21.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/25


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/64

av den 18 november 2015

om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (riktlinjen om den allmänna dokumentationen) (ECB/2015/34)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

För att genomföra en gemensam penningpolitik krävs det en definition av de instrument och förfaranden som ska användas av Eurosystemet, som består av Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade de nationella centralbankerna), så att politiken kan tillämpas på ett enhetligt sätt i de medlemsstater som har euron som valuta.

(2)

Enligt artikel 12.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), ska ECB utforma unionens gemensamma monetära politik och anta de riktlinjer som behövs för att genomföra denna. I enlighet med artikel 14.3 i ECBS-stadgan ska de nationella centralbankerna handla i överensstämmelse med dessa riktlinjer. Denna riktlinje riktar sig därför till Eurosystemet. De regler som framgår av denna riktlinje ska genomföras av de nationella centralbankerna med hjälp av avtal eller föreskrifter. Motparter måste uppfylla de regler som de nationella centralbankernas genomför med hjälp av avtal eller föreskrifter.

(3)

Enligt artikel 18.1 i ECBS-stadgan får Eurosystemet verka för de finansiella marknaderna genom att köpa och sälja fordringar och lätt omsättningsbara värdepapper med leverans (omgående eller på termin) eller enligt återköpsavtal och genom att ge och ta upp lån i sådana fordringar och värdepapper, såväl i euro som i andra valutor, samt genom transaktioner med ädelmetaller. Enligt artikel 18.1 andra strecksatsen får Eurosystemet utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer.

(4)

För att skydda Eurosystemet mot motpartsrisken förskriver artikel 18.1 andra strecksatsen i ECBS-stadgan att Eurosystemet, när det utför lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, endast ska bevilja lån mot tillfredsställande säkerheter.

(5)

För att skydda Eurosystemet mot ekonomiska förluster i händelse av en motparts fallissemang omfattas godtagbara säkerheter som mobiliseras som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer av de regler för riskkontroll som framgår av avsnitt VI i del fyra i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(6)

ECB-rådet har beslutat att ändra reglerna om ytterligare värderingsavdrag för egen användning av säkerställda obligationer.

(7)

ECB-rådet har beslutat att icke-omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar får användas gränsöverskridande i enlighet med de tillämpliga förfarandena i korrespondentcentralbanksmodellen.

(8)

ECB-rådet har beslutat att bestämmelserna som rör värderingsavdrag ska fastställas i en annan rättsakt än riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), eftersom detta skulle göra det möjligt att förenkla genomförandet av ändringar av det relevanta regelverket så snart motsvarande beslut har antagits av ECB-rådet.

(9)

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.16 ska ersättas med följande:

”16)    gränsöverskridande användning (cross-border use): en motpart som till sin inhemska nationella centralbank ställer säkerhet i form av

a)

omsättbara tillgångar som innehas i en annan medlemsstat som har euron som valuta,

b)

omsättbara tillgångar som emitterats i en annan medlemsstat och innehas i samma medlemsstat som den inhemska nationella centralbankens,

c)

kreditfordringar där kreditavtalet regleras av lagstiftningen i en annan medlemsstat som har euron som valuta än den inhemska nationella centralbanken,

d)

skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) i enlighet med förfarandena i korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM),

e)

icke-omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC) som innehas i en annan medlemsstat som har euron som valuta än den inhemska nationella centralbanken.”

2.

Artikel 2.49 ska ersättas med följande:

”49)    leasingkrav (leasing receivables): kontraktsenliga och schemalagda betalningar från en leasingtagare till en leasinggivare enligt leasingvillkoren. Restvärdet utgör inte leasingkrav. Hyrköpsavtal (Personal Contract Purchase – PCP), dvs. avtal enligt vilka gäldenären kan välja att antingen a) göra en slutbetalning vilket ger honom full äganderätt till varan, eller b) lämna tillbaka varan vid avtalets utgång, jämställs med leasingavtal.”

3.

Artikel 128 ska ersättas med följande:

”Artikel 128

Riskkontrollåtgärder

1.   Eurosystemet tillämpar följande riskkontrollåtgärder för godtagbara tillgångar:

a)

Värderingsavdrag i enlighet med Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2).

b)

Variationssäkerheter (marknadsvärdering):

Eurosystemet kräver att marknadsvärdet, justerat för värderingsavdrag på de godtagbara tillgångar som används i Eurosystemets likvidiserande reverserade transaktioner, behålls över tiden. Om värdet på de godtagbara tillgångarna, som värderas dagligen, sjunker under en viss nivå, ska den nationella centralbanken, med hjälp av en begäran om tilläggssäkerheter, begära att motparten ställer tilläggssäkerheter eller tillför kontanter. På motsvarande sätt kan motparten få tillbaka överskjutande säkerheter eller kontanter om värdet på de godtagbara tillgångarna överstiger en viss nivå efter en omvärdering.

c)

Begränsning av användningen av skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av ett kreditinstitut eller av en annan enhet med nära förbindelser till det kreditinstitutet enligt vad som framgår av artikel 138.

d)

