6.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/25


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/1782

av den 5 oktober 2015

om upphävande av gemensam ståndpunkt 2004/487/Gusp om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia och om ändring av gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp om restriktiva åtgärder mot Liberia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 april 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/487/Gusp (1) som föreskriver vissa finansieringsåtgärder.

(2)

Den 12 februari 2008 antog rådet gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp (2) som möjliggör resebegränsningar och ett vapenembargo.

(3)

Den 9 december 2014 antog Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd resolution 2188 (2014) med avseende på Liberia om förlängning av åtgärderna i fråga om resor samt av vapenembargot för en period av nio månader

(4)

Den 2 september 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2237 (2015) med avseende på Liberia om avslutande av de åtgärder i fråga om resor och finansiering som anges i punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 1521 (2003) och punkt 1 i FN:s säkerhetsråds resolution 1532 (2004) och om förlängning av vapenembargot med avseende på alla icke-statliga enheter och personer som agerar på Liberias territorium, till och med den 2 juni 2016.

(5)

Gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta och gemensam ståndpunkt 2004/487/Gusp bör upphävas.

(6)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3 i gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp ska utgå.

Artikel 2

Artikel 4 i gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp ska numreras om till artikel 3.

Artikel 5 i gemensam ståndpunkt 2008/109/Gusp ska numreras om till artikel 4.

Artikel 3

Gemensam position 2004/487/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 5 oktober 2015.

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2004/487/Gusp av den 29 april 2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 162, 30.4.2004, s. 116).

(2)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/109/Gusp av den 12 februari 2008 om restriktiva åtgärder mot Liberia (EUT L 38, 13.2.2008, s. 26).