6.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 2/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1

av den 30 september 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för den regelbundna rapporteringen av kreditvärderingsinstitutens avgifter inom ramen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens löpande tillsyn

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (1), särskilt artikel 21.4a b tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.3 och avsnitt E del II punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 krävs att ett kreditvärderingsinstitut årligen till Esma ska överlämna en förteckning över de avgifter som tagits ut av varje kund för enskilda kreditbetyg och eventuella stödtjänster, såväl som dess prispolitik, inklusive avgiftsstrukturen och prissättningskriterierna avseende kreditbetyg i de olika tillgångsklasserna. Det är viktigt att fastställa de tekniska detaljerna för det innehåll som ska rapporteras och det format som ska användas av kreditvärderingsinstituten för att de ska uppfylla sina skyldigheter och för att Esma fortlöpande ska kunna utöva sina tillsynsbefogenheter.

(2)

För att minska intressekonflikter och främja en rättvis konkurrens på kreditvärderingsmarknaden bör Esma se till att prispolitik, förfaranden och i slutändan de avgifter som kreditvärderingsinstituten debiterar sina kunder inte är diskriminerande. Skillnader i de avgifter som tas ut för samma typ av tjänst bör vara motiverade av en skillnad i de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten till olika kunder. Vidare bör de avgifter som tas ut för kreditvärderingstjänster till en viss emittent inte vara beroende av det utförda arbetets resultat eller utfall.

(3)

Den avgiftsinformation som registrerade kreditvärderingsinstitut ska lämna bör göra det möjligt för Esma att identifiera kreditbetyg som fordrar en närmare granskning och eventuella ytterligare uppföljande tillsynsåtgärder. Lika avgifter bör tas ut för kreditbetyg och stödtjänster med lika egenskaper, och skillnader i avgiftsnivåerna bör vara motiverade av kostnadsskillnader. Den insamlade informationen bör göra det möjligt för Esma att för varje registrerat kreditvärderingsinstitut identifiera jämförbara tjänster och avgifterna för dessa, och därmed att upptäcka eventuella betydande avvikelser i de avgifter som tas ut. Esma kan därefter genomföra undersökningar för att kontrollera att alla sådana avgifter har fastställts i enlighet med en berättigad prispolitik och berättigade förfaranden, och att eventuella skillnader i avgiftsnivåerna som bygger på kostnadsskillnader är förenliga med principerna för rättvis konkurrens, inte beror på intressekonflikter och inte är beroende av det utförda arbetets resultat eller utfall.

(4)

Prispolitik och förfaranden bör redovisas för varje typ av kreditbetyg. I rapporteringssyfte och för att tydligt särskilja varje prispolitiskt alternativ och förfarande samt deras respektive uppdateringar bör varje version av prispolitiken med dess tillhörande avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden ha ett identifikationsnummer. För alla andra ändamål bör prispolitiken inbegripa de avgiftsstrukturer eller avgiftstabeller såväl som de prissättningskriterier som kan användas av den eller de personer som förhandlar om de avgifter som ska tas ut för ett enskilt kreditbetyg. Prispolitiken bör även omfatta eventuella bonusprogram eller andra avgiftsprogram som den värderade enheten eller abonnenten kan dra fördel av i form av olika avgifter för en enskild värdering eller en serie kreditbetyg. Kreditvärderingsinstitut bör registrera alla fall då prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena inte har tillämpats och alla avvikelser från prispolitiken som tillämpats på ett enskilt kreditbetyg och tydligt identifiera kreditbetyget i fråga.

(5)

Registrerade kreditvärderingsinstitut som ingår i en grupp bör antingen kunna rapportera sina värderingsuppgifter var för sig till Esma eller ge något av de andra kreditvärderingsinstituten inom gruppen i uppdrag att överlämna uppgifterna för alla gruppmedlemmar som omfattas av rapporteringskraven.

(6)

I denna förordning bör strukturering av en obligationsemission och obligationsemission omfatta finansiella instrument eller andra tillgångar som skapats genom en värdepapperiseringstransaktion eller ett värdepapperiseringsprogram enligt artikel 4.61 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2).

(7)

För att göra det möjligt för registrerade kreditvärderingsinstitut att utarbeta lämpliga system och förfaranden i enlighet med de tekniska specifikationer som tillhandahålls av Esma och för att säkerställa en fullständig och korrekt rapportering av avgiftsuppgifter, bör registrerade kreditvärderingsinstitut inledningsvis rapportera enskilda avgiftsuppgifter nio månader efter denna förordnings ikraftträdande. Den första rapporten bör omfatta avgiftsuppgifter från och med denna förordnings ikraftträdande. Denna skyldighet bör inte tolkas som en befrielse från skyldigheten för registrerade kreditvärderingsinstitut att under mellantiden regelbundet överlämna information om avgifter i enlighet med artikel 11.3 i förordning (EU) nr 1060/2009.

