28.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/37


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/1937

av den 21 oktober 2015

om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

av följande skäl:

(1)

Stabilitets- och tillväxtpakten syftar till att säkra budgetdisciplin i hela unionen och anger ramarna för att förhindra och korrigera alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser, medan däremot förstärkt övervakning av finanspolitiken gäller för de medlemsstater som har euron som valuta.

(2)

Kommissionens och rådets relaterade befogenheter med avseende på ramen för multilateral övervakning bygger på fördragen och unionens sekundärlagstiftning.

(3)

I rapporten ”Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union” föreslår de fem ordförandena att den nuvarande ramen för ekonomisk styrning bör stärkas genom en ny rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd. Den ska i sin rådgivande kapacitet bidra till utövandet av kommissionens uppgifter inom den multilaterala övervakningen i euroområdet. Detta påverkar inte tillämpningen av kommissionens fördragsbaserade befogenheter.

(4)

Nämnden bör förse kommissionen med en utvärdering av genomförandet av unionens finanspolitiska ram, särskilt med avseende på beslutens övergripande enhetlighet och genomförandet av budgetövervakningen, av fall av särskilt allvarliga överträdelser av reglerna och av lämpligheten hos den faktiska finanspolitiska inriktningen i euroområdet och på nationell nivå.

(5)

Eftersom stabilitets- och tillväxtpakten är inriktad på nationella budgetar och inte fastställer någon aggregerad finanspolitisk inriktning, bör nämnden bidra till en mer välgrundad debatt inom kommissionen om finanspolitikens övergripande konsekvenser för euroområdet och på nationell nivå i syfte att komma fram till en lämplig finanspolitik inriktning för euroområdet, inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens regler.

(6)

Den europeiska finanspolitiska nämnden bör utföra sitt uppdrag på ett oberoende sätt och utarbeta sina yttranden utan påverkan från några nationella eller europeiska institutioner, organ, byråer eller myndigheter. Nämndens sekretariat bör administrativt höra till kommissionens generalsekretariat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande

Härmed inrättas en oberoende europeisk finanspolitisk nämnd (nedan kallad nämnden).

Artikel 2

Uppdrag och uppgifter

1.   Nämnden ska i sin rådgivande kapacitet bidra till utövandet av kommissionens uppgifter inom den multilaterala budgetövervakning som avses i artiklarna 121, 126 och 136 i EUF-fördraget när det gäller euroområdet.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska nämnden utföra följande uppgifter:

a)

Nämnden ska förse kommissionen med en utvärdering av genomförandet av unionens finanspolitiska ram, särskilt med avseende på beslutens övergripande enhetlighet och genomförandet av budgetövervakningen, av fall av särskilt allvarliga överträdelser av reglerna och av lämpligheten hos den faktiska finanspolitiska inriktningen i euroområdet och på nationell nivå. I samband med utvärderingen får nämnden lägga fram förslag om den framtida utvecklingen av unionens finanspolitiska ram.

b)

Nämnden ska ge kommissionen råd om en lämplig framtida finanspolitisk inriktning för euroområdet i dess helhet på grundval av en ekonomisk bedömning. Den får ge kommissionen råd om lämpliga nationella finanspolitiska inriktningar som är förenliga med dess råd om den aggregerade finanspolitiska inriktningen för euroområdet inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Om nämnden identifierar risker som skulle kunna äventyra den ekonomiska och monetära unionens korrekta funktion, ska nämndens råd åtföljas av specifika överväganden av de politiska alternativ som finns tillgängliga enligt stabilitets- och tillväxtpakten.

c)

Nämnden ska samarbeta med de nationella finanspolitiska råd som avses i artikel 6.1 b i rådets direktiv 2011/85/EU (1). Samarbetet mellan nämnden och de nationella finanspolitiska råden ska främst syfta till ett utbyte av bästa praxis och bidra till gemensamma insikter i frågor som rör unionens finanspolitiska ram.

d)

På kommissionsordförandens begäran ska nämnden tillhandahålla råd ad hoc.

