17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 360/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1337/2014

av den 16 december 2014

om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 947/2014 och (EU) nr 948/2014 vad gäller sista dagen för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring för smör och skummjölkspulver

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artiklarna 18.2, 20 c, f, l, m och n samt 223.3 c,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (3), särskilt artikel 62.2 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordningar (EU) nr 947/2014 (4) och (EU) nr 948/2014 (5) öppnas privat lagring för smör respektive skummjölkspulver, mot bakgrund av den särskilt svåra situationen på marknaden, som framför allt beror på det förbud som den ryska regeringen infört mot import av mejeriprodukter från unionen till Ryssland.

(2)

Enligt dessa förordningar kan ansökningar om stöd lämnas in till och med den 31 december 2014.

(3)

Priserna på smör och skummjölkspulver i unionen har sjunkit ytterligare och det är troligt att priserna kommer att fortsätta att pressas nedåt.

(4)

Med tanke på den nuvarande marknadssituationen är det lämpligt att förlänga dessa stödordningar för privat lagring för smör och skummjölkspulver.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) nr 947/2014

I artikel 5 i förordning (EU) nr 947/2014 ska ”den 31 december 2014” ersättas med ”den 28 februari 2015”.

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 948/2014

I artikel 5 i förordning (EU) nr 948/2014 ska ”den 31 december 2014” ersättas med ”den 28 februari 2015”.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 947/2014 av den 4 september 2014 om öppnande av privat lagring för smör och om förutfastställelse av stödbeloppet (EUT L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 av den 4 september 2014 om öppnande av privat lagring för skummjölkspulver och om förutfastställelse av stödbeloppet (EUT L 265, 5.9.2014, s. 18).