtalet löper ut

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Leasingavtalets förväntade utgångsdatum.

Datum för tillägg till poolen

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då leasingavtalet överfördes till SPV. För alla leasingavtal i poolen vid tidpunkten för poolens brytdatum.

Leasingperiod

Statisk

99(4).99

Ursprungliga avtalsvillkor (antal månader).

Ursprunglig kapitalbalans

Statisk

9(11).99

Ursprunglig (eller diskonterad) kapitalbalans för leasingkontot (inklusive kapitaliserade avgifter) vid originering.

Aktuellt utestående kapitalsaldo

Dynamisk

9(11).99

Kapitalbalans (eller diskonterad balans) för leasingavtalet som är utestående vid poolens brytdatum, inklusive eventuella belopp som har lagts till leasingavtalets balans och är en del av kapitalbeloppet i transaktionen.

Värdepapperiserat restvärde

Statisk

9(11).99

Restvärdesbelopp som endast har värdepapperiserats.

Återbetalningsmetod

Statisk

Lista

Typ av återbetalning på kapitalbelopp.

Betalningsfrekvens för kapitalbelopp

Statisk

Lista

Frekvensen av betalningar för kapitalbelopp som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Räntebetalningsfrekvens

Statisk

Lista

Frekvensen av räntebetalningar som föreligger, dvs. antalet månader mellan betalningarna.

Föreskriven betalning

Dynamisk

9(11).99

Påföljande periodiska avtalsenliga betalning som föreligger (betalningen föreligger om inga andra betalningssätt gäller).

Alternativ till uppköpspris

Statisk

9(11).99

Det belopp som leasingtagaren har att betala i slutet av leasingperioden för att ta över ägande av tillgången, annat än betalningen som avses i fältet ”Värdepapperiserade restvärde”.

Insatsbelopp

Statisk

9(11).99

Deponerings-/insatsbelopp på hyresavtalets originering (detta bör inbegripa värdet för inbytt utrustning osv.).

Amorteringstyp

Dynamisk

Lista

Amorteringstyp.

Betalningsmetod

Dynamisk

Lista

Normal betalningsmetod (kan baseras på den sist mottagna betalningen).

Produkttyp

Statisk

Lista

Klassificeringen av leasingavtalet, enligt leasinggivarens definitioner.

Uppdaterat restvärde för tillgångar

Dynamisk

9(11).99

Senaste prognos för tillgångens restvärde vid slutet av leasingperioden. Svar får avrundas.

Datum för uppdaterad restvärdering av tillgång

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum då den senaste uppdaterade uppskattningen av tillgångens restvärde beräknades.

Räntesats

Återställningsintervall för räntesats

Statisk

9(2).99

Antalet månader mellan varje räntesats återställningsdatum.

Aktuell ränta eller diskonteringsränta

Dynamisk

9(4).9(5)

Total aktuell räntesats (%) eller diskonteringsränta som gäller för leasingavtalet.

Aktuell räntesatsbas

Dynamisk

Lista

Aktuell räntesatsbas.

Aktuell räntesatsmarginal

Dynamisk

9(4).9(5)

Leasingavtalets aktuella räntesatsmarginal

Diskonteringsränta

Statisk

9(4).9(5)

Diskonteringsräntan tillämpades på fordran när den såldes till SPV.

Övre gräns för räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en övre gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna övre gräns här.

Lägsta räntesats

Dynamisk

9(4).9(8)

Om det finns en lägsta gräns för den räntesats som kan debiteras på detta konto, ange denna lägre gräns här.

Resultatinformation

Saldo för skuld som förfallit

Dynamisk

9(11).99

Saldo för skuld som förfallit. Skuld som förfallit definieras som det totala antalet föreskrivna betalningar till dagens datum MINUS det totala antalet mottagna betalningar till dagens datum MINUS alla kapitaliserade belopp. Detta bör inte inbegripa eventuella avgifter som tillämpas på kontot.

Antal månader i dröjsmål

Dynamisk

9(5).99

Antalet månader som detta leasingavtal är i efterhand (vid poolens brytdatum) enligt emittentens definition.

Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt transaktionsdefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.

Fallisemang eller utestängning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III

Dynamisk

Y/N

Om det har uppstått ett fallisemang eller en uteslutning på leasingavtalet enligt definitionen Basel III.