Artikel 3

Sammansättning

1.   Nämnden ska bestå av en ordförande och fyra ledamöter.

2.   Ordföranden ska ansvara för att nämnden utför sina uppgifter och fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Ordföranden ska sammankalla och leda nämndens möten. Ordföranden och en ledamot ska utses av kommissionen på förslag från kommissionsordföranden, efter samråd med vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter och kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Övriga tre ledamöter ska utses av kommissionen på förslag från kommissionsordföranden, efter samråd med de nationella finanspolitiska råden, Europeiska centralbanken och Eurogruppens arbetsgrupp. För samtliga ledamöter i nämnden, även ordföranden, ska en jämställdhetspolitik gälla.

3.   Nämndens ordförande och ledamöter ska vara namnkunniga internationella experter som utnämns på grundval av meriter, kompetens och kunskap om makroekonomi och offentliga finanser samt relevant erfarenhet av finanspolitik och budgetförvaltning.

4.   Nämndens ledamöter ska utses för en period om tre år, som kan förnyas en gång.

5.   Nämndens ordförande och ledamöter ska utnämnas till särskilda rådgivare, vars ställning och ersättning anges i artiklarna 5, 123 och 124 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

6.   Kommissionen ska ersätta kostnader för resa och uppehälle för ordföranden och ledamöterna i enlighet med kommissionens interna regler. Kostnaderna ska ersättas inom ramarna för de tillgängliga anslag som fördelats under det årliga förfarandet för tilldelning av medel.

7.   Nämnden ska bistås av ett sekretariat som består av en sekretariatschef och utsedd stödpersonal. Sekretariatet lyder av administrativa skäl under generalsekretariatet och ska ansvara för följande:

a)

Bistå nämndens beslutsprocess genom att förbereda dess möten, gå igenom de handlingar som ska diskuteras och övervaka nämndens resultat i förhållande till de prioriteringar nämnden slagit fast.

b)

Tillhandahålla analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd av hög kvalitet till nämnden under ordförandens ledning.

c)

Säkerställa samarbetet med de nationella finanspolitiska råden enligt vad som krävs för nämndens uppdrag och uppgifter enligt artikel 2.

8.   Den ekonomiska chefsanalytiker som inrättas genom beslut C(2015) 2665 ska fungera som sekretariatschef. Sekretariatschefens uppdrag ska omfatta arbetet med att inrätta nämnden. Övrig personal i sekretariatet ska vara tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda tjänstemän och utstationerade nationella experter som väljs av sekretariatschefen enligt överenskommelse med nämndens ordförande. Alla medlemmar av sekretariatet ska väljas på grundval av mycket goda kvalifikationer och stor erfarenhet på områden som är relevanta för nämndens verksamhet och ska antingen tillsättas internt eller lånas ut av annan kommissionsavdelning (mis à disposition).

Artikel 4

Oberoende

1.   När de fullgör sitt uppdrag ska nämndens ledamöter agera oberoende och får varken be om eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, från någon regering i en medlemsstat eller från något annat offentligt eller privat organ. Sekretariatets personal får enbart ta emot instruktioner från nämnden.

2.   Nämndens ledamöter ska uppmärksamma ordföranden på potentiella intressekonflikter med avseende på en viss bedömning eller ett visst yttrande, vilken ska vidta lämpliga åtgärder och får besluta att den berörda ledamoten inte får delta i föreberedelserna och antagandet av den bedömningen eller det yttrandet. För ordförandens del ska en sådan omständighet avgöras genom ett beslut i nämnden.

Artikel 5

Funktionssätt

1.   Nämnden får enbart anta sina råd om minst tre ledamöter, däribland ordföranden, är närvarande. Nämnden ska försöka att i möjligaste mån anta sina råd i samförstånd. Om inget samförstånd kan nås, ska nämnden besluta med enkel majoritet bland de ledamöter som är närvarande, ordföranden medräknad, där nedlagda röster inte räknas med. Vid lika röstetal ska ordföranden ha utslagsröst.

2.   Nämnden ska själv anta sin arbetsordning.

3.   Nämnden ska arbeta i enlighet med sin arbetsordning. Nämndens möten ska inte vara offentliga.

4.   Nämnden och relevanta kommissionsavdelningar ska ingå ett samförståndsavtal om de praktiska arrangemangen i fråga om omfattningen på och möjligheterna till samarbete, i synnerhet om tillgången till relevant information.

Artikel 6

Insyn

Nämnden ska offentliggöra en årlig verksamhetsberättelse, som ska innehålla sammanfattningar av de råd och utvärderingar som den har tillhandahållit kommissionen.

Artikel 7

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EUT L 306, 23.11.2011, s. 41).