14.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1842

av den 9 oktober 2015

om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning

[delgivet med nr C(2015) 6729]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2014/40/EU fastställs nya regler för hälsovarningar, inklusive kombinerade hälsovarningar, som ska placeras på tobaksvaror för rökning. De kombinerade hälsovarningarna bör innehålla en av de varningstexter som förtecknas i bilaga I till det direktivet, ett motsvarande färgfoto från bildarkivet i bilaga II till samma direktiv och rökavvänjningsinformation. De bör täcka 65 % av de yttre framsidorna och baksidorna av styckförpackningarna och eventuell ytterförpackning.

(2)

De tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna, med beaktande av de olika förpackningsformerna, bör fastställas. Framför allt bör placeringen av fotot, varningstexten och avvänjningsinformationen inom den kombinerade hälsovarningen och dessa beståndsdelars storlek, format, färg och typsnitt fastställas, för att säkerställa att varje del är fullt synlig.

(3)

Mot bakgrund av de olika förpackningsformerna och förpackningsstorlekarna på marknaden är det lämpligt att kräva att beståndsdelarna i kombinerade hälsovarningar placeras under eller bredvid varandra. Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 70 % av dess bredd bör ett format där beståndsdelarna placeras under varandra användas. Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 20 % men mindre än 65 % av dess bredd bör ett format där beståndsdelarna placeras bredvid varandra användas. Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är minst 65 % men högst 70 % av dess bredd bör tillverkare av tobaksvaror kunna välja vilket format de vill använda, så länge som alla beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga och inte förvanskas.

(4)

För att säkerställa att fotot är den mest framträdande beståndsdelen i den kombinerade hälsovarningen bör det placeras överst i de kombinerade hälsovarningarna då de beståndsdelarna placeras under varandra och på den vänstra hälften av de kombinerade hälsovarningarna då de beståndsdelarna placeras bredvid varandra. Fotot bör också vara den största beståndsdelen i den kombinerade hälsovarningen.

(5)

När den kombinerade hälsovarningen är avsevärt bredare än hög på grund av styckförpackningens eller ytterförpackningens form är det dock ändamålsenligt att fastställa särskilda regler för storleken på beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen för att säkerställa att fotot inte förvanskas vid avskalningen och att varningstexten och avvänjningsinformationen är fullt synliga och läsbara.

(6)

För att säkerställa att den kombinerade hälsovarningen är synlig och tydlig bör regler fastställas för färg, minimiupplösning, typsnitt och radavstånd. Oundvikliga toleranser vid tryckning betraktas som godtagbara.

(7)

Det bör införas särskilda regler för kombinerade hälsovarningar som placeras på framsidan av styckförpackningar med vikbart lock (flip-top) om locket täcker en yta som är större eller mindre än 50 % av den yta som är avsedd för fotot, och antingen fotot, varningstexten eller avvänjningsinformationen därmed skulle delas mitt itu när locket öppnas. I dessa fall är det lämpligt att föreskriva mer flexibla regler för storleken för var och en av de tre beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen. Tillverkare eller importörer bör också få minska typsnittsstorleken och radavståndet i varningstexten och avvänjningsinformationen, om den kombinerade hälsovarningen på framsidan av styckförpackningarna är på fler än ett språk, eller när detta är oundvikligt på andra tobaksvaror för rökning än cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa, förutsatt att alla beståndsdelar är fullt synliga.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs regler för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning.

Artikel 2

Layout och form för den kombinerade hälsovarningen

1.   Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 70 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna under varandra enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan.

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 20 % men mindre än 65 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna bredvid varandra enligt illustrationen i punkt 2 i bilagan.

Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är minst 65 % men högst 70 % av dess bredd kan tillverkare välja om de vill ha ett format där beståndsdelarna placeras under eller bredvid varandra, så länge som alla beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga och inte förvanskas.

2.   Om ett format används där beståndsdelarna placeras under varandra ska fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten och avvänjningsinformationen under enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan. Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 38 % och avvänjningsinformationen 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra ska fotot placeras på den vänstra halvan av den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten ovan till höger och avvänjningsinformationen nedan till höger på hälsovarningen enligt illustrationen i punkt 2 i bilagan. Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 40 % och avvänjningsinformationen 10 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

3.   Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är högst 20 % av dess bredd på grund av styckförpackningens eller ytterförpackningens form ska ett extra brett format användas där beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen placeras bredvid varandra enligt illustrationen i punkt 3 i bilagan. Fotot ska täcka 35 %, varningstexten 50 % och avvänjningsinformationen 15 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Artikel 3

Utformning av den kombinerade hälsovarningen

1.   Den kombinerade hälsovarningen ska tryckas i fyrfärgssystemet CMYK. Alla beståndsdelar i svart ska vara C0, M0, Y0 och K100, och de i varmgult ska vara C0, M10, Y100 och K0.

