16.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 359/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1329/2014

av den 9 december 2014

om införande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (1), särskilt artiklarna 46.3 b, 59.1, 60.2, 61.2, 65.2 och 67.1, och

av följande skäl:

(1)

En korrekt tillämpning av förordning (EU) nr 650/2012 kräver att ett antal formulär införs.

(2)

I enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, hade dessa medlemsstater meddelat att de inte önskade delta i antagandet och tillämpningen av förordning (EU) nr 650/2012. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från arvskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det formulär som ska användas för intyg avseende dom i samband med arv i enlighet med artikel 46.3 b i förordning (EU) nr 650/2012 ska utformas på det sätt som anges i bilaga 1, formulär I.

2.   Det formulär som ska användas för intyg avseende officiell handling i samband med arv i enlighet med artiklarna 59.1 och 60.2 i förordning (EU) nr 650/2012 ska utformas på det sätt som anges i bilaga 2, formulär II.

3.   Det formulär som ska användas för intyg avseende förlikning inför domstol i samband med arv i enlighet med artikel 61.2 i förordning (EU) nr 650/2012 ska utformas på det sätt som anges i bilaga 3, formulär III.

4.   Det formulär som ska användas för att ansöka om ett europeiskt arvsintyg i enlighet med artikel 65.2 i förordning (EU) nr 650/2012 ska utformas på det sätt som anges i bilaga 4, formulär IV.

5.   Det formulär som ska användas för att utfärda ett europeiskt arvsintyg i enlighet med artikel 67.1 i förordning (EU) nr 650/2012 ska utformas på det sätt som anges i bilaga 5, formulär V.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 9 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 107.


BILAGA 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA 3

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA 5

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image