19.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/10


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/2400

av den 8 december 2015

om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 115 jämförd med artikel 218.6 b och artikel 218.8 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2015/860 (1) undertecknades ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar den 27 maj 2015, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Texten till ändringsprotokollet, som är resultatet av förhandlingarna, återspeglar i vederbörlig ordning det förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet eftersom den anpassar avtalet till den senaste utvecklingen på internationell nivå i fråga om automatiskt utbyte av upplysningar, nämligen den globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i skattefrågor som utvecklats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Unionen, dess medlemsstater och Schweiziska edsförbundet har aktivt deltagit i OECD:s arbete. Texten till avtalet, i dess lydelse enligt ändringsprotokollet, är den rättsliga grunden för att genomföra den globala standarden i relationerna mellan unionen och Schweiziska edsförbundet.

(3)

Ändringsprotokollet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till ändringsprotokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2.1 i ändringsprotokollet (2).

2.   Kommissionen ska informera Schweiziska edsförbundet och medlemsstaterna om de anmälningar som skett i enlighet med artikel 1.1 d i avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton för att förbättra den internationella skattedisciplinen till följd av ändringsprotokollet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 december 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2015/860 av den 26 maj 2015 om undertecknandet på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (EUT L 136, 3.6.2015, s. 5).

(2)  Dagen för ändringsprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.