30.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 284/184


KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2015/1959

av den 1 juli 2015

om tillämpliga system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukter för avloppsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 60 h, och

av följande skäl:

(1)

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter för avloppsvatten med tillämpliga tekniska specifikationer har fastställts i kommissionens beslut 97/464/EG (2).

(2)

I beslut 97/464/EG fastställs inga detaljerade kriterier för valet av system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan hos byggprodukter för avloppsvatten, framför allt lock till nedstigningsbrunnar samt brunnsbetäckningar.

(3)

De system som anges i bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011 bör vara lämpligare val för att bedöma prestandan för byggprodukter för avloppsvatten. Detta bör göra det möjligt för tillverkare att få effektivare tillgång till den inre marknaden, vilket i sin tur bidrar till ökad konkurrenskraft inom byggindustrin som helhet.

(4)

För tydlighetens och öppenhetens skull bör beslut 97/464/EG upphävas och ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut gäller de byggprodukter för avloppsvatten som anges i bilaga I.

Artikel 2

De byggprodukter för avloppsvatten som avses i artikel 1 ska bedömas och fortlöpande kontrolleras vad gäller deras prestanda i förhållande till deras väsentliga egenskaper i enlighet med det system som anges i bilaga II.

Artikel 3

Beslut 97/464/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens beslut 97/464/EG av den 27 juni 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggprodukter för avloppsvatten (EGT L 198, 25.7.1997, s. 33).


BILAGA I

PRODUKTER SOM INGÅR

Detta beslut ska gälla för följande produkter:

1.

Återflödesspärr: ventil för luftinsläpp i rörledningar.

2.

Byggsatser för pumpstationer för avloppsvatten och anläggningar för lyftning av avloppsvatten.

3.

Byggsatser och delar till avloppsreningsverk och utrustning för avloppsrening på platsen.

4.

Septiktankar.

5.

Fabriksfärdiga avloppskanaler.

6.

Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar.

7.

Stegjärn, lejdare och handledare för nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar.

8.

Separatorer.

9.

Lock till nedstigningsbrunnar samt brunnsbetäckningar.


BILAGA II

SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA

För de produkter som omfattas av detta beslut gäller, med hänsyn till deras väsentliga egenskaper, systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt följande:

Tabell 1

För alla väsentliga egenskaper utom reaktion vid brandpåverkan

Produkter

Väsentliga egenskaper

Tillämpligt system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011

Återflödesspärrar: ventil för luftinsläpp i rörledningar

För alla väsentliga egenskaper utom reaktion vid brandpåverkan

4

Byggsatser för pumpstationer för avloppsvatten och anläggningar för lyftning av avloppsvatten

3

Byggsatser och delar till avloppsreningsverk och utrustning för avloppsrening på platsen

3

Septiktankar

3

Fabriksfärdiga avloppskanaler

3

Nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar

4

Stegjärn, lejdare och handledare för nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar

4

Separatorer

4

Lock till nedstigningsbrunnar samt brunnsbetäckningar

1


Tabell 2

Endast för reaktion vid brandpåverkan

För alla produkter som anges i första kolumnen i tabell 1 ska systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda, beroende på produkternas undergrupper, fastställas enligt följande:


Undergrupp för produkt

Tillämpligt system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V till förordning (EU) nr 305/2011

Produkter för vilka ett klart identifierbart led i tillverkningsprocessen leder till bättre prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandskyddsmedel eller en begränsning av organiska material)

1

Produkter för vilka en tillämplig europeisk rättslig grund finns för att klassificera deras reaktion vid brandpåverkan utan provning

4

Produkter som inte tillhör undergrupperna som anges på raderna 1 och 2

3