4.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/10


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2015/863

av den 31 mars 2015

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller förteckningen av ämnen som omfattas av begränsningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2011/65/EU innehåller bestämmelser om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) i syfte att bidra till skyddet för människors hälsa och miljön, inbegripet miljövänlig återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.

(2)

Genom direktiv 2011/65/EU förbjuds användningen av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden i unionen. I bilaga II till det direktivet förtecknas de ämnen som omfattas av begränsningar.

(3)

I samband med den regelbundna översynen av förteckningen i bilaga II bör prioritering ges åt de risker för människors hälsa och miljön som uppkommer vid användning av hexabromcyklododekan (HBCDD), di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP) och dibutylftalat (DBP). I syfte att införa ytterligare begränsningar bör de ämnen som redan omfattats av föregående bedömningar utredas på nytt.

(4)

I enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2011/65/EU har berörda parter, inbegripet ekonomiska aktörer, materialåtervinningsföretag, avfallsbehandlare, miljöorganisationer samt fackliga organisationer och konsumentorganisationer, rådfrågats och en grundlig bedömning har gjorts.

(5)

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) är ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC). DIBP är ett ämne som kan användas som substitut för DBP och som har ingått i kommissionens tidigare bedömningar. Tillgängliga uppgifter visar att användning av dessa fyra ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning kan ha en negativ effekt på återvinning, och på människors hälsa och miljön vid avfallshantering av sådan utrustning.

(6)

Substitut med mindre negativ inverkan finns för DEHP, BBP, DBP och DIBP i de flesta typer av elektrisk och elektronisk utrustning. Användningen av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning bör därför begränsas. DEHP, BBP och DBP omfattas redan av begränsningar genom post 51 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2) vilket innebär att leksaker som har en halt av DEHP, BBP eller DBP som överstiger 0,1 viktprocent av det mjukgjorda materialet, beräknat för de tre ftalaterna sammantaget, inte får släppas ut på EU-marknaden. För att undvika dubbelreglering bör begränsningen genom post 51 i bilaga XVII till den förordningen även fortsättningsvis vara den enda begränsning som gäller för DEHP, BBP och DBP i leksaker.

(7)

För att underlätta övergången och mildra eventuella sociala och ekonomiska konsekvenser bör en lämplig övergångsperiod beviljas som gör det möjligt för de ekonomiska aktörerna att ansöka om undantag från begränsningarna i enlighet med artikel 5 i direktiv 2011/65/EU. De längre innovationscyklerna för medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument bör beaktas vid fastställandet av övergångsperiodens längd. Begränsningen för användning av DEHP, BBP, DBP och DIBP bör därför gälla för medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument, från och med den 22 juli 2021.

(8)

För att undvika överlappande lagstiftning och onödiga bördor bör eventuella anpassningar av bilagorna III eller IV till direktiv 2011/65/EU för att undanta användningar av DEHP eller DBP göras på ett sätt som är samstämmigt med hanteringen av tillstånd som beviljas enligt förordning (EG) nr 1907/2006 när dessa ämnen ska ingå i elektrisk och elektronisk utrustning. Aktörer som överväger att ansöka om undantag enligt direktiv 2011/65/EU bör känna till att sådana undantag kan omfatta hela livscykeln för elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive produktens utvecklingsfas.

(9)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2011/65/EU ska ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 22 juli 2019.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

”BILAGA II

Ämnen som omfattas av begränsningar som avses i artikel 4.1 och maximikoncentrationer i viktprocent i homogena material

 

Bly (0,1 %)

 

Kvicksilver (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Sexvärt krom (0,1 %)

 

Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)

 

Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)

 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %)

 

Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %)

 

Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)

 

Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)

Begränsningen av DEHP, BBP, DBP och DIBP gäller för medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument, från och med den 22 juli 2021.

Begränsningen av DEHP, BBP, DBP och DIBP ska inte gälla för kablar eller reservdelar för reparation, återanvändning, uppgradering av funktioner eller förbättrad kapacitet av elektrisk och elektronisk utrustning som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2019, och av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, och övervaknings- och kontrollinstrument, inklusive industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 22 juli 2021.

Begränsningen av DEHP, BBP och DBP ska inte gälla för leksaker som redan är föremål för begränsning av DEHP, BBP och DBP genom post 51 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.”