(8)

Uppgifter om prispolitik och förfaranden bör tillhandahållas på kontinuerlig basis så att alla väsentliga förändringar rapporteras utan onödigt dröjsmål efter att de har antagits och senast 30 dagar efter införandet. Den information som ska rapporteras bör sammanställas i ett standardformat för att Esma ska kunna ta emot och bearbeta uppgifterna automatiskt i sina interna system. Tekniska svårigheter och den tekniska utvecklingen kan leda till att Esma behöver uppdatera några tekniska rapporteringsanvisningar för överföringen av eller formatet på de filer som registrerade kreditvärderingsinstitut ska lämna, och meddela dessa genom särskilda meddelanden eller riktlinjer.

(9)

Om ett kreditvärderingsinstitut inte uppfyller rapporteringskraven bör Esma ges befogenhet att begära in informationen genom ett beslut som utfärdats i enlighet med artikel 23b.3 i förordning (EG) nr 1060/2009, eller vidta andra utredningsåtgärder.

(10)

Denna förordning bygger på de förslag till tekniska standarder för tillsyn som överlämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (3).

(11)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för tillsyn på vilka denna förordning bygger och har analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna principer

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma rapportera följande:

a)

Prispolitik och förfaranden enligt artikel 2.

b)

Avgiftsuppgifter för kreditvärderingsverksamhet som tillhandahålls enligt modellen där emittenten betalar enligt artikel 3.1.

c)

Avgiftsuppgifter för kreditvärderingsverksamhet som tillhandahålls enligt modellen där abonnenten eller investeraren betalar enligt artikel 3.2.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska säkerställa att den information och de uppgifter som de rapporterar till Esma är riktiga och fullständiga.

3.   För grupper av kreditvärderingsinstitut får medlemmarna i varje grupp ge en medlem i uppdrag att för deras räkning överlämna de rapporter som krävs enligt denna förordning. Varje kreditvärderingsinstitut för vars räkning en sådan rapport överlämnas ska identifieras i de uppgifter som lämnas till Esma.

Artikel 2

Prispolitik och förfaranden

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma lämna uppgifter om sin prispolitik, avgiftsstrukturer eller avgiftstabeller och prissättningskriterier avseende de värderade enheter eller finansiella instrument som de utfärdar kreditbetyg för och, i tillämpliga fall, sin prispolitik för stödtjänster.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska se till att prispolitiken för varje typ av kreditbetyg som erbjuds innehåller eller åtföljs av följande uppgifter:

a)

Namnen på de personer som ansvarar för antagandet och upprätthållandet av prispolitiken, avgiftstabellerna och/eller avgiftsprogrammen, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

b)

Eventuella interna riktlinjer för tillämpningen av prissättningskriterierna i prispolitiken, avgiftstabellerna och/eller avgiftsprogrammen rörande fastställandet av enskilda avgifter.

c)

En detaljerad beskrivning av avgiftsspannet eller avgiftstabellen och de kriterier som gäller för olika avgiftstyper, inklusive de som anges i avgiftstabellerna.

d)

En detaljerad beskrivning av eventuella avgiftsprogram, såsom program som bygger på relationer, program som bygger på användningsfrekvens, lojalitetsprogram eller andra program, inklusive användningskriterier och avgiftsspann, som kan användas för beräkningen av avgifterna för enskilda kreditbetyg eller serier av kreditbetyg.

e)

I förekommande fall de prissättningsprinciper och -regler som ska tillämpas när det finns en förbindelse eller en koppling mellan de avgifter som tas ut för kreditvärderingstjänster och stödtjänster eller andra tjänster som tillhandahålls kunden, i den mening som avses i avsnitt E del II punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009 (kund), av kreditvärderingsinstitutet och/eller någon av de enheter som tillhör kreditvärderingsinstitutets grupp i den mening som avses i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 83/349/EEG (4), såväl som eventuella enheter som är förbundna med kreditvärderingsinstitutet eller andra företag i kreditvärderingsinstitutets grupp genom ett samband i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

f)

Det geografiska tillämpningsområdet för prispolitiken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet när det gäller den ort där kunderna och kreditvärderingsinstitutet eller kreditvärderingsinstituten som tillämpar prispolitiken, avgiftstabellen eller avgiftsprogrammet befinner sig.

g)

Namnen på de personer som har rätt att bestämma avgifter och andra priser inom respektive prispolitik, avgiftstabell eller avgiftsprogram, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska se till att prissättningsförfarandena innehåller eller åtföljs av följande uppgifter:

a)

Namnen på de personer som ansvarar för att godkänna och upprätthålla förfarandena för genomförandet av prispolitiken, inklusive de personer som ansvarar för att fastställa avgifterna, deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

b)

En detaljerad beskrivning av de förfaranden och kontroller som har införts för att kontrollera och övervaka att prispolitiken efterlevs strikt.

c)

En detaljerad beskrivning av de förfaranden som införts för att sänka avgifterna eller på annat sätt frångå avgiftstabellerna eller avgiftsprogrammen.

d)

Namnen på de personer som är direkt ansvariga för att övervaka prispolitikens tillämpning på enskilda avgifter, inklusive deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

e)

Namnen på de personer som är direkt ansvariga för att se till att enskilda avgifter överensstämmer med prispolitiken, inklusive deras funktion och interna personkod samt den interna avdelning som de tillhör.

f)

En detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska vidtas i händelse av en överträdelse av prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena.

g)

En detaljerad beskrivning av förfarandet för rapportering till Esma av eventuella betydande överträdelser av prispolitiken eller förfarandena som kan leda till en överträdelse av avsnitt B punkt 3c i bilaga I till förordning (EG) nr 1060/2009.

