22.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 288/58


Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 1368/2014 av den 17 december 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

( Europeiska unionens officiella tidning L 366 av den 20 december 2014 )

Sidan 15, artikel 1

I stället för:

”Artikel 1

1.   Bilaga 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnittet ’DANMARK–ITALIEN’ ska utgå.

2.   I avsnittet ’FRANKRIKE–LUXEMBURG’ ska led b ersättas med följande:

’b)

Skriftväxlingen av den 17 juli och den 20 september 1995 om villkoren för avräkning av ömsesidiga fordringar enligt artiklarna 93, 95 och 96 i förordning (EEG) nr 574/72 och skriftväxlingen av den 10 juli och den 30 augusti 2013.’”

ska det stå:

”Artikel 1

Bilaga 1 till förordning (EG) nr 987/2009 ska ändras på följande sätt:

a)

Avsnittet ’DANMARK–ITALIEN’ ska utgå.

b)

I avsnittet ’FRANKRIKE–LUXEMBURG’ ska led b ersättas med följande:

’b)

Skriftväxlingen av den 17 juli och den 20 september 1995 om villkoren för avräkning av ömsesidiga fordringar enligt artiklarna 93, 95 och 96 i förordning (EEG) nr 574/72 och skriftväxlingen av den 10 juli och den 30 augusti 2013.’”