19.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/70


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1353/2014

av den 15 december 2014

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012 om fastställande av närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG (1), särskilt artikel 20.4, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2011/16/EU föreskrivs att utbyte av upplysningar i fråga om beskattning ska ske med hjälp av standardformulär och standardiserade datorformat.

(2)

Standardformulär som ska användas för utbyte av upplysningar på begäran, utbyte av upplysningar utan föregående begäran, delgivningar och återkoppling bör överensstämma med bilagorna I till IV till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012 (2).

(3)

För det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar om vissa specifika kategorier av inkomst och kapital ska ett datorformat användas som bygger på det befintliga datorformat som i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 2003/48/EG (3).

(4)

Förordning (EU) nr 1156/2012 bör ändras i enlighet med detta.

(5)

Ändringarna bör gälla från och med den 1 januari 2015 i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2011/16/EU vad gäller ikraftträdandet av de lagar och andra författningar i medlemsstaterna som är nödvändiga för att följa artikel 8 i direktivet vad gäller det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för administrativt samarbete i fråga om beskattning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1156/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas som artikel 1a:

”Artikel 1a

Datorformatet för obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i enlighet med artikel 8.1 i direktiv 2011/16/EU ska uppfylla kraven i bilaga V till denna förordning.”

2.

Bilaga V till förordning (EU) nr 1156/2012 ska läggas till i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 64, 11.3.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2012 av den 6 december 2012 om fastställande av närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 335, 7.12.2012, s. 42).

(3)  Rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (EUT L 157, 26.6.2003, s. 38).


BILAGA

”BILAGA V

Datorformat som avses i artikel 1a

Datorformatet för obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar enligt artikel 8 i direktiv 2011/16/EU uppvisar följande trädstruktur och innehåller följande kategorier av upplysningar (1):

a)

När det gäller det övergripande budskapet:

Image

b)

När det gäller delen för utbyte av upplysningar om inkomster från anställning eller styrelsearvoden:

Image

c)

När det gäller delen för utbyte av upplysningar om pensioner:

Image

d)

När det gäller delen för utbyte av upplysningar om livförsäkringsprodukter:

Image

e)

När det gäller delen för utbyte av upplysningar om ägande av och inkomster från fast egendom:

Image

f)

När det gäller delen om inga upplysningar ska utbytas om en viss kategori:

Image

g)

När det gäller delen för bekräftelse av mottagande av upplysningar i en särskild kategori:

Image

(1)  Enbart de fält som faktiskt är tillgängliga och tillämpliga i ett givet fall behöver emellertid visas i det datorformat som används i ett specifikt fall.