25.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 53/29


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/300

av den 10 februari 2015

om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland (ECB/2015/6)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artikel 12.1, artikel 18 samt artikel 34.1 andra strecksatsen,

med beaktande av riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1), särskilt avsnitt 1.6 samt avsnitten 6.3.1, 6.3.2 samt 6.4.2 i bilaga I,

med beaktande av riktlinje ECB/2014/31 av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om ändring av riktlinje ECB/2007/9 (2), särskilt artikel 1.3 och artiklarna 6 och 8, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån ska lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De standardkriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner framgår av bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

(2)

Enligt punkt 1.6 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 får ECB-rådet när som helst ändra de instrument, villkor, kriterier och förfaranden som används för genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. Enligt punkt 6.3.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 förbehåller sig Eurosystemet rätten att avgöra huruvida en emission, emittent, gäldenär eller borgensman uppfyller kraven på hög kreditvärdighet på grundval av all information som det anser relevant. Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar framgår av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av vissa omsättningsbara tillgångar, såsom framgår av bilaga I punkt 6.3.2 i riktlinje ECB/2011/14.

(3)

Att man upphävde Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar som tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland, något som ECB-rådet initialt beslutade om den 6 maj 2010, var en exceptionell och tillfällig åtgärd baserad på ECB-rådets bedömning att Europeiska unionens/Internationella valutafondens program uppfylls. Vid den tidpunkten beaktade ECB-rådet att Republiken Grekland hade godkänt ett program som ECB-rådet ansåg som adekvat så att, ur ett riskhanteringsperspektiv, de omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av Republiken Grekland höll en tillräckligt hög kvalitet för att även fortsättningsvis kunna godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, oavsett vilka externa kreditbetyg de getts. ECB-rådet beaktade också att den grekiska regeringen tydligt hade uttalat sin avsikt att fullt ut genomföra programmet (3).

(4)

Enligt artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 gäller Eurosystemets kreditkvalitetströsklar inte för omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av staten i euroområdets medlemsstater som omfattas av ett EU–IMF-program, utom i sådana fall där ECB-rådet beslutar att medlemsstaten i fråga inte längre uppfyller villkoren för det ekonomiska stödet och/eller det makroekonomiska programmet. Enligt artikel 1.3 i samma riktlinje ska Republiken Grekland, vid tillämpningen av artiklarna 6.1 och 8 av den riktlinjen, anses vara en medlemsstat i euroområdet som uppfyller ett EU/IMF-program.

(5)

Utifrån tillgänglig information bedömer ECB-rådet att det för närvarande inte kan antas att översynen av EU/IMF-programmet för Republiken Grekland kommer att avslutas framgångsrikt. Mot denna bakgrund anses Republiken Grekland inte längre uppfylla villkoren för programmet, och som konsekvens av detta saknas nu förutsättningarna för att tillfälligt upphäva Eurosystemets kreditkvalitetströsklar avseende sådana instrument, såsom framgår av artikel 8.2 i riktlinje ECB/2014/31. ECB-rådet har därför beslutat att Eurosystemets kreditkvalitetströsklar ska tillämpas på omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland

1.   När det gäller artikel 6.1 och artikel 8 i riktlinje ECB/2014/31 ska Republiken Grekland inte längre anses uppfylla ett EU/IMF-program.

2.   Eurosystemets minimikrav för kreditkvalitetströsklar, såsom framgår av Eurosystemets ramverk för kreditbedömning av vissa omsättningsbara tillgångar i bilaga I punkt 6.3.2 i riktlinje ECB/2011/14, ska gälla för omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland.

3.   Om det förekommer diskrepanser mellan detta beslut och riktlinjerna ECB/2011/14 och ECB/2014/31, såsom dessa har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska detta beslut ges tolkningsföreträde.

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 11 februari 2015.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 februari 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 240, 13.8.2014, s. 28.

(3)  Se skäl 4 i beslut ECB/2010/3 av den 6 maj 2010 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av grekiska staten (EUT L 117, 11.5.2010, s. 102).