22.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2433

av den 18 december 2015

om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller djurhälsoåtgärderna för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2015) 9168]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i de medlemsstater eller områden i dessa medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet (nedan kallade de berörda medlemsstaterna). Bland åtgärderna finns bl.a. förbud mot avsändning av levande svin samt sperma, ägg och embryon från svin, svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter innehållande svinkött samt sändningar av animaliska biprodukter av svin från vissa områden i de berörda medlemsstaterna (nedan kallade varor). I bilagan avgränsas och förtecknas områdena med hänsyn till risknivån utifrån den epidemiologiska situationen i de berörda medlemsstaterna.

(2)

För att anpassa de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i genomförandebeslut 2014/709/EU till utvecklingen av den epidemiologiska situationen i de olika områdena i de berörda medlemsstaterna, och för att ta hänsyn till de olika risknivåerna beroende på typ av varor, bör det fastställas vissa undantag för vissa typer av varor från de områden som förtecknas i de olika delarna i bilagan till det genomförandebeslutet. Dessa undantag bör också vara förenliga med de riskreducerande åtgärder vid import som gäller för afrikansk svinpest och som anges i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (5). I det genomförandebeslutet bör det även redogöras för de ytterligare skyddsåtgärder och djurhälsokrav som gäller vid sådana eventuella undantag.

(3)

Förbudet mot avsändning av levande svin är särskilt strängt från de områden som förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU och kan därför leda till problem vad gäller logistiken och djurskyddet om det inte är möjligt att slakta svin i respektive områden, särskilt då det saknas lämpliga slakterier eller då slaktkapaciteten är begränsad i de relevanta områden som förtecknas i del III i den bilagan, antingen i samma medlemsstat eller i en annan medlemsstat.

(4)

Förflyttning av levande svin för omedelbar slakt utgör en lägre risk än andra typer av förflyttning av levande svin, under förutsättning att riskreducerande åtgärder vidtas. Det är därför lämpligt att de berörda medlemsstaterna, när sådana omständigheter som beskrivs i skäl 3 uppstår, undantagsvis får bevilja undantag för avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan för omedelbar slakt till ett slakteri som är beläget utanför detta område i samma medlemsstat eller i ett område i en annan medlemsstat som förtecknas i bilagan, förutsatt att riskreducerande åtgärder har vidtagits så att sjukdomsbekämpningen inte äventyras.

(5)

När det gäller risken för spridning av afrikansk svinpest utgör förflyttning av olika varor av svin olika hög risk. I regel utgör förflyttningen av sperma från svin från restriktionsområden en betydande risk när det gäller exponering och följder. Om ytterligare riskreducerande åtgärder vidtas, såsom testning och ökad biosäkerhet, kan dock undantag medges för sperma som samlats i de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Artikel 9 i det genomförandebeslutet bör därför ändras.

(6)

Undantagen för avsändning av vissa levande svin från de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU till andra områden som förtecknas i delarna II och III i den bilagan i en annan medlemsstat med liknande sjukdomsstatus är berättigade förutsatt att särskilda riskreducerande åtgärder vidtas. Den flexibilitet som dessa nya åtgärder ger är viktig för att säkra ett korrekt genomförande av åtgärderna på medellång och lång sikt. För detta krävs att det upprättas ett säkert övervakningsförfarande under strikt kontroll av de behöriga myndigheterna i transit- och bestämmelsemedlemsstaten. Artiklarna 3 och 4 i det genomförandebeslutet bör därför ändras.

(7)

Som ytterligare riskreducerande åtgärd bör det finnas ett övervakningsförfarande för att isolera djur som kommer från områden med en högre risk för afrikansk svinpest. Därför är det nödvändigt att klargöra och specificera förfarandena för avsändning, transitering och leverans av levande svin.

(8)

De undantag som föreskrivs i genomförandebeslut 2014/709/EU för avsändning av levande svin och sperma mellan områden med en jämförbar risk för afrikansk svinpest bör endast tillämpas om de behöriga myndigheterna i transit- och bestämmelsemedlemsstaterna har godkänt dem före förflyttningen.

