22.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2429

av den 10 december 2015

om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291.2,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I skrivelser som registrerades av kommissionen den 8 april 2015 och den 30 juli 2015 ansökte Lettland om bemyndigande att fortsätta att tillämpa, med vissa ändringar, en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG, i syfte att begränsa rätten att dra av mervärdesskatt i samband med utgifter för vissa personbilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga medlemsstater om Lettlands ansökan genom skrivelser av den 21 och den 24 augusti 2015. Genom en skrivelse av den 24 augusti 2015 underrättade kommissionen Lettland om att den hade alla uppgifter som var nödvändiga för att behandla ansökan.

(3)

I artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG fastställs beskattningsbara personers rätt att dra av mervärdesskatt som tas ut på varor som levererats till dem eller för tjänster som tillhandahållits dem för användning i deras beskattningsbara transaktioner. Artikel 26.1 a i det direktivet innehåller ett krav på att beskattningsbara personer redovisar mervärdesskatt när en rörelses tillgångar används för icke-yrkesmässigt bruk.

(4)

Genom rådets genomförandebeslut 2013/191/EU (2) bemyndigades Lettland att införa en avvikelseåtgärd i enlighet med artikel 395.1 i direktiv 2006/112/EG för att begränsa avdragsrätten för ingående mervärdesskatt till 80 % vid köp, leasing, gemenskapsinternt förvärv och import av specificerade personbilar samt vid utgifter som hänför sig till sådana bilar, inklusive bränsle, när personbilarna inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk. Det genomförandebeslutet upphör att gälla den 31 december 2015.

(5)

Enligt artikel 6 i genomförandebeslut 2013/191/EU överlämnade Lettland även en rapport som innehåller en översyn av den procentsats som föreskrivits för begränsningen av avdragsrätten. Översynen visar, med stöd av statistiska uppgifter som härrör från en särskild skatt på lätta fordon som ägs eller innehas av kommersiella aktörer och som används för privat bruk och yrkesmässig verksamhet, att procentsatsen på 80 % för avdrag bör sänkas till 50 %.

(6)

Begränsningen av avdragsrätten enligt åtgärden bör gälla mervärdesskatt som betalats vid inköp, leasing, gemenskapsinterna förvärv och import av specificerade personbilar och därtill hörande utgifter, till exempel köp av bränsle.

(7)

Åtgärden bör endast vara tillämplig på personbilar med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kilo och med högst åtta säten utöver förarsätet. Icke- yrkesmässig användning av personbilar med en vikt som överstiger 3 500 kilo eller med fler än åtta säten utöver förarsätet är försumbar på grund av deras art eller den typ av rörelse de används inom. Dessutom bör en detaljerad förteckning över specifika personbilar som inte omfattas av bemyndigandet på grundval av deras särskilda användning fastställas.

(8)

Lettland bör därför bemyndigas att tillämpa avvikelseåtgärden under en begränsad period, fram till och med den 31 december 2018.

(9)

Om Lettland anser att en ytterligare förlängning av avvikelsen efter 2018 är nödvändig, bör medlemsstaten till kommissionen överlämna en rapport som innehåller en översyn av den tillämpliga procentsatsen, tillsammans med ansökan om förlängning, senast den 31 mars 2018.

(10)

Avvikelsen kommer endast i ringa utsträckning att påverka den totala skatteinkomsten i det sista konsumtionsledet och kommer inte att ha någon negativ inverkan på unionens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avvikelse från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Lettland härmed att begränsa rätten att dra av mervärdesskatt som påförts utgifter för personbilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk till 50 %.

Artikel 2

Med avvikelse från artikel 26.1 a i direktiv 2006/112/EG får Lettland inte likställa användningen för privat bruk av en personbil som ingår i tillgångarna i en beskattningsbar persons rörelse med tillhandahållande av tjänster mot ersättning, om bilen har omfattats av en begränsning i enlighet med artikel 1 i detta beslut.

Artikel 3

De utgifter som avses i artikel 1 ska täcka inköp, leasing, gemenskapsinterna förvärv och import av sådana bilar samt utgifter för underhåll och reparationer av samt bränsle till sådana bilar.

Artikel 4

Detta beslut ska endast tillämpas på personbilar med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kilo och som har högst åtta säten utöver förarsätet.

Artikel 5

Artiklarna 1 och 2 ska inte tillämpas på följande personbilskategorier:

a)

Bilar som köps in för återförsäljning, uthyrning eller leasing.

b)

Bilar som används för transport av passagerare mot betalning, inklusive taxitjänster.

c)

Bilar som används för varutransporter.

d)

Bilar som används för körlektioner.

e)

Bilar som används för tillhandahållande av vakttjänster.

f)

Bilar som används som utryckningsfordon.

g)

Bilar som används som demonstrationsexemplar vid bilförsäljning.

Artikel 6

1.   Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2016. Det upphör att gälla den 31 december 2018.

2.   En eventuell ansökan om förlängning av det bemyndigande som föreskrivs i detta beslut ska överlämnas till kommissionen senast den 31 mars 2018. En sådan ansökan ska åtföljas av en rapport som innehåller en översyn av den procentsats som fastställs i artikel 1.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2015.

På rådets vägnar

F. BAUSCH

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2013/191/EU av den 22 april 2013 om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 113, 25.4.2013, s. 11).