Den kombinerade hälsovarningen ska återges med en minimiupplösning på 300 dpi om den trycks i faktisk storlek.

2.   Varningstexten ska tryckas i vitt på svart bakgrund.

Om tobaksvarorna för rökning är avsedda att släppas ut på marknaden i medlemsstater med mer än ett officiellt språk ska varningstexten på det första språket tryckas i vitt, varningstexten på det andra språket i varmgult och varningstexten på det tredje språket, om tillämpligt, i vitt.

Avvänjningsinformationen ska tryckas i svart på varmgul bakgrund enligt illustrationen i bilagan.

3.   Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra på båda sidorna av förpackningen eller om ett extra brett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra, ska en svart ram på 1 mm tryckas mellan avvänjningsinformationen och fotot inom den yta som är avsedd för avvänjningsinformationen.

4.   Tillverkarna eller importörerna ska se till att fotot

a)

återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller förlängd bakgrund,

b)

inte är beskuret för nära eller för långt från bildens fokus, och

c)

är i rätt skala och inte har fel proportioner.

5.   Tillverkarna ska se till att

a)

varningstexten och avvänjningsinformationen är vänsterställda och vertikalt centrerade,

b)

varningstexten och avvänjningsinformationen trycks i Neue Frutiger Condensed Bold,

c)

varningstexten är tryckt i en enhetlig typsnittsstorlek,

d)

varningstextens och avvänjningsinformationens typsnittsstorlek är så stor som möjlig för att säkerställa maximal synlighet av texten,

e)

den minsta typsnittsstorleken för varningstexten är 6 pt och att den minsta typsnittsstorleken för avvänjningsinformationen är 5 pt,

f)

radavståndet är 2 pt större än varningstextens typsnittsstorlek och 1–2 pt större än avvänjningsinformationens typsnittsstorlek,

g)

varningstexten återges i enlighet med bilaga I till direktiv 2014/40/EU, inklusive vad gäller användningen av versaler, men exklusive numreringen.

Genom undantag från punkterna e och f får tillverkare eller importörer av andra tobaksvaror för rökning än cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa minska typsnittsstorleken eller radavståndet för varningstexten och avvänjningsinformationen när det är oundvikligt, förutsatt att alla beståndsdelar i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga.

Artikel 4

Särskilda regler för vissa styckförpackningar med vikbart lock (flip-top)

1.   Genom undantag från artikel 2.2 första stycket ska följande regler tillämpas på kombinerade hälsovarningar som ska placeras på framsidan av styckförpackningar med vikbart lock:

a)

Om locket är mindre än den yta som är avsedd för fotot i artikel 2.2 och fotot skulle delas mitt itu när förpackningen öppnas om den bestämmelsen följs ska

i)

varningstexten placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med avvänjningsinformationen och fotot under enligt illustrationen i punkt 4 i bilagan, och

ii)

fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och avvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

b)

Om locket är större än den yta som är avsedd för fotot i artikel 2.2 och varningstexten och avvänjningsinformationen skulle delas mitt itu när förpackningen öppnas om den bestämmelsen följs ska

i)

fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med varningstexten och avvänjningsinformationen under enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan, och

ii)

fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och avvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Tillverkarna ska se till att ingen av de tre beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen delas mitt itu då styckförpackningen öppnas.

2.   Genom undantag från artikel 3.5 e och f får tillverkare eller importörer av cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa i styckförpackningar med vikbart lock minska typsnittsstorleken eller radavståndet för varningstexten och avvänjningsinformationen på förpackningarnas framsida om den kombinerade hälsovarningen är på mer än ett språk, förutsatt att alla beståndsdelar i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.


BILAGA

1.   Under varandra (artiklarna 2.1, 2.2 och 4.1 b)

Image

2.   Bredvid varandra (artikel 2.1 och 2.2)

Image

3.   Bredvid varandra i extra brett format (artikel 2.3)

Image

4.   Under varandra på båda sidorna av förpackningen (artikel 4.1 a)

Image