Artikel 3

Förteckning över avgifter som debiteras varje kund

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditbetyg enligt den modell där emittenten betalar ska till Esma överlämna uppgifter om de avgifter som debiteras varje kund för enskilda kreditbetyg och eventuella stödtjänster, per juridisk person samt aggregerade per koncern.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditbetyg enligt den modell där abonnenten eller investeraren betalar ska till Esma överlämna uppgifter om de totala avgifter som debiteras per kund för sådana tjänster samt för de stödtjänster som tillhandahålls.

3.   De registrerade kreditvärderingsinstituten ska registrera samtliga avvikelser från prispolitiken eller prissättningsförfarandena, och samtliga fall då en prispolitik, en avgiftstabell, ett avgiftsprogram eller ett prissättningsförfarande inte har tillämpats vid ett kreditbetyg och tydligt ange de viktigaste skälen för avvikelsen och det berörda kreditbetyget i det format som anges i tabell 1 i bilaga II. Denna redogörelse ska på begäran omedelbart lämnas till Esma.

Artikel 4

Typer av kreditbetyg

Registrerade kreditvärderingsinstitut ska klassificera de kreditbetyg som ska rapporteras i enlighet med de typer som definieras i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2 (5).

Artikel 5

Uppgifter som ska lämnas

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i artikel 2.2 och 2.3 och de uppgifter som anges i tabellerna 1–4 i bilaga I samt uppgifterna om prispolitik, avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden i separata filer.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga II för avgiftsuppgifter om varje enskild kreditbetyg som utfärdats och de avgifter som tas ut för kreditbetyg och alla eventuella stödtjänster per kund i enlighet med artikel 3.1.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut som har tillhandahållit kreditbetyg enligt den modell där abonnenten eller investeraren betalar ska till Esma överlämna de uppgifter som anges i tabell 1 i bilaga III för varje kund som man har tillhandahållit kreditvärderingstjänster till, i enlighet med artikel 3.2.

4.   De uppgifter som anges i tabellerna 1–4 i bilaga I, tabellerna 1 och 2 i bilaga II, och tabell 1 i bilaga III ska överlämnas till Esma i separata filer.

Artikel 6

Första rapporteringen

1.   Varje registrerat kreditvärderingsinstitut ska till Esma överlämna uppgifter genom att fylla i tabellerna 1–4 i bilaga I och separata filer för den prispolitik och de avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden som det tillämpar för varje typ av kreditbetyg där institutet är aktivt, i enlighet med artikel 5.1, inom 30 dagar efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

2.   Den första rapporteringen av de avgifter som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska överlämnas till Esma nio månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande och ska omfatta sammanställda uppgifter från dagen för denna förordnings ikraftträdande till och med den 30 juni 2015.

3.   Den andra rapporteringen av de avgifter som avses i artikel 5.2 och 5.3 ska överlämnas till Esma senast den 31 mars 2016 och ska omfatta sammanställda uppgifter för perioden 1 juli 2015–31 december 2015.

Artikel 7

Löpande rapportering

1.   Utan att det påverkar de krav för den första rapporteringen som anges i artikel 6 ska de uppgifter som överlämnas i enlighet med artikel 5 överlämnas på årsbasis senast den 31 mars och ska omfatta uppgifter om prispolitik, avgiftstabeller, avgiftsprogram och förfaranden för det föregående kalenderåret.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska väsentliga ändringar av prispolitiken, avgiftstabellerna, avgiftsprogrammen och förfarandena rapporteras till Esma på kontinuerlig basis utan onödigt dröjsmål efter antagandet och senast 30 dagar efter genomförandet.

3.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska omedelbart underrätta Esma om exceptionella omständigheter som tillfälligt kan förhindra eller fördröja rapporteringen enligt denna förordning.

Artikel 8

Rapporteringsförfaranden

1.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska överlämna datafiler i enlighet med de tekniska instruktioner som tillhandahålls av Esma och använda Esmas rapporteringssystem.

2.   Registrerade kreditvärderingsinstitut ska i elektronisk form och i minst fem år lagra de datafiler som skickas till och tas emot av Esma enligt artikel 5 samt de uppgifter om avvikelser som avses i artikel 3.3. Dessa filer ska på begäran göras tillgängliga för Esma.

