22.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/61


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2434

av den 18 december 2015

om ändring av genomförandebeslut 2014/237/EU om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa frukter och grönsaker med ursprung i Indien

[delgivet med nr C(2015) 9178]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/237/EU (2) förbjuds import från Indien av växter, utom fröer och rötter, av Colocasia Schott, och växter, utom fröer, av Momordica L., Solanum melongena L. och Trichosanthes L. När det gäller import av växter, utom fröer, av Mangifera L. måste de indiska myndigheterna enligt genomförandebeslut 2014/237/EU ha vidtagit lämpliga åtgärder för att garantera att sändningarna är fria från skadegörare.

(2)

Genomförandebeslut 2014/237/EU är tidsbegränsat. Mot bakgrund av antalet sändningar som vägrats införsel på grund av förekomsten av skadegörare på flera växter och växtprodukter med ursprung i Indien drar kommissionen slutsatsen att det indiska systemet för sundhetscertifiering behöver förbättras ytterligare. Därför bör giltighetstiden för genomförandebeslut 2014/237/EU förlängas till och med den 31 december 2016.

(3)

Genomförandebeslut 2014/237/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i genomförandebeslut 2014/237/EU ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2016.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/237/EU av den 24 april 2014 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa frukter och grönsaker med ursprung i Indien (EUT L 125, 26.4.2014, s. 93).