8.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/34


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1372

av den 7 augusti 2015

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Litauen

[delgivet med nr C(2015) 5715]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

I juli och augusti 2015 anmälde Estland ett fall av afrikansk svinpest hos vildsvin och tre utbrott hos tamsvin inom de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Fallet hos vildsvin påvisades i de områden som förtecknas i del I i den bilagan. Två av utbrotten hos tamsvin påvisades i del II och det tredje utbrottet i del III i den bilagan.

(3)

I juli och augusti 2015 anmälde Lettland fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa fall påvisades i de områden som förtecknas i del I i den bilagan.

(4)

I juli 2015 anmälde Litauen ett utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Utbrottet påvisades i de områden som förtecknas i del II i den bilagan.

(5)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen bör beaktas vid bedömningen av den risk som djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland och Litauen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av den aktuella djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i dessa medlemsstater.

(6)

Genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras så att de områden som förtecknas i delarna I, II och III för Estland, Lettland och Litauen uppdateras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Kallaste linn.

Kunda linn.

Mustvee linn.

Pärnu linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Harjumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Alatskivi vald.

Are vald.

Audru vald.

Haaslava vald.

Halinga vald.

Haljala vald.

Kadrina vald.

Kambja vald.

Kasepää vald.

Koonga vald.

Laekvere vald.

Lavassaare vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Meeksi vald.

Paikuse vald.

Pala vald.

Palamuse vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Saare vald.

Sauga vald.

Sindi vald.

Sõmeru vald.

Surju vald.

Tabivere vald.

Tahkuranna vald.

Tapa vald.

Tartu vald.

Tootsi vald.

Tori vald.

Tõstamaa vald.

Vara vald.

Varbla vald.

Vihula vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Krimuldas novads: Krimuldas pagasts.

I Priekuļu novads: Priekuļu och Veselavas pagasts.

Amatas novads.

Cēsu novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Ķeguma novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Mālpils novads.

Neretas novads.

I Ogres novads: Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes och Mazozolu pagasts.

Ropažu novads.

Salas novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio och Smilgių seniūnija.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże och en del av Zabłudów (sydvästra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Czyże, Hajnówka med staden Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele och Czeremcha i powiat hajnowski.

Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.

Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

Gminy Krasnopol och Puńsk i powiat sejneński.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Rutki i powiat zambrowski.

Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.

Powiat bielski.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Suwałki.

Powiat moniecki.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Vändra linn.

Viljandi linn.

Võru linn.

Ida-Virumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.

Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Abja vald.

Häädemeeste vald.

Haanja vald.

Halliste vald.

Karksi vald.

Kõpu vald.

Lasva vald.

Meremäe vald.

Misso vald.

Pärsti vald.

Saarde vald.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Vändra vald.

Vastseliina vald.

Võru vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Alūksnes novads.

Apes novads.

Balvi novads.

I Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts.

I Ogres novads: Krapes, Madlienas och Menģeles pagasts.

I Priekuļu novads: Liepas och Mārsnēnu pagasts.

Smiltenes novads.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alojas novads.

Baltinavas novads.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Gulbenes novads.

Ilūkstes novads.

Jaunpiebalgas novads.

Jēkabpils novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Limbažu novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Mazsalacas novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Raunas novads.

Rugāju novads.

Salacgrīvas novads.

Skrīveru novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

I Viļakas novads: Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai och Viešintos seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som ligger söder om väg nr 118.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai och Subačius seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių och Velžio seniūnija.

Alytus apskritis.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių och Žiežmarių apylinkės seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger söder om väg nr A1.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

Prienai rajono savivaldybė.

Šalčininkai rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Vilnius rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków och en del av Zabłudów (nordöstra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.

Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór och Sidra i powiat sokólski.

Gminy Giby och Sejny med staden Sejny i powiat sejneński.

Gminy Lipsk och Płaska i powiat augustowski.

Gminy Narew, Narewka och Białowieża i powiat hajnowski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Põltsamaa linn.

Võhma linn.

Jõgeva linn.

Elva linn.

Järvamaa maakond.

Valgamaa maakond.

Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.

Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Rakke vald.

Väike-Maarja vald.

Jõgeva vald.

Kolga-Jaani vald.

Kõo vald.

Saarepeedi vald.

Paistu vald.

Pajusi vald.

Tarvastu vald.

Torma vald.

Antsla vald.

Konguta vald.

Laeva vald.

Mõniste vald.

Nõo vald.

Põltsamaa vald.

Puhja vald.

Puurmani vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Rõuge vald.

Sõmerpalu vald.

Tähtvere vald.

Ülenurme vald.

Urvaste vald.

Varstu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aglonas novads.

Beverīinas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: den del av Svėdasai seniūnija som ligger norr om väg nr 118.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys och Skapiškis seniūnija.

Ignalina rajono savivaldybė.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.

Jonava miesto savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės och Pravieniškių seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger norr om väg nr A1.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.

Moletai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Švencionys rajono savivaldybė.

Utena rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Gródek och Michałowo i powiat białostocki.

Gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

 

Alla områden på Sardinien.”