3.   Om ett registrerat kreditvärderingsinstitut finner sakfel i de uppgifter som har rapporterats ska Esma utan dröjsmål underrättas och uppgifterna i fråga ska korrigeras i enlighet med de tekniska instruktioner som Esma lämnar.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 september 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2 av den 30 september 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för utformningen av den information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. (Se sidan 24 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

Tabell 1

Rapportering av tillämplig prispolitik per betygsklass och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fält

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar prispolitiken.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Kod för prissättningspolitik

Unik ID-kod för den prispolitik som ska upprätthållas. Alla andra ändringar än tillämpningsområdet för de kreditbetyg som ska ingå i prispolitiken bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för prissättningspolitiken.

Obligatoriskt

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

4

Giltighetsdatum för prissättningspolitik

Det datum från och med vilket prissättningspolitiken träder i kraft.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

5

Slutdatum för prissättningspolitik

Slutligt giltighetsdatum för prissättningspolitik.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

6

Modellindikation

Indikation om huruvida prissättningspolitiken hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar. Esma är införstådd med att kreditvärderingsinstitut kan tillhandahålla tjänster inom mer än en modell och att det därför är möjligt att prissättningspolitiken kan komma att användas för båda modellerna. I sådana fall kan både I och S väljas.

Obligatoriskt

”I” om det avser en modell där emittenten betalar, och/eller

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

7

Prissättningspolitikens tillämpningsområde

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i eller täcks av prissättningspolitiken.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

8

Prissättningspolitikens branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om prissättningspolitiken gäller för kreditbetyg inom ett av dessa branschsegment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 7 ”Prissättningspolitikens tillämpningsområde”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

FI – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

IN – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

CO – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

9

Prissättningspolitikens tillgångsklass

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om prispolitiken gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v)ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 7 ”Prissättningspolitikens tillämpningsområde”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

”OTH” för övriga kreditbetyg.

10

Sektor

Vid rapportering av statspapper eller offentliga finanser ska det indikeras om prispolitiken gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”S” i fältet 7 ”Prissättningspolitikens omfattning”

Indikation om huruvida prissättningspolitiken tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ.

”IF” – Internationella finansinstitut

11

Föregående prissättningspolitik

Identifiering av föregående prispolitik som ersätter den nuvarande politiken.

Obligatoriskt

Tillämpligt om den nuvarande prissättningspolitiken ändrar en föregående prissättningspolitiks tillämpningsområde

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

12

Filnamn för prissättningspolitik

Filnamn för prissättningspolitik. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 2

Rapportering av avgiftstabeller per kreditbetygsklass och efterföljande väsentliga uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar avgiftstabellen.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Kod för avgiftstabell

Unik kod för avgiftstabell som ska upprätthållas över tid. Alla andra ändringar än tillämpningsområdet för de typer av kreditbetyg som omfattas av avgiftstabellen bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för avgiftstabellen.

Obligatoriskt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att avgiftstabellen ska tillämpa. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Obligatoriskt

Kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Giltighetsdatum för avgiftstabell

Det datum från vilket avgiftstabellen är giltig.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

6

Avgiftstabellens slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för avgiftstabellen.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

7

Modellindikation

Indikation om huruvida avgiftslistan hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar.

Obligatoriskt

”I” om det avser en modell där emittenten betalar

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

8

Kreditbetygets omfattning i avgiftstabellen

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i avgiftstabellen.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

9

Avgiftstabellens branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om avgiftstabellen gäller för kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftstabellen kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”FI” – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

”IN” – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

”CO” – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

10

Tillgångsklass för avgiftstabellen

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om avgiftstabellen gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v)ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 8 ”Avgiftstabellens kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

”OTH” för övriga kreditbetyg.

11

Sektor i avgiftstabell

Vid rapportering av statspapper och offentliga finanser ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”S” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ.

”IF” – Internationella finansinstitut

12

Undertillgång i avgiftstabellen

Definierar tillgångsklasser på lägre nivå för kreditbetyg som avser strukturerad finansiering.

Obligatoriskt

Endast aktuellt om ”T” i fält 8 och ”Tillgångsklass” = ”ABS” eller ”RMBS” eller ”CDO” eller ”OTH”.

Indikation om huruvida avgiftstabellen tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

CCS, om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet

ALB – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för billån

CNS – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för konsumentlån

SME – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för lån till små och medelstora företag

LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som står som säkerhet

HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet

PRR – om RMBS: Primär RMBS,

NPR – om RMBS: Icke primär RMBS

CFH – om CDO: Kontantflöde och hybridinstrument CDO/CLO

SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO

MVO – om CDO: Marknadsvärde CDO

SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument

ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper

DPC – om OTH: företag för derivatprodukter

SCB – om OTH: strukturerade täckta obligationer

OTH: Övrigt

13

Tidigare avgiftstabell

Identifiering av föregående avgiftstabell som ersätter den nuvarande avgiftstabellen.