(9)

Enligt rådets direktiv 64/432/EEG (6) ska levande djur åtföljas av hälsointyg vid förflyttningar. När undantag från förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska tillämpas på levande svin som är avsedda för handel inom unionen, bör dessa hälsointyg innehålla en hänvisning till det genomförandebeslutet för att säkerställa att de relevanta intygen innehåller adekvat och korrekt hälsoinformation.

(10)

Vid fastställandet av tillämpningsperioden för de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i genomförandebeslut 2014/709/EU bör hänsyn tas till epidemiologin hos afrikansk svinpest och till villkoren för att en medlemsstat ska återfå statusen som fri från afrikansk svinpest i enlighet med Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa. Tillämpningsperioden för genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför förlängas till och med den 31 december 2019.

(11)

Flera fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Estland och Lettland förekommer i de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa fall är i omedelbar närhet av de områden som förtecknas i del I i den bilagan.

(12)

Afrikansk svinpest har aldrig rapporterats i Polens nordligaste delar som för närvarande finns förtecknade i del II av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(13)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen bör beaktas vid bedömningen av den risk som djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland och Polen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av djurhälsoåtgärderna för sjukdomsbekämpning och som fastställs i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av den aktuella djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i dessa tre medlemsstater.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 a får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin från en anläggning belägen i de områden som förtecknas i del II i bilagan till andra områden i samma medlemsstat eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan, förutsatt att”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 4:

”4.

För levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan ska följande ytterligare krav gälla:

a)

Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.

b)

Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a.

c)

Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet med de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en annan medlemsstat.

d)

För levande svin som uppfyller de ytterligare kraven i denna punkt ska följande kompletterande text läggas till i det motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:

’Svin som uppfyller villkoren i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”

2.

Följande artikel ska införas som artikel 3a:

”Artikel 3a

Undantag från förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan

Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 a får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan till andra områden i samma medlemsstat som förtecknas i del II eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan, förutsatt att

1.

svinen kommer från en anläggning med en tillräcklig biosäkerhetsnivå som är godkänd av den behöriga myndigheten, anläggningen står under den behöriga myndighetens kontroll och svinen uppfyller kraven i artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,

2.

svinen befinner sig i mitten av ett område med en radie på minst tre km där alla djur på anläggningarna uppfyller kraven i artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,

3.

den avsändande anläggningens behöriga myndighet i god tid underrättar bestämmelseanläggningens behöriga myndighet om att svinen ska sändas dit, och bestämmelseanläggningens behöriga myndighet underrättar den avsändande anläggningens behöriga myndighet när svinen har anlänt,

4.

transporten av svinen inom och genom områden utanför de områden som förtecknas i del III i bilagan genomförs enligt fördefinierade transportvägar och de fordon som används för transporten av dessa svin rengörs, vid behov behandlas med insektsbekämpningsmedel och desinficeras så snart som möjligt efter lossning,

5.

följande ytterligare krav gäller för levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan:

a)

Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.

b)

Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a, och ska godkänna en förteckning över anläggningar som uppfyller djurhälsogarantierna.

c)

Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet med de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en annan medlemsstat.

d)

För levande svin som uppfyller samtliga villkor i denna artikel ska följande kompletterande text läggas till i det motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:

’Svin som uppfyller villkoren i artikel 3a i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”

3.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Genom undantag från de förbud som anges i artikel 2 a och c får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av levande svin för omedelbar slakt från de områden som förtecknas i del III i bilagan till andra områden i samma medlemsstat eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan om det råder logistiska begränsningar i slaktkapaciteten i de slakterier som den behöriga myndigheten godkänt i enlighet med artikel 12 och som är belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att”

b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 10:

”10.

följande ytterligare krav gäller för levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan:

a)

Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.

b)

Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a, och ska godkänna en förteckning över anläggningar som uppfyller djurhälsogarantierna.

c)

Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet med de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en annan medlemsstat.

d)

För levande svin som uppfyller samtliga villkor i denna artikel ska följande kompletterande text läggas till i det motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:

’Svin som uppfyller villkoren i artikel 4 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”

4.

