24.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/40


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/495

av den 20 mars 2015

om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG

[delgivet med nr C(2015) 1756]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (1), särskilt artikel 8b.5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG föreskrivs upprättandet av en bevakningslista över ämnen eller grupper av ämnen, i den första listan högst tio sådana, för vilka unionsomfattande övervakningsdata ska samlas in för att stödja framtida prioriterande i enlighet artikel 16.2 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG (2). Listan bör ange övervakningsmatriser och möjliga analysmetoder som inte medför orimliga kostnader.

(2)

I artikel 8b i direktiv 2008/105/EG anges bland annat villkoren och formerna för övervakning av de ämnen som ingår i bevakningslistan, för rapportering av övervakningsresultat från medlemsstaterna och för uppdatering av listan.

(3)

Ämnena i bevakningslistan bör väljas ut bland ämnen för vilka tillgänglig information tyder på att de kan utgöra en betydande risk på unionsnivå för, eller via, vattenmiljön, men för vilka övervakningsdata är otillräckliga för att det ska vara möjligt att dra någon slutsats om den faktiska risken. Mycket giftiga ämnen som används i många medlemsstater och som släpps ut i vattenmiljön, men som sällan eller inte alls övervakas, bör övervägas för upptagande på bevakningslistan. Urvalsprocessen bör ta hänsyn till den information som anges i leden a–e i artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG, varvid särskild hänsyn ska tas till nya föroreningar.

(4)

Övervakningen av ämnena på bevakningslistan bör ge högkvalitativa data om deras koncentrationer i vattenmiljön som är lämpade att stödja de riskbedömningar som ligger till grund för identifieringen av prioriterade ämnen i en särskild översyn i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. I den översynen bör man överväga att ta upp ämnen som konstaterats utgöra en betydande risk på listan över prioriterade ämnen. Därmed skulle det också fastställas en miljökvalitetsnorm, och medlemsstaterna skulle behöva uppfylla denna norm. Ett förslag om att ett ämne ska ingå i listan över prioriterade ämnen skulle bli föremål för en konsekvensbedömning.

(5)

I enlighet med artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG bör diklofenak, 17-beta-östradiol (E2) och 17-alfa-etinylöstradiol (EE2) föras upp på den första bevakningslistan för att samla in övervakningsdata för att underlätta fastställandet av lämpliga åtgärder för att hantera den risk som dessa ämnen utgör. Östron (E1), som är en nedbrytningsprodukt av 17-beta-östradiol, bör också ingå i bevakningslistan på grund av dess nära strukturlikhet med 17-beta-östradiol.

(6)

Under 2014 samlade kommissionen in uppgifter om flera andra ämnen som skulle kunna tas upp på bevakningslistan. Den tog hänsyn till de informationskällor som avses i artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG och samrådde med experter från medlemsstaterna och intressegrupper. En rangordning genomfördes. I samband med denna övervägdes särskilt ämnen som var nära att prioriteras i den närmast föregående avslutade översynen av prioriterade ämnen, men för vilka det fortfarande behövdes övervakningsdata för att bekräfta en betydande risk. Dessutom övervägdes flera andra ämnen som identifierats som potentiella nya föroreningar och för vilka få eller inga färska övervakningsdata fanns tillgängliga. Risken som vart och ett av dessa ämnen utgör beräknades på grundval av tillgänglig information om dess inneboende fara och miljöns exponering för ämnet. Exponeringen uppskattades utifrån data om omfattningen av ämnets produktion och användning, med beaktande av alla faktiska övervakningsdata.

(7)

Under datainsamlingen för ämnena i den ursprungliga listan upptäcktes ytterligare övervakningsdata för vissa av dessa ämnen. Tillgången till tillförlitliga och aktuella data för minst fyra medlemsstater ansågs tillräcklig för att inte ta upp ämnena på bevakningslistan. När dessa ämnen avfördes, tillsammans med några andra där det fanns särskilt tvivel om deras toxicitet eller som förväntades bli indragna, konstaterades följande ämnen vara högst rangordnade: oxadiazon, metiokarb, 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol, triallat, fyra neonikotinoidbaserade bekämpningsmedel, det makrolida antibiotikumet erytromycin och 2-etylhexyl-4-metoxicinnamat. Dessa ämnen bör därför också tas upp på bevakningslistan, identifierade genom deras CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) och EU-nummer. Det fastställdes också att ett femte neonikotinoidbaserat bekämpningsmedel och två andra makrolida antibiotika potentiellt utgör en betydande risk. Möjligheten att ämnen med samma verkningssätt kan ha additiva effekter motiverar ytterligare att de föreslås bli upptagna samtidigt på bevakningslistan. Det bör vara möjligt att analysera neonikotinoiderna samtidigt, och på samma sätt även makrolida antibiotika, så att det blir möjligt att gruppera dem i listan.