Tillämpligt om den nuvarande avgiftstabellen ändrar en föregående prislistas tillämpningsområde

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

14

Filnamn för avgiftstabell

Filnamn för avgiftstabell. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 3

Rapportering av avgiftsprogram per kreditbetygsklass och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Avgift för program-ID

Unik ID-kod för det avgiftsprogram som ska upprätthållas över tid. Alla andra ändringar än omfattningen av de typer av kreditbetyg eller program som omfattas av avgiftsprogrammet bör behålla samma unika kod. Ändringar i tillämpningsområdet kräver en ny kod för avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att avgiftsprogrammet ska genomföra. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Obligatoriskt

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Avgiftsprogrammets giltighetsdatum

Det datum från vilket avgiftsprogrammet är giltigt.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

6

Avgiftsprogrammets slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

7

Modellindikation

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet hänför sig till kreditbetyg där emittenten betalar eller modellen där investeraren betalar.

Obligatoriskt

”I” om det avser en modell där emittenten betalar, och/eller

”S” om det avser en modell där investeraren eller tecknaren betalar

8

Kreditbetygets omfattning i avgiftsprogrammet

Beskrivning av typen av kreditbetyg eller tilläggstjänster som ingår i avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”C” om kreditbetyget avser företag (undantaget täckta obligationer),

”S” om kreditbetyget avser statspapper eller offentliga finanser,

”T” om kreditbetyget avser ett strukturerat instrument,

”B” om kreditbetyget avser en täckt obligation,

”O” vid andra typer av kreditbetyg,

”A” om kreditbetyget avser tilläggstjänster.

9

Avgiftsprogrammets branschsegment

Vid rapportering av kreditbetyg som avser företag ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller för kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) finansiellt, ii) försäkring, iii) övriga företag.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets tillämpningsområde”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

FI – om det avser finansinstitut inklusive banker, mäklare och börshandlare,

IN – om det avser kreditbetyg för försäkringsföretag,

CO – om emittenten inte betraktas som ett finansinstitut eller försäkringsföretag.

10

Tillgångsklass för avgiftsprogrammet

Vid rapportering av kreditbetyg för strukturerade instrument ska det indikeras om avgiftsprogrammet gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) övrigt.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”T” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”RMBS” för kreditbetyg som avser RMBS,

”ABS” för kreditbetyg som avser ABS,

”CMBS” för kreditbetyg som avser CMBS,

”CDO” för kreditbetyg som avser CDO,

”ABCP” för kreditbetyg som avser ABCP,

”OTH” för övriga kreditbetyg.

11

Sektor för avgiftsprogrammet

Vid rapportering av statspapper och offentliga finanser ska det indikeras om avgiftstabellen gäller kreditbetyg inom ett av dessa segment: i) kreditbetyg på statliga organ, ii) kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå, iii) övernationella organisationer (annat än internationella finansinstitut), iv) offentliga organ, v) internationella finansinstitut.

Obligatoriskt

Endast tillämpligt om ”C” i fält 8 ”Avgiftsprogrammets kreditbetygsomfattning”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”SV” – kreditbetyg på statliga myndigheter,

”SM” – kreditbetyg på myndigheter på regional eller lokal nivå,

”SO” – kreditbetyg på övernationella organisationer andra än ”IF”,

”PE” – kreditbetyg på offentliga organ,

”IF” – Internationella finansinstitut

12

Undertillgång för avgiftsprogrammet

Definierar tillgångsklasser på lägre nivå för kreditbetyg som avser strukturerad finansiering.

Obligatoriskt

Endast aktuellt om ’T’ i fält 8 och ”Tillgångsklass” = ”ABS” eller ”RMBS” eller ”CDO” eller ”OTH”

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

CCS: om ABS: Värdepapper med kreditkortsfordringar som säkerhet

ALB – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för billån

CNS – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för konsumentlån

SME – om ABS: Tillgångsbaserade värdepapper för lån till små och medelstora företag

LES – om ABS: Leasingavtal till enskilda eller företag som står som säkerhet

HEL – om RMBS: Lån med bostad som säkerhet

PRR - om RMBS: Primär RMBS,

NPR – om RMBS: Icke primär RMBS

CFH – om CDO: Kontantflöde och hybridinstrument CDO/CLO

SDO – om CDO: Syntetiska CDO/CLO

MVO – om CDO: Marknadsvärde CDO

SIV – om OTH: strukturerade investeringsinstrument

ILS – om OTH: försäkringsrelaterade värdepapper

DPC – om OTH: företag för derivatprodukter

SCB – om OTH: strukturerade täckta obligationer

OTH – övrigt

13

Typ av program som ingår

Beskrivning av vilken typ av program som ingår i avgiftsprogrammet, nämligen om det avser och/eller innehåller ett program som avser användarfrekvens, lojalitetsprogram, program för många utfärdanden, paketköp eller kreditvärderingar för andra typer av program.