Värderingsnedsättning i enlighet med riktlinje (EU) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosystemet kan tillämpa följande extra riskkontrollåtgärder:

a)

Initiala säkerhetsmarginaler, som innebär att motparter ska tillhandahålla godtagbara tillgångar med ett värde som minst är lika med den likviditet som tillhandahålls av Eurosystemet plus värdet av den initiala säkerhetsmarginalen.

b)

Begränsningar avseende emittenter, gäldenärer eller borgensmän: Eurosystemet kan tillämpa ytterligare begränsningar, andra än de som tillämpas på användningen av skuldinstrument utan säkerhet som avses i punkt 1 c, för exponeringen mot emittenter, gäldenärer eller borgensmän.

c)

Extra värderingsavdrag.

d)

Ytterligare garantier från borgensmän som uppfyller Eurosystemets kreditkvalitetskrav för att godta vissa tillgångar.

e)

Utesluta vissa tillgångar från att användas som säkerhet vid Eurosystemets kreditoperationer.

(2)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35) (EUT L 14, 21.1.2016, s. 30)”"

4.

Artikel 148 ska ersättas med följande:

”Artikel 148

Allmänna principer

1.   Motparter får använda godtagbara tillgångar gränsöverskridande inom euroområdet för alla typer av Eurosystemets kreditoperationer.

2.   Motparter får mobilisera andra godtagbara tillgångar än inlåning med fast löptid för gränsöverskridande användning i enlighet med nedanstående.

a)

Omsättbara tillgångar ska mobiliseras genom i) godtagbara förbindelser mellan EES-värdepappersavvecklingssystem som uppfyller de krav som fastställs i Eurosystemets bedömningsramverk, ii) tillämpliga förfaranden i CCBM, iii) godtagbara förbindelser i kombinationen med CCBM, och

b)

kreditfordringar och skuldförbindelser med säkerhet i inteckning (RMBD) ska mobiliseras i enlighet med tillämpliga förfaranden i CCBM.

3.   Omsättbara tillgångar får användas genom ett centralbankskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem i ett annat land än det där den berörda nationella centralbanken är belägen om Eurosystemet har godkänt användningen av ett sådant konto.

4.   De Nederlandsche Bank får använda sitt konto hos Euroclear Bank för att avveckla säkerheter i euroobligationer som emitterats hos denna internationella värdepapperscentral. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland har tillstånd att öppna ett liknande konto hos Euroclear Bank. Detta konto kan utnyttjas för alla godtagbara tillgångar som hålls hos Euroclear Bank, dvs. inbegripet godtagbara tillgångar som överförts till Euroclear Bank via godtagbara förbindelser.

5.   Motparter ska genomföra överföringar av godtagbara tillgångar via sina värdepappersavvecklingskonton i värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk.

6.   Motparter som inte har något pantkonto hos en nationell centralbank eller inte har något värdepappersavvecklingskonto hos ett värdepappersavvecklingssystem som godkänts enligt Eurosystemets bedömningsramverk får avveckla transaktioner via ett korrespondentkreditinstituts värdepappersavvecklingskonto eller pantkonto.”

5.

Bilaga XI ska ersättas med följande:

”BILAGA XI

FORMER AV SÄKERHET

Den 13 juni 2006 annonserade Europeiska centralbanken kriterier för s.k. new global notes (NGN) för internationella skuldförbindelser för att dessa skulle godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer från och med den 1 januari 2007. Den 22 oktober 2008 annonserade ECB att internationella skuldförbindelser som emitterats i global registrerad form efter den 30 september 2010 endast skulle godtas som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer när den nya förvaringsorganisationen för internationella skuldförbindelser (NSS) börjar användas.

Tabellen nedan sammanfattar godtagbarhetsreglerna för de olika formerna av säkerheter med introduktionen av NGN- och NSS-kriterierna.

Tabell 1

Godtagbarhetsregler för olika former av säkerheter

Global/individuell

Innehavar/registerad

NGN/classic global note (CGN)/NSS

Är den s.k. Common safekeeper en internationell värdepapperscentral (3)?

Godtagbar?

Global

Innehavar

NGN

Ja

Ja

Nej

Nej

Global

Innehavar

CGN

Ej tillämpligt

Nej, men de värdepapper som emitterats före den 1 januari 2007 kommer att godkännas till förfallodagen, plus tap-emissioner fr.o.m. den 1 januari 2007 om ISIN-koden är fungibel.

Global

Registrerad

CGN

Ej tillämpligt

Obligationer som emitterats under denna struktur efter den 30 september 2010 godtas inte längre.

Global

Registrerad

NSS

Ja

Ja

Individuell

Innehavar

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Obligationer som emitterats under denna struktur efter den 30 september 2010 godtas inte längre. Individuella innehavarinstrument som emitterats senast den 30 september 2010 kommer att godkännas till förfallodagen.

Artikel 2

Upphävande

Artiklarna 129–133a i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) och bilaga X i denna ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.

2.   De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 25 januari 2016. De ska senast den 5 januari 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 4

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 18 november 2015.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

(3)  Eller, i förekommande fall, i en godkänd värdepapperscentral.”