19.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1405

av den 18 augusti 2015

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Litauen

[delgivet med nr C(2015) 5912]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

I augusti 2015 anmälde Estland flera utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Ett av dessa utbrott hos tamsvin påvisades i ett område som förtecknas i del III i den bilagan (i närheten av områden som förtecknas i del I) och ett annat påvisades i ett område som förtecknas i del II i samma bilaga.

(3)

I augusti 2015 anmälde Lettland två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott påvisades i områden som förtecknas i del II i den bilagan.

(4)

I augusti 2015 anmälde Litauen flera utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Sex av utbrotten påvisades i de områden som förtecknas i del II i den bilagan.

(5)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen bör beaktas vid bedömningen av den risk som djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland och Litauen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av den aktuella djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i dessa medlemsstater.

(6)

Genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Kunda linn.

Mustvee linn.

Pärnu linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Harjumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Alatskivi vald.

Are vald.

Audru vald.

Haaslava vald.

Halinga vald.

Haljala vald.

Kadrina vald.

Kambja vald.

Kasepää vald.

Koonga vald.

Laekvere vald.

Lavassaare vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Meeksi vald.

Paikuse vald.

Pala vald.

Den del av Palamuse vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Saare vald.

Sauga vald.

Sindi vald.

Sõmeru vald.

Surju vald.

Den del av Tabivere vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Tahkuranna vald.

Tapa vald.

Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Tootsi vald.

Tori vald.

Tõstamaa vald.

Vara vald.

Varbla vald.

Vihula vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Krimuldas novads: Krimuldas pagasts.

I Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala och Mazozolu pagasts.

I Priekuļu novads: Priekuļu och Veselavas pagasts.

Amatas novads.

Cēsu novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Ķeguma novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Mālpils novads.

Neretas novads.

Ropažu novads.

Salas novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio och Smilgių seniūnija.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże och en del av Zabłudów (sydvästra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Czyże, Hajnówka med staden Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele och Czeremcha i powiat hajnowski.

Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

Gminy Krasnopol och Puńsk i powiat sejneński.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Powiat bielski.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Vändra linn.

Viljandi linn.

Ida-Virumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Häädemeeste vald.

Halliste vald.

Karksi vald.

Kõpu vald.

Pärsti vald.

Saarde vald.

Vändra vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts.

I Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Ogres novads: Krapes, Madlienas och Menģeles pagasts.

I Priekuļu novads: Liepas och Mārsnēnu pagasts.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Apes novads.

Baltinavas novads.

Balvi novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Gulbenes novads.

Ilūkstes novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Raunas novads.

Rugāju novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

I Viļakas novads: Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai och Viešintos seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som ligger söder om väg nr 118.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių och Žiežmarių apylinkės seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger söder om väg nr A1.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai och Subačius seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių och Velžio seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Alytus rajono savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Prienai rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Vilnius rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków och en del av Zabłudów (nordöstra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór och Sidra i powiat sokólski.

Gminy Giby och Sejny med staden Sejny i powiat sejneński.

Gminy Lipsk och Płaska i powiat augustowski.

Gminy Narew, Narewka och Białowieża i powiat hajnowski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Jõgeva linn.

Põltsamaa linn.

Võhma linn.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Den del av Palamuse vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Tabivere vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Jõgeva vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Nõo vald.

Paistu vald.

Pajusi vald.

Põltsamaa vald.

Puhja vald.

Puurmani vald.

Rakke vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarepeedi vald.

Tähtvere vald.

Tarvastu vald.

Torma vald.

Ülenurme vald.

Väike-Maarja vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīinas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: den del av Svėdasai seniūnija som ligger norr om väg nr 118.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės och Pravieniškių seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger norr om väg nr A1.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys och Skapiškis seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

Jonava miesto savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Moletai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Švencionys rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

Utena rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Gródek och Michałowo i powiat białostocki.

Gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”