 

Indikation om huruvida avgiftsprogrammet tillämpas på en eller flera av kategorierna:

”Alla”

”F” som avser användarfrekvens,

”L” som avser lojalitetsprogram,

”M” program för många betygsutfärdanden,

”B” för paketköp av ett förbestämt antal kreditbetyg,

”OTH” som avser andra typer av avgiftsprogram.

14

Tidigare avgiftsprogram

Identifiering av föregående avgiftsprogram som ersätter det nuvarande avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Tillämpligt om det nuvarande avgiftsprogrammet ändrar ett föregående avgiftsprograms tillämpningsområde

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

15

Avgiftstabell(er)

Unik nummerkod för varje avgiftstabell(er) som tillämpas på eller är kopplade till avgiftsprogrammet. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

om tillämpligt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

16

Filnamn för avgiftsprogram

Filnamn för avgiftsprogram. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


Tabell 4

Rapportering av tillämpligt prisförfarande och efterföljande materiella uppdateringar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kreditvärderingsinstitut som omfattas

Identifiering av kreditvärderingsinstitutet som tillämpar prisförfarandet.

Obligatoriskt

ISO 17442

3

Förfarande-ID

Unik ID-kod för det prisförfarande som ska upprätthållas över tid.

Obligatoriskt

 

4

Kod för prissättningspolitik

Identifiering av den prispolitik som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Kod för avgiftsschema

Identifiering av den/de tabell(er) som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I.

Obligatoriskt

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

6

Kod för avgiftsprogram

Identifiering av den/de avgiftsprogram som det är tänkt att prisförfarandet ska genomföra. Denna kod för avgiftsprogrammet måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 3 i bilaga I.

Obligatoriskt

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”

7

Giltighetsdatum för prissättningsförfarande

Det datum från och med vilket prissättningsförfarandet träder i kraft.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)

8

Prissättningsförfarandets slutdatum

Slutligt giltighetsdatum för prissättningsförfarandet.

Obligatoriskt

ISO 8601 datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller 9999-01-01

9

Prissättningsförfarandets filnamn

Prissättningsförfarandets filnamn. Ska rapporteras i ett zip-format.

Obligatoriskt

 


BILAGA II

Tabell 1

Uppgifter som ska rapporteras till Esma för varje enskilt kreditbetyg som tilldelats enligt modellen där emittenten betalar

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Rapporteringsår

Det kalenderår som rapporteringsperioden avser.

Obligatoriskt

Format: ÅÅÅÅ

3

Kod för kreditbetyg

Unik kod för kreditbetyg. Den ska förbli oförändrad över tid och motsvara den kod som rapporterats i delegerade förordning (EU) 2015/2.

Obligatoriskt

4

Startdatum för avtal om kreditvärdering

Dagen för det första kontraktet om kreditvärderingstjänsten. Vanligtvis skulle detta motsvara det datum då avgifterna för kreditvärderingstjänsten upprättas.

Obligatoriskt

ISO 8601 format för utökat datum och tid: ÅÅÅÅ-MM-DD

5

Avgiftstabell som används

Unik kod för den avgiftstabell enligt vilket avgifterna upprättades. Denna kod för avgiftstabellen måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 2 i bilaga I. Om ingen avgiftstabell har använts för att fastställa priset, måste prissättningskoden användas. Denna prissättningskod måste överensstämma med den kod eller de koder som fastställts i tabell 1 i bilaga I.

Om varken en prissättningspolitik eller en avgiftstabell har använts ska ”N” användas.

Obligatoriskt

Avgiftstabell i formatet ”FS – kod för intern avgiftstabell”, eller prissättningskod i formatet ”PP”_ [intern prissättningskod]

”N” ej tillämpat

6

De personer som ansvarar för prissättning

Intern kod som tilldelas av kreditvärderingsinstitutet till den person eller de personer som ansvarar för att upprätta avgifterna för kreditbetygen, antingen genom att tillämpa den gällande avgiftstabellen och/eller avgiftsprogrammet, eller till den person som godkänner undantagsfall eller rabatter på avgiftstabellen och/eller avgiftsprogrammet.

Obligatoriskt

Intern kod för den ansvariga personen

7

Kund-ID

Unik kod som tilldelats av kreditvärderingsinstitutet för att identifiera klienten. Denna bör normalt sett överensstämma med instrumentets eller enhetens emittent, men den ska i inget fall vara en SPV. Vad beträffar strukturerade instrument ska den unika koden identifiera originatorn eller annan enhet som från en ekonomisk synpunkt (t.ex. arrangören), direkt eller indirekt via en SPV eller SIV, förhandlar fram avgifterna tillsammans med kreditvärderingsinstitutet på ett effektivt sätt. Denna ska överensstämma med ett kund-ID som anges i tabell 2 i bilaga II.