Orsak till fallisemang (definitionen Basel III)

Dynamisk

Lista

Orsak till fallisemang med hjälp av definitionen Basel III.

Datum för fallisemang

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för leasingavtalets fallisemang enligt transaktionens standarddefinitionen eller, alternativt, enligt leasinggivarens normala definition.

Obetalt belopp

Dynamisk

9(11).99

Det totala obetalda beloppet (enligt transaktionens definition eller, alternativt, enligt hyresvärdens normala definition) innan försäljningsintäkter och återvinningar tillämpas.

Kumulativa återvinningar

Dynamisk

9(11).99

Kumulativa återvinningar på detta konto, minus kostnader.

Tilldelade underskott

Dynamisk

9(11).99

De tilldelade förlusterna till dagens datum.

Inlösningsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum vid vilket kontot löstes in eller det datum när återställningen slutfördes för fallerade leasingavtal.

Datum när förlusten fördelades

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum när förlusten fördelades.

Kontostatus

Dynamisk

Lista

Aktuell status för kontot.

Resterande skuld för 1 månad sedan

Dynamisk

9(11).99

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för den föregående månaden.

Resterande skuld för 2 månader sedan

Dynamisk

9(11).99

Skuldsaldo (definierat enligt skuldsaldo) för två månader sedan.

Rättstvist

Dynamisk

Y/N

Flagga för att indikera pågående rättstvist (om kontot har återvunnits och tvisten inte längre är föremål för aktiv process bör detta återställas till N).

Försäljningspriset

Dynamisk

9(11).99

Pris som uppnås vid försäljning av tillgångar vid tvångsförsäljning, i samma valuta som hyresavtalet.

Förlust på försäljning

Dynamisk

9(11).99

Totalt nettounderskott exklusive avgifter, upplupna räntor etc. efter tillämpning av försäljningsinkomster (exklusive avgift för förtida betalning om underställt återvinningar på kapitalbeloppet).

Förlust på restvärdet

Dynamisk

9(11).99

Förlust som uppstår vid inbyte av tillgången på grund av dess restvärde vid inbytet.

Säkerhet

Tillgångens land

Statisk

Lista

Land där tillgången är belägen.

Tillverkaren av tillgången

Statisk

Text

Namnet på tillverkaren.

Tillgångens namn/modell

Statisk

Text

Namnet på tillgången/modellen.

Nytt eller begagnat fordon

Statisk

Lista

Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Tillgångens ursprungliga restvärde

Statisk

9(11).99

Det uppskattade restvärdet för tillgången vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Tillgångstyp

Statisk

Lista

Tillgångstyp.

Ursprungligt värderingsbelopp

Statisk

9(11).99

Tillgångens skick vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Ursprunglig värderingstyp

Statisk

Lista

Typ av värdering vid tidpunkten för leasingavtalets originering.

Ursprungligt värderingsdatum

Statisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för tillgångens värdering vid originering.

Uppdaterat värderingsbelopp

Dynamisk

9(11).99

Senaste tillgångens värdering.

Uppdaterad värderingstyp

Dynamisk

Lista

Typ av värdering vid det senaste värderingsdatumet.

Uppdaterat värderingsdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Datum för den senaste tillgångens värdering. Om ingen omvärdering har skett sedan origineringen, ange det ursprungliga värderingsdatumet.


INFORMATION OM OBLIGATIONER:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om säkerhet eller obligationer

Rapportdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum som transaktionsrapporten utfärdades, dvs. datumet för inlämning av den ifyllda mallen med uppgifter om lånenivå till dataregistret.

Emittent

Statisk

Text

Namnet på emittenten och emissionsserien, om tillämpligt.

Alla reservkonton på målsaldo

Dynamisk

Y/N

Är alla reservkonton (kontantreserv, blandad reserv, kvittningsreserv etc.) på de erfordrade nivåerna?

Dragningar under likviditetsfacilitet

Dynamisk

Y/N

Har likviditetsfaciliteten använts för att täcka underskott i perioden fram till datumet för den sista räntebetalningen?

Utlösning av mätningar/nyckeltal

Dynamisk

Y/N

Har en utlösande händelse inträffat?

