5.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 289/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1985

av den 4 november 2015

om en antiviral pappersnäsduk som impregnerats med citronsyra, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 april 2015 begärde Belgien att kommissionen, i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012, skulle fatta beslut om huruvida en antiviral pappersnäsduk som släppts ut på marknaden med påståendet att den dödar 99,9 % av förkylnings- och influensavirusen i pappersnäsduken är en biocidprodukt eller en behandlad vara och, om den anses som biocidprodukt, huruvida den hör till produkttyp 1 (mänsklig hygien) eller produkttyp 2 (desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur).

(2)

Enligt den information som Belgien lämnat består pappersnäsduken av tre lager, varav det mellersta är impregnerat med citronsyra. Citronsyran påstås vara irreversibelt bunden till pappersfibern och bli kvar i produkten under hela dess livscykel. Efter det att pappersnäsduken använts, det vill säga, då fukt når det mellersta lagret efter nysning, hostning eller snytning i pappersnäsduken, påstås citronsyran inaktivera virus i pappersnäsduken och förhindra att det sprids till händerna, vid handkontakt eller till ytor som pappersnäsduken kommer i kontakt med.

(3)

Pappersnäsduken uppfyller definitionen på en vara i artikel 3.2 c i förordning (EU) nr 528/2012.

(4)

Pappersnäsduken uppfyller definitionen på en behandlad vara i artikel 3.1 l i förordning (EU) nr 528/2012, eftersom den avsiktligen innehåller citronsyra i syfte att inaktivera virus och begränsa korskontaminering med dessa virus.

(5)

Virus uppfyller definitionen på en skadlig organism i artikel 3.1 g i förordning (EU) nr 528/2012, eftersom det kan vara skadligt för människor.

(6)

Med biocidfunktion avses att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer.

(7)

Det är därför nödvändigt att fastställa om pappersnäsduken i första hand har en biocidfunktion eller inte, för att göra det möjligt att definiera om pappersnäsduken är en behandlad vara eller en biocidprodukt.

(8)

Enligt påståendet på förpackningen och i reklamen för pappersnäsdukarna dödas 99,9 % av förkylnings- och influensavirusen i pappersnäsduken. Genom påståendet framhävs pappersnäsdukens biocidfunktion och ges större betydelse jämfört med andra funktioner (som att snyta sig). Den antivirala pappersnäsduken har därför i första hand en biocidfunktion.

(9)

Eftersom produkttyp 1 omfattar biocidprodukter som används för att desinficera hud eller hårbotten och produkttyp 2 omfattar biocidprodukter som används mer allmänt, såsom för desinfektion av ytor, material eller luft, skulle användningen av pappersnäsduken snarare motsvara den senare produkttypen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En antiviral pappersnäsduk som är impregnerad med citronsyra och som släpps ut på marknaden med påståendet att den dödar 99,9 % av förkylnings- och influensavirusen i pappersnäsduken ska anses som en biocidprodukt i enlighet med artikel 3.1 a i förordning (EU) nr 528/2012 och ska utgöra en produkt av produkttyp 2 enligt bilaga V till den förordningen.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.