Obligatoriskt

 

8

Uppgift om huruvida det enskilda kreditbetyget gynnats av befrielse från avgift eller nedsättning av avgift

För vissa kreditbetyg utgår inte alltid individuell direkt avgift, eller det tas ut en lägre avgift eftersom kunden kan ha betalt för en uppsättning av kreditbetyg, ett årligt (eller annan fastställd period) nominellt belopp för utfärdande av kreditbetyg, en fast avgift eller en avgift som kan vara en del av ett ”paket” med kreditbetyg (”gruppavgift”). Det här fältet fastställer huruvida det individuella kreditbetyget omfattas av ett sådant arrangemang med kunden.

Obligatoriskt

”C” – omfattas av ett arrangemang med gruppavgift

”N” – omfattas inte av ett arrangemang med gruppavgift

9

Totala mängden debiterade avgifter

Fastställer det totala beloppet av avgifter som faktureras för kreditbetyg under föregående rapporterade kalenderår. Om ingen avgift har betalats för den enskilda kreditvärderingen bör beloppet vara 0 för alla utom ett av kreditbetygen som drar fördel av gruppavgiften.

Obligatoriskt

Belopp i euro

10

Belopp för inledande betalda avgifter

Fastställer beloppet i förskott/inledande avgifter som fakturerats under föregående rapporterade kalenderår.

Obligatoriskt

Belopp i euro

11

Kontroll av betalda avgifter

Fastställer den årliga kontrollen/övervakningen av avgifter som fakturerats under föregående kalenderår.

Obligatoriskt

Belopp i euro

12

Övriga avgifter som debiterats för kreditvärderingstjänsten

Fastställer det totala beloppet av övriga avgifter eller ersättningar som fakturerats under föregående kalenderår.

Om tillämpligt

Belopp i euro

13

Beskrivning av övriga avgifter

Uppgift om huruvida de fakturerade avgifterna tagit någon hänsyn till eller omfattade avgifter för en snabb handläggningstid av kreditvärderingstjänsten på begäran av kunden.

Obligatoriskt

Gäller om ”Övriga debiterade avgifter” fylldes i som svar i fältet ”Övriga avgifter som debiterats för kreditvärderingstjänsten” (fält 12)

”Y” – där snabbhetsavgift tillämpas

”Y” – där ingen snabbhetsavgift tillämpas

14

Förhandling hör samman med andra kreditvärderingar

Fastställer om förhandlingarna för kreditbetygsavgifter var kopplat till andra befintliga bedömningar av kunden och som resulterade i variationer i de slutavgifter som tillämpas och betalas av kunden. Detta skulle innefatta kreditbetygstjänster som tillhandahålls med avseende på de hjälpmedel som inrättats för att underlätta utfärdandet, såsom ett MTN-program.

Obligatoriskt

”Y” för Ja

”N” för Nej”

15

Fastställande kod för länkade kreditbetyg

Unik kod för kreditbetyg som är länkade till det kreditbetyg som rapporteras (t.ex. vid strukturerad finansiering av en masterfondstruktur och dess serie).

Obligatoriskt

Tillämpligt om ”Y” fylldes i som svar i fält 14

Lista över ID-koder

16

Avgiftsprogrammet

Uppgift om huruvida kunden drar fördel av lägre individuella avgifter från ett program som avser användarfrekvens eller något annat avgiftsprogram.

Obligatoriskt

”Y” för Ja

”N” för Nej”

17

Identifiering av avgiftsprogrammet

Identifiering av avgiftsprogrammet enligt vilket kreditbetyget prissätts. Detta bör identifiera det avgiftsprogram som måste överensstämma med den kod som fastställts i det tillämpliga avgiftsprogrammet som anges i tabell 3 i bilaga I.

Obligatoriskt om ”Y” rapporterades i fält 16

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]”


Tabell 2

Uppgifter som ska lämnas in till Esma för avgifter som mottagits per kund för kreditbetygstjänster och tilläggstjänster

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kund-ID

Unik kod som tilldelats av kreditvärderingsinstitutet för att identifiera klienten. Kunder kan vara emittenter, kreditvärderade enheter och/eller originatorer, och/eller innefatta enheter som ur en ekonomisk synvinkel, direkt eller indirekt via en SPV eller SIV, förhandlar fram avgifterna med kreditvärderingsinstitutet i samband med anordnande av kreditvärderingar. I klargörande syfte bör noteras att en kund under inga omständigheter ska vara en SPV eller SIV. Kunden ska behålla samma unika kod i alla sådana fall.

Obligatoriskt

 

3

Juridiska personer

Lista över juridiska personer som ingår i fältet Kund-ID.

Obligatoriskt

Förteckning över namn på juridiska personer

4

Totalt fakturerat avgiftsbelopp

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden under det föregående kalenderåret för kreditbetygstjänster som betalas av emittenten.

Obligatoriskt

Belopp i euro

5

Kundomdömen

Fastställer hur många kreditbetyg som kunden har hos kreditvärderingsinstitutet den 31 december för föregående kalenderår.

Obligatoriskt

Antal kreditbetyg

6

Totalt avgiftsbelopp för program

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden under det föregående kalenderåret för kreditbetygstjänster som inte härrör från en individuell kreditvärdering, utan från ett program som avser användarfrekvens, lojalitetsprogram eller någon annan typ av program med fasta avgifter och tilläggsavgifter, som kan omfatta ett eller flera kreditbetyg.

