27.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 82/107


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/521

av den 26 mars 2015

om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2014/483/Gusp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 22 juli 2014 antog rådet beslut 2014/483/Gusp (2) om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (nedan kallad förteckningen).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att regelbundet göra en översyn av namnen på personer, grupper och enheter på förteckningen för att säkerställa att det finns skäl till att bibehålla dem på förteckningen.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som har genomförts av rådet med avseende på de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har kontrollerat att behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp har fattat beslut beträffande alla personer, grupper och enheter på förteckningen om att har varit delaktiga i terroristhandlingar i den mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i den gemensamma ståndpunkten. Rådet har även konstaterat att de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga fortsatt ska omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i denna.

(6)

Rådet har konstaterat att det inte längre finns skäl till att bibehålla två enheter på förteckningen.

(7)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och beslut 2014/483/Gusp bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Beslut 2014/483/Gusp ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2015.

På rådets vägnar

E. RINKĒVIČS

Ordförande


(1)  Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets beslut 2014/483/Gusp av den 22 juli 2014 om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut 2014/72/Gusp (EUT L 217, 23.7.2014, s. 35).


BILAGA

Förteckning över personer, grupper och enheter som avses i artikel 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran, pass: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född 6 eller 15.3.1955 i Iran, iransk och amerikansk medborgare, pass: C2002515 (Iran), pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m. 15 mars 2016 (amerikanskt körkort)

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran

9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran

10.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”)

3.

”Al-Aqsa e.V.”

4.

”Babbar Khalsa”

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”)

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”)

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Counci”) (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security Organisation”)

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”

11.

”Hofstadgroep”

12.

”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”

13.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”

14.

”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”)

15.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”

16.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)

17.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”

18.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”

19.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”)

20.

”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”)

21.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”)

22.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)

23.

”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias ”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”))