(8)

I enlighet med artikel 8b.1 i direktiv 2008/105/EG har kommissionen identifierat möjliga anslysmetoder för de föreslagna ämnena. En metods detektionsgräns bör vara minst lika låg som den ämnesspecifika uppskattade nolleffektkoncentrationen för respektive ämne i den relevanta matrisen. Om ny information leder till en minskning av den uppskattade nolleffektkoncentrationen för vissa ämnen kan den högsta godtagbara detektionsgränsen för en metod behöva sänkas medan dessa ämnen finns kvar i listan. Analysmetoderna anses inte medföra orimligt höga kostnader.

(9)

För jämförbarhetens skull bör alla ämnen övervakas i hela vattenprover. Det skulle dock vara lämpligt att övervaka 2-etylhexyl-4-metoxicinnamat också i suspenderade partiklar eller sediment, på grund av ämnets benägenhet att spridas till denna matris.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den första bevakningslistan över ämnen för unionsomfattande övervakning som avses i artikel 8b i direktiv 2008/105/EG anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 348, 24.12.2008, s. 84.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).


BILAGA

Bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning enligt artikel 8b i direktiv 2008/105/EG

Namn på ämne/grupp av ämnen

CAS-nummer (1)

EU-nummer (2)

Indikativ analysmetod (3)  (4)  (5)

Högsta godtagbara detektionsgräns för metoden (ng/l)

17-alfa-etinylöstradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

SPE, LC-MS-MS (storvolym)

0,035

17-beta-östradiol (E2), östron (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE, LC-MS-MS

0,4

Diklofenak

15307-86-5

239-348-5

SPE, LC-MS-MS

10

2,6-ditert-butyl-4-metylfenol

128-37-0

204-881-4

SPE, GC-MS

3 160

2-etylhexyl-4-metoxicinnamat

5466-77-3

226-775-7

SPE, LC-MS-MS

eller GC-MS

6 000

Makrolida antibiotika (6)

 

 

SPE, LC-MS-MS

90

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE, LC-MS-MS

eller GC-MS

10

Neonikotinoider (7)

 

 

SPE, LC-MS-MS

9

Oxadiazon

19666-30-9

243-215-7

LLE/SPE, GC-MS

88

Triallat

2303-17-5

218-962-7

LLE/SPE, GC-MS

eller LC-MS-MS

670


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Nummer enligt Europeiska unionen – ej tillgängligt för alla ämnen.

(3)  För att säkerställa jämförbara resultat från olika medlemsstater ska alla ämnen övervakas i hela vattenprover.

(4)  Extraktionsmetoder:

LLE

vätske-vätske-extraktion (Liquid Liquid Extraction).

SPE

fastfasextraktion (Solid-Phase Extraction).

Analysmetoder:

GC-MS– gaskromatografi-masspektrometri.

LC-MS-MS– vätskekromatografi-(tandem)-trippel-kvadrupol-masspektrometri.

(5)  För övervakning av 2-etylhexyl-4-metoxicinnamat i suspenderade partiklar eller sediment (storlek < 63 μm) anges följande analysmetod: SLE (fastfas-vätske-extraktion, Solid Liquid Extraction), GC-MS, med en högsta detektionsgräns på 0,2 mg/kg.

(6)  Erytromycin (CAS-nummer 114-07-8, EU-nummer 204-040-1), klaritromycin (CAS-nummer 81103-11-9), azitromycin (CAS-nummer 83905-01-5, EU-nummer 617-500-5).

(7)  Imidakloprid (CAS-nummer 105827-78-9/138261-41-3, EU-nummer 428-040-8), tiakloprid (CAS-nummer 111988-49-9), tiametoxam (CAS-nummer 153719-23-4, EU-nummer 428-650-4), klotianidin (CAS-nummer 210880-92-5, EU-nummer 433-460-1), acetamiprid (CAS-nummer 135410-20-7/160430-64-8).