Obligatoriskt

Belopp i euro

7

Identifiering av kreditbetyg

Identifiering av kreditbetyg som utfärdats enligt eller som omfattas av avgiftsprogrammet för det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Lista över betygskoder

8

Avgifter som mottagits för tilläggstjänster.

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden av kreditvärderingsinstitutets grupp av företag för tilläggstjänster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro

9

Huvudsakliga tilläggstjänster

Fastställande av de tre huvudtjänster som tillhandahölls av gruppen av kreditvärderingsinstitut till kunden under det föregående året, inkomstmässigt sett.

Obligatoriskt Om fler än 0 svarade i fältet 8 ”Avgifter för tilläggstjänster”

Huvudsakliga tilläggstjänster

10

Rangordning av tilläggstjänster

Rangordning av de tre främsta tilläggstjänsterna anges i fält 9 ”Huvudsakliga tilläggstjänster”, inkomstmässigt sett.

Obligatoriskt Om fler än 0 svarade i fältet 8 ”Avgifter för tilläggstjänster”

Rangordning av tilläggstjänster

11

Övriga tjänster

Uppgift om huruvida hänsyn togs för fastställande av avgifter för kreditbetygstjänster som tillhandahölls till kunden för eventuella tjänster som tillhandahölls av enheter som tillhör kreditvärderingsinstitutets grupp i enlighet med artiklarna 1 och 2 i direktiv 83/349/EEG samt eventuell enhet som är kopplad till kreditvärderingsinstitutet eller till andra företag i kreditvärderingsinstitutets grupp genom en typ av relation som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

Obligatoriskt

”Y” för Ja

”N” för Nej”


BILAGA III

Tabell 1

Uppgifter som ska lämnas in till Esma för avgifter för abonnemang eller kreditbetygstjänster som betalas av investeraren

Dessa uppgifter ska tillhandahållas kund för kund till

i)

de 100 största kunderna baserat på inkomst för denna typ av kreditbetygstjänster,

ii)

liksom till alla andra kunder som abonnerar på eller betalar för kreditbetyg i egenskap av investerare och kreditvärderas även av kreditvärderingsinstitutets grupp.

Nr

Fältnamn

Beskrivning

Typ

Standard

1

Kod för kreditvärderingsinstitut

Kod som används för att identifiera det rapporterande kreditvärderingsinstitutet. Den tillhandahålls av Esma vid registrering.

Obligatoriskt

 

2

Kund-ID

Koden används internt i systemet för att identifiera den kund som betalar, faktureras eller på annat sätt förhandlar om avgifter med kreditvärderingsinstitutet för att utnyttja kreditvärderingstjänsten.

Obligatoriskt

 

3

Avgifter per kund

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden för abonnemang baserat på de kreditvärderingstjänster som tillhandahållits under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro

4

Fastställande av prispolitiken

Fastställande av prispolitiken enligt vilken kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Prispolitikens identifieringskod måste matcha den kod som fastställts i den tillämpliga prispolitik som anges i tabell 1 i bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

ID-kod för prissättningspolitik i formatet ”PP_ [intern kod för prissättningspolitik]”

5

Fastställande av avgiftstabell

Fastställande av tre huvudsakliga avgiftstabeller enligt vilka kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Avgiftstabellens identifieringskod måste överensstämma med den kod som anges i den tillämpliga avgiftstabellen som är en del av prissättningspolitiken som avses i tabell 3, bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftstabell i formatet ”FS_ [inre kod för avgiftstabell]”

6

Identifiering av avgiftsprogrammet

Fastställande av tre huvudsakliga avgiftsprogram enligt vilka kreditvärderingsinstitutet debiterar kunden. Avgiftsprogrammets identifieringskod måste överensstämma med den kod som anges i det tillämpliga avgiftsprogrammet som är en del av prissättningspolitiken som avses i tabell 4, bilaga I till denna RTS.

Obligatoriskt.

Om tillämpligt

ID-kod för avgiftsprogram i formatet ”FP_ [intern kod för avgiftsprogram]

7

Emittenten eller kreditvärderad enhet

Uppgift om huruvida kunden även är en emittent, kreditvärderad enhet, eller på annat sätt en kund enligt tabell 2 i Bilaga II.

Obligatoriskt.

”Y” för Ja

”N” för Nej”

8

Indikation om toppkund

Uppgift om huruvida kunden var en av de 100 främsta abonnenterna med avseende på inkomster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt Endast tillämpligt om man svarade ”Y” till fältet

”Y” för Ja

”N” för Nej”

9

Avgifter som mottagits för tilläggstjänster.

Det totala avgiftsbelopp som fakturerats från kunden av kreditvärderingsinstitutets grupp av företag för tilläggstjänster under det föregående kalenderåret.

Obligatoriskt

Belopp i euro