17.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 41/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/251

av den 13 februari 2015

om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2015) 710]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i de medlemsstaterna uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Italien, Lettland, Litauen och Polen.

(2)

Artikel 11 i genomförandebeslut 2014/709/EU, som föreskriver ett förbud mot avsändning av färskt svinkött samt av vissa svinköttberedningar och svinköttprodukter till andra medlemsstater och tredjeländer från de områden som förtecknas i bilagan, bör ses över för att förbättra samstämmigheten avseende de undantag som gäller vid export till tredjeländer.

(3)

Sedan oktober 2014 har bara några få fall av afrikansk svinpest hos vildsvin rapporterats vid gränsen mellan Estland och Lettland, i båda medlemsstaterna i ett område som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Två fall har rapporterats i Kaunas och Kupiškis i Litauen.

(4)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen bör beaktas vid bedömningen av den risk som djurhälsosituationen i Estland, Lettland och Litauen utgör. För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra spridning av afrikansk svinpest samt för att förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med beaktande av den aktuella djurhälsosituationen i Estland, Lettland och Litauen.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras så att del II i bilagan omfattar relevanta områden i Estland, Lettland och Litauen.

(6)

Genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.2 och 11.3 ska ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna med områden som förtecknas i del II, III eller IV i bilagan tillåta avsändning av sådant färskt svinkött som avses i punkt 1 samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant svinkött till andra medlemsstater och tredjeländer, förutsatt att dessa svinköttberedningar och svinköttprodukter härrör från svin som sedan födseln har hållits i anläggningar belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i bilagan och att det färska svinköttet samt svinköttberedningarna och svinköttprodukterna produceras, lagras och bearbetas i anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 12.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de berörda medlemsstaterna med områden som förtecknas i del II i bilagan tillåta avsändning av sådant färskt svinkött som avses i punkt 1 samt av svinköttberedningar och svinköttprodukter bestående av eller innehållande sådant svinkött till andra medlemsstater och tredjeländer, förutsatt att dessa svinköttberedningar och svinköttprodukter härrör från svin som uppfyller kraven i artikel 3.1 och 3.2 eller 3.3.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Del I ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om Estland ska ersättas med följande:

”1.   Estland

Följande områden i Estland:

Põlvamaa maakond.

Häädemeeste vald.

Kambja vald.

Kasepää vald.

Kolga-Jaani vald.

Konguta vald.

Kõo vald.

Kõpu vald.

Laekvere vald.

Lasva vald.

Meremäe vald.

Nõo vald.

Paikuse vald.

Pärsti vald.

Puhja vald.

Rägavere vald.

Rannu vald.

Rõngu vald.

Saarde vald.

Saare vald.

Saarepeedi vald.

Sõmeru vald.

Surju vald.

Suure-Jaani vald.

Tahkuranna vald.

Torma vald.

Vastseliina vald.

Viiratsi vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võru vald.

Võru linn.

Kunda linn.

Viljandi linn.”

b)

Uppgifterna om Lettland ska ersättas med följande:

”2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aizkraukles novads.

Alojas novads.

I Alūksnes novads: Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes och Liepnas pagasts.

Amatas novads.

I Apes novads: Virešu pagasts.

Baltinavas novads.

Balvu novads.

Cēsu novads.

Gulbenes novads.

Ikšķiles novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpiepalgas novads.

Ķeguma novads.

Kocēnu novads.

Krimuldas novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Limbažu novads.

Mālpils novads.

Mazsalacas novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Pārgaujas novads.

Priekuļu novads.

Raunas novads.

Ropažu novads.

Rugāju novads.

Salacgrīvas novads.

Salas novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

Smiltenes novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Valmiera republikas pilsēta.”

c)

Uppgifterna om Litauen ska ersättas med följande:

”3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų och Surviliškio seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio och Smilgių seniūnija.

I Radviliškis rajono savivaldybė: Skėmių och Sidabravo seniūnija.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevežys miesto savivaldybė.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

Kaunas rajono savivaldybė.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Prienai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlu Ruda savivaldybė.

Marijampole savivaldybė.”

2.

Del II ska ändras på följande sätt:

a)

Uppgifterna om Estland ska ersättas med följande:

”1.   Estland

Följande områden i Estland:

Ida-Virumaa maakond.

Valgamaa maakond.

Abja vald.

Halliste vald.

Karksi vald.

Paistu vald.

Tarvastu vald.

Antsla vald.

Mõniste vald.

Varstu vald.

Rõuge vald.

Sõmerpalu vald.

Haanja vald.

Misso vald.

Urvaste vald.”

b)

Uppgifterna om Lettland ska ersättas med följande:

”2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

Aknīstes novads.

I Alūksnes novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes och Pededzes pagasts.

I Apes novads: Gaujienas, Trapenes och Apes pagasts.

Cesvaines novads.

Ērgļu novads.

Ilūkstes novads.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Jēkabpils novads.

Kokneses novads.

Krustpils novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Pļaviņu novads.

Varakļānu novads.”

c)

Uppgifterna om Litauen ska ersättas med följande:

”3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai och Viešintos seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som är belägen söder om väg nr 118.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos och Šėtos seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava, Kupiškis, Noriūnai och Subačius seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Ramygalos, Vadoklių och Raguvos seniūnija.

Alytus apskritis.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Jonava rajono savivaldybė.

Šalcininkai rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

Ukmerge rajono savivaldybė.

Vilnius rajono savivaldybė.

Elektrenai savivaldybė.”