4.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 207/15


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1340

av den 13 juli 2015

om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat Kyotoprotokollet) trädde i kraft den 16 februari 2005 och innehåller rättsligt bindande åtaganden om utsläppsminskning för den första åtagandeperioden, 2008–2012, för de parter som förtecknas i bilaga B. Unionen godkände Kyotoprotokollet genom rådets beslut 2002/358/EG (2). Unionen och dess medlemsstater ratificerade Kyotoprotokollet och kom överens om att fullgöra sina åtaganden under den första åtagandeperioden gemensamt. Island ratificerade Kyotoprotokollet den 23 maj 2002.

(2)

Vid sitt möte den 15 december 2009 välkomnade rådet en begäran från Island om att fullgöra sina åtaganden under den andra åtagandeperioden gemensamt med unionen och dess medlemsstater och uppmanade kommissionen att lägga fram en rekommendation för att inleda nödvändiga förhandlingar om ett avtal med Island som ligger i linje med principerna och kriterierna i unionens klimat- och energipaket.

(3)

På klimatkonferensen i Doha i december 2012 kom alla Kyotoprotokollets parter överens om Dohaändringen genom vilken en andra åtagandeperiod för protokollet infördes, vilken inleddes den 1 januari 2013 och avslutas den 31 december 2020. Dohaändringen innebär att bilaga B till Kyotoprotokollet ändras på ett sådant sätt att ytterligare rättsligt bindande begränsningsåtaganden under den andra åtagandeperioden föreskrivs för de parter som förtecknas i den bilagan, och att bestämmelserna om genomförandet av parternas åtaganden under den andra åtagandeperioden ändras och kompletteras.

(4)

Utsläppsmålen för unionen, dess medlemsstater och Island anges i Dohaändringen med en fotnot om att dessa mål bygger på förutsättningen att de kommer att fullgöras gemensamt i enlighet med artikel 4 i Kyotoprotokollet. När Dohaändringen antogs den 8 december 2012 gjorde unionen, dess medlemsstater och Island även ett gemensamt uttalande där man uttryckte sin avsikt att gemensamt fullgöra sina åtaganden under den andra åtagandeperioden. Uttalandet antogs under ett extra sammanträde med EU:s ministrar i Doha och godkändes av rådet den 17 december 2012.

(5)

I samma uttalande framförde unionen, dess medlemsstater och Island också, i linje med artikel 4.1 i Kyotoprotokollet, enligt vilken parterna får fullgöra sina åtaganden enligt artikel 3 i Kyotoprotokollet gemensamt att artikel 3.7b i Kyotoprotokollet kommer att tillämpas på den gemensamma tilldelade mängden i enlighet med avtalet om gemensamt fullgörande av unionen, dess medlemsstater, Kroatien och Island, och att den inte kommer att tillämpas på medlemsstaterna, Kroatien eller Island var för sig.

(6)

Artikel 4.1 i Kyotoprotokollet ålägger de parter som enas om att gemensamt fullgöra sina åtagande enligt artikel 3 i Kyotoprotokollet att i överenskommelsen fastställa den utsläppsnivå som tilldelats var och en av avtalets parter. Artikel 4.2 i Kyotoprotokollet ålägger parterna i ett avtal om gemensamt fullgörande att till Kyotoprotokollets sekretariat meddela villkoren i överenskommelsen den dag de deponerar sina ratifikations- eller godkännandeinstrument.

(7)

Villkoren i avtalet att gemensamt fullgöra åtagandena för unionen, dess medlemsstater och Island enligt artikel 3 i Kyotoprotokollet fastställs i en bilaga till rådets beslut (EU) 2015/1339 (3). Dessa villkor fastställs även i bilaga 2 till avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat avtalet).

(8)

För att säkerställa att Islands skyldigheter för det gemensamma fullgörandet fastställs och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, med lika behandling av Island och medlemsstaterna, har utsläppsnivån för Island bestämts på ett sätt som är förenligt både med de kvantifierade åtagandena om utsläppsminskning enligt den tredje kolumnen i bilaga B till Kyotoprotokollet, ändrat genom Dohaändringen, och med unionslagstiftningen, inklusive 2009 års klimat- och energipaket och de principer och kriterier som målen för den lagstiftningen bygger på.

(9)

Avtalet undertecknades den 1 april 2015 i enlighet med rådets beslut (EU) 2015/146 (4).

(10)

Med sikte på ett snabbt ikraftträdande av Dohaändringen, före Förenta nationernas klimatkonferens i Paris i slutet av år 2015, där man avser att anta ett nytt rättsligt bindande instrument för perioden efter 2020, och för att betona att unionen, medlemsstaterna och Island är fast beslutna att göra det möjligt för den andra åtagandeperioden att få snar rättslig verkan, bör unionen, medlemsstaterna och Island sträva efter att senast under tredje kvartalet 2015 ratificera både Dohaändringen och avtalet.

(11)

Avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att, på unionens vägnar, deponera det ratifikationsinstrument som avses i artikel 10 i avtalet hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd, för att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2015.

På rådets vägnar

F. ETGEN

Ordförande


(1)  Godkännande av den 10 juni 2015 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (EGT L 130, 15.5.2002, s. 1).

(3)  Rådets beslut (EU) 2015/1339 av den 13 juli 2015 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta (se sidan 1 i detta nummer av EUT).

(4)  Rådets beslut (EU) 2015/146 av den 26 januari 2015 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, å andra sidan, rörande Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (EUT L 26, 31.1.2015, s. 1).