I artikel 8.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 3, 3a och 4 ska de berörda medlemsstaterna se till att inga levande svin avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer, utom när de levande svinen kommer från”

5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Förbud mot avsändning av sändningar av sperma, ägg och embryon som samlats från svin från de områden som förtecknas i bilagan till andra medlemsstater och tredjeländer

1.   De berörda medlemsstaterna ska se till att inga sändningar av följande varor avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer:

a)

Sperma från svin, såvida den inte samlats från donatorgaltar som hålls på en seminstation som är godkänd enligt artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG (7) och som är belägen utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan till detta beslut.

b)

Ägg och embryon från svin, såvida de inte kommer från donatorhondjur av svin som hålls på anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 8.2 och som är belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan och embryona är in vivo-producerade genom artificiell insemination eller in vitro-producerade genom befruktning med sperma som uppfyller villkoren i led a.

2.   Genom undantag från de förbud som anges i punkt 1 a samt i artikel 2 b får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av sändningar av sperma från svin, om sperman samlats från donatorgaltar som hålls på en seminstation som är godkänd enligt artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG, som tillämpar alla biosäkerhetsregler som är relevanta för afrikansk svinpest och som är belägen i de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till detta beslut, till de områden i samma medlemsstat eller en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan, förutsatt att

a)

sändningarna av sperma från svin uppfyller alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten har godkänt innan sändningen av sperman avsänds,

b)

ursprungsmedlemsstaten omedelbart underrättar kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälsogarantier som avses i led a,

c)

donatorgaltarna uppfyller kraven i artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,

d)

donatorgaltarna med negativt resultat har genomgått ett individuellt test för identifiering av agens tidigast fem dagar före den dag då den sperma som ska avsändas har samlats, och en kopia av testresultaten bifogas det djurhälsointyg som åtföljer sändningen av sperma,

e)

följande kompletterande attestering läggs till de motsvarande djurhälsointyg som avses i artikel 6.1 i direktiv 90/429/EEG:

’Sperma från svin som uppfyller villkoren i artikel 9 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU.’

(7)  Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).”"

6.

Följande artikel ska införas som artikel 16a:

”Artikel 16a

Övervakningsförfarande

Den behöriga myndigheten ska se till att övervakningsförfarandet uppfyller följande krav:

1.

Alla lastbilar och andra fordon som används för transport av levande svin ska ha

a)

registrerats individuellt av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten i syfte att transportera levande svin under övervakningsförfarandet,

b)

förseglats av den officiella veterinären efter lastningen. Endast tjänstemannen från den behöriga myndigheten får bryta förseglingen och ersätta den med en ny, och varje lastning eller ersättning av försegling ska anmälas till den behöriga myndigheten.

2.

Transporten ska

a)

ske direkt, utan uppehåll,

b)

ta den färdväg som den behöriga myndigheten har godkänt.

3.

Den ansvariga officiella veterinären på den mottagande anläggningen ska bekräfta varje ankomst till den behöriga myndigheten på ursprungsorten.

4.

Lastbilen eller fordonet och annan utrustning som har använts vid transporten av levande svin ska efter att svinen lossats rengöras och desinficeras i sin helhet i ett förslutet område på bestämmelseorten under den officiella veterinärens överinseende. Artikel 12 a i direktiv 2002/60/EG ska tillämpas.

5.

Innan den första avsändningen från de områden som förtecknas i del III i bilagan äger rum ska den behöriga myndigheten på ursprungsorten se till att nödvändiga arrangemang med berörda myndigheter i den mening som avses i led c i bilaga VI till direktiv 2002/60/EG har träffats för att säkerställa beredskapsplanen, befälsordningen och fullständigt samarbete mellan myndigheterna i händelse av olyckor under transporten, något större fel på lastbilen eller fordonet eller bedrägerier från förarens sida. Lastbilens förare ska omedelbart anmäla samtliga olyckor eller större fel på lastbilen eller fordonet till den behöriga myndigheten.”