Konstant förskottsbetalningstakt på årlig basis

Dynamisk

9(3).99

Den på årsbasis beräknade konstanta förskottsbetalningstakten av underliggande fordringar baserad på den senaste periodiska konstanta förskottsbetalningstakten. Den periodiska konstanta förskottsbetalningstakten är lika med det totala oplanerade kapitalbeloppet som mottagits under den senaste perioden delat med kapitalsaldot vid periodens början.

Totala fordringar som sålts till SPV

Dynamisk

9(11).99

Summan av kapitalbeloppet av fordringar som sålts till SPV (dvs. på balansdagen och under perioden för påfyllning, om tillämpligt) fram till dagens datum.

Kumulativa bruttobelopp i dröjsmål ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla bruttobelopp i dröjsmål sedan avslutande, i valutabelopp.

Kumulativa återvinningar ‒ poolen

Dynamisk

9(11).99

Summan av alla återvinningar sedan avslutande, i valutabelopp.

Den rullande periodens slutdatum

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM

Det datum då den rullande perioden förväntas avslutas, eller faktiskt avslutades.

Transaktionsrapportens kontaktinformation

Referenskontakt

Statisk

Text/numerisk

Namnet på avdelningen eller informationskällornas referensperson(er).

Kontaktinformation

Statisk

Text/numerisk

Telefonnummer och e-postadress.


OBLIGATIONSINFORMATION EFTER TRANCH:

Fältnamn

Statisk/dynamisk

Datatyp

Fält för definition och kriterier

Information om tranchnivå

Obligationsklassens namn

Statisk

Text/numerisk

Beteckningen (vanligtvis en bokstav och/eller ett nummer) som ges till en tranch av obligationer som uppvisar samma rättigheter, prioriteringar och egenskaper som definieras i prospektet, dvs. serie 1, klass A1a etc.

ID-nummer för internationella värdepapper

Statisk

Text/numerisk

Den internationella säkerhetskoden eller -koderna, eller vid avsaknad av Isin, i sådant fall alla andra unika koder för värdepapper såsom en Cusipkod, som har tilldelats till denna tranch genom en börs eller annan enhet.

Datum för betalning av ränta

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket ränteutbetalningar har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Datum för betalning på kapitalbeloppet

Dynamisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Första förekommande datum, efter att poolens brytdatum har rapporteras, vid vilket utbetalningar på kapitalbeloppet har planerats att fördelas till innehavarna av obligationer i denna tranch.

Valuta för obligationer

Statisk

Lista

Benämningen på denna tranch.

Referensränta

Statisk

Lista

Ränteindexet för basreferens enligt vad som avses i emissionsdokumentet gäller för denna specifika tranch av obligationer.

Laglig inlösendag

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum före vilket denna särskilda tranch måste återbetalas helt för att inte fallera.

Emissionsdatum för obligationer

Statisk

ÅÅÅÅ-MM-DD

Det datum då obligationerna emitterades.

Räntebetalningsfrekvens.

Statisk

Lista

Frekvensen med vilken ränta förfaller till betalning på denna tranch.


BILAGA VIII

Rapportering till investerare

Rapporterna till investerarna ska innehålla information om

a)

tillgångsresultat,

b)

en detaljerad fördelning av kassaflöde,

c)

en lista över alla utlösande faktorer för transaktionen och deras status,

d)

en lista över alla motparter som är involverade i en transaktion, deras roll och deras kreditbetyg,

e)

detaljer angående kontanter som tillskjuts transaktionen av originatorn/sponsorn eller eventuellt annat stöd som ges till transaktionen, inklusive dragningar under eller utnyttjande av eventuella likviditeter eller kreditstöd och stöd som tillhandahålls av en tredje part,

f)

belopp stående som kredit för investeringsgarantier och andra bankkonton,

g)

detaljerad information angående eventuella swappar (t.ex. priser, betalningar och teoretiska belopp) och andra riskgarderingar i transaktionen, inklusive alla tillhörande poster angående säkerheter,

h)

definitioner av nyckelbegrepp (som förfallen skuld, fallisemang och förskottsbetalningar),

i)

LEI, Isin och andra ID-koder som avser säkerheter eller enheter tillhörande emittenten och de strukturerade instrumenten,

j)

kontaktuppgifter för den enhet som avfattar investerarrapporten.