14.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/2


RÅDETS BESLUT

av den 10 november 2015

om utnämning av en ledamot och en suppleant för Ungern i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

(2015/C 380/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8,

med beaktande av de kandidatförteckningar som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar och av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna,

med beaktande av förteckningarna över ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 2 december 2013 (2) och av den 12 juni 2014 (3) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden till och med den 7 november 2016, med undantag för vissa ledamöter och suppleanter.

(2)

Ungerns regering har lagt fram nomineringar till två platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ledamot och suppleant i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden till och med den 7 november 2016:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ledamot

Suppleant

Ungern

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

Artikel 2

Rådet ska vid en senare tidpunkt utnämna de ledamöter och suppleanter som ännu inte har nominerats.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 10 november 2015.

På rådets vägnar

P. GRAMEGNA

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Rådets beslut av den 2 december 2013 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Rådets beslut av den 12 juni 2014 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter för Litauen och Malta i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 182, 14.6.2014, s. 14), rådets beslut av den 12 juni 2014 om utnämning av ledamöter och suppleanter för Frankrike i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EUT C 186, 18.6.2014, s. 5).