7.

I artikel 21 ska datumet ”31 december 2018” ersättas med ”31 december 2019”.

8.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Keila linn.

Kunda linn.

Loksa linn.

Maardu linn.

Mustvee linn.

Pärnu linn.

Saue linn.

Tallinn linn.

Läänemaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger norr om väg 1 (E20).

Are vald.

Audru vald.

Halinga vald.

Haljala vald.

Harku vald.

Jõelähtme vald.

Keila vald.

Kernu vald.

Kiili vald.

Koonga vald.

Lavassaare vald.

Nissi vald.

Padise vald.

Paikuse vald.

Raasiku vald.

Rae vald.

Rägavere vald.

Saku vald.

Saue vald.

Sauga vald.

Sindi vald.

Sõmeru vald.

Tootsi vald.

Tori vald.

Tõstamaa vald.

Varbla vald.

Vasalemma vald.

Vihula vald.

Viimsi vald.

Viru-Nigula vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Ogres novads: Suntažu och Ogresgala pagasts.

Ādažu novads.

Amatas novads.

Carnikavas novads.

Garkalnes novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Ķeguma novads.

Līgatnes novads.

Mālpils novads.

Neretas novads.

Ropažu novads.

Salas novads.

Siguldas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio och Smilgių seniūnija.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampole savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże och en del av Zabłudów (sydvästra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Czyże, Hajnówka med staden Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele och Czeremcha i powiat hajnowski.

Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

Powiat sejneński.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Powiat bielski.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Vändra linn.

Viljandi linn.

Ida-Virumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Palamuse vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Pärsti vald som ligger väster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Tabivere vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Aegviidu vald.

Alatskivi vald.

Anija vald.

Häädemeeste vald.

Haaslava vald.

Halliste vald.

Kadrina vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Kasepää vald.

Kõpu vald.

Kose vald.

Kõue vald.

Laekvere vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Meeksi vald.

Pala vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rakvere vald.

Saarde vald.

Saare vald.

Surju vald.

Tahkuranna vald.

Tapa vald.

Vändra vald.

Vara vald.

Vinni vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Krimuldas novads.

I Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Ogres novads: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles och Taurupes pagasts.

Priekuļu novads.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Apes novads.

Baltinavas novads.

Balvi novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Gulbenes novads.

Ilūkstes novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Raunas novads.

Rugāju novads.

Saulkrastu novads.

Sējas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Viļakas novads.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis och Troškūnai seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som ligger söder om väg nr 118.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių och Žiežmarių apylinkės seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger söder om väg nr A1.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių och Velžio seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Alytus rajono savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Prienai rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Vilnius rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków och en del av Zabłudów (nordöstra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór och Sidra i powiat sokólski.

Gminy Lipsk i powiat augustowski.

Gminy Narew, Narewka och Białowieża i powiat hajnowski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Jõgeva linn.

Põltsamaa linn.

Võhma linn.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Den del av Palamuse vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Pärsti vald som ligger öster om väg 24126.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Tabivere vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Jõgeva vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Nõo vald.

Paistu vald.

Pajusi vald.

Põltsamaa vald.

Puhja vald.

Puurmani vald.

Rakke vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarepeedi vald.

Tähtvere vald.

Tarvastu vald.

Torma vald.

Ülenurme vald.

Väike-Maarja vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīinas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija och den del av Svėdasai seniūnija som ligger norr om väg nr 118.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės och Pravieniškių seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger norr om väg nr A1.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

Jonava miesto savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Kupiškis rajono savivaldybė.

Moletai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Švencionys rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

Utena rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Gródek och Michałowo i powiat